Sök till utbildningsprogrammet i bildkonst (kandidat + magister)

Andsökningtiden och -skeden, urvalsgrunder och information om studier vid Bildkonstakademin

Obs! Den här urvalsguiden är utdaterad. Den nya urvalsguiden för år 2021 publiceras i början av november 2020.

OBS. Anvisningar för urvalets 3. skede (urvalskurset) har ändrats (15.4.2020)

OBS. Anvisningar för inlämning av arbetsportfolio i pappersformat har ändrats (20.3.2020)

OBS. Bildkonstakademins urvalsprocess för den 5,5-åriga utbildningen förnyas på våren 2020. Se ansökningskedena under rubriken “Så här söker du”.

Studiernas längd och språk

 • Ansökningstiden: 8-22.1.2020 kl. 15:00.
 • Längd av studier: 3,5 + 2 år
 • Examinaspråk: finska, svenska eller engelska

Konstuniversitetet söks via den riksomfattande gemensamma ansökan till högskolor på Studieinfo.fi. Ansökningstiden: 8-22.1.2020 kl. 15:00.

Urvalsgrunder

Sökande som vill avlägga kandidat- och magisterexamina i bildkonst kan godkännas om personen:

 • visar bildkonstnärlig begåvning och inriktning samt lämplighet för Bildkonstakademins studier som leder till kandidat- och magisterexamina,
 • har den utbildningsbakgrund som studierna kräver,
 • och har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som akademin fastställer.

I urvalets första skede granskas sökandes behörighet. En sökande som har erforderlig utbildningsbakgrund och som har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs inom den tidsplan som akademin fastställt, konstateras behörig. Den sökande kan även i det första skedet konstateras vara villkorligt behörig ifall den utbildning som krävs för behörighet bedöms bli klar enligt studieintyget innan studieplatsen ska tas emot.

I det andra skedet bedöms utifrån motivationsbrev och arbetsportfolio den sökandes påvisade bildkonstnärliga begåvning och inriktning samt lämplighet för studier som leder till kandidat- och magisterexamina vid Bildkonstakademin. 

I det tredje skedet bedöms den sökandes påvisade bildkonstnärliga begåvning och inriktning samt lämplighet för studier som leder till kandidat- och magisterexamina vid Bildkonstakademin utifrån motivationsbrev, arbetsportfolio, arbetsprov och i synnerhet arbetet på urvalskursen.

Bildkonstnärlig begåvning och inriktning bedöms vid urvalet bl.a. med hjälp av följande kriterier: uttrycksförmåga, individualitet och beredskap att utvecklas. Lämpligheten för studier som leder till kandidat- och magisterexamen vid Bildkonstakademin bedöms bl.a. med hjälp av följande kriterier: motivation, receptionsförmåga och förmåga att analysera det egna konstnärliga arbetet.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Utbildningsbakgrund

Behörighet för studier som leder till såväl lägre som högre högskoleexamen har enligt universitetslagen (558/2009, 37§) sökande som avlagt:

 1. examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005); (studentexamen, International Baccalaureate (IB) examen, europeisk studentexamen (EB) eller internationell Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur examen);
 2. yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017); eller
 3. utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Personer som avlagt Cambridge Advanced International Certificate of Education examen (AICE) kan anses också som behöriga. Som studerande kan även godkännas en sökande som universitetet i övrigt konstaterar att har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Språkkunskaper

Utbildning vid Bildkonstakademin som leder till examen förutsätter tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. Den sökande kan välja att söka till studier antingen på finska, svenska eller engelska. Alla sökande bör bevisa sina språkkunskaper inom ramen för det första ansökningsskedet i det språk som de önskar använda i sina studier vid Bildkonstakademin, dvs. i finska, svenska eller engelska, i ansökningsskedet. Alla sökande ska bevisa sin språkkunskap på det sätt som akademin fastställer. Om man söker till studier på finska eller svenska, finns det inget krav på att styrka ens kunskaper i engelska.

Undervisningen sker i huvudsak på finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska, svenska och engelska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Att visa kunskaper i finska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft finska som skolutbildningsspråk (grundskolan, gymnasiet, studentexamen, yrkesexamen)
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget) eller provet i modersmålet (finska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A). Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller ett avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska
  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar innan studieplatsen ska tas emot så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.


Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola.

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Godkänt prov i finska som andraspråk i en finländsk studentexamen
  • med minst vitsordet lubenter (B)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen (International Baccalaureate)
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-finska eller vitsordet 3 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen (European Baccalaureate)
  • godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 i finska som L2-språk
 • RP- (Reifeprüfung) eller DIA-examen (Deutsches Internationale Abitur) på Tyska skolan (Deutsche Schule) i Helsingfors
  • ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet, minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål
  • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet, vitsordet nöjaktig
 • Godkända studier i finska vid Distansskolan Kulkuri (enligt den grundläggande utbildningens lärokurs)

Att visa kunskaper i svenska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i svenska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft svenska som skolutbildningsspråk (grundskolan, gymnasiet, studentexamen, yrkesexamen)
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget) eller provet i modersmålet (svenska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A). Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller ett avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på svenska
  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar innan studieplatsen ska tas emot så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

  Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i svenska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på svenska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med svenska / nordiska språk som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i svenska / nordiska språk avlagda vid en högskola.

