Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 110

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aino ja Heikki
Tutkimusprojekti käsittelee Aino Acktén ja Heikki Renvallin kirjeenvaihtoa.

Alfred Kordelinin säätiö

Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä
Otso Lähdeojan Suomen Akatemian Kärkihankeessa (2016-2018) kehitetään runkoääniteknologiaan pohjautuvia ääniaplikaatioita.
01/2016-12/2018

Suomen Akatemia

Alexandria Nova
Alexandria Nova- verkosto kehittää ohjaajantaidetta ja sen opetusta. Verkoston muodostavat seitsemän maan ohjauksen koulutusohjelmat yhteistyökumppaneineen.
09/2019-08/2022

Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma

All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story
Hanke on kansainvälinen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja USC Thornton School of Musicin oopperayhteistyö.
01/2020-05/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Artistic Collaboration Project (ACO)
Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston joka toinen vuosi järjestetyn kurssin keskiössä on monitaiteellinen yhteistyö kuuden koulutusohjelman kanssa.
01/1994

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & Aalto-yliopisto

ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Cantatrices Achté
Tutkimusprojektin keskiössä on kirjeenvaihto, joka avaa näköaloja oopperakulttuurin käytäntöihin.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen säätiö & Oskar Öflunds stiftelse

Creative Dialogue
Vuosittain järjestettävä kansainvälinen työpaja tarjoaa instrumentalisteille ja säveltäjille mahdollisuuden työstää uusia teoksia yhteistyössä.
01/2008
Data Ocean Theatre
Tutkimusprojektissa käsitellään teatterin uudelleen ekologisointia tarkastelemalla uppoamisen dynamiikkaa ja sen käsitteellistä ja näyttämöllistä mielikuvittelua.
DIGIPEDA
Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle -hanke, jossa Taideyliopisto on mukana.
01/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Digitaalinen kirjallisuus
Digitaalisen kirjallisuuden hankkeen (di.ki) tavoitteena on tehdä digitaalista kirjallisuutta tutuksi yleisölle sekä tuottaa uusia teoksia.
01/2021-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto & Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Digivisio 2030 Taideyliopistossa
Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen yhteisiä digitaalisia palveluja ja toimintamalleja.
01/2021-12/2030

Opetus- ja kulttuuriministeriö

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Elämän ja kuoleman imagot
Petri Kaverman kuolemaa käsittelevässä taiteellisessa tutkimuksessa (2015-) valmistetaan hauta-arkku.
01/2015
Esiintyä kasvien kanssa
Taiteellinen tutkimushanke kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema.
01/2017-12/2020

Koneen säätiö & Vetenskapsrådet

Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030
Hankkeen päämääränä on valmistella kansallinen visio teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen kasvatuksen ja -koulutuksen tilasta vuodelle 2030.
08/2021-12/2022
FAST45
FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.
01/2021-12/2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
01/2015-12/2020

Suomen Akatemia

Global Music: Valotusaika –esitys jota ei koskaan tapahtunut
Valotusaika on kuunnelma-albumi, joka on tehty Porttiteatterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelman yhteistyönä.
03/2021-05/2021
Grabando al caminar
Lea Kantosen taiteellinen tutkimus syntyy yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Grabando al caminar -tutkimushanke toteutettiin 2017-2018.
01/2017-12/2018

Ulkoministeriö

Health, Narrative and the Arts – narratiivisen kompetenssin vahvistaminen
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kertomuksellista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.
01/2021

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.
01/2018-12/2023

Suomen Akatemia

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto vuosilta 1899-1936 alkukielellä sekä käännöksenä.
01/2018-01/2020

Svenska kulturfonden

Kansallisbaletti 100
Tutkimus käsittelee Suomen Kansallisbaletin historiaa.

Niilo Helanderin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Suomen Kulttuurirahasto

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana
Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Kehot sodassa, kehot tanssissa
Hanke tutkii rytmiä, performanssia ja tunteita suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla
Tutkimus tarkastelee reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.
04/2022-12/2023

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto.

