Bildkonst, kandidat och magister

Hos oss utvecklas bildkonstnärer som behärskar sina styrkor och uttrycksmedel i en värld där konstnärens roll kan ta många olika former.

opiskelija tekee taidetta

Varför hos oss?

I bildkonstundervisningen betonas det individuella, valfrihet och personlig handledning. Våra lärare är meriterade inhemska och internationella bildkonstnärer och experter. Du får en ateljé för eget bruk och tack vare den aktiva utställningsverksamheten möjlighet att visa din konst offentligt. 

Utbildningens innehåll och mål

Förbereder dig för att arbeta självständigt med bildkonst och förstå din egen verksamhet som en del av samtida kontexter och ett samhälle där konstnären kan spela många olika roller.

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Det profilerade utbildningsprogrammet i fri konst på Bildkonstakademin har en öppen struktur och erbjuder ett stort antal valmöjligheter för individuell planering av studierna. Den personliga handledningen och det självständiga konstnärliga arbetet intar en central plats i studierna, men gruppundervisningen, workshoparna, studieresorna och olika projekt övar också upp gemenskapskänslan.

I undervisningen ingår det framför allt att visa upp det egna arbetet på utställningar, i offentliga rum eller på andra olika sätt. Bildkonstakademins utställningsverksamhet på gallerierna Exhibition Laboratory och Project Room gör de studerande förtrogna med utställningspraxis inom bildkonsten och förbereder för att delta i utställningsproduktioner av varierande omfattning.

Utbildningsprogrammet i bildkonst är uppdelat på fyra undervisningsråden: skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Inom tid-rumkonst kan man inrikta sig på rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Efter att ha blivit godkända får de studerandena på kandidatnivå under första studieåret välja sitt undervisningsområde. På magisternivå väljer de studerande sitt undervisningsområde i samband med ansökan.

Skulptur

I skulpturundervisningen utforskas användningen av det tredimensionella rummet i det konstnärliga arbetet. Arbetet med de egna händerna och upprätthållandet av skulpturtraditionerna utgör utgångspunkten för undervisningen. I verktygets grunder får man bekanta sig med skulpturens material, tekniker och arbetsmetoder. Den nutida skulpturkonstens mångahanda tillvägagångssätt och tekniska möjligheter uppmärksammas också.

I skulpturstudierna ingår utöver utforskandet av konst som ska visas på gallerier och museer även att sätta sig in i processerna rörande tiden, platsen och omständigheterna. Undervisningen fokuserar också på frågeställningar med avseende på verk som ska placeras i det offentliga rummet. 

Måleri

I måleristudierna fördjupar man sig i hur måleriets mångahanda uttryck och betydelser gestaltas i olika sammanhang. Vi utvidgar synen på vad måleriet är och skulle kunna vara, vad det har varit i olika tider, vad det skulle kunna betyda och på vilket sätt det samspelar med andra uttrycksformer och områden. Det nutida måleriet begränsas inte av en given definition utan formar sig ständigt i förhållande till platsen och tiden, de samhälleliga tolkningarna och teorierna och kulturerna inom olika kunskapsgrenar.

Måleriets praktik har nära anknytning till det konstteoretiska resonemanget att tyngdpunkten ligger i det egna konstutövandet och i stärkandet av de egna uttrycksmässiga utgångspunkterna.

I undervisningen analyserar vi måleriets språk, vi utforskar materialiteten i måleriet och perspektiven på det utvidgade fältet samt måleriets särdrag i förhållande till övriga uttrycksformer. Undervisningen i materiallära fördjupar förståelsen för måleriets material, deras användning och genomslaget i såväl verket som runt omkring det av de material som används. 

Konstgrafik

Undervisningen ger ingående kunskaper och färdigheter i konstgrafikens uttrycksmöjligheter, dess olika metoder och materiella grunder. Du får söka dig fram till konstnärliga lösningar och presentationssätt. Din vision utvecklas så att uttrycket styr verktyget och inte verktyget uttrycket.