Om den sökande inte har haft svenska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på svenska, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Godkänt prov i svenska som andraspråk i en finländsk studentexamen
  • med minst vitsordet lubenter (B)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen (International Baccalaureate):
  • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-svenska eller minst vitsordet 3 i A2-svenska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen (European Baccalaureate):
  • godkänt resultat i provet i svenska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 i svenska som L2-språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • Språkexamen i svenska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet, vitsordet nöjaktig
 • Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända

Att visa kunskaper i engelska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i engelska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar innan studieplatsen ska tas emot så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

Konstuniversitetet godkänner studier i engelska som främmande språk, som avlagts i enlighet med förordningen som en del av en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland, som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

Om den sökande inte har haft engelska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett av de ovannämnda länderna, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)
 • IB-examen (International Baccalaureate):
  • examen har avlagts på engelska;
  • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
  • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå
 • EB-examen (European Baccalaureate):
  • har avlagt engelska som L1-språk med godkänt resultat; eller
  • minst vitsordet 7 i engelska som L2- eller L3-språk
 • När det gäller RP-examen (Reifeprüfung) (Tyska skolan i Helsingfors) bedöms den sökande ha tillräckliga språkkunskaper om hen har avlagt det skriftliga provet i engelska som A-språk (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen [Deutsche Internationale Abitur]) med godkänt resultat eller fått minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk
 • Intyg över ett av Konstuniversitetet godkänt språktest:
  • TOEFL (IBT)
   • Total Score: 73
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 5.5
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): godkända vitsord A, B, C och Level B1.
  • Pearson Test of English (Academic)
   • Total Score: 43

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad. Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Så här söker du

Konstuniversitetets 5,5-årig utbildning söks via den riksomfattande gemensamma ansökan till högskolor (ansökningstiden 8-22.1.2020). Via den gemensamma ansökan i januari kan man söka till högst sex utbildningar. Ansökningsmålens ordning har ingen betydelse. Den sökande kan ta emot bara en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin. Konstuniversitetet har inte kvoter för förstagångsansökningar. För den 5,5-åriga utbildningen i bildkonst poängsätts inte de sökandes ansökningar, bilagor, motivationsbrev, arbetsportfolio, arbetsprov eller arbete på urvalskursen.

Första skedet: Fylla i elektronisk ansökningsblankett, 8.1−22.1.2020 kl. 15:00

Sökande ska sända de dokument som krävs för att påvisa utbildningsbakgrund och språkkunskaper elektroniskt via Studieinfo. Ansökan kan kompletteras med bilagor fram till 29.1.2020 klo 15:00.

Andra skedet: Motivationsbrev och arbetsportfolio, 2.3−24.3.2020 kl. 15:00

OBS. Anvisningar för inlämning av arbetsportfolio i pappersformat har ändrats (20.3.2020)

Sökande som fått positivt beslut om ansökningsbehörighet ska sända motivationsbrevet elektroniskt och antingen elektroniskt eller i pappersformat arbetsportfolion och/eller filer som kompletterar arbetsportfolion. De sökande får senast 2.3.2020 meddelande per e-post om sin ansökningsbehörighet.

Tredje skedet: Urvalskurs och arbetsprov, 11.5−15.5.2020

OBS. Anvisningar för urvalets 3. skede (urvalskurset) har ändrats (15.4.2020)

De sökande som godkänts för urvalskursen får kallelse till denna 24.4.2020. Sökandena ombeds att som arbetsprover för kursen ta med 3 originalverk som presenterats i arbetsportfolion.

Delgivande av resultat: 3.6.2020

Mottagande av studieplats senast 10.7.2020

1. Fyll i elektronisk ansökningsblankett

Ansökningstiden börjar 8.1.2020 och slutar 22.1.2020 kl. 15.00. Den elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i under ansökningstiden på www.studieinfo.fi.

Ansökan ska innehålla följande bilagor som lämnas elektronisk i Studieinfo:

 • dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund (se Urvalsgrunder, Utbildningsbakgrund)
 • dokument som används för att bevisa språkkunskap (se Urvalsgrunder, Språkkunskaper)

Den sökande ska låta en auktoriserad translator översätta kopior av betyg och studieprestationsutdrag om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Sökande vars grundutbildning (till exempel gymnasium, studentexamen, yrkesinriktad utbildning) blir färdig under vårterminen 2020, ska i ansökningsskedet bifoga ett studieintyg från läroanstalten (påvisar utbildningsbakgrund, se Urvalsgrunder Utbildningsbakgrund) samt avgångs­betyget från grundskolan (bevisar språkkunskap, se Urvalsgrunder, Språkkunskaper).

Ansökans bilagor kan kompletteras i Studieinfo före 29.1.2020 kl. 15.

Den sökandes behörighet utvärderas efter att ansökningstiden och tilläggstiden för bilagor gått ut.  Sökande som för studierna har erforderlig utbildningsbakgrund, och som bevisat sin språkkunskap på erforderligt sätt och inom den tidsplan som akademin fastställt, konstateras behörig.

Alla sökande får meddelande om sin behörighet via e-post senast 2.3.2020. Endast de sökande som fått ett positivt behörighetsbeslut ombeds lämna in motivationsbrev och arbetsportfolio till Bildkonstakademin. Om du inte har blivit kontaktad av Bildkonstakademin senast 2.3.2020, kan du kontakta ansökningstjänster (kuva.ansokan@uniarts.fi). Sökande som är missnöjd med högskolans beslut, kan skriftligen inom 14 dagar från beslutet anhålla om rättelse. Anhållan om rättelse inlämnas till Konsuniversitetets registratorskontor.

Begäran om rättelse

2. Motivationsbrev och arbetsportfolio

De sökande som fått ett positivt beslut om sin ansökningsbehörighet ombeds att till Bildkonstakademin lämna in 1) motivationsbrev och 2) arbetsportfolio senast tisdag 24.3.2020 före kl. 15.

Motivationsbrevet ska skickas elektroniskt via Studieinfo. Arbetsportfolion kan skickas elektroniskt via Studieinfo eller i pappersformat. Utöver en arbetsportfolio med bild (elektronisk eller i pappersformat) eller i stället för denna kan den sökande skicka elektroniskt en fil med en rörlig bild eller ljud via Studieinfo.

1. Motivationsbrev

Besvara följande i ditt motivationsbrev:

 1. Din relation till bildkonst och dina erfarenheter av att skapa bildkonst
 2. Varför du vill studera vid Bildkonstakademin
 3. Berätta om ett av verken i din arbetsportfolio och om dess tillblivningsprocess

Motivationsbrevets maximilängd är 2 sidor (A4, radavstånd 1,5). Lämna in som en PDF-fil. Den sökande ska skicka motivationsbrevet elektroniskt via Studieinfo före 24.3.2020 kl. 15.00.

