Dataskyddsmeddelande för kundregistret med evenemangsanmälningar hos Konstuniversitetets teaterhögskola

EU:s allmänna dataskyddsförordning, 
artikel 13 och 14. Information till den registrerade. Utgivningsdatum: 2018-05-21; Updaterad: 2020-08-13

1. Organ och person som ansvarar för behandling av personuppgifter

Tekniske chef Jyri Pulkkinen
E-postadress: fornamn.efternamn@uniarts.fi, telefon: +358 50 5722 058

2. Kontaktpersoner för behandling av personuppgifter

Producent Aapo Juusti
E-postadress: forenam.efternamn@uniarts.fi, telefon +358 400 792 099

3. Registrets namn

Evenemangens kundregister

4. Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?

Den konstnärliga verksamheten vid Konstuniversitetets Teaterhögskola ger de studerande möjlighet att lära sig verka som artister som en del av universitetets studier.  Som en del i studierna och den konstnärliga verksamheten genomför studerandegrupperna evenemang som är öppna för allmänheten.

De personer som besöker evenemangen anmäler sig, och andra än studerande och personal vid Konstuniversitetet samt vissa andra specialgrupper betalar en avgift. För dessa ändamål underhåller vi ett kundregister för evenemangen. Registret säkerställer, att antalet åskådare inte överskrider lokalens kapacitet. Avgifterna betalas i säljtjänsten, och uppgifterna registreras i Universitetets kundregister för evenemang.

Kundregistret innehåller listan över personer som avser att delta i evenemanget och uppgift om biljettens priskategori. När personerna anländer till evenemanget anmäler de sig, och biljettköparna visar vid behov upp bevis på att de har rätt till rabatt- eller gratisbiljett.

Grunden för behandling av personuppgifter är universitetets berättigade intresse, med anledning av kundrelationen, för följande ändamål: statistik över deltagarantal, hantering av deltagaravgiftens priskategori samt information om evenemanget. Det går inte att anmäla sig till eller att köpa deltaganderätt i evenemang utan att lämna personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter utnyttjar vi inte sådant automatiserat beslutfattande eller sådan profilering som avses i dataskyddsförordningen.

5. Vilka uppgifter hanterar vi?

I samband med kundregistret behandlar vi följande personuppgifter om dem som anmält sig till evenemanget:

  • den registrerades grunduppgifter: namn*
  • den registrerades kontaktuppgifter: e-postadress*, telefonnummer*
  • eventuella övriga uppgifter insamlade med den registrerades samtycke: uppgift om till vilken priskategori personen är berättigad (grundprisbetalare, studerande, pensionärer, teater- och danspersonal, eller studerande och personal vid Tammerfors universitet, Aalto ARTS och Tammerfors universitets Näty, eller periodsinbjudna och inbjudna gäster).

Personuppgifter märkta med asterisk är en förutsättning för att skapa en avtalsrelation och/eller kundrelation. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte tillhandahålla tjänsten.

6. Varifrån får vi uppgifterna?

Vi får uppgifterna från den person som anmäler personuppgifterna till evenemangets kundregister.

7. Till vilka överlämnar och överför vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi anlitar underleverantörer som arbetar för vår räkning vid behandling av personuppgifterna. Vi har lagt ut evenemangsregistrets IT-administration till en extern tjänsteleverantör, och personuppgifterna förvaras på en server som administreras och skyddas av tjänsteleverantören. Tillsammans med våra underleverantörer säkerställer vi ditt dataskydd genom ett avtal för behandling av personuppgifterna.

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

8. Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge förvaras de?

Endast de av våra medarbetare som har rättighet att i sitt arbete behandla uppgifter om kunder har tillgång till det system som innehåller personuppgifterna. Timanställda mottagare av anmälan och betalning för evenemang, samt den ordinarie personalen med behörighet till systemet har användarnamn och lösenord för systemet. Uppgifterna sammanställs i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och säkerhetskopiorna finns i låsta utrymmen och endast vissa utsedda personer har tillgång till uppgifterna.

Kundregistret innehåller uppgifter om de personer som anmält sig till eller betalat avgiften för respektive evenemang. Uppgifterna tas bort ur kundregistret efter två år.

9. Vem kan du kontakta?

Alla kontakter och önskemål som berör denna redogörelse ska framställas skriftligt eller personligen till den kontaktperson som anges i punkt två, och som vid behov lämnar ärendet till dataskyddsombudet. Om du anser, att dina rättigheter inte uppfylls, kan du direkt kontakta Konstuniversitetets dataskyddsombud.