Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 55

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aino ja Heikki
Tutkimusprojekti käsittelee Aino Acktén ja Heikki Renvallin kirjeenvaihtoa.

Alfred Kordelinin säätiö

Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä
Otso Lähdeojan Suomen Akatemian Kärkihankeessa (2016-2018) kehitetään runkoääniteknologiaan pohjautuvia ääniaplikaatioita.
01/2016-12/2018

Suomen Akatemia

ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Cantatrices Achté
Tutkimusprojektin keskiössä on kirjeenvaihto, joka avaa näköaloja oopperakulttuurin käytäntöihin.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen säätiö ja Oskar Öflunds stiftelse

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
Elämän ja kuoleman imagot
Petri Kaverman kuolemaa käsittelevässä taiteellisessa tutkimuksessa (2015-) valmistetaan hauta-arkku.
Esiintyä kasvien kanssa
Taiteellinen tutkimushanke kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema.
Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.

Euroopan Unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (2015 - 2020) tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
Grabando al caminar
Lea Kantosen taiteellinen tutkimus syntyy yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Grabando al caminar -tutkimushanke toteutettiin 2017-2018 ja sitä rahoitti Suomen Ulkoasiainmininteriö.
Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.
01/2018-12/2023

Suomen Akatemia

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Svenska kulturfondenin rahoittaman hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto alkukielellä sekä käännöksenä.
Kansallisbaletti 100
Tutkimus käsittelee Suomen Kansallisbaletin historiaa.
Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana
Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Kehot sodassa, kehot tanssissa
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Kirjeenvaihtoa menneisyyden kanssa
Elina Salorannan taiteellisessa tutkimuksessa käydään kirjeenvaihtoa laulaja Elli Forssellin (1871-1943) kanssa.
Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella
Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.
Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa
Vaikka usein pelätään, ”ettei nähdä metsää puilta”, tämä hanke ottaa huomioon päinvastaisen vaaran, ettemme näe puita metsältä, ja kiinnittää huomion yksittäisiin puihin.
01/2020-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto

Kolme kertaa vuosikymmen
Three Times a Decade is both a media art project, and a study about the practices of the internet culture, namely about the video blogs.
03/2020-03/2030
Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
Mikrohistoriallisia näkökulmia naisten ravintolamusiikkitoimintaan 1800-luvun lopun Euroopassa
Nuppu Koivisto tutkii post doc -hankkeessaan musiikin historian marginaaleihin jääneitä naismuusikoita.
Miten tehdä asioita esityksellä?
Tutkimushanke (2016-2021) tarkastelee performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.
Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki (2020-2022)
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
Musiikki ja ääni ei-fiktiivisen elokuvan historiassa
Tutkimushanke käsittelee elokuvien äänellisiä elementtejä.
Musiikki, luonto ja ympäristökriisit
Tutkimusprojektissa Juha Torvinen tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä ympäristötietoisuudelle.
Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa
Hanke uudistaa elinikäistä musiikkikasvatusta koskevaa ajattelua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa.
Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön
Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.
01/2018

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Heikki Uimosen johtama äänimaisemien tallennus- ja tutkimushanke (2014-2017)
New Spaces for a new Society
Jan-Erik Anderssonin taiteellinen tutkimushanke (2020-2022)
Otetaan museo takaisin! –Yhteisömuseoiden avaaminen alkuperäiskansojen taiteelle
Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke (2021-2024) pyrkii palauttamaan alkuperäiskansojen taiteeseen liittyvää tietoa takaisin yhteisöille itselleen.
Pianonsoiton historia Suomessa
Tutkimushanke hahmottaa suomalaisen pianonsoiton kulttuuria ja taustaa.
Poeettinen arkeologia
Jan Kailan, Japo Knuutilan ja Jan Fastin hankkeessa koetellaan taiteen ja tieteen yhteistyötä.
Politics of Equality in Finnish Opera
Akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo tarkastelee 5-vuotisessa tutkimushankkeessaan (2017-2022) suomalaista oopperaa suomalaisen yhteiskunnan perusarvon, tasa-arvon, näkökulmasta.

