Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön

Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.

Esittely

Tutkimuksessa tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä perusopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Opetussuunnitelma nähdään opetuksellisen ja koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun työvälineenä. Sen toteutumisen ja toteuttamisen tarkastelu katsotaan tuottavan tietoa opetuksen ja koulutuksen laadusta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii opetussuunnitelmateoria. Tutkimushankkeessa tarkastelun kohteena ovat kirjoitettu opetussuunnitelma, toteutettu opetussuunnitelma, opetuksessa esiin nouseva (emerging) opetussuunnitelma, eletty opetussuunnitelma sekä piilo-opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelman toteutumisen tarkastelussa kiinnitetään huomio mm. oppilaitos- ja oppijakohtaisiin toiminnan tavoitteisiin, opetuksen ja oppimisen käytäntöihin, yhteistyöhön musiikin/kulttuurin muiden toimijoiden ja instituutioiden kanssa, oppilaiden informaalin oppimisen huomiointiin opetuksessa, oppilaitosten toimijoiden asenteisiin sekä opettajien ja oppilaiden kokemuksiin opetussuunnitelman toteuttamisesta ja toteutumisesta. Lisäksi mahdollisia piilo-opetussuunnitelmia ja niiden vaikutuksia pyritään tunnistamaan eri yhteyksissä.

Metodologisesti monimenetelmällisessä tutkimuksessamme yhdistetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Koko Suomen kattava aineisto kerätään kyselyjen, observoinnin ja haastattelujen avulla. Tutkimushankkeeseen sisältyy useita osaprojekteja.

Osahankkeet

Lue lisää Heidi Elmgrenin MuMu-hankkeen osa hankkeesta Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön

Ajankohta

01/2018

Rahoittaja

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Tiimi

Tutkimuksen johtajana toimii Marja-Leena Juntunen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). Muut tutkijat ovat Cecilia Björk, Heidi Elmgren, Heidi Partti ja Jens Knigge. Asiantuntijoina toimivat Mikael Nygård ja Lars-Erik Malmberg.

Yhteistyökumppanit

Taideyliopiston koordinoimassa hankkeessa on tutkijoita lisäksi seuraavista yliopistoista:

  • Åbo Akademi
  • Jyväskylän yliopisto
  • Nord University
  • Vaasan yliopisto
  • University of Oxford