Rättelseförfarande

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. Av begäran om omprövning ska framgå:

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning av beslutet man begär
  • på vilka grunder man begär att beslutet ska omprövas.

Av begäran om omprövning ska framgå den sökandes person- och kontaktuppgifter också och den ska undertecknas av den sökande själv eller ett ombud med fullmakt. I begäran om omprövning ska anges namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Om den sökande skickar begäran om omprövning via e-post, ska rubrik-/ämnesraden ange vilken akademi begäran gäller.

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och skickas till Konstuniversitetets registratorskontor som en PDF-fil. Begäran om omprövning ska vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar från det att det slutliga antagningsresultatet offentliggjordes (senast kl. 15.00 under den sista möjliga dagen). Om begäran om omprövning skickas per e-post, ska den vara tillgänglig via universitetets informationssystem inom den angivna tidsfristen. Insändande av begäran om omprövning sker på avsändarens ansvar. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
kirjaamo@uniarts.fi

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Akademierna behandlar rättelseyrkanden utan dröjsmål så att sökanden vid behov hålls kvar i ansökningsprocessen eller kan inleda studierna på samma gång som andra studerande om rättelseyrkandet ändrar antagningsbeslutet. Vid behov begärs svar på ett inlämnat rättelseyrkande av utvärderings- eller urvalsgruppen eller motsvarande. Föredragningar och beslutsfattande görs i enlighet med akademins beslut. Dekanerna fattar beslut om rättelseyrkanden. Akademiernas avdelning för studieärenden bereder besluten.