Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Tutkimusalue
Status

Hakutulokset: 143

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aino ja Heikki
Tutkimusprojekti käsittelee Aino Acktén ja Heikki Renvallin kirjeenvaihtoa.

Alfred Kordelinin säätiö

Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä
Otso Lähdeojan Suomen Akatemian Kärkihankeessa (2016-2018) kehitetään runkoääniteknologiaan pohjautuvia ääniaplikaatioita.
01/2016-12/2018

Suomen Akatemia

Alexandria Nova
Alexandria Nova- verkosto kehitti ohjaajantaidetta ja sen opetusta. Verkoston muodosti seitsemän maan ohjauksen koulutusohjelmat yhteistyökumppaneineen.
09/2019-08/2022

Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma

All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story
Hanke on kansainvälinen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja USC Thornton School of Musicin oopperayhteistyö.
01/2020-05/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

ArsADAPT – kestävän tulevaisuuden taiteilijat
Hanke luo uudenlaisia lähestymistapoja musiikkialan opintoihin ja muusikon työhön integroimalla kestävän tulevaisuuden agendan ja siihen liittyvän tutkimuksen taiteelliseen työskentelyyn.
09/2022-05/2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston ADAPT-tutkimusohjelma (2018-2023)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Artistic Collaboration Project (ACO)
Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston joka toinen vuosi järjestetyn kurssin keskiössä on monitaiteellinen yhteistyö kuuden koulutusohjelman kanssa.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & Aalto-yliopisto

ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Cantatrices Achté
Tutkimusprojektin keskiössä on kirjeenvaihto, joka avaa näköaloja oopperakulttuurin käytäntöihin.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen säätiö & Oskar Öflunds stiftelse

Creative Dialogue
Vuosittain järjestettävä kansainvälinen työpaja tarjoaa instrumentalisteille ja säveltäjille mahdollisuuden työstää uusia teoksia yhteistyössä.
01/2008
Data Ocean Theatre
Tutkimusprojektissa käsitellään teatterin uudelleen ekologisointia tarkastelemalla uppoamisen dynamiikkaa ja sen käsitteellistä ja näyttämöllistä mielikuvittelua.
DIGIPEDA
Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle -hanke, jossa Taideyliopisto on mukana.
01/2017-12/2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Digitaalinen kirjallisuus
Digitaalisen kirjallisuuden hankkeen (di.ki) tavoitteena on tehdä digitaalista kirjallisuutta tutuksi yleisölle sekä tuottaa uusia teoksia.
01/2021-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto & Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Digivisio 2030 Taideyliopistossa
Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen yhteisiä digitaalisia palveluja ja toimintamalleja.
01/2021-12/2030

Opetus- ja kulttuuriministeriö

EDUCase
Hankkeen tavoitteena on luoda alusta taiteidenvälisille yhteistyöprojekteille, jotka tuovat yhteen taiteilijoita ja taiteen ammattilaisia Suomesta, Tansaniasta ja Mosambikista.
01/2021-12/2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eleen filosofia
Hankkeessa tutkitaan kollektiivisia taiteellisia käytäntöjä epämuodollisina välineinä tahatonta oppimista, radikaalia demokratiaa ja institutionaalista aktivismia varten.
01/2023-12/2026

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Elämän ja kuoleman imagot
Petri Kaverman kuolemaa käsittelevässä taiteellisessa tutkimuksessa (2015-) valmistetaan hauta-arkku.
01/2015
Esiintyä kasvien kanssa
Taiteellinen tutkimushanke kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema.
01/2017-12/2020

Koneen säätiö & Vetenskapsrådet

Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030
Hankkeessa valmisteltiin kansallinen visio teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen kasvatukselle ja -koulutukselle vuodelle 2030. Hanke toteutettiin puolentoista vuoden aikana kesäkuusta 2021 joulukuuhun 2022.
06/2021-12/2022
Fair Sculpture
The Fair Sculpture –projekti luo tilaa monimuotoisemmalle Taideyliopistolle. Fair Sculpture -projekti kannustaa ja voimaannuttaa nuoria kuvanveiston avulla. Siihen osallistetaan erityisesti nuoria, joilla ei ole aiempaa kokemusta taiteesta ja kulttuurista.
01/2022

Talent Boost

FAPI
Tässä pedagogisessa tutkimushankkeessa tarkastellaan kontekstuaalisten ja tilasidonnaisten taidekäytäntöjen innovatiivisia mahdollisuuksia pohjoismaisissa ja afrikkalaisissa konteksteissa.
09/2021-10/2024
FAST45
FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.
01/2021-12/2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
01/2015-12/2020

Suomen Akatemia

Global Music: Valotusaika –esitys jota ei koskaan tapahtunut
Valotusaika on kuunnelma-albumi, joka on tehty Porttiteatterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelman yhteistyönä.
03/2021-05/2021
Grabando al caminar
Lea Kantosen taiteellinen tutkimus syntyy yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Grabando al caminar -tutkimushanke toteutettiin 2017-2018.
01/2017-12/2018