Namnge filen enligt följande modell: efternamn_fornamn_motivationsbrev

2. Arbetsportfolio

Den sökande kan skicka en bildförsedd arbetsportfolio dvs. arbetsprovmapp antingen elektroniskt eller i pappersformat. Med hjälp av bilderna i porftolion presenterar den sökande sitt bildkonstnärliga arbete. Det finns inget angivet tema för arbetsportfolion. Observera att om den sökande kallas till det tredje skedet, det vill säga urvalskursen i maj, ombeds denna ta med sig 3 verk ur portfolion (se Tredje skedet: Urvalskurs och arbetsprover, 5−11.5.2020).

Den sökande får presentera högst 8 verk i sin portfolio. Varje verk får omfatta 1­−3 bilder. Hela portfolion får ha totalt 20 sidor. Lägg särskild vikt vid bildernas kvalitet och storlek.

Den sökande ska märka portfolions pärm/första sida med namn och kontaktuppgifter. Portfolion ska vara tydligt försedd med uppgifter om verken: namn, storlek, teknik och tillverkningsår. Ifall presentationen av verken kräver någon teknisk specialitet, ska den sökande ange detta tydligt.

Juryn har inte möjlighet att ta del av hemsidor eller länkar som sökandena företer.

Utöver bildförsedd arbetsportfolio (elektronisk eller i pappersformat) eller i stället för den kan den sökande lämna in en fil innehållande rörlig bild eller ljud, vars maximilängd är sammanlagt 5 minuter (redigerad fil av ett eller flera verk, närmare anvisningar nedan).

Portfolio i elektroniskt eller pappersformat samt filer som innehåller rörlig bild eller ljud och som ersätter eller kompletterar portfolion ska lämnas in före 24.3.2020 kl. 15.00. Se närmare anvisningar om inlämning av portfolio nedan.

Inlämning av elektronisk arbetsportfolio

En sökande som avser lämna in portfolion elektroniskt ska skicka denna via Studieinfo före 24.3.2020 kl. 15.

En elektronisk arbetsportfolio ska lämnas in som en PDF-fil. Den elektroniska portfolions fil ska ha maxstorleken 1 GB. En elektronisk arbetsportfolio ska inte innehålla rörlig bild eller ljud, utan dessa ska lämnas in som separata filer.

Namnge filen enligt följande modell: efternamn_fornamn_arbetsportfolio

Inlämning av arbetsportfolio i pappersformat

OBS. Anvisningar för inlämning av arbetsportfolio i pappersformat har ändrats (20.3.2020)

Den sökande kan lämna in arbetsportfolion till Bildkonstakademin även i pappersformat. Arbetsportfolion i pappersformat får inte innehålla ursprungsverk. En arbetsportfolio i pappersformat får högst vara av A3-storlek.

Portfolio i pappersformat ska lämnas in till Bildkonstakademin senast 24.3.2020 före kl. 15.00. Den aktuella dagens poststämpel räcker inte. Försenade portfolior behandlas inte.

Du kan lämna in portfolion vid Bildkonstakademins infodisk (Elimägatan 25 A, 1 vån.) 23−24.3.2020 måndag kl. 12.00−16.00 och tisdag kl. 12.00−15.00. Obs. sista inlämningsdag (24.3.2020) även arbetsportfolio som den sökande själv lämnar in ska vara hos Bildkonstakademin senast kl. 15.00.

Ifall arbetsprov skickas per post eller via annan transportfirma ska avsändaren ombesörja att försändelsen kommer till Bildkonstakademins adress (hemburet).

Märk kuvertet/paketet med ”Studenturval”. Bildkonstakademin ansvarar inte för förseningar som beror på posten eller transportföretagen eller för försändelser som försvunnit. Bildkonstakademin löser inte ut försändelser, vars avgift för hemburet inte är betald.

Leveransadress för post:
”Studenturval”
Bildkonstakademin
Ansökningstjänster
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Leveransadress för transportföretag (kurirpost):
”Studenturval”
Bildkonstakademin
Ansökningstjänster
Elimägatan 25 A
00510 Helsingfors

Ifall den sökande vill ha tillbaka en arbetsportfolio i pappersformat efter urvalsprocessen ska hen hämta portfolion på Bildkonstakademin efter 17.6.2020. Anvisningar om tidpunkt för avhämtning sänds till de sökande som har meddelat att de vill ha tillbaka sin portfolio.

Ifall den sökande önskar att akademin returnerar arbetsportfolion i pappersformat per post ska detta meddelas på arbetsportfolion. Den sökande svarar själv för returneringskostnaderna. Returneringskostnaden ska betalas till Konstuniversitetets konto. Verk som sänds via posten ska vara förpackade så att samma förpackning vid behov kan användas för returförsändelse. I annat fall debiteras den sökande för paketkostnader (5 €/försändelse).

Arbetsportfolio kan returneras till den sökande som brev om måtten är under 25 x 35,3 x 3 cm och vikten är under 2 kg. I annat fall sänds portfolion som paket.

 • Returnering i Finland: brev: 5 €/paket 10 €
 • Returnering inom Europa: brev: 15 €/paket: 20€
 • Returnering utanför Europa: brev: 25 €/paket: 35 €

Returförsändelse ska betalas på förhand till Konstuniversitetets konto:
Mottagare: Konstuniversitetet
IBAN: FI40 5000 0120 2882 37
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
Referensnummer: 15354

Kvitto eller annat verifikat på utförd kontoöverföring ska bifogas arbetsportfolion. Andra betalsätt godkänns inte. Returneringar av arbetsportfolior per post sker under augusti. Bildkonstakademin uppbevarar inte efter detta portfolior i pappersformat. Portfolior som inte avhämtats eller som försetts med bristfällig returbetalning förstörs.

