Kameravalvonnan tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14. Rekisteröidyn informointi. Laatimispäivä: 14.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Taideyliopisto

Puhelin: +358 294 47 2000 (vaihde)

Postiosoite: PL 1, 00097 Taideyliopisto

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Turvallisuussuunnittelija: Mikko Ilanko

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Puhelin: +358 400 792 031

3. Tietosuojavastaava

Taideyliopiston tietosuojavastaavana toimii asiantuntija Antti Orava.

Sähköpostiosoite: tietosuoja@uniarts.fi

Puhelin: +358 294 47 3568

Postiosoite: PL 1, 00097 Taideyliopisto

4. Rekisterin nimi

Kameravalvonnan rekisteri

5. Käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

6. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Videovalvontajärjestelmän käyttö on tarpeen Taideyliopiston hallintaa ja toimintaa varten. 

 • työntekijöiden ja/tai muiden työantajan tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen 
 • omaisuuden suojaaminen
 • haittojen ennaltaehkäiseminen
 • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen 
 • sekä edellä mainittuja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

7. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Taideyliopiston tiloissa tai tilan välittömässä läheisyydessä liikkuneet henkilöt.

8. Kuvaus henkilötietoryhmistä

Tietoryhmä

Videokuvatallenne

Säilytysaika

 • n. 1kk
 • viranomaisille siirretyn aineiston säilytysaika määräytyy viranomaisen tietosuojaperiaatteiden mukaan

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameranvalvontalaitteisto (sisältää ko. ohjelmiston).

10. Tietojen saatavuus ja luovuttaminen

Sisäinen turvallisuushenkilöstö. Videotallenteet ovat ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämien henkilöiden käytössä.

11. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Poliisiviranomaiset, esitutkintaa varten.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Videovalvontajärjestelmän ja henkilötietojen suojaamiseksi on toteutettu useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Muun muassa on toteutettu seuraavat toimenpiteet:

 • Tallennettujen kuvien säilyttämiseen tarkoitetut palvelimet sijaitsevat suojatuissa tiloissa, jotka on varustettu fyysisin turvatoimin; verkkoa turvaavat palomuurit suojaavat loogista verkkoaluetta; tietoja sisältävät päätietojärjestelmät ovat murtosuojattuja.
 • Tallennelaitteet sijaitsevat kiinteistön tiloissa, joihin ei ole pääsyä muilla kuin Taideyliopistossa tilapalveluiden ja IT:n henkilöstöllä
 • Kameravalvontaa suorittavat vain valtuutetut henkilöt
 • Käyttäjille myönnetään pääsyoikeus ainoastaan niihin tietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi.
 • Rekisterinpitäjä nimeää henkilöt, joille annetaan pääsyoikeudet kameravalvonnan nauhoitteisiin.
 • Vain rekisterinpitäjän tähän tarkoitukseen erityisesti nimeämä järjestelmävastaava voi myöntää, muuttaa tai peruuttaa pääsyoikeuksia.

14. Tiedotteet

 • Tiedotteet Taideyliopiston rakennusten sisäänkäynneillä
 • Tarroilla kerrotaan yleisölle videovalvonnasta. Tarroja on kaikkien rakennusten sekä pysäköintihallien sisäänkäynneillä.
 • Kameravalvonnan tietosuojailmoitus julkaistaan Taideyliopiston verkkosivuilla.

15. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

 • Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. (TsA 15 artikla)
 • Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.
 • Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.
 • Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tarkastettava ajankohta ja pyynnön perusteet.

16. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. (TsA 16 artikla)

17. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin 17 artiklan perusteista täyttyy. (TsA 17 artikla)

18. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista: (TsA 18 artikla)

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

19. Kielto-oikeus

Rekisteripitäjä voi pyynnöstä luovuttaa henkilön nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille henkilömatrikkelien ja sukututkimusten tekoa varten. Rekisteröity voi kuitenkin kieltää tietojensa tällaisen luovuttamisen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom. ja henkilötietolaki 17 §, 18 § ja 30 §).

20. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterin perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

21. Pyynnön tekeminen rekisterinpitäjälle

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi nimetylle yhteyshenkilölle, joka tarvittaessa ohjaa asian tietosuojavastaavalle. Mikäli katsot, että oikeutesi eivät toteudu voit ottaa yhteyttä suoraan kohdassa kolme nimettyyn yliopiston tietosuojavastaavaan.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus pyydettäessä.

22. Oikeus tehdä valitus

Sikäli kuin rekisteröity ei ole tyytyväinen siihen tapaan, jolla yliopisto on käsitellyt hänen henkilötietojaan, rekisteröity voi vaatia asian selvittämistä kansallisen tietosuoja-viranomaisen toimesta (jollaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu, jonka yhteys-tiedot löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi).