Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Tutkimusalue
Status

Hakutulokset: 37

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä
Otso Lähdeojan Suomen Akatemian Kärkihankeessa (2016-2018) kehitetään runkoääniteknologiaan pohjautuvia ääniaplikaatioita.
01/2016-12/2018

Suomen Akatemia

All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story
Hanke on kansainvälinen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja USC Thornton School of Musicin oopperayhteistyö.
01/2020-05/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

ArsADAPT – kestävän tulevaisuuden taiteilijat
Hanke luo uudenlaisia lähestymistapoja musiikkialan opintoihin ja muusikon työhön integroimalla kestävän tulevaisuuden agendan ja siihen liittyvän tutkimuksen taiteelliseen työskentelyyn.
09/2022-05/2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston ADAPT-tutkimusohjelma (2018-2023)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Creative Dialogue
Vuosittain järjestettävä kansainvälinen työpaja tarjoaa instrumentalisteille ja säveltäjille mahdollisuuden työstää uusia teoksia yhteistyössä.
01/2008
Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Global Music: Valotusaika –esitys jota ei koskaan tapahtunut
Valotusaika on kuunnelma-albumi, joka on tehty Porttiteatterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelman yhteistyönä.
03/2021-05/2021
How to Live Together in Sound? Towards Sonic Democracy -hanke
Miltä kuulostaisi ympäristö, joka on ekologisesti kestävä, sosiaalisesti integroiva, oikeudenmukainen ja rauhanomainen?
04/2023-12/2026

Koneen säätiö

IN.TUNE – Innovative Universities in Music & Arts in Europe
IN.TUNE - Euroopan innovatiiviset musiikki- ja taideyliopistot on ensimmäinen eurooppalainen yliopistoallianssi musiikin ja taiteen alalla.
01/2024-12/2027

Euroopan komissio

Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.
01/2018-12/2023

Suomen Akatemia

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto vuosilta 1899-1936 alkukielellä sekä käännöksenä.
01/2018-01/2020

Svenska kulturfonden

Kansainvälinen orkesterikoulutuksen kehittämishanke
Sibelius-Akatemia ja Royal Conservatoire of Scotland kehittävät yhteistyössä orkesterikoulutustaan.
09/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Kirkon työntekijöiden terveys ja työn kuormittavuus koronavuonna
Projekti tutkii kirkon työntekijöiden terveyttä ja työtä kuormittavuuden, työn imun, työuupumuksen ja sukupuolten välisten erojen näkökulmasta.
01/2021-12/2023
Koronapandemia ja Kauneimmat Joululaulut
Tutkimushankkeessa tarkastellaan kirkkomuusikkojen kokemuksia koronapandemian ajalta keskittyen Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin.
12/2020
Kuule, minä sävellän!
Ainutlaatuisessa koulutushankkeessa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden säveltää sinfoniaorkesterin soittimille ammattilaisten tuella.
01/2011
LEAD! Orkesteriprojekti
Kansainvälisessä hankkeessa nuoret muusikot kehittävät johtamis- ja vuorovaikutustaitojaan orkesterisoittajina ammattilaisten kanssa.
01/2019-12/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Luode
Hanke keskittyy luontoon, taiteeseen ja nuorten työelämätaitoihin taidekasvatuksen näkökulmasta.
01/2018-12/2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Luovia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin
Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä.
01/2021-06/2022

Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen kaupunki & Seinäjoen yliopistokeskus

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
01/2020-01/2022

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Musiikki, luonto ja ympäristökriisit
Tutkimusprojektissa Juha Torvinen tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä ympäristötietoisuudelle.
01/2017-12/2019

Suomen Akatemia

Musiikkikoulutuksen visio 2030
Hankkeen vision tähtää mahdollistamaan tavoitteellisen ja korkeatasoisen musiikinopiskelun ja -harrastamisen kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa.
12/2018-12/2020
Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
01/2018-12/2021

Suomen Akatemia

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Heikki Uimosen johtama hanke keskittyy monimuotoisten suomalaisten äänimaisemien tallennukseen ja tutkimukseen.
Next Generation – alku soittoon 
Hanke tukee perheiden ja pedagogiikan ammattilaisten avulla pienten lasten musiikillista kehitystä ja harrastusta varhaisessa vaiheessa.
08/2022

Sibelius-Akatemian Tukisäätiö

Yksityinen lahjoitus

Nuorisokoulutuksen maakunnalliset opetusvierailut
Tutustu toimintaamme, jossa Sibelius-Akatemian opettajat vierailevat musiikkioppilaitoksissa ympäri Suomea.