Suomen Akatemia

Post-digitaalisen valokuvan epistemologiat (PEPI)
Hankkeessa tutkitaan valokuvallisen totuuden ehtoja.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Prototyyppi harkintaan – jatkuva prototyyppi julkisen tilan kehityksen mahdollisuutena
Taiteellisessa tutkimuksessaan Denise Ziegler kääntää nykyhetken prototyypiksi tulevasta.
Runkoääni ja monentyyppisistä äänilähteistä koostuvat tilat musiikissa ja mediataiteessa
Tutkijatohtori Otso Lähdeojan tutkimustyö (2014 - 2017)
Ruoka – Food
Timo Heinon tutkimushanke (2018-2020) käsittelee ruokaa eri näkökulmista.
Subtle Corporealities: Propositions of Resistance for Creative Practitioners
Susanna Hastin ja Maryam Bagheri Nesamin tutkimushankkeessa (2020-2022) luodaan yhteistyömahdollisuuksia iranilaisten ja suomalaisten taiteilijoiden välille.
Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat
Peter Peitsalon johtama tutkimushanke käsittelee suomalaista urkutaidetta.
Taideyliopiston muistitietohanke
Historiafoorumin muistitietohanke kerää muistitietoa Taideyliopiston eri taidealoilla vaikuttaneilta henkilöiltä.
Taiteellista dialogia kaupunkiympäristössä
Taiteellisessa tutkimuksessaan (2014-2021) Mari Martin tekee taidetta kaupunkiympäristöissä yhteistyössä muiden kanssa. Samalla hän pohtii ja koettelee dialogin käsitettä.
01/2014-12/2021

Tutkimusta ovat rahoittaneet eri vaiheissa Taideyliopisto, Svenska Kulturfonden ja Helsingin kaupunki.

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa
Heidi Elmgren tutkii musiikkikouluttajien käsityksiä opetussuunnitelman perusteista (2020-2022) osana Musiikinopetus Muutoksessa -hanketta Keski-Suomen maakuntarahaston rahoituksella.
Taiteilija-aktivisti post-fossiilisessa murroksessa
Marjatta Ojan tutkimushanke (2018-2023) käsittelee taiteilijan vaikutusmahdollisuuksia.
01/2018-12/2023
Tallinn1967 -jazzfestivaali
Heli Reimannin tutkimushanke.
Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940
Markus Mantereen tutkimushanke käsittelee Tampereen musiikkielämää.
The Music-Related Gestures
Tutkimus käsittelee kehollista musikologiaa.
Tutkimuspaviljonki
Tutkimuspaviljonki on alusta taiteellisesta tutkimuksesta nousevalle ajattelulle, keskustelulle ja yhteistyölle.

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö (2019 ja 2021)

Tutkiva taiteilija todistajana
Tutkimushanke käsittelee kysymystä taiteilijan vallasta.
Unveiling the Mystery of Harmony
Tuire Kuusen johtama tutkimusprojekti (2016-2021), jonka päätutkijana toimii Ph.D. Ivan Jimenez.
Valvo ja verota: Musiikin ja muusikoiden lupa- ja verotusjärjestelmä Prahassa 1894–1918
Tutkimushanke käsittelee prahalaisen musiikkikulttuurin unohdettuja piirteitä.
Värinä-projekti
Heikki Uimosen Värinä-projekti (2015–2017) tutki tilan, arkkitehtuurin, ruoan ja äänisuunnittelun merkityksiä juhlan ja arjen käytännöissä.
Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings
Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.
01/2020-12/2022
Yhdenvertaisesti säveltäen
Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.
Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939
Vesa Kurkelan johtaman tutkimuksen kohde on musiikillinen toiminta Suomen suurimmissa kaupungeissa 1900-luvun alkupuolella. Toimintaa tutkitaan sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta.