Dataskyddmeddelande angående kunder och musiker till Konstuniversitetets programtjänst Primo

EU:s allmänna dataskyddsförordning, 
artikel 13 och 14. Information till den registrerade. Utgivningsdatum: 2018-05-14; Updaterad: 2022-12-08

1. Organ och person som ansvarar för behandling av personuppgifter

Produktionschef Miisa Järvi
E-postadress: fornamn.efternamn@uniarts.fi, telefon: +358 40 710 4334

2. Kontaktpersoner för behandling av personuppgifter

Producent Susanna Torvinen
E-postadress: fornamn.efternamn@uniarts.fi, telefon: +358 50 526 1970

3. Registrets namn

Rukkis / programtjänsten primos kund- och musikerregister

4. Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?

Programtjänsten Primo verkar tillsammans med kunderna (företag och organisationer), för vilkas evenemang och händelser musikprogram produceras. Utöver kundernas personuppgifter behandlar programtjänsten även personuppgifter för de musiker, som programtjänsten förmedlar till kundernas evenemang.

Syftet med behandling av företagens och deras kontaktpersoners uppgifter är, att sköta kundrelationen, och syftet med behandling av artisternas uppgifter är förmedling av dem via programtjänster till kundens evenemang, samt framtagning och genomförande av framträdandeavtal:

  • behandling av kundernas anbudsbegäran, lämnande av programbjudande till en kund
  • kontakter med evenemangets artister
  • avtal om evenemangsprogram med kunden
  • avtal om framträdande med artisterna
  • fakturering av kunden
  • utbetalning av artisternas arvoden.

Vi förvarar kundernas kontaktuppgifter även efter evenemanget, för att kunna lämna en bättre service. Vi kan till exempel se, vilket program de har haft tidigare, för att kunna erbjuda nya alternativ. Vi ser även, vilken typ av program de brukar vilja ha.

Kontaktuppgifter för musiker och grupper sparas, så att de kan kontaktas om ärenden som berör framträdandena.

Vi skickar nyhetsbrev till våra kunder och vi skickar inbjudningar till olika evenemang till våra stamkunder.

Den rättsliga grunden för behandling av både kundernas och musikernas personuppgifter är tillämpning av avtal, samt det berättigade intresset av att sköta kundkontakterna.

Vid behandling av personuppgifter utnyttjar vi inte sådant automatiserat beslutfattande eller sådan profilering som avses i dataskyddsförordningen.

5. Vilka uppgifter hanterar vi?

I samband med kund- och musikerregistret behandlar vi följande personuppgifter:

  • Uppgifter om kundens kontaktpersonföretagets/organisationens namn, e-postadress telefonnummer och adress
  • Uppgifter om kundförhållandet och avtalet uppgifter om tidigare och aktuella avtal samt evenemang
  • Artistens grunduppgifter grupp, kontaktpersonens namn, e-postadress, telefonnummer och adress
  • Personuppgifter i samband med arvoden beskrivs som en del av Konstuniversitetets meddelande om behandling av personuppgifter för personer som inte har en arbets- eller studeranderelation till universitet.

De angivna personuppgifterna måste lämnas för att kunna skapa en kundrelation och/eller ett framträdandeavtal. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte tillhandahålla tjänsten.

6. Varifrån får vi uppgifterna?

Vi får uppgifterna direkt från kunder och musiker. Kunderna lämnar uppgifter när de kontaktar Programtjänsten Primo. Musikerna lämnar sina uppgifter när de erbjuder sina tjänster.

7. Till vilka överlämnar och överför vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi lämnar inte registeruppgifter till utomstående instanser. För att utföra tjänsten använder vi underleverantörer, med vilka vi tecknat avtal om behandling av personuppgifter. Vi överlämnar eller överför inte uppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Hur länge förvaras vi uppgifterna?

Vi förvarar personuppgifterna så länge det behövs med tanke på syftet med uppgifternas behandling. Både kunder och artister kan begära att deras uppgifter tas bort ur vårt register. Vi går varje åt igenom vårt kund- och artistregister och tar bort föråldrade uppgifter (data som inte använts på tre år).

9. Vem kan du kontakta?

Alla kontakter och önskemål som berör denna redogörelse ska framställas skriftligt eller personligen till den kontaktperson som anges i punkt två, och som vid behov lämnar ärendet till dataskyddsombudet. Om du anser, att dina rättigheter inte uppfylls, kan du direkt kontakta Konstuniversitetets dataskyddsombud.