Sök till utbildningsprogrammet i bildkonst (kandidat + magister)

Gemensam ansökan våren 2022. Ansökningtiden och -skeden, urvalsgrunder och information om studier vid Bildkonstakademin

Studiernas längd och språk

 • Utbildningsprogrammet: kandidat och magister i bildkonst (3,5 + 2 år)
 • Ansökningstid: 5–19.1.2022 kl. 15:00 (lokal tid i Finland)
 • Studiernas längd: 5,5 år (3,5 år kandidat + 2 år magister)
 • Examinaspråk: finska, svenska eller engelska

Ansökan till Konstuniversitet sker via den gemensamma ansökan till högskolor på Studieinfo.fi. Ansökningstid: 5–19.1.2022.

Urvalsgrunder

Sökande som vill avlägga kandidat- och magisterexamina i bildkonst kan godkännas om personen:

 • uppvisar bildkonstnärlig förmåga och inriktning samt lämplighet för Bildkonstakademins studier som leder till kandidat- och magisterexamina,
 • har den utbildningsbakgrund som studierna kräver,
 • och har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som akademin fastställer.

En sökande som har den utbildningsbakgrund som krävs och som har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs och som har lämnat in de förhandsuppgifter som krävs inom utsatt tid konstateras vara behörig att söka. Den sökande kan också konstateras vara villkorligt behörig om det av studieintyget framgår att den utbildning som krävs bedöms bli klar innan studieplatsen ska tas emot.

Vid antagningen av studerande bedöms sökandens bildkonstnärliga förmåga och inriktning samt lämplighet för de studier som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst. I det första skedet görs bedömningen på basis av den ansökan och de förhandsuppgifter som lämnats in under ansökningstiden. I det andra skedet görs bedömningen utöver dessa på basis av arbetsprov och urvalskursarbete.

Vid bedömningen av den sökandes bildkonstnärliga förmåga och inriktning uppmärksammas bland annat uttrycksförmåga, individualitet och utvecklingsförmåga. Vid bedömningen av lämpligheten för studier i bildkonst som leder till kandidat- och magisterexamen vid Bildkonstakademin uppmärksammas bland annat motivation, förmåga att tillägna sig kunskaper och färdighet att strukturera sitt eget konstnärliga arbete.

Utbildningsbakgrund

Du kan söka till studier vid Bildkonstakademin som leder till lägre och högre högskoleexamen i bildkonst om du har något av följande:

 1. finländsk studentexamen, International Baccalaureate (IB) examen, europeisk studentexamen (EB) eller internationell Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur examen) (RP/DIA)
 2. yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 3. utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 4. examen för Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)
 5. högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen; eller
 6. studierätt för universitetsexamen i Finland

Som studerande kan även godkännas en sökande som universitetet i övrigt konstaterar att har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Språkkrav

De sökande ska påvisa sina språkkunskaper i det språk som examen ska avläggas på, det vill säga antingen finska, svenska eller engelska.

Alla sökande till utbildninsprogrammet i bildkonst måste påvisa sina språkkunskaper på det sätt som akademin fastställt och inom ansökningstiden. En sökande som har inte påvisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs, kan inte konstateras vara behörig att ansöka.

Så här söker du

Ansökan till kandidat- och magisterutbildningen i bildkonst (3,5 + 2 år) görs i den riksomfattande gemensamma ansökan till högskolorna (ansökningstid 5–19.1.2022). Via den gemensamma ansökan i januari kan man söka till högst sex utbildningar. Ansökningsmålens ordning har ingen betydelse. Den sökande kan ta emot bara en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.

Konstuniversitetet har inte kvoter för förstagångsansökningar. För den 5,5-åriga utbildningen i bildkonst poängsätts inte de sökandes ansökningar, bilagor, arbete på urvalskursen eller arbetsprov.

Ansökningsskedena:

Första skedet: Elektroniskt ansökningsformulär och bilagor

Ansökningstid: 5–19.1.2022 kl. 15:00. Den sökande ska fylla i och skicka in det elektroniska ansökningsformuläret i Studieinfo inom ansökningstiden. Ansökan och nödvändiga bilagor ska lämnas in: dokument som påvisar utbildning och språkkunskaper samt ett förhandsuppgift som består av ett motivationsbrev och en arbetsportfolio. Bilagorna kan kompletteras fram till 26.1.2022 kl. 15.00.

De sökande får ett meddelande avseende behörigheten 21.2.2022. För sökande som konstaterats vara behöriga bedöms ansökningen, och en del av de sökande kallas till en urvalskurs.