Kirjeenvaihtoa menneisyyden kanssa
Elina Salorannan taiteellisessa tutkimuksessa käydään kirjeenvaihtoa laulaja Elli Forssellin (1871-1943) kanssa.
Kirkon työntekijöiden terveys ja työn kuormittavuus koronavuonna
Projekti tutkii kirkon työntekijöiden terveyttä ja työtä kuormittavuuden, työn imun, työuupumuksen ja sukupuolten välisten erojen näkökulmasta.
01/2021-12/2023
Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella
Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.
Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa
Vaikka usein pelätään, ”ettei nähdä metsää puilta”, tämä hanke ottaa huomioon päinvastaisen vaaran, ettemme näe puita metsältä, ja kiinnittää huomion yksittäisiin puihin.
01/2020-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto

Kolme kertaa vuosikymmen
Three Times a Decade is both a media art project, and a study about the practices of the internet culture, namely about the video blogs.
03/2020-03/2030
Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
01/2018-12/2019

Suomen kulttuurirahasto

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi
Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä, laskentamalleja ja arvioinnin kriteeristöjä.
03/2022-03/2023

Valtioneuvosto

Kuule, minä sävellän!
Ainutlaatuisessa koulutushankkeessa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden säveltää sinfoniaorkesterin soittimille ammattilaisten tuella.
01/2011
Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030
Hankkeen tavoite on valmistella kansallinen visio kuvataiteen kasvatuksen ja koulutuksen tilasta vuonna 2030.
08/2021-12/2022
Kuvataiteen kansainväliset verkostot
Hanke tarjoaa kansainvälistymisen mahdollisuuksia Kuvataideakatemian opiskelijoille ja alumneille.

Saastamoisen säätiö

Lavat auki!
Teatterikorkeakoulun hankkeessa opiskelijat saatetaan yhteen vahvan ja omakielisen ammattiohjaajan kanssa. Hankkeessa luotava esitys tekee kiertueen kotimaassa ja usein myös kansainvälisesti.
LEAD! Orkesteriprojekti
Kansainvälisessä hankkeessa nuoret muusikot kehittävät johtamis- ja vuorovaikutustaitojaan orkesterisoittajina ammattilaisten kanssa.
01/2019-12/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Logomimesis – Tutkielma esiintyvästä ruumiista
Esa Kirkkopellon tutkimushanke rakentaa teoriaa esiintyvästä ruumiista.
01/2018-12/2020

Suomen Kulttuurirahasto

Luode
Hanke keskittyy luontoon, taiteeseen ja nuorten työelämätaitoihin taidekasvatuksen näkökulmasta.
01/2018-12/2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Luova henkilökeskeinen hoitotaide
Hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa.
09/2021-06/2024

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Luovia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin
Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä.
01/2021-06/2022

Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen kaupunki & Seinäjoen yliopistokeskus

MAGICS-hanke
Kolmen yliopiston MAGICS-hanke muodostaa infrastruktuuriverkoston. Taideyliopistossa hanke mahdollistaa esimerkiksi vir­tu­aa­li­teat­te­rin ja di­gi­taa­li­sta tai­teel­li­sta toi­min­taa.
07/2020-11/2021

Suomen Akatemia

Metsähallitus-yhteistyö
Taideyliopiston ja Metsähallituksen vuonna 2017 käynnistämä yhteistyö tuo yleisölle avoimia taide-esityksiä Vallisaareen.
01/2017
Mikrohistoriallisia näkökulmia naisten ravintolamusiikkitoimintaan 1800-luvun lopun Euroopassa
Nuppu Koivisto tutkii post doc -hankkeessaan musiikin historian marginaaleihin jääneitä naismuusikoita.
Miten tehdä asioita esityksellä?
Tutkimushanke tarkastelee performatiivisuuden teoriaa suhteessa uusmaterialistiseen teoriaan.
01/2016-12/2021

Suomen Akatemia

Muistoihin kaivertuneet tilat – valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta
Monialainen tutkimushanke tutkiisuomalaisten mielisairaalamuistoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa kerätyn aineiston avulla.
01/2017-12/2021

Koneen Säätiö

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki (2020-2022)
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
01/2020-01/2022