Rörlig bild eller ljud

Utöver en arbetsportfolio med bild (elektronisk eller i pappersformat) eller i stället för denna kan den sökande lämna in en fil som innehåller rörlig bild eller ljud, vars maxlängd är totalt 5 minuter (redigerad fil av ett eller flera verk). Juryn har inte möjlighet att ta del av hemsidor eller länkar som sökande hänvisar till.

Följande format godkänns för rörlig bild eller ljud:

 • Digital fil lagrad med H264-kompression (max. filstorlek 1 GB)

Systemet godkänner följande audio- och videoformat:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob

Multimedia och verk på nätet
Du kan redigera demoversioner av dina verk som baserar sig på rörlig bild. Den totala längden för samtliga verk med rörlig bild får vara högst 5 minuter.

Den fil som lämnas in ska vara tydligt märkt med sökandes namn. Övriga nödvändiga uppgifter (upphovsmannens namn, adress, tidpunkt för verkets tillkomst, verkets längd, deltagare och annan eventuell viktig information) kan specificeras i samband med filen (sluttext) eller arbetsportfolion.

Namnge bifogad fil enligt följande modell: efternamn_fornamn_rorligbildljud

En fil som innehåller bild eller ljud ska lämnas in elektroniskt via Studieinfos ansökningsblankett före 24.3.2020 kl. 15.00.

3. Urvalskurs och arbetsprover

OBS. Anvisningar för urvalets 3. skede (urvalskurset) har ändrats (15.4.2020)

På grund av coronaviruspandemin kommer Konstruniversitetets Bildkonstakademi inte att genomföra det tredje skedet i studerandeurvalet våren 2020 på det sätt som tidigare meddelats. Urvalskursen kommer inte att hållas i Bildkonstakademins utrymmen, i stället får sökande i det tredje skedet en distansuppgift och blir även intervjuade via distansförbindelse. Urvalets tredje skede kommer att gå av stapeln 11−15.5.2020, dvs. den ursprungliga tidpunkten för urvalskursen.

De sökande som antagits till urvalskursen informeras 24.4.2020 per e-post om tidplan och distansuppgift samt genomförandet av intervjuer under urvalskursveckan. Sökande som kallas till det tredje skedet ombeds reservera den aktuella veckan för urvalskursarbete och intervju.

Namnen på dem som godkänts till det tredje skedet, det vill säga urvalskursen, tillkännages fredag 24.4.2020 på Bildkonstakademins dörr (Elimägatan 25 A, Helsingfors) och på Konstuniversitetets Bildkonstakademins webbsida för sökanden som gett sitt tillstånd till publicering av sitt namn. Den som blivit antagen får också per e-post en särskild kallelse till urvalskursen.

Övriga sökande informeras också per e-post. Vänligen kontakta ansökningstjänsterna (kuva.ansokan@uniarts.fi) om du inte har fått någon e-post från Bildkonstakademin senast 24.4.2020.

Urvalskursen börjar måndag 11.5.2020 och slutar fredag 15.5.2020. Kursen är på heltid och hålls varje dag klockan 9–18.00. På fredagen 15.5.2020 kursen avslutar lite tidigare.

Deltagarna bör ha med alla nödvändiga verktyg, detta innebär att det behövs minst redskap för teckning och måleri. Inga externa medhjälpare får användas under urvalskursen. På urvalskursen får deltagarna uppgifter vars karaktär och innehåll varierar från år till år. Se exempel på uppgifter i ett senare avsnitt.

Verk som produceras på urvalskursen samt arbetsprov som sökandena tar med fotograferas och performanser spelas in. Detta material används endast i Bildkonstakademins urvalsprocess.

Om sökandena så önskar kan de efter urvalsförslag ta hem de nya verk som de har förverkligat under urvalskursen (onsdag 3.6. och torsdag 4.6. mellan kl. 9-17). I annat fall förstörs verken som producerats under kursen.

Bildkonstakademin försäkrar inte sökande och de sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Bildkonstakademin svarar inte för de sökandes olycksfall eller personliga egendom.

Vid urvalskursen kan en drogad person eller sökande som stör eller uppför sig aggressivt eller hotfullt eller utsätter andras hälsa eller liv för fara under urvalsprovet avvisas.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Arbetsprov

Till urvalskursen ska den studerande ta med sig 3 av de ursprungsverk som hen presenterar i arbetsportfolion. I fråga om stora verk kan den sökande ta med fotografier eller annat illustrativt material. Observera att den sökande själv ska kunna transportera de arbetsprover som hen väljer för urvalskursen.

Den sökande ska ha med sig arbetsprover till urvalskursen på kursens första dag (måndag 11.5.2020) och ta hem arbetsproverna på urvalskursens sista dag (fredag 15.5.2020). Arbetsproverna fotograferas under urvalskursen. Materialet används endast i Bildkonstakademins urvalsprocess.

Arbetsprovsblanketten

Anteckna ditt namn tydligt på alla arbetsprov och beskriva arbetsproven på blanketten. Blanketten sänds per e-post till alla sökande som godkändts till urvalskursen.

Försäkring av arbetsprov

Bildkonstakademin varken ansvarar för eller försäkrar arbetsproven och är inte ersättningsskyldig i fall av eventuella skador. Om den sökande så önskar bör hen på egen bekostnad försäkra sina arbetsprov.

Delgivning av resultat

Konstuniversitetets Bildkonstakademi offentliggör sitt urvalsförslag onsdag 3.6.2020 på Bildkonstakademins dörr (Elimägatan 25 A, Helsingfors) och på webbsidan för studeranden som gett sitt tillstånd till att namnet publiceras. Efter nämnda tidpunkt kan man också fråga om urvalsprovens resultat per telefon +358 50 44 88 540.

