Dataskydd vid Konstuniversitetet

Dataskyddslagstiftningen har förändrats och den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018.

Målet med dataskyddsförordningen är att förbättra integritetsskyddet och att göra behandlingen av personuppgifter enhetlig inom EU:s gränser. I dataskyddsförordningen fastställs de registrerades rättigheter och den registeransvariges skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter. 

Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen ska universitetet utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas lagenligt och hjälper universitetet uppfylla de skyldigheter som dataskyddet förpliktigar till. Dataskyddsombudet fungerar som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheterna och som stöd för personal och registrerade i frågor om behandling av personuppgifter. 

Kontaktuppgifterna till Konstuniversitetets dataskyddsombud: jurist Minna Eskola, dataskydd(at)uniarts.fi, telefon: +358407200588

Dataskyddspolicy

Universitetet beskriver i sin dataskyddspolicy de grundprinciper, skyldigheter och tillvägagångssätt som universitetet ska följa vid behandlingen av personuppgifter. Konstuniversitetet har förbundit sig att som registeransvarig skydda den registrerades rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter. 

Dataskyddet hanteras i praktiken vid universitetet genom att man bl.a. 

  • planerar processen för behandling av personuppgifter i förväg med beaktande av hela livscykeln av behandlingen av personuppgifter (inbyggt dataskydd och dataskydd som standard)
  • följer de grundprinciper som fastställs i dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter
  • informerar de registrerade om behandlingen
  • säkerställer att personuppgifterna är korrekta
  • bestämmer förvaringstider för personuppgifter
  • ser till att nödvändiga avtal har ingåtts ifall behandlingen av personuppgifter har utlokaliserats

Dataskyddsbeskrivningar

Konstuniversitetet informerar de registrerade med hjälp av bl.a. dataskyddsbeskrivningar. Konstuniversitetet publicerar följande dataskyddsbeskrivningar på sin webbplats:

Studier

Arbete

Universitetets tjänster för studerande, anställda och andra medlemmar i universitetssamfundet

Bibliotekets kunder

  • Utöver universitetets egna studerande och personal kan även andra personer som använder bibliotekstjänster vara bibliotekets kunder 

Konstuniversitetets samarbetspartner och kunder samt målgrupper för kommunikation och marknadsföring

Andra

Forskningsgruppen eller forskaren ansvarar för att deltagarna i forskningsprojekten blir informerade. Dataskyddsbeskrivningarna för forskningsprojekten publiceras inte på vår webbplats.