Rättelseförfarande i Konstuniversitetets antagning av studerande

De sökande har rätt att begära om omprövning av antagningsbeslutet om Konstuniversitetet har gjort ett fel i urvalsförfarandet.

Rättelse i beslutet om Konstuniversitetets antagning av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med det skriftliga rättelseförfarandet är att ge den sökande möjlighet att åberopa fel som eventuellt begåtts i samband med beslutsfattandet för att få felaktiga beslut korrigerade. Antagningsbeslutet kan endast korrigeras om Konstuniversitetet har gjort ett fel i urvalsförfarandet och felet motiverar rättelse av urvalsbeslutet. Syftet med begäran om omprövning är inte att få återkoppling eller ytterligare information om antagningen.

Sök omprövning skriftligt

Omprövning av antagningsbeslutet kan sökas skriftligt inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och skickas till Konstuniversitetets registratorskontor som en PDF-fil: kirjaamo@uniarts.fi.

Begäran om omprövning ska vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar från det att det slutliga antagningsresultatet offentliggjorts, senast kl. 15.00 under den sista möjliga dagen. Om begäran om omprövning skickas per e-post, ska den vara tillgänglig via universitetets epostsystem inom den angivna tidsfristen. Insändande av begäran om omprövning sker på avsändarens ansvar. Begäran om omprövning som inkommer efter tidsfristen utreds inte.

Om man vill skicka begäran om omprövning per post är adressen:
Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 1
Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet

Av begäran om omprövning bör framgå

  • namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller;
  • vilket beslut som begäran om omprövning gäller;
  • hur man begär att beslutet ska omprövas;
  • på vilka grunder man begär att beslutet ska omprövas;
  • den sökandes person- och kontaktinformation (fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress, hemadress);
  • fullmakt eller ett skriftligt tillstånd riktat till ombudet, om sådant används av den sökande.

Begäran om omprövning måste undertecknas av den sökande själv eller ett ombud med fullmakt.

Inga nya dokument kan lämnas in

Antagningsresultaten baserar sig på de uppgifter som den sökande lämnat in till Konstuniversitetet inom utsatt tid. Nya dokument kan inte lämnas in till stöd för begäran om rättelse. Antagningsbeslut och beslut om rättelseyrkande fattas med utgångspunkt i de uppgifter som den sökande lämnat in till universitetet under ansökningstiden och inom tidsfristen för inlämning av bilagor samt, om den sökande fått en begäran om komplettering, inom den senare tidsfrist som angivits i begäran om komplettering. I urval i flera steg kan antagningsbeslutet också delvis baseras på en intervju eller en relaterad förhandsuppgift.

Behandlingsprocess

Akademierna behandlar de eventuella rättelseyrkanden utan dröjsmål efter det slutliga antagningsresultatet offentliggjorts . Vid behov begärs svar på ett inlämnat rättelseyrkande av utvärderings- eller urvalsjuryn eller motsvarande. Föredragningar och beslutsfattande görs i enlighet med akademins beslut. Dekanerna fattar beslut om rättelseyrkanden. Akademiernas avdelningar för studieärenden bereder besluten.

Att söka ändring hos förvaltningsdomstolen

För beslut som det är möjligt att söka rättelse av enligt 82 § i universitetslagen får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen innan rättelseförfarandet. För beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.