Sökande som har blivit antagna och sökande som har fått reservplats meddelas per e-post efter att resultatet av studenturvalet har tillkännagetts. Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen då inställningarna i en del e-posthanterare kan göra att de hamnar där. Övriga sökande får ingen information per post/e-post.

Alla högskolor bör ge sina urvalsförslag under juni, och det riksomfattande resultatet för gemensam ansökan är färdigt 28.6.2020. Du kan kolla det slutliga resultatet i Min Studieinfo-tjänsten på www.studieinfo.fi. Varje sökande får även ett riksomfattande resultatbrev med instruktioner om anhållan om rättelse.

Begäran om rättelse

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Begäran om rättelse

Mottagande av studieplats

Du kan ta emot studieplatsen antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till Konstuniversitetets ansökningstjänster. Studieplatsen ska tas emot senast 10.7.2020 kl. 15.00.

Försenade anmälningar beaktas inte. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Bestämmelsen om en högskoleplats

Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste lämna in intyget som visar utbildningsbakgrundet som studier kräver innan studieplatsen kan tas emot.

Anmälan till det första studieåret

Nya studerande får anmälningsinstruktioner bifogat till antagningsmaterialet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Läsårsavgifter

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

Läsårsavgiften gäller för sökande som deltar i studerandeurvalet till den engelskspråkiga utbildningen på Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort i Finland, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd i Finland för varaktigt bosatta, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen.

Befrielse från läsårsavgifter

Man är befriad från att betala läsårssavgifterna om man har något av dokumenten nedan:

 • Pass eller identitetskort som visar medborgarskap i EU/EES/Schweiz
 • EU-blåkort i Finland
 • Kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp A
 • Uppehållstillståndkort som EU medborgares familjemedlem i Finland
 • Permanent uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp P
 • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp P-EU

Tillfälliga uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga åtminstone fram till att den studerande har inlett sina studier.

Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. De nödvändiga dokument som befriar den sökande från betalningsskyldighet ska lämnas in till ansökningsservicen senast 22.1.2020 kl. 15.00. Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnander för låsärsavgiften

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften. De sökande ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för täckande av levnadskostnader.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan. Länken till ansökan finns i elektronisk ansökningsblanketten. Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2 500 eller 5 000 euro.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten. Den studerande som ska betala läsårsavgiften har möjligheten att ansöka om stipendier under den målsatta studietiden. Stipendier kan ansökas och beslut om utdelning fattas årligen.

Läsårsavgiften ska betalas senast 10.7.2020 kl. 15.00. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först när läsårsavgiften har betalats. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Att man har betalat läsårsavgiften är en förutsättning för närvaroanmälan och genomförande av studier.

Urvalskursernas uppgifter 2010–2019

Obs! En i förväg bestämd uppgift finns endast på urvalskursen, inget tema anges för arbetsportfolio eller arbetsprov.

2010

1. En överraskande kombination.

Sätt ihop två saker som inte vanligtvis sätts ihop. Sakerna kan vara av vilken status som helst. De kan vara formella egenskaper, konkreta ting eller abstrakta företeelser. för att klargöra termerna: ”täthet” är en formell egenskap, ”trumpethorn” är ett konkret ting, ”xenofobi” är ett abstrakt fenomen. Nivåerna på status är dock diffusa. ”Tulpan” och ”avsked” är konkreta ting, men en tulpan är ett konkretare ting än ett avsked. Avsked är inte ett lika abstrakt fenomen som xenofobi. Likhet kan vara formellt, konkret eller abstrakt.

Du kan göra paralleller av ting med samma eller olika status, en ”vagabond” med ”fredag”, eller ”vinklar” med ”fuktig”. Ta lärdom av poeterna. Saila Susiluoto gav sin dikt namnet ” Vattnets rum”. Juhana Vähänen frågar: Vad i min normala omgivning motsvarar en raketslungare? Karri Kokko gör nya sammansatta ord: roslån, älgfingrar, skrik- farmor, karusellrost, bestämbest, nykterhetslucka.

Uppgiften mäter associationsförmåga. I kritiken fästs uppmärksamhet vid kombinationernas överraskningsförmåga och hur intressanta ting (företeelser) parallellerna producerar. Att vara kreativ är att göra överraskande paralleller. Hämta fram din förmåga att förnya genom att kombinera gammalt.

2. Definiera en plats/rum och din relation till den/det.

3. Av följande termer med valfri teknik.

svartvit
svart – vit
svart, vit
svart-vit
svart/vit.
En liten sak, som ett bindestreck, kan förändra ett helhetsintryck, en helhetsbild. Visualisera något, som beskriver olika relationer och relativiteter.

4. Ditt samhälleliga ställningstagande i form av ett konstverk.

2011

Som ett streck – On line

Ljuset

Här

Förverkliga verk om minst två (ovannämnda) titlar. Använda två valfria tekniker. Minst ett av verken måste vara en teckning.

2012

1. Teckna.

Hjälpmedlet är fritt.

2. Identifiera sättet du arbetar på.     

Välj ett av dina arbetsprover som utgångspunkt och gör på annat sätt (till exempel utförandet eller känslan).

3. Skapa samband.

Lärarna i utvärderingsgruppen ger utförligare anvisningar muntligt.

2013

Utför under urvalskursens lopp 1–3 av de följande uppgifterna. Fritt valbart medium.

Se dig omkring

En Förändring

Om att förnimma

2014

Utför under urvalskursens lopp en serie konstverk med 1–3 av följande teman

1. Se dig omkring

2. En Förändring

3. Rita (Fritt medium)

4. En överraskande kombination

2015

Välj två av följande alternativ och gör åtminstone två versioner av en av dem

1. Citatet

Använd ett eller flera av bifogade citat som utgångspunkt för ditt arbete (Ifall du väljer citat för det arbete du gör flera versioner på använd samma citat för minst 2 olika versioner) 

2. Runt omkring mig 

3. Kombinera!

2016

Använd dagens tidning som en startpunkt för ditt projekt, eller flera projekt, under antagningsveckan.