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Music, Diplomacy and Cold War
Meri Herralan tutkimushanke käsittelee muusikoiden hyödyntämistä poliittisiin tarkoituksiin kylmässä sodassa.
Musiikki ja ääni ei-fiktiivisen elokuvan historiassa
Kaarina Kilpiön tutkimushanke käsittelee elokuvien äänellisiä elementtejä.
Musiikki, luonto ja ympäristökriisit
Tutkimusprojektissa Juha Torvinen tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä ympäristötietoisuudelle.
01/2017-12/2019

Suomen Akatemia

Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa
Hanke uudistaa elinikäistä musiikkikasvatusta koskevaa ajattelua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Musiikkikasvatus, professionalismi ja ekopolitiikka
Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan vaihtoehtoisia, kestävää kehitystä edistäviä ja sosiaalisesti vastuullisia tapoja toteuttaa taiteiden opetusta.
09/2021-08/2025

Suomen Akatemia

Musiikkikoulutuksen visio 2030
Hankkeen vision tähtää mahdollistamaan tavoitteellisen ja korkeatasoisen musiikinopiskelun ja -harrastamisen kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa.
12/2018-12/2020
Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
01/2018-12/2021

Suomen Akatemia

Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön
Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.
01/2018

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Heikki Uimosen johtama hanke keskittyy monimuotoisten suomalaisten äänimaisemien tallennukseen ja tutkimukseen.
New Spaces for a new Society
Jan-Erik Anderssonin taiteellinen tutkimushanke käsittelee tilojen ja paikkojen teorioita.
01/2020-12/2022
Nordic Choreographic Platform (NCP)
Pohjoismainen verkostoalusta kehittää koreografian pedagogiikkaa ja tukee opiskelijoiden kansainvälistä verkostoitumista.
Nuorisokoulutuksen maakunnalliset opetusvierailut
Tutustu toimintaamme, jossa Sibelius-Akatemian opettajat vierailevat musiikkioppilaitoksissa ympäri Suomea.

Suomen Kulttuurirahasto 2016-2019

Sibelius-Akatemian tukisäätiö (Sihvolan rahasto) 2021-

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen
Hankkeessa tutkitaan, keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.
06/2020-07/2023

Osa Taideyliopiston Artist Pedagogy -profiloitumishanketta (rahoittaja Suomen Akatemia)

OKM-kärkihanke TAITU
Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke.
01/2017-12/2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oma luokkahuone
Nuppu Koivisto-Kaasik tutkii naisoletettuja pianonsoitonopettajia, intersektionaalisuutta ja musiikkielämän sukupuolittuneita valtarakenteita Helsingissä ja Tallinnassa vuosina 1861–1924.
09/2022-08/2025

Suomen Akatemia

Omat koreografiat – tanssitaiteen kandidaattiopiskelijoiden projekti
Tutustu tanssitaiteen kandidaattiopiskelijoiden toteuttamiin digitaalisiin projekteihin.
OPEKE
Valtakunnallisessa hankkeessa keskitytään ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen.
08/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Otetaan museo takaisin! –Yhteisömuseoiden avaaminen alkuperäiskansojen taiteelle
Tutkimushanke pyrkii palauttamaan alkuperäiskansojen taiteeseen liittyvää tietoa takaisin yhteisöille itselleen.
01/2021-12/2024

Koneen säätiö

Pianonsoiton historia Suomessa
Tutkimushanke hahmottaa suomalaisen pianonsoiton kulttuuria ja taustaa.
01/2014
Poeettinen arkeologia
Jan Kailan, Japo Knuutilan ja Jan Fastin hankkeessa koetellaan taiteen ja tieteen yhteistyötä.
01/2015-12/2017
Politics of Equality in Finnish Opera
Akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo tarkastelee 5-vuotisessa tutkimushankkeessaan (2017-2022) suomalaista oopperaa suomalaisen yhteiskunnan perusarvon, tasa-arvon, näkökulmasta.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Post-digitaalisen valokuvan epistemologiat (PEPI)
Hankkeessa tutkitaan valokuvallisen totuuden ehtoja.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Prototyyppi harkintaan – jatkuva prototyyppi julkisen tilan kehityksen mahdollisuutena
Taiteellisessa tutkimuksessaan Denise Ziegler kääntää nykyhetken prototyypiksi tulevasta.

