Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 61

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aino ja Heikki
Tutkimusprojekti käsittelee Aino Acktén ja Heikki Renvallin kirjeenvaihtoa.

Alfred Kordelinin säätiö

Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä
Otso Lähdeojan Suomen Akatemian Kärkihankeessa (2016-2018) kehitetään runkoääniteknologiaan pohjautuvia ääniaplikaatioita.
01/2016-12/2018

Suomen Akatemia

ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Cantatrices Achté
Tutkimusprojektin keskiössä on kirjeenvaihto, joka avaa näköaloja oopperakulttuurin käytäntöihin.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen säätiö & Oskar Öflunds stiftelse

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Elämän ja kuoleman imagot
Petri Kaverman kuolemaa käsittelevässä taiteellisessa tutkimuksessa (2015-) valmistetaan hauta-arkku.
01/2015
Esiintyä kasvien kanssa
Taiteellinen tutkimushanke kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema.
01/2017-12/2020

Koneen säätiö & Vetenskapsrådet

FAST45
FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.
01/2021-12/2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
01/2015-12/2020

Suomen Akatemia

Grabando al caminar
Lea Kantosen taiteellinen tutkimus syntyy yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Grabando al caminar -tutkimushanke toteutettiin 2017-2018.
01/2017-12/2018

Ulkoministeriö

Health, Narrative and the Arts – narratiivisen kompetenssin vahvistaminen
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kertomuksellista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.
01/2021

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.
01/2018-12/2023

Suomen Akatemia

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto vuosilta 1899-1936 alkukielellä sekä käännöksenä.
01/2018-01/2020

Svenska kulturfonden

Kansallisbaletti 100
Tutkimus käsittelee Suomen Kansallisbaletin historiaa.

Niilo Helanderin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Suomen Kulttuurirahasto

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana
Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Kehot sodassa, kehot tanssissa
Hanke tutkii rytmiä, performanssia ja tunteita suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Kirjeenvaihtoa menneisyyden kanssa
Elina Salorannan taiteellisessa tutkimuksessa käydään kirjeenvaihtoa laulaja Elli Forssellin (1871-1943) kanssa.
Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella
Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.
Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa
Vaikka usein pelätään, ”ettei nähdä metsää puilta”, tämä hanke ottaa huomioon päinvastaisen vaaran, ettemme näe puita metsältä, ja kiinnittää huomion yksittäisiin puihin.
01/2020-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto

Kolme kertaa vuosikymmen
Three Times a Decade is both a media art project, and a study about the practices of the internet culture, namely about the video blogs.
03/2020-03/2030
Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
01/2018-12/2019

Suomen kulttuurirahasto

Luova henkilökeskeinen hoitotaide
Hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa.
09/2021-06/2024

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Mikrohistoriallisia näkökulmia naisten ravintolamusiikkitoimintaan 1800-luvun lopun Euroopassa
Nuppu Koivisto tutkii post doc -hankkeessaan musiikin historian marginaaleihin jääneitä naismuusikoita.
Miten tehdä asioita esityksellä?
Tutkimushanke tarkastelee performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.
01/2016-12/2021

Suomen Akatemia

Muistoihin kaivertuneet tilat – valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta
Monialainen tutkimushanke tutkiisuomalaisten mielisairaalamuistoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa kerätyn aineiston avulla.
01/2017-12/2021

Koneen Säätiö

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki (2020-2022)
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
01/2020-01/2022

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Musiikki ja ääni ei-fiktiivisen elokuvan historiassa
Kaarina Kilpiön tutkimushanke käsittelee elokuvien äänellisiä elementtejä.
Musiikki, luonto ja ympäristökriisit
Tutkimusprojektissa Juha Torvinen tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä ympäristötietoisuudelle.
01/2017-12/2019

Suomen Akatemia

Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa
Hanke uudistaa elinikäistä musiikkikasvatusta koskevaa ajattelua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Musiikkikasvatus, professionalismi ja ekopolitiikka
Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan vaihtoehtoisia, kestävää kehitystä edistäviä ja sosiaalisesti vastuullisia tapoja toteuttaa taiteiden opetusta.
09/2021-08/2025

Suomen Akatemia

Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
01/2018-12/2021

Suomen Akatemia

Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön
Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.
01/2018

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Heikki Uimosen johtama hanke keskittyy monimuotoisten suomalaisten äänimaisemien tallennukseen ja tutkimukseen.
New Spaces for a new Society
Jan-Erik Anderssonin taiteellinen tutkimushanke käsittelee tilojen ja paikkojen teorioita.
01/2020-12/2022
Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen
Hankkeessa tutkitaan, keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.
06/2020-07/2023

Osa Taideyliopiston Artist Pedagogy -profiloitumishanketta (rahoittaja Suomen Akatemia)

Otetaan museo takaisin! –Yhteisömuseoiden avaaminen alkuperäiskansojen taiteelle
Tutkimushanke pyrkii palauttamaan alkuperäiskansojen taiteeseen liittyvää tietoa takaisin yhteisöille itselleen.
01/2021-12/2024