Andra skedet: Urvalskurs och arbetsprov

Urvalskursen ordnas under perioden 2-6.5.2022. De sökande som godkänts för urvalskursen får kallelse till denna 7.4.2022. De sökande som kallas till urvalskursen ombeds ta med sig 1–3 verk som presenterats som arbetsprov i arbetsportfolion.

Delgivande av resultat: 3.6.2022

Mottagande av studieplats senast 15.7.2022, kl. 15:00

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Första skedet: Elektroniskt ansökningsformulär och bilagor

Ansökningstiden inleds 5.1.2022 och går ut den 19.1.2022 kl. 15.00. Fyll i och skicka in det elektroniska formuläret i Studieinfo.fi inom ansökningstiden. Bilagorna kan kompletteras fram till den 26 januari 2022 kl. 15.00.

Ansökan ska innehålla följande bilagor:

 • Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund (se Urvalsgrunder, Utbildningsbakgrund)
 • Dokument som används för att bevisa språkkunskap (se Urvalsgrunder, Språkkunskaper)
 • Förhandsuppgift (se instruktioner nedan under rubkriken Förhandsuppgift)

Alla sökande ska påvisa sina utbildningsbakgrund och språkkunskaper på det sätt som akademin fastställt i urvalsgrunder. Den sökande ska låta en auktoriserad translator översätta kopior av betyg och studieprestationsutdrag om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Kontrollera än en gång före du skickar ansökningen vidare att du har laddat upp alla bilagor som hör till ansökningen och att alla uppgifter du har gett är korrekta. Ladda upp materialen till Studieinfo-platformen tidigast möjligt. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat. Konstuniversitetet rekommenderar att du börjar uppladdningen i god tid före tidsfristens utgång, så att du kan få hjälp av supporten om det uppstår problem med uppladdningen. Om du här problem med uppladning, ta kontakt med akademins ansökningstjänster före tidsfristends utgång. Försenade ansökningar eller bilagor beaktas inte.

Den sökandes behörighet utvärderas efter att tilläggstiden för bilagor gått ut. En sökande med den utbildning som krävs för studierna och som har påvisat sina språkkunskaper på det sätt som universitetet angett, samt som även lämnat in de bilagor som krävs konstateras vara behörig att ansöka. Alla sökande får meddelande om sin behörighet via e-post 21.2.2022. För sökande som konstaterats vara behöriga bedöms ansökningen, och en del av de sökande kallas till urvalskursen.

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelseförfarande

Förhandsuppgift

Förhandsuppgiften består av två delar:

1) motivationsbrev och

2) arbetsportfolio.

Se uppgiften samt tillåtna filformat och -storlekar nedan. Om du inte lämnar in den förhandsuppgift som krävs inom utsatt tid och i det format som krävs avslås din ansökan. För förhandsuppgiften ges inga ytterligare anvisningar eller modeller.

Returnera förhandsuppgiften som en PDF-fil. Det maximala antalet sidor i förhandsuppgiften är sammanlagt 11 sidor (motivationsbrev 1 sida, arbetsportfolio 10 sidor).

Skriv ditt namn på första sidan av förhandsuppgiften. Vi ber att du använder samma namn i dina ansökningmsaterialer som du har använt på ansökningsformulären.

Filformat: PDF. Filens maximala storlek: 100 MB. Namnge filen enligt följande mall: Efternamn-Förnamn-Förhandsuppgift

Motivationsbrev

Svara kort på följande punkter i ditt motivationsbrev:

 1. Varför söker du till en 5,5-årig utbildning i bildkonst
 2. Din relation till bildkonst och dina erfarenheter av att skapa bildkonst
 3. Berätta kort om ett verk i din arbetsportfolio och om dess arbetsprocess

Motivationsbrevet får innehålla högst 2 500 tecken inklusive mellanslag.

Arbetsportfolio

Med hjälp av bilderna i sin arbetsportfolio presenterar den sökande sitt eget bildkonstnärliga arbete. Inget särskilt ämne ges för innehållet i arbetsportfolion.

Den sökande kan presentera högst 8 verk i sin portfolio. Av ett verk kan det finnas högst 2 bilder. Det maximala antalet sidor i portfolion är 10. Anteckna information om verken i anslutning till bilderna, såsom verkets namn, storlek, teknik och år för färdigställande. Om presentationen av verket är förknippad med någon säregenhet, ange detta i portfolion. Urvalsjuryn bekantar sig inte med länkar som lagts till i portfolion, såsom sökandenas webbsidor.

