DIGIPEDA

Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle -hanke

Taideyliopisto on mukana hankkeessa Opetushenkilökunnan digitaidot ajan tasalle!, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -hanketta.

Hanke liittyy yliopiston strategiseen tavoitteeseen tukea henkilöstön ja opettajien uranaikaista osaamisen kehittämistä, sekä työ- ja oppimisympäristöjen kehittämistä.

Mitä tässä hankkeessa tehdään?

  1. Käynnistetään Taideyliopistossa digikummitoiminta ja perustetaan digitiimit pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen tueksi
  2. Kehitetään digiosaamista hankkeen yhteistyöverkoston ja hankkeeseen osallistuvien yliopistojen kanssa
  3. Mahdollisuus osallistua Flipped Learning –menetelmän pilotointiin, johon saadaan opettajien ja henkilöstön koulutusta
  4. Kartoitetaan Taideyliopiston opettajien pedagogisen ja digitaalisen osaamisen koulutustarpeita
  5. Nykyinen osaaminen näkyväksi ja uusien toimintamallien kehittäminen, esim. säännölliset peda-klinikat (mm. esittelyt, keskustelufoorumit, osaamisen jakaminen ja yhteiskehittäminen)
  6. Rakennetaan yhdessä uusia toimintamalleja ja koulutusta opettajille arjen työn ja pedagogisen kehittämisen tueksi
  7. Opettajille tarjottava tuki ja koulutus näkyviin (pedagoginen ja opetusteknologinen tuki sekä tarvittava infra)

Lisätietoja:

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus

Flipped Learning

Flipped Learning -hanke on yksi kokonaisuus Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Turun yliopiston koordinoimassa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -kärkihankkeessa. Flipped Learning -hanke kuuluu Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! -osahankeen piiriin, jossa yhteistyöyliopistoina ovat Jyväskylän yliopisto, Taideyliopisto ja Turun yliopisto.

Flipped Learning -hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisesti yliopistoissa opetusta antavien henkilöiden digipedagogisia taitoja, tarjoten heille paremmat valmiudet opiskelijalähtöisten ja oppijakeskeisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen sekä edistäen näin opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitoja. Hankkeessa käytetään sekä käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) että käänteisen oppimisen (Flipped Learning) lähestymistapoja.

Hankkeen aikana koulutetaan opettajia käänteisen opetuksen pariin sekä Itä-Suomen yliopistosta että hankkeen yhteistyöyliopistoista. Seminaarien lisäksi Ameba-tutkimustiimi työstää verkkoon koulutusmateriaalia. Flipped Learning -hankkeen akateemisena johtajana toimii tutkijatohtori Erkko Sointu.