Koneen säätiö

Pianonsoiton historia Suomessa
Tutkimushanke hahmottaa suomalaisen pianonsoiton kulttuuria ja taustaa.
01/2014
Poeettinen arkeologia
Jan Kailan, Japo Knuutilan ja Jan Fastin hankkeessa koetellaan taiteen ja tieteen yhteistyötä.
01/2015-12/2017
Politics of Equality in Finnish Opera
Akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo tarkastelee 5-vuotisessa tutkimushankkeessaan (2017-2022) suomalaista oopperaa suomalaisen yhteiskunnan perusarvon, tasa-arvon, näkökulmasta.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Post-digitaalisen valokuvan epistemologiat (PEPI)
Hankkeessa tutkitaan valokuvallisen totuuden ehtoja.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Prototyyppi harkintaan – jatkuva prototyyppi julkisen tilan kehityksen mahdollisuutena
Taiteellisessa tutkimuksessaan Denise Ziegler kääntää nykyhetken prototyypiksi tulevasta.

Taideyliopisto

Runkoääni ja monentyyppisistä äänilähteistä koostuvat tilat musiikissa ja mediataiteessa
Runkoääntä voidaan johtaa tilaan, jolloin itse tila muuttuu arkkitehtuurilliseksi instrumentiksi jota voidaan soittaa ja sen kautta luoda uudenlaisia äänikokemuksia.
01/2014-12/2017

Suomen Akatemia

Ruoka – Food
Timo Heinon tutkimushanke Food käsittelee ruokaa eri näkökulmista.
01/2018-12/2020
Subtle Corporealities: Propositions of Resistance for Creative Practitioners
Susanna Hastin ja Maryam Bagheri Nesamin tutkimushankkeessa (2020-2022) luodaan yhteistyömahdollisuuksia iranilaisten ja suomalaisten taiteilijoiden välille.
01/2020-12/2022

Koneen Säätiö

Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat
Peter Peitsalon johtama tutkimushanke käsittelee suomalaista urkutaidetta.
Taideyliopiston muistitietohanke
Historiafoorumin muistitietohanke kerää muistitietoa Taideyliopiston eri taidealoilla vaikuttaneilta henkilöiltä.
Taiteellista dialogia kaupunkiympäristössä
Taiteellisessa tutkimuksessaan (2014-2021) Mari Martin tekee taidetta kaupunkiympäristöissä yhteistyössä muiden kanssa. Samalla hän pohtii ja koettelee dialogin käsitettä.
01/2014-12/2021

Taideyliopisto, Svenska Kulturfonden & Helsingin kaupunki

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa
Heidi Elmgren tutkii musiikkikouluttajien käsityksiä opetussuunnitelman perusteista osana Musiikinopetus Muutoksessa -hanketta.
08/2020
Taiteilija-aktivisti post-fossiilisessa murroksessa
Marjatta Ojan tutkimushanke (2018-2023) käsittelee taiteilijan vaikutusmahdollisuuksia.
01/2018-12/2023
Tallinn1967 -jazzfestivaali
Heli Reimannin tutkimushanke tutkii jazzfestivaali Tallinn 67:n historiaa.

Koneen Säätiö

Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940
Markus Mantereen tutkimushanke käsittelee Tampereen musiikkielämää.
The Music-Related Gestures
Tutkimushanke käsittelee kehollista musikologiaa 1700-luvun viitekehyksessä.
Tutkimuspaviljonki-hanke
Tutkimuspaviljonki on järjestetty Venetsiassa vuosina 2015, 2017 ja 2019 ja Helsingissä vuonna 2021.
01/2015

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö (2019 ja 2021)

Tutkiva taiteilija todistajana
Johanna Lecklinin tutkimushanke käsittelee kysymystä taiteilijan vallasta.
01/2019-12/2022
Unveiling the Mystery of Harmony
Tuire Kuusen johtama tutkimusprojekti (2016-2021), jonka päätutkijana toimii Ph.D. Ivan Jimenez.
01/2016-12/2021
Valvo ja verota: Musiikin ja muusikoiden lupa- ja verotusjärjestelmä Prahassa 1894–1918
Tutkimushanke käsittelee prahalaisen musiikkikulttuurin unohdettuja piirteitä.

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto & Koneen Säätiö

Värinä-projekti
Heikki Uimosen Värinä-projekti tutki tilan, arkkitehtuurin, ruoan ja äänisuunnittelun merkityksiä juhlan ja arjen käytännöissä.
01/2015-12/2017

EAKR (Tekes)

Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings
Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.
01/2020-12/2022

Suomen Kulttuurirahasto

Yhdenvertaisesti säveltäen
Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-2020) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.
01/2019-11/2020

Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) & Suomen Säveltäjät ry

Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939
Vesa Kurkelan johtaman tutkimuksen kohde on musiikillinen toiminta Suomen suurimmissa kaupungeissa 1900-luvun alkupuolella. Toimintaa tutkitaan sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Suomen Akatemia