Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Tutkimusalue
Status

Hakutulokset: 88

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aino ja Heikki
Tutkimusprojekti käsittelee Aino Acktén ja Heikki Renvallin kirjeenvaihtoa.

Alfred Kordelinin säätiö

Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä
Otso Lähdeojan Suomen Akatemian Kärkihankeessa (2016-2018) kehitetään runkoääniteknologiaan pohjautuvia ääniaplikaatioita.
01/2016-12/2018

Suomen Akatemia

ArsADAPT – kestävän tulevaisuuden taiteilijat
Hanke luo uudenlaisia lähestymistapoja musiikkialan opintoihin ja muusikon työhön integroimalla kestävän tulevaisuuden agendan ja siihen liittyvän tutkimuksen taiteelliseen työskentelyyn.
09/2022-05/2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston ADAPT-tutkimusohjelma (2018-2023)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Cantatrices Achté
Tutkimusprojektin keskiössä on kirjeenvaihto, joka avaa näköaloja oopperakulttuurin käytäntöihin.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen säätiö & Oskar Öflunds stiftelse

Eleen filosofia
Hankkeessa tutkitaan kollektiivisia taiteellisia käytäntöjä epämuodollisina välineinä tahatonta oppimista, radikaalia demokratiaa ja institutionaalista aktivismia varten.
01/2023-12/2026

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Elämän ja kuoleman imagot
Petri Kaverman kuolemaa käsittelevässä taiteellisessa tutkimuksessa (2015-) valmistetaan hauta-arkku.
01/2015
Esiintyä kasvien kanssa
Taiteellinen tutkimushanke kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema.
01/2017-12/2020

Koneen säätiö & Vetenskapsrådet

FAST45
FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.
01/2021-12/2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
01/2015-12/2020

Suomen Akatemia

Grabando al caminar
Lea Kantosen taiteellinen tutkimus syntyy yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Grabando al caminar -tutkimushanke toteutettiin 2017-2018.
01/2017-12/2018

Ulkoministeriö

Health, Narrative and the Arts – narratiivisen kompetenssin vahvistaminen
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kertomuksellista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.
01/2021-06/2025

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto

HEWDISARTS
HEWDISARTS on kulttuurienvälinen akateeminen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi ja haastaa akateemista ableismia korkeakoulutuksessa.
01/2022-12/2024

Hanke on osa valtakunnallista SAFINET-verkostoa (Southern African and Finnish Higher Education Institutions’ Network for Health and Wellbeing), jossa se toimii Kulttuuri ja hyvinvointi -osa-alueen alaisuudessa. SAFINET-verkostoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

How to Live Together in Sound? Towards Sonic Democracy -hanke
Miltä kuulostaisi ympäristö, joka on ekologisesti kestävä, sosiaalisesti integroiva, oikeudenmukainen ja rauhanomainen?
04/2023-12/2026

Koneen säätiö

Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.
01/2018-12/2023

Suomen Akatemia

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto vuosilta 1899-1936 alkukielellä sekä käännöksenä.
01/2018-01/2020

Svenska kulturfonden

Kansallisbaletti 100
Tutkimus käsittelee Suomen Kansallisbaletin historiaa.

Niilo Helanderin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Suomen Kulttuurirahasto

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana
Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Kehot sodassa, kehot tanssissa
Hanke tutkii rytmiä, performanssia ja tunteita suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla
Tutkimus tarkastelee reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.
04/2022-12/2023

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto

Kirjeenvaihtoa menneisyyden kanssa
Elina Salorannan taiteellisessa tutkimuksessa käydään kirjeenvaihtoa laulaja Elli Forssellin (1871-1943) kanssa.
Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella
Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.
Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa
Vaikka usein pelätään, ”ettei nähdä metsää puilta”, tämä hanke ottaa huomioon päinvastaisen vaaran, ettemme näe puita metsältä, ja kiinnittää huomion yksittäisiin puihin.
01/2020-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto

Kolme kertaa vuosikymmen
Three Times a Decade is both a media art project, and a study about the practices of the internet culture, namely about the video blogs.
03/2020-03/2030
Koronapandemia ja Kauneimmat Joululaulut
Tutkimushankkeessa tarkastellaan kirkkomuusikkojen kokemuksia koronapandemian ajalta keskittyen Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin.
12/2020
Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
01/2018-12/2019