Det finns många möjligheter för hur och vad ett projekt kan innebära. Det går t.ex. att tänka dagstidningen som informationsbärare eller dagstidningen som ett objekt. Som en sak, ett ting, som material i sig(papper) men också någonting som kan omformas, och som ett historiskt objekt.  Dagens tidning är historia imorgon. Man kan också undersöka/ visa processer som leder fram till den färdiga tidningen, tidningsframställningen, layouten, bilderna, texterna osv. Tolkningen av uppgiften är upp till dig. Det här är en startpunkt, använd vilka material och medium som helst som du tycker passar ditt uttryck.

2017

Dessa fotografier och denna text är utgångspunkten för ditt arbete på urvalskursen. Du kan använda dem som du vill: du kan använda en eller flera bilder, eller alla om du vill. Du kan under urvalskursen göra ett eller flera arbeten som baseras på dessa bilder (och denna text).

2018

Dessa föremål: ljudfil (kunde avlyssnas i kurslokalen), potatis, vattenflaska (som koncept), texter och karta (som plats) utgör utgångspunkterna för ditt arbete på urvalskursen. Du kan använda föremålen som du vill; välj ett eller flera föremål, eller alla om du vill. Under urvalskursen kan du göra ett eller flera arbeten, som baserar sig på dessa element.

2019

Dessa föremål: ljudfil (kunde avlyssnas i kurslokalen), tepåse, text och karta (som plats) är utgångspunkterna för ditt arbete på urvalskursen. Du kan använda dem som du vill; välj ett eller flera föremål, eller alla om du så önskar. Under urvalskursen kan du förverkliga ett eller flera arbeten som utgår ifrån dessa element.

Ansökningsalternativ i bildkonst år 2020

Den som är intresserad av utbildningsprogram i bildkonst ska söka till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst eller till 2-årig utbildning som leder till magister i bildkonstexamen. Studerande i 5,5-årig utbildning ska välja sitt utbildningsprogram under första studieåret, efter att man blivit godkänd. I magisterurval väljer man alltså utbildningsprogram redan vid ansökan.

Antagningen sker årligen: i januari till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och i augusti till utbildningen som leder till 2-årig magisterutbildning i bildkonst. 

År 2020 antar Bildkonstakademin högst 47 nya grundexamensstuderande varav högst 22 är studerande inom det 5,5-åriga programmet. Hösten 2020 kan man även söka till Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation samt till doktorandutbildningen i bildkonst.

Kandidat- och magisterexamen i bildkonst (3,5 + 2 år)

Syftet med utbildningen i bildkonst är att uppmuntra den studerande att hitta sina styrkor, uttrycksmedel och intresseområden inom bildkonsten. Individuell undervisning och en gemensam diskussionsmiljö stödjer den konstnärliga utvecklingen och erbjuder den studerande förmågan att arbeta självständigt med bildkonst och förstå sin egen verksamhet som en del av samtida kontexter och ett samhälle där konstnären kan spela en mångsidig roll.

Som mellanexamen kan kandidatexamen avläggas på den 5,5-åriga magisterutbildningen. Förstaårsstuderandena inleder sina studier med studieperioden Introduktion till självständig konstnärligt arbete och studieområden, varefter de väljer ett eget studieområde. Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumskonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst.

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Utöver bildkonststudierna ingår utställningspraxis, konsthistoria, konstteori, filosofi och språkstudier i examen. Studerande med olika språkbakgrund studerar tillsammans. Utbildningsutbudet är stort på engelska och cirka 15 procent av de studerande kommer från utlandet. Bland dem finns både examensstuderande och utbytesstuderande.

De studerande uppmuntras att även delta i andra kurser än de som ges inom ramen för den individuella studieplanen på det egna undervisningsområdet. På Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till ett mångsidigt konstnärligt arbete och att använda olika konstnärliga verktyg.

Om Bildkonstakademin

Vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi, som har profilerat sig inom fri konst, utgår undervisningen från en individinriktad undervisningsplan, möten mellan lärare och studerande samt personlig handledning. Lärarna vid Bildkonstakademin är erkända bildkonstnärer och specialister inom olika konstarter.

Bildkonstakademin har utbildat bildkonstnärer sedan 1848. Utexaminerade från Bildkonstakademin arbetar som fria bildkonstnärer. En del av de utexaminerade arbetar med olika specialistuppdrag inom bildkonst och många undervisar.

Vid Bildkonstakademin kan du avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Studieområden som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst är skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumskonst. Inom studieområdet för tid- och rumskonst är det möjligt att välja följande inriktningsalternativ: rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Dessutom arrangerar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning.

De huvudsakliga undervisningsspråken vid Bildkonstakademin är finska och engelska. Studerande med olika modersmål studerar inom samma utbildningsprogram, och olika språk används flexibelt beroende på situationen. Alla obligatoriska studier erbjuds dock både på finska och engelska, och man kan även avlägga studieprestationer på svenska. Studerande som ansöker om att studera på engelska förutsätts inte ha kunskaper i finska, men som obligatoriska studier ingår kursen ”finska som främmande språk”.

I studierna betonas konstnärligt arbete med stödjande teoristudier. Förutom bildkonstnärliga studier ingår studier i presentationspraxis, konsthistoria, konstteori och filosofi, samt språk i examen.

De studerande uppmuntras att inkludera kurser även i andra studieområden i sina individuella studieplaner. Vid Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till mångsidigt konstnärligt arbete och användning av varierande verktyg. De studerande har tillgång till arbetsrum för självständigt konstnärligt arbete.

Konstuniversitetets studerande kan delta i kurser arrangerade av andra akademier och Konstuniversitetets gemensamma undervisning. Dessutom har de studerande möjlighet att samarbeta i tvärkonstnärliga produktioner som ingår i studierna. Som en del av studierna kan man avlägga utbytesstudier vid någon högskola utomlands som Bildkonstakademin har samarbete med. Dessutom har akademin årligen besök av ett flertal utländska föreläsare och lärare.