Taideyliopisto

Runkoääni ja monentyyppisistä äänilähteistä koostuvat tilat musiikissa ja mediataiteessa
Runkoääntä voidaan johtaa tilaan, jolloin itse tila muuttuu arkkitehtuurilliseksi instrumentiksi jota voidaan soittaa ja sen kautta luoda uudenlaisia äänikokemuksia.
01/2014-12/2017

Suomen Akatemia

Runolaulukulttuurin kantele ja luovuuden dialogi
Arja Kastinen tutkii hankkeessaan runolaulukulttuurin suomalais-karjalaista kanteleimprovisaatiota, sen ilmenemismuotoja alkuperäisessä kontekstissaan sekä sen mahdollisuuksia tässä aikakaudessa.
09/2021-07/2023
Ruoka – Food
Timo Heinon tutkimushanke Food käsittelee ruokaa eri näkökulmista.
01/2018-12/2020
Ruumis ja toinen: Elettyjä mahdottomuuksia taiteen ja tieteen välissä
Tutkimushanke tutkii kumman (das Unheimliche, the uncanny) ilmiöitä ja kokemuksia.
01/2018-12/2020

Koneen Säätiö

Sibelius Summer Academy
Sibelius Summer Academy on kansainvälinen kesäkoulu, jossa opettavat arvostetut taiteilijat ja pedagogit Sibelius-Akatemiasta ja maailmalta.

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Sibelius-Akatemian kansainvälinen vierailijaohjelma
Sibelius-Akatemian koulutusta täydentävään ohjelmaan kutsutaan oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa.
01/2019-12/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa
Hankkeessa tutkitaan militarisoitunutta kieltä ja sen suhdetta demokratiaan Suomessa. Taideyliopistosta mukana on tutkija Susanna Hast.
01/2022-12/2025

Koneen Säätiö

Sprezzatura: Ideoista laskennalliseen ääneen
Vesa-Petri Norilon tutkimushanke käsittelee ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta musiikillisesta näkökulmasta.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Subtle Corporealities: Propositions of Resistance for Creative Practitioners
Susanna Hastin ja Maryam Bagheri Nesamin tutkimushankkeessa (2020-2022) luodaan yhteistyömahdollisuuksia iranilaisten ja suomalaisten taiteilijoiden välille.
01/2020-12/2022

Koneen Säätiö

Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat
Peter Peitsalon johtama tutkimushanke käsittelee suomalaista urkutaidetta.
Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio
Observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta ja parantaa alan yhteiskunnallista asemaa.
01/2017
Taide käyttöön
Hanke yhdistää taiteen ja rakentamisen, tavoitteenaan laajentaa luovan suunnittelun käyttöä useille eri sektoreille.
05/2018-12/2020

Hämeen ELY-keskus

Taide yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa
Anu Koskinen tutkii projektissa sitä, kuinka taiteen tekemistä yhteiskunnallisesti haavoittuvien ihmisryhmien kanssa voisi opettaa yhteisölliseen taiteeseen orientoituville taiteilijoille.
10/2019-01/2022

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Taidealan jälleenrakennus
Jälleenrakennusohjelma tukee taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta.
06/2021-12/2024
Taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansalliset visiot 2030
Tältä sivulta löydät tietoa kolmesta Taideyliopiston käynnistämästä taidekasvatuksen ja -koulutuksen visiotyöstä 2030.
04/2019-12/2022
Taideyliopiston muistitietohanke
Historiafoorumin muistitietohanke kerää muistitietoa Taideyliopiston eri taidealoilla vaikuttaneilta henkilöiltä.
Taiteellista dialogia kaupunkiympäristössä
Taiteellisessa tutkimuksessaan (2014-2021) Mari Martin tekee taidetta kaupunkiympäristöissä yhteistyössä muiden kanssa. Samalla hän pohtii ja koettelee dialogin käsitettä.
01/2014-12/2021

