Språkkunskapskrav

Läs om de språkkunskapskrav som förväntas av examensstuderande på Konstuniversitetet.

Studier på Konstuniversitetet förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att du ska kunna antas som grundexamensstuderande på Konstuniversitetet måste du kunna styrka dina kunskaper i det undervisningsspråk som krävs för sökmålet. Tillräckliga språkkunskaper är i princip en del av den sökandes behörighet och säkerställer att den sökande kan ta till sig utbildning och är lämplig för högskolestudier och har kommunikationsfärdigheter för att smidigt genomföra studierna.

I sina urvalskriterier och undervisningsplaner fastställer akademierna för sina sökmål det examens- och undervisningsspråk på vilket det är möjligt att avlägga examen i sin helhet. Ifall sökmålet har flera undervisningsspråk räcker det att du styrker dina kunskaper i ett av språken. Om utbildningsprogrammet eller exempelvis studierna på ett samarbetsprogram kräver kunskaper i flera språk kan det i urvalskriterierna för sökmålet krävas att man styrker kunskaperna i flera språk.

Du kan styrka dina kunskaper i undervisningsspråket genom ett godkänt språktest eller med tidigare studier. Vidare kan dina kunskaper i språket komma att bedömas som en del av urvalsprovet. Se de accepterade språkbetygen i urvalsguiden för respektive akademi.

På en del av utbildningsprogrammen är undervisningsspråken finska, svenska och engelska, vilket innebär att den studerande har rätt att använda vilket som helst av dessa språk i samband med undervisningen och studieprestationerna, om inte annat fastställs i undervisningsplanen eller det följer av undervisningens karaktär. Observera emellertid att huvuddelen av gruppundervisningen på Konstuniversitetet sker på utbildningsprogrammens fastställda examens- och undervisningsspråk. 

Dessa riktlinjer iakttas när det gäller urvalet på kandidat- och magisternivå och i tillämpliga delar även när det gäller urvalet till doktorandutbildningen.