Suomen Kulttuurirahasto 2016-2019

Sibelius-Akatemian tukisäätiö (Sihvolan rahasto) 2021-

Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakoulutuksessa
Hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä poliittisuudesta osana ammattimuusikkoutta sekä edistämään ekologis-taiteellista mielikuvitusta ja muutoskeskeistä systeemiajattelua musiikin korkeakoulutuksessa.
09/2023-08/2027

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY)

Politics of Equality in Finnish Opera
Akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo tarkastelee 5-vuotisessa tutkimushankkeessaan (2017-2022) suomalaista oopperaa suomalaisen yhteiskunnan perusarvon, tasa-arvon, näkökulmasta.
01/2017-12/2022

Suomen Akatemia

Runkoääni ja monentyyppisistä äänilähteistä koostuvat tilat musiikissa ja mediataiteessa
Runkoääntä voidaan johtaa tilaan, jolloin itse tila muuttuu arkkitehtuurilliseksi instrumentiksi jota voidaan soittaa ja sen kautta luoda uudenlaisia äänikokemuksia.
01/2014-12/2017

Suomen Akatemia

Runolaulukulttuurin kantele ja luovuuden dialogi
Arja Kastinen tutkii hankkeessaan runolaulukulttuurin suomalais-karjalaista kanteleimprovisaatiota, sen ilmenemismuotoja alkuperäisessä kontekstissaan sekä sen mahdollisuuksia tässä aikakaudessa.
09/2021-07/2023
Sibelius Summer Academy
Sibelius Summer Academy on kansainvälinen kesäkoulu, jossa opettavat arvostetut taiteilijat ja pedagogit Sibelius-Akatemiasta ja maailmalta.

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Sibelius-Akatemian kansainvälinen vierailijaohjelma
Sibelius-Akatemian koulutusta täydentävään ohjelmaan kutsutaan oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa.
01/2019-12/2022

Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Sprezzatura: Ideoista laskennalliseen ääneen
Vesa-Petri Norilon tutkimushanke käsittelee ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta musiikillisesta näkökulmasta.
01/2017-12/2020

Suomen Akatemia

Tasapainoisaempi sukupuolijakauma musiikkialalle
Kyselytutkimus kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan ja siihen, miksi niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia itse.
01/2023-03/2023
Transitiopolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa (amplifyHer)
Hankkeen poikkitieteellinen tutkimus pyrkii lisäämään systeemistä ymmärrystä siitä, miten sukupuolista tasa-arvoa voidaan edistää Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa.
09/2023-12/2026

Suomen Akatemian kehitystutkimuksen akatemiaohjelma DEVELOP2

Unveiling the Mystery of Harmony
Tuire Kuusen johtama tutkimusprojekti (2016-2024), jonka päätutkijana toimii Ph.D. Ivan Jimenez.
01/2016-02/2024
Valvo ja verota: Musiikin ja muusikoiden lupa- ja verotusjärjestelmä Prahassa 1894–1918
Tutkimushanke käsittelee prahalaisen musiikkikulttuurin unohdettuja piirteitä.

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto & Koneen Säätiö

Värinä-projekti
Heikki Uimosen Värinä-projekti tutki tilan, arkkitehtuurin, ruoan ja äänisuunnittelun merkityksiä juhlan ja arjen käytännöissä.
01/2015-12/2017

EAKR (Tekes)

Yhdenvertaisesti säveltäen
Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-2020) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.
01/2019-11/2020

Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) & Suomen Säveltäjät ry