Suomen kulttuurirahasto

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell)
Selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa.
04/2022-04/2023

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoitus

Kuvien maailma ja näkyvyyden ehdot
Hanke pyrkii avaamaan kuvantekemisen prosesseja tavalla, joka tuo esiin kuvaesitysten suhdetta katsojan näkevään ruumiiseen. Miten kuvat vaikuttavat kulttuurissamme – ja millaisista lähtökohdista uusia, ennen näkemättömiä kuvia voisi syntyä?
01/2024-07/2027

Suomen Akatemia / Akatemiatutkijan tehtävä

Luova henkilökeskeinen hoitotaide
Hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa.
09/2021-06/2024

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Luova kanssakirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana
Hanke tarkastelee kollektiivista kirjoittamista taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa.
01/2023-12/2026

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.

Miettii mäntyjen kanssa
Miten kehittää keinoja tunnistaa ja toimia puiden kaltaisten elämänmuotojen kanssa, subjektien, joita yleensä pidämme täysin ‘toisina?
01/2022
Mikrohistoriallisia näkökulmia naisten ravintolamusiikkitoimintaan 1800-luvun lopun Euroopassa
Nuppu Koivisto tutkii post doc -hankkeessaan musiikin historian marginaaleihin jääneitä naismuusikoita.
Miten tehdä asioita esityksellä?
Tutkimushanke tarkastelee performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.
01/2016-12/2021

Suomen Akatemia

Muistoihin kaivertuneet tilat – valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta
Monialainen tutkimushanke tutkiisuomalaisten mielisairaalamuistoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa kerätyn aineiston avulla.
01/2017-12/2021

Koneen Säätiö

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
01/2020-01/2022

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Musiikki ja ääni ei-fiktiivisen elokuvan historiassa
Kaarina Kilpiön tutkimushanke käsittelee elokuvien äänellisiä elementtejä.
Musiikki, luonto ja ympäristökriisit
Tutkimusprojektissa Juha Torvinen tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä ympäristötietoisuudelle.
01/2017-12/2019

Suomen Akatemia

Musiikki, sota ja rauha Euroopassa 1922−2022
01/2023-06/2024

Euroopan unioni, Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV-2022

Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa
Hanke uudistaa elinikäistä musiikkikasvatusta koskevaa ajattelua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Musiikkikasvatus, professionalismi ja ekopolitiikka
Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan vaihtoehtoisia, kestävää kehitystä edistäviä ja sosiaalisesti vastuullisia tapoja toteuttaa taiteiden opetusta.
09/2021-08/2025

Suomen Akatemia

Musiikkiperinnön moninaisuus Suomessa
Hanke lisää ymmärrystä siitä, miten tietoa musiikin menneisyydestä ja käsityksiä musiikkiperinnöstä tuotetaan nyky-Suomessa.
01/2023-12/2025

Koneen Säätiö

Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
01/2018-12/2021

Suomen Akatemia

Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön
Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.
01/2018

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Heikki Uimosen johtama hanke keskittyy monimuotoisten suomalaisten äänimaisemien tallennukseen ja tutkimukseen.
Neurokirjolle tunnistautuvien taideyliopisto-opiskelijoiden taiteelliset prosessit
Tutkimus pyrkii oppimaan opiskelijoiden taiteellisesta ajattelusta heidän taiteellisissa prosesseissaan neurokirjo-kokemuksena.
01/2023-12/2024
New Spaces for a new Society
Jan-Erik Anderssonin taiteellinen tutkimushanke käsittelee tilojen ja paikkojen teorioita.
01/2020-12/2022
Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen
Hankkeessa tutkitaan, keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.
06/2020-12/2024

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.

Oma luokkahuone
Nuppu Koivisto-Kaasik tutkii naisoletettuja pianonsoitonopettajia, intersektionaalisuutta ja musiikkielämän sukupuolittuneita valtarakenteita Helsingissä ja Tallinnassa vuosina 1861–1924.
09/2022-08/2025

Suomen Akatemia