Vid Bildkonstakademin är konstnärlig verksamhet en del av undervisningen och erbjuder de studerande möten med konstfältet och publiken. Med hjälp av offentlig presentation av konst får de studerande en första kontakt med det arbetsliv som väntar på dem efter examen.

Målet med studierna är att uppmuntra de studerande att hitta sina egna styrkor, uttrycksformer och intressen inom området för bildkonst. De studerande får de färdigheter som behövs för att arbeta som självständiga bildkonstnärer och för att se sin egen verksamhet som en del av nutidskonstens kontexter och samhället där konstnärens roll kan vara mångfasetterad.

Bildkonstakademins examina

Studierna på Bildkonstakademin ger de studerande färdigheter att verka som fria konstnärer. Utbildningen planereras utgående från en medvetenhet om att samtidskonsten och konstnärsskapet är i en kontinuerlig förändring som påverkas av såväl nationella som internationella aktörer. Examenssystemet består av två steg. Först avlägger de studerande lägre högskoleexamen och fortsätter därefter till högre högskoleexamen, efter vilken de kan söka till doktorsutbildningen.

Omfattningen av examina mäts i studiepoäng. Ett studiepoäng (sp) motsvarar ungefär 27 timmars arbete. Heltidsstudier under ett läsår omfattar i genomsnitt 60 studiepoäng. Kandidatexamen motsvarar 3,5 års heltidsstudier. En magisterexamen kan avläggas på två år. Doktorsexamen kan avläggas på fyra år.

Kandidatexamen i bildkonst (BFA): 210 studiepoäng, 3,5 år

Kandidatexamen i bildkonst är en lägre högskoleexamen. Målsättningen är att den ska avläggas på 3,5 år.

Utbildningsmålen i kandidatexamen i bildkonst är att:

 • Uppmuntra den studerande att hitta sina styrkor, uttrycksmedel och intresseområden inom bildkonsten. Under studiernas utvecklar den studerande sitt konstnärliga tanke- och uttryckssätt i olika konstnärliga tekniker och också verbalt.
 • Ge den studerande färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och att förstå sin egen verksamhet som en del av samhället och samtidskonstens kontexter, där konstnären kan spela en mångsidig roll. Till dessa färdigheter hör konsthistoria, konstteori och kännedom om konstens olika presentationssätt och förmåga till kritiskt tänkande.
 • Ge den studerande praktiska och tekniska färdigheter utgående från hens eget intresse och individuell handledning inom bildkonstens olika områden. Individuell undervisning och en gemensam diskussionsmiljö stöder den konstnärliga utvecklingen.
 • Ge de förutsättningar som krävs för deltagande i utbildning som leder till högre högskoleexamen och fortsatt lärande samt tillräckliga kommunikations- och språkkunskaper.

Magisterexamen i bildkonst (MFA): 120 studiepoäng, 2 år

Magisterexamen i bildkonst är en högre högskoleexamen. Målsättningen är att den ska avläggas på 2 år.

Utbildningsmålen i magisterexamen i bildkonst är att:

 • Ge den studerande nödvändiga förutsättningar för självständigt och krävande konstnärligt arbete utgående från hens styrkor och intresseområden. Under studiernas gång fördjupar den studerande sitt konstnärliga tänkande och uttryck i olika bildkonstnärliga tekniker, men också verbalt. Förutsättningar för forskning och studentens teoretiska kunskaper utvidgas utgående från den studerandes egna intressen och integration i den konstnärliga verksamheten.
 • Ge den studerande praktiska och tekniska färdigheter utgående från hens intresse och individuell handledning i bildkonstens olika områden. Individuell undervisning och en kritisk diskussionsmiljö stärker utvecklingen av konstnärskapet och fördjupar förståelsen om samtidskonstens kontexter och praktiker.
 • Ge förutsättningar för inledande av konstnärlig forskning och påbyggnadsutbildning såväl som fortsatt lärande och goda kommunikations- och språkkunskaper. Examen ger även förutsättningar att verka som sakkunnig och utvecklare inom bildkonsten i krävande uppgifter samt förutsättningar att delta i internationellt samarbete.

Studieområden i Bildkonstakademin

Undervisningen som leder till kandidat och magisterexamen i bildkonst ordnas i studieområden. Studieområdena är måleri, skulptur, konstgrafik och tid- och rumkonst.

Skulptur

I studieområden för skulptur studeras användningen av det tredimensionella rummet i konstnärligt arbete. Fokus ligger på förståelse för den samtida skulpturens varierande betraktelsesätt och tekniska möjligheter samt på traditioner såsom tänkesätt och arbete med händer. Genom en bred introduktion i ämnet skulptur förstärks den studerandes eget konstnärliga arbete.

I studierna inom skulptur ligger fokus på frågor om konst som placeras i ett galleri, museum och offentligt rum. Tyngdpunkten ligger på den studerandes självständiga konstnärliga arbete som vägleds genom diskussioner, kritiktillfällen och seminariearbete. Målet är att stödja den studerandes eget uttryck och tänkande samt med samtidskonstens hjälp utveckla en kreativ problemlösningsförmåga.

Konstnärers temaföreläsningar samt projekt och verkstäder i hemlandet och utomlands stödjer studier som är gemensamma för alla, och inom vilka de studerande bekantar sig med material, tekniker och arbetsmetoder.

Måleri

Under studierna i måleri blir den studerande ingående förtrogen med måleriets mångskiftande uttryck och betydelser som tar sig form i olika sammanhang. I undervisningen strävar man efter att vidga perspektiven på vad måleri är och kunde vara, vad det har varit under olika epoker, vad det kunde betyda, och på vilket sätt måleri interagerar med andra uttrycksformer och områden. Med andra ord begränsas det samtida måleriet inte till en enskild definition, utan gestaltas såväl till form som innehåll ständigt utifrån plats och tid, samhälleliga tolkningar och olika fackområdens teorier och till kultur överlag.