Om den sökande kallas till urvalskursen i maj ombeds hen ta med sig 1–3 verk som presenterats som arbetsprov i arbetsportfolion (se Andra skedet; Urvalskurs och arbetsprov).

Utöver arbetsportfolion med bilder kan den sökande lämna in en (1) mediafil med exempel av konstverk av rörliga bild, ljudkonst eller mediekonstverk. Lämna in mediafilen bara om den naturen av verket som du vill presentera som exempel av din bildkonstnärliga arbete så kräver.

Provets maximala längd är 5 minuter. Filformat: MP3 (för ljudkonst) eller MP4 (för video-/medieverk). Filens maximala storlek: 500 MB. Namnge filen enligt följande mall: Efternamn-Förnamn-Rörligabild-Ljud.

Den sökandes namn ska anges tydligt på den inlämnade filen. Uppgifter om verket specificeras i filen eller i samband med portfolion (PDF-fil). Du kan konvertera fil till godkändt format med. t. ex. HandBrake programmet.

Andra skedet: Urvalskurs och arbetsprover

Sökande som antagits till urvalskursen får en kallelse per e-post på 7.4.2022. Övriga sökande informeras också per e-post.

Urvalskursen ordnas i Helsingfors. Urvalskursen börjar måndag 2.5.2022 och avslutar fredag 6.5.2022. Kursen är på heltid och hålls varje dag kl. 9–18.00. På fredagen kursen avslutar tidigare.

Deltagarna bör ha med nödvändiga verktyg, detta innebär att det behövs minst redskap för teckning och måleri. Inga externa medhjälpare får användas under urvalskursen.

Under urvalskursen jobbar de sökande med uppgifter som byts ut varje år.

Verk som produceras på urvalskursen samt arbetsprov som sökandena tar med fotograferas och performanser spelas in. Detta material används endast i Bildkonstakademins urvalsprocess.

Bildkonstakademin försäkrar inte sökande och de sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Bildkonstakademin svarar inte för de sökandes olycksfall eller personliga egendom. Vid urvalskursen kan en drogad person eller sökande som stör eller uppför sig aggressivt eller hotfullt eller utsätter andras hälsa eller liv för fara under urvalsprovet avvisas.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Arbetsprov

Till urvalskursen ska den studerande ta med sig 1-3 av de verk som presenteras i arbetsportfolion. I fall av stora eller svårligen flyttbara verk kan de sökande ta med sig fotografier eller åskådliggörande tilläggsmaterial. Observera att den sökande själv ska kunna transportera de arbetsprover som hen väljer för urvalskursen.

Den sökande ska ha med sig arbetsprover till urvalskursen på kursens första dag och ta hem arbetsproverna på urvalskursens sista dag. Arbetsproverna fotograferas under urvalskursen. Materialet används endast i Bildkonstakademins urvalsprocess. I samband med kallelsen som skickas ut till dem som antagits till urvalskursen, ges anvisnignar för arbetsprov. Akademin varken ansvarar för eller försäkrar arbetsproven och är inte ersättningsskyldig i fall av eventuella skador. Om den sökande så önskar bör hen på egen bekostnad försäkra sina arbetsprov.

Delgivning av resultat

Antagningsresultaten publiceras den 3.6.2022 på Konstuniversitetets webbplats. Detta gäller dem som i ansökningsformuläret gett sitt tillstånd till att deras namn publiceras på webbplatsen.

Sökande som har blivit antagna och sökande som har fått reservplats meddelas per e-post efter att antagningsresultatet har tillkännagetts. Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen då inställningarna i en del e-posthanterare kan göra att de hamnar där.

Respons

Urvalsjuryn ger på begäran respons enbart till de deltagare i urvalskursen som inte blivit antagna. Anvisningar för att begära respons ges efter att det slutgiltiga antagningsresultatet tillkännagetts. Övriga sökande ges inte respons under eller efter urvalsprocessen.

Rättelseförfarande

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Studieplatsen ska tas emot senast 15.7.2022 kl. 15.00.

Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste senast i samband med att studieplatsen tas emot lämna in ett examensintyg på den utbildning eller de språkkunskaper som krävs.

Försenade anmälningar beaktas inte. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Bestämmelsen om en högskoleplats

Anmälan till det första studieåret

Anmälan till det första läsåret görs i samband med att studieplatsen tas emot. Nya studerande får anmälningsinstruktioner bifogat till antagningsmaterialet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Läsårsavgifter och stipendier

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som studerar inom grundexamensutbildningen på engelska. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller.