Ulkoministeriö

Haavemaa – Soiva siirtolaisuus 1800-luvulta nykypäivään
Pohjanmaan alueen siirtolaisuutta käsittelevä hanke, jossa yhdistyvät musiikki ja taiteellinen toiminta.
01/2024-12/2026

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto

Health, Narrative and the Arts – narratiivisen kompetenssin vahvistaminen
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kertomuksellista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa.
01/2021-06/2025

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto

HEWDISARTS
HEWDISARTS on kulttuurienvälinen akateeminen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi ja haastaa akateemista ableismia korkeakoulutuksessa.
01/2022-12/2024

Hanke on osa valtakunnallista SAFINET-verkostoa (Southern African and Finnish Higher Education Institutions’ Network for Health and Wellbeing), jossa se toimii Kulttuuri ja hyvinvointi -osa-alueen alaisuudessa. SAFINET-verkostoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

IN.TUNE – Innovative Universities in Music & Arts in Europe
IN.TUNE - Euroopan innovatiiviset musiikki- ja taideyliopistot on ensimmäinen eurooppalainen yliopistoallianssi musiikin ja taiteen alalla.
01/2024-12/2027

Euroopan komissio

Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.
01/2018-12/2023

Suomen Akatemia

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto vuosilta 1899-1936 alkukielellä sekä käännöksenä.
01/2018-01/2020

Svenska kulturfonden

Kansainvälinen orkesterikoulutuksen kehittämishanke
Sibelius-Akatemia ja Royal Conservatoire of Scotland kehittävät yhteistyössä orkesterikoulutustaan.
09/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Kansallisbaletti 100
Tutkimus käsittelee Suomen Kansallisbaletin historiaa.

Niilo Helanderin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Suomen Kulttuurirahasto

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana
Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

Kehot sodassa, kehot tanssissa
Hanke tutkii rytmiä, performanssia ja tunteita suomalaisessa sotilaskoulutuksessa ja pakolaisleirien capoeira-harjoittelussa.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisen avulla
Tutkimus tarkastelee reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.
04/2022-12/2023

Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja Taideyliopisto

Kestävä näyttelijä -projekti
Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma aloittaa syksyllä 2024 nelivuotisen Kestävä näyttelijä -projektin, jonka tarkoitus on kehittää näyttelijöiden koulutusta ja työelämäosaamista kestävyyden näkökulmasta.
Kirjeenvaihtoa menneisyyden kanssa
Elina Salorannan taiteellisessa tutkimuksessa käydään kirjeenvaihtoa laulaja Elli Forssellin (1871-1943) kanssa.
Kirkon työntekijöiden terveys ja työn kuormittavuus koronavuonna
Projekti tutkii kirkon työntekijöiden terveyttä ja työtä kuormittavuuden, työn imun, työuupumuksen ja sukupuolten välisten erojen näkökulmasta.
01/2021-12/2023
Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella
Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.
Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa
Vaikka usein pelätään, ”ettei nähdä metsää puilta”, tämä hanke ottaa huomioon päinvastaisen vaaran, ettemme näe puita metsältä, ja kiinnittää huomion yksittäisiin puihin.
01/2020-12/2021

Suomen Kulttuurirahasto

Kolme kertaa vuosikymmen
Three Times a Decade is both a media art project, and a study about the practices of the internet culture, namely about the video blogs.
03/2020-03/2030
Koronapandemia ja Kauneimmat Joululaulut
Tutkimushankkeessa tarkastellaan kirkkomuusikkojen kokemuksia koronapandemian ajalta keskittyen Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin.
12/2020
Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
01/2018-12/2019

Suomen kulttuurirahasto

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell)
Selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa.
04/2022-04/2023

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoitus

Kuule, minä sävellän!
Ainutlaatuisessa koulutushankkeessa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden säveltää sinfoniaorkesterin soittimille ammattilaisten tuella.
01/2011
Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030
Hankkeen tavoite on valmistella kansallinen visio kuvataiteen kasvatuksen ja koulutuksen tilasta vuonna 2030.
08/2021-12/2022
Kuvataiteen kansainväliset verkostot
Hanke tarjoaa kansainvälistymisen mahdollisuuksia Kuvataideakatemian opiskelijoille ja alumneille.
08/2021-12/2025

Saastamoisen säätiö

Kuvien maailma ja näkyvyyden ehdot
Hanke pyrkii avaamaan kuvantekemisen prosesseja tavalla, joka tuo esiin kuvaesitysten suhdetta katsojan näkevään ruumiiseen. Miten kuvat vaikuttavat kulttuurissamme – ja millaisista lähtökohdista uusia, ennen näkemättömiä kuvia voisi syntyä?
01/2024-07/2027

Suomen Akatemia / Akatemiatutkijan tehtävä