Dataskyddsmeddelande för kameraövervakning register

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 13 och 14. Information till den registrerade. Utgivningsdatum: 2018-05-14; Updaterad: 2020-08-07

1. Den personuppgiftsansvariges representant

Säkerhetsplanerare Mikko Ilanko
E-postadress: fornamn.efternamn@uniarts.fi
Telefon: +358 400 792 031

2. Registrets namn

Register för kameraövervakning

3. Grund för behandlingen

Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

4. Syftena med behandlingen av personuppgifter

Det är nödvändigt att använda videoövervakningssystem för Konstuniversitetets övervakning och funktion.

 • säkerställande av den personliga säkerheten för medarbetarna och/eller andra personer som vistas i arbetsgivarens lokaler
 • skydd av egendom
 • förebyggande av skador
 • övervakning av produktionsprocessens korrekta funktion
 • samt för att förebygga eller utreda ovan nämnda risksituationer.

5. Beskrivning av de registrerades grupper

Personer som uppehållit sig i Konstuniversitetets lokaler eller i direkt anslutning till lokalerna.

6. Beskrivning av personuppgiftsgrupperna

Datagrupp:

Videobildsinspelning

Förvaringstider:

Ungefär en månad

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Utrustning för kameraövervakning (inklusive ifrågavarande programvara).

8. Åtkomst och överlämning av uppgifterna

Intern säkerhetspersonal.

Videoinspelningarna får endast hanteras av personer utsedda av den personuppgiftsansvarige.

9. Grupper som tar emot personuppgifterna

Polismyndigheterna, för förundersökningar.

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

11. Principer för registrets dataskydd

För att skydda videoövervakningssystemet och personuppgifter har flera tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits

Bland annat har följande åtgärder vidtagits:

 • De servrar som används för förvaring av videoupptagningar finns i skyddade utrymmen, som har fysiska säkerhetsåtgärder. De brandväggar som skyddar nätverket skyddar det logiska nätverksområdet. De huvudsystem som innehåller uppgifter är inbrottssäkra.
 • Registreringsutrustningen finns i fastigheten, i utrymmen dit inga andra än Konstuniversitetets lokalservice och IT-personalen har tillträde.
 • Kameraövervakningen utförs endast av auktoriserade personer.
 • Användarna har endast åtkomst till de uppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Den personuppgiftsansvarige utser de personer som har åtkomst till kameraövervakningens inspelningar.
 • Endast den personuppgiftsansvariges särskilt utsedda systemansvarige får medge, ändra eller återkalla åtkomsträttigheterna.

12. Informationsverksamhet

Information lämnas vid ingångarna till Konstuniversitetets byggnader.

Dekaler upplyser allmänheten om videoövervakningen. Dekaler finns uppsatta vid alla ingångar till byggnaderna och parkeringsgaragen.

Dataskyddsmeddelande för kameraövervakningen publiceras på Konstuniversitetets webbplats på adressen http://www.uniarts.fi/dataskydd/