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften. De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna

Läsårsavgifter och stipendier

Bildkonstkademins ansökningsalternativ år 2022

Vid Bildkonstakademin kan du avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Dessutom ordnar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning (på engelska), samt utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (“Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma” på finska), som leder till en kandidatexamen (på finska).

Den som är intresserad av utbildningsprogram i bildkonst ska söka till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst eller till 2-årig utbildning som leder till magister i bildkonstexamen. Studerande i 5,5-årig utbildning i bildkonst ska välja sitt studieområde under första studieåret, efter att man blivit godkänd. I magisterurval väljer man alltså utbildningsprogram redan vid ansökan.

Ansökan till Bildkonstakademin ordnas årligen: i januari till utbildningarna som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och kandidatexamen i konst och i augusti till de tvååriga magisterutbildningarna i bildkonst. År 2022 tar Bildkonstakademin in högst 64 nya grundexamensstudenter, varav 25 antas till det 5,5 år långa utbildningsprogrammet som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och 23 antas till en 2 år lång utbildning som leder till magistersexamen i bildkonst. Dessutom tas högst 10 grundexamensstudenter in till utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (“Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma”), som leder till konstkandidatsexamen och högst 6 nya studerande till Praxis-magisterprogrammet.

Studierna vid Bildkonstakademin kan inte avläggas helt på distans. Undervisningen sker alltefter innehåll och situation antingen som närundervisning eller på distans, eller i form av hybridundervisning. De studerande förutsätts ha tekniska färdigheter och redskap som tillåter dem att delta i såväl närundervisning som distansundervisning.

Kandidat- och magisterexamen i bildkonst (3,5 + 2 år)

Syftet med utbildningen i bildkonst är att uppmuntra den studerande att hitta sina styrkor, uttrycksmedel och intresseområden inom bildkonsten. Individuell undervisning och en gemensam diskussionsmiljö stödjer den konstnärliga utvecklingen och erbjuder den studerande förmågan att arbeta självständigt med bildkonst och förstå sin egen verksamhet som en del av samtida kontexter och ett samhälle där konstnären kan spela en mångsidig roll.

Som mellanexamen kan kandidatexamen avläggas på den 5,5-åriga magisterutbildningen. Förstaårsstuderandena inleder sina studier med studieperioden ”Introduktion till självständig konstnärligt arbete och studieområden”, varefter de väljer ett eget studieområde. Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumskonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst.

De studerande uppmuntras att inkludera kurser även i andra studieområden i sina individuella studieplaner. Vid Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till mångsidigt konstnärligt arbete och användning av varierande verktyg. De studerande har tillgång till arbetsrum för självständigt konstnärligt arbete.

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Utöver bildkonststudierna ingår utställningspraxis, konsthistoria, konstteori och språkstudier i examen. Studerande med olika språkbakgrund studerar tillsammans. Utbildningsutbudet är stort på engelska och cirka 15 procent av de studerande kommer från utlandet. Bland dem finns både examensstuderande och utbytesstuderande.

De huvudsakliga undervisningsspråken vid Bildkonstakademin är finska och engelska. Studerande med olika modersmål studerar inom samma utbildningsprogram, och olika språk används flexibelt beroende på situationen. Alla obligatoriska studier erbjuds dock både på finska och engelska, och man kan även avlägga studieprestationer på svenska. Studerande som ansöker om att studera bildkonstexamen på engelska förutsätts inte ha kunskaper i finska, men som obligatoriska studier ingår kursen ”finska som främmande språk” som en del av deras kandidatexamen. Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation har engelska som undervisningsspråken, och utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma), som leder till en kandidatexamen, har finska som undervisningsspråken.

Vid Bildkonstakademin är konstnärlig verksamhet en del av undervisningen och erbjuder de studerande möten med konstfältet och publiken. Med hjälp av offentlig presentation av konst får de studerande en första kontakt med det arbetsliv som väntar på dem efter examen.

Omfattningen av examina mäts i studiepoäng. Ett studiepoäng (sp) motsvarar ungefär 27 timmars arbete. Heltidsstudier under ett läsår omfattar i genomsnitt 60 studiepoäng. Kandidatexamen motsvarar 3,5 års heltidsstudier. En magisterexamen kan avläggas på två år.

Kontakt

Konstuniversitetets Bildkonstakademins ansökningstjänster
kuva.ansokan@uniarts.fi
tel. +358 50 407 0744

Läs mer om programmet