Taideyliopisto, Svenska Kulturfonden & Helsingin kaupunki

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa
Heidi Elmgren tutkii musiikkikouluttajien käsityksiä opetussuunnitelman perusteista osana Musiikinopetus Muutoksessa -hanketta.
08/2020
Taiteet ja digi
Hankkeen tavoitteena on kehittää taidealojen opettajankoulutustehtävissä toimivien asiantuntijoiden ammatillista ja pedagogista osaamista.
01/2021-12/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taiteilija-aktivisti post-fossiilisessa murroksessa
Marjatta Ojan tutkimushanke (2018-2023) käsittelee taiteilijan vaikutusmahdollisuuksia.
01/2018-12/2023
Tallinn1967 -jazzfestivaali
Heli Reimannin tutkimushanke tutkii jazzfestivaali Tallinn 67:n historiaa.

Koneen Säätiö

Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940
Markus Mantereen tutkimushanke käsittelee Tampereen musiikkielämää.
Teatterikorkeakoulun tanssikollektiivi TADaC
Tanssijantaiteen toisen vuoden maisteriopiskelijoiden kollektiivi ja alusta lopputyöesityksille.
Terveisiä!
Satu Olkkosen taiteellinen hanke tutkii yleisöesityksiä ja nostaa esiin nuorten ja yhteiskunnan valtarakenteiden välisen suhteen.
01/2018-12/2021

Keski-Suomen rahasto & Koneen säätiö

The Music-Related Gestures
Tutkimushanke käsittelee kehollista musikologiaa 1700-luvun viitekehyksessä.
Tutkimuspaviljonki-hanke
Tutkimuspaviljonki on järjestetty Venetsiassa vuosina 2015, 2017 ja 2019 ja Helsingissä vuonna 2021. Seuraava paviljonki järjestetään Helsingissä vuonna 2023.

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö (2019 ja 2021)

Tutkiva taiteilija todistajana
Johanna Lecklinin tutkimushanke käsittelee kysymystä taiteilijan vallasta.
01/2019-12/2022
Uniarts GINTL
Tutkimushankkeessa luodaan, kehitetään ja ylläpidetään kansainvälisiä koulutuskumppanuuksia vastuullisesti, yhdenvertaisesti ja kestävästi.
01/2021-12/2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Unveiling the Mystery of Harmony
Tuire Kuusen johtama tutkimusprojekti (2016-2021), jonka päätutkijana toimii Ph.D. Ivan Jimenez.
01/2016-12/2021
Valvo ja verota: Musiikin ja muusikoiden lupa- ja verotusjärjestelmä Prahassa 1894–1918
Tutkimushanke käsittelee prahalaisen musiikkikulttuurin unohdettuja piirteitä.

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto & Koneen Säätiö

Vastavuoroinen oppiminen teatterin ja työelämän välillä
Tutkimuksessa tarkastellaan muuttuvaa vastavuoroista asiantuntemusta ja ammatillista oppimista johtajien, asiantuntijoiden ja näyttelijöiden välillä.
08/2020-06/2022

Työsuojelurahasto

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa
Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat kehittävät opetussisältöjään tutkimalla erilaisia esityksen rajapintoja ja nykyilmiöitä.
01/2017
Värinä-projekti
Heikki Uimosen Värinä-projekti tutki tilan, arkkitehtuurin, ruoan ja äänisuunnittelun merkityksiä juhlan ja arjen käytännöissä.
01/2015-12/2017

EAKR (Tekes)

Xeno-/exo-/astro-/choreoreadings
Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.
01/2020-12/2022

Suomen Kulttuurirahasto

Yhdenvertaisesti säveltäen
Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-2020) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.
01/2019-11/2020

Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) & Suomen Säveltäjät ry

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.
09/2018-09/2018
Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939
Vesa Kurkelan johtaman tutkimuksen kohde on musiikillinen toiminta Suomen suurimmissa kaupungeissa 1900-luvun alkupuolella. Toimintaa tutkitaan sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Suomen Akatemia