I undervisningen funderar vi över den grafiska konstens relation till traditionen, dess nytolkning och betydelse som en del av den nutida konsten. Vi nalkas konstutövandet som en attityd och ett tänkesätt där vi observerar den grafiska konstens tudelade karaktär: Närvarande i arbete är tryckplåten och dess avtryck. Traditionellt har avtrycket varit ett pappersavdrag men i den nutida grafiken kan det även bestå av något annat. Utifrån det dubbelriktade betraktelsesättet följer konstgrafiken den nutida konstens nya praktiker och visar upp sig i installationer, animationer och experimentella filmer.

Tid-rumkonst

Undervisningen fokuseras på det konstnärliga arbetets rumsliga, konceptuella och fysiska dimensioner. Utgångspunkten är det processuella och tillfälliga i konsten. Tid-rumkonsten är utåtriktad och förknippad med kontinuerligt utforskande och experimenterande. Arbetet sker i tät kontakt med den mediala och visuella kulturen och övriga konstfältet.

Inom tid-rumkonsten kan du inrikta studierna på rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Studierna ger en ingående kännedom om dessa konstområden och en uppfattning om hur de förhåller sig till varandra och den nutida konsthistorien och -teorin.

Du uppmuntras att söka ditt eget tillvägagångssätt och pröva olika uttrycksformer samt fundera över de möjligheter som tiden, platsen och installationen erbjuder. Arbetssättet kan också vara performativt, inkluderande eller kollaborativt. Resultatet kan exempelvis vara en intervention, installation, performance, ett video-, foto- eller ljudverk. 

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Gemensam undervisning i bildkonst

Den gemensamma undervisningen omfattar studier i konst, skrivande, konsthistoria, konstteori och konstfilosofi, tematiska teoristudier, konstpresentation, teckning och gestaltning, arbetslivsfärdigheter och konstnären i samhället, för studerande inom alla undervisningsområden. Undervisningen hjälper till att förstå nutidskonstens olika delområden och arbetssätt och kritiskt jämföra de flerdimensionella företeelserna inom kunskap, forskning, konsten och konstvärlden.

Lärare

Våra lärare är meriterade bildkonstnärer och experter inom olika områden som verkar på det internationella konstfältet. Gästande finländska och utländska lärare leder tematiska workshopar och specialkurser samt fungerar som handledare, experter och granskare för lärdomsproven. Under studietiden har du en ansvarig lärare som följer dina framsteg. 

Doktorandstudier

Doktorandstudierna i bildkonst ger färdigheter och möjlighet att bedriva konstnärlig forskning på ett självständigt och kreativt sätt. Konstnärlig forskning är sådan forskning som är förankrad i såväl konsten som konstnären. Från doktorandprogrammet utexamineras konstnärer och forskare som utvecklar och förnyar konstutövandet, konstforskningen och konstundervisningen. De för en kritisk dialog med olika samhällsaktörer, vilket kan ta sig många olika uttryck. Som specialister inom sina områden skapar de konst och producerar kunskaper, färdigheter och insikter baserade på konstnärlig praxis, som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden. Genom doktorandutbildningen stärks konstnärernas och forskarnas förmåga att utveckla sina kunskaper som konstnärer, forskare, pedagoger och experter.

Kontakt för utbildningsprogrammet

kuva.ansokan@uniarts.fi
050 407 0744

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i bildkonst

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i bildkonst

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid för studier som leder till kandidat- och magisterexamen är i januari 2023. Studierna börjar i augusti 2023.

Nästa ansökningstid för studier som leder till magisterexamen är i augusti 2022. Studierna börjar i januari 2023.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Andy Best
professor, skulptur

Salla Tykkä
professor, tid-rumkonst

Päivi Takala
lektor, måleri

Annu Vertanen
professor, konstgrafik

Enhet

Bildkonstakademin

Fråga om ansökning

kuva.ansokan@uniarts.fi

Fyll i ansökan på Studieinfo.fi