Måleriets praktik länkas tätt samman i ett konstteoretiskt resonemang så att tyngdpunkten är på det egna konstnärliga arbetet och i stärkandet av utgångspunkterna för de egna uttrycken. I synnerhet på de veckovisa seminarierna i måleri övar man på att verbalisera och kontextualisera det egna konstnärliga arbetet genom att diskutera i smågrupper. I undervisningen analyseras måleriets språk, undersöks måleriets materialitet och det vidgade fältets aspekter, samt måleriets särdrag i förhållande till andra uttrycksformer. Måleriets materiallära erbjuder en djup introduktion om måleriets material.

Undervisningsformerna är seminarier, workshops och föreläsningar, läsecirklar, handledning i självständigt konstnärligt arbete och studieresor. Under studietiden skapar den studerande sig en personlig förståelse för konstnärligt arbete och arbetets relation till samhället och varande i världen.  

Konstgrafik

I studieområdet för konstgrafik får den studerande omfattande kunskaper och färdigheter i modern konstgrafiks uttrycksmöjligheter, metoder och material samt teoretisk grund. Studieområdet erbjuder moderna redskap och undervisningens innehåll följer såväl konstgrafikens utveckling som förändringar i omvärlden.

I undervisningsområdet för konstgrafik dryftas den tryckta konsten i förhållande till tradition, dess nytolkning och betydelse som del av samtidskonsten. Konstens tillblivelseprocess studeras som attityd tänkesätt, där hänsyn tas till den tryckta konstens tvådelade karaktär: å ena sidan tryckning, reprografi och utskrift, å andra sidan grafisk design förverkligad på olika sätt. Traditionellt har matris tryckts på papper, medan resultatet för den moderna grafikens del kan vara något annat: en spatial verkhelhet, film, tredimensionellt verk eller zine, småskrift. Konstgrafikens rötter finns i förmedling av budskap, varvid medlet lika bra kan vara en tryckmaskin eller digital fil.

Den mest betydande delen av studierna utgörs av den studerandes eget konstnärliga arbete, som undervisningspersonalen och studerandegemenskapen stödjer i form av ateljébesök, seminarier och metodverkstäder. Gemensamma projekt är en synlig del av undervisningen. Dessutom erbjuds olika intensivkurser om olika teman, även när utomstående konstnärer fungerar som lärare och håller gästföreläsningar. Undervisningens mål är att utveckla den studerandes egen uppfattning så att det fria uttrycket kontrollerar redskapet, och utmana till att söka egna konstnärliga lösningar och presentationssätt.

Tid- och rumkonst

Undervisningsområdet tid- och rumkonst fokuserar på undervisning i rörlig bild och fotografi samt plats- och situationsbunden konst. Fokus ligger på det konstnärliga arbetets olika dimensioner såsom begreppslighet, visualitet, spatialitet och kroppslighet.

Undervisningen i tid- och rumkonst är interaktiv och består av seminarier, kurser, föreläsningar och ateljébesök. Den studerande kan rikta in sig på ett delområde inom tid- och rumkonsten eller sätta ihop en egen helhet genom att kombinera den undervisning som tid- och rumkonst och/eller andra undervisningsområden erbjuder. Målet för undervisningen är att öva iakttagelseförmågan och det kritiska tänkandet samt att utveckla den studerandes egna konstnärliga arbete. Studerandena uppmuntras att hitta egna angreppssätt och att pröva olika uttrycksformer. Redskapen kan vara den egna kroppen, en framställning, rörlig bild och fotografi, ljud eller digitala tekniker.

Undervisningens utgångspunkt är konstens karaktär av process och förlopp där undersökande och experiment betonas samt hur den studerande ställer det egna arbetet i relation till samtidskonstens tradition.

Gemensam undervisning i bildkonst

Undervisningen omfattar gemensamma studier i konst, skrivande, konsthistoria, konstteori och konstfilosofi, tematiska teoristudier, konstpresentation, teckning och gestaltning samt hur det är att verka som konstnär i samhället. Den gemensamma undervisningen ansvarar också första året för en helhet som sträcker sig över höstterminen, Introduktion till självständig konstnärligt arbete och studieområden.

Syftet är att ge de studerande de intellektuella verktygen för att förstå samtidskonstens olika delområden och arbetssätt samt jämföra fenomen i vetenskap, forskning och konst på ett kritiskt sätt. Att behärska samtidskonstens historia och teori är en förutsättning för att konstnären ska kunna betrakta konsten och omvärlden på ett självständigt och kritiskt sätt, utifrån flera olika perspektiv.

Skriftlig framställning, något som är viktigt för en yrkesverksam konstnär, och att förstå hur konstvärlden fungerar uppmärksammas också på många olika sätt i undervisningen.

Lärare

Bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Grunden för Bildkonstakademins undervisning är vetskapen om att nutidskonsten och konstnärskapet står i ständig förändring beroende på såväl nationella som internationella faktorer. Akademins lärare verkar som yrkeskonstnärer inom konstens område och förmedlar sina erfarenheter till studerandena.

I studierna vid Bildkonstakademin betonas en personlig individualiserad undervisning som försiggår i studerandens arbetsrum samt i gemensamma studio- och arbetsrum. Studerandena får i studieområdet egna ansvariga lärare som i högre utsträckning än andra lärare följer upp deras studier.

Bildkonstakademins undervisning kompletteras med sakkunskap av gästande finländska och utländska timlärare. De gästande lärarna leder tematiska arbetsverkstäder, specialkurser och ger de studerande personlig handledning, och deras undervisning ger studerandena en möjlighet att bredda sina tekniska färdigheter. De fungerar också som handledare, experter och granskare av lärdomsprov.

Via sin kompetens och sitt yrkesmässiga nätverk introducerar lärarkollegiet studerandena i bildkonstens nationella och internationella fält och ger en god yrkesmässig grund för att verka som konstnär.