Språkkunskapskrav

Läs om de språkkunskapskrav som förväntas av forskarstuderande på Konstuniversitetet.

Studier på Konstuniversitetet förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att du ska kunna antas som grundexamensstuderande på Konstuniversitetet måste du kunna styrka dina kunskaper i det undervisningsspråk som krävs för sökmålet. Tillräckliga språkkunskaper är i princip en del av den sökandes behörighet och säkerställer att den sökande kan ta till sig utbildning och är lämplig för högskolestudier och har kommunikationsfärdigheter för att smidigt genomföra studierna.

I sina urvalskriterier och undervisningsplaner fastställer akademierna för sina sökmål det examens- och undervisningsspråk på vilket det är möjligt att avlägga examen i sin helhet. Ifall sökmålet har flera undervisningsspråk räcker det att du styrker dina kunskaper i ett av språken. Om utbildningsprogrammet eller exempelvis studierna på ett samarbetsprogram kräver kunskaper i flera språk kan det i urvalskriterierna för sökmålet krävas att man styrker kunskaperna i flera språk.

Du kan styrka dina kunskaper i undervisningsspråket genom ett godkänt språktest eller med tidigare studier. Vidare kan dina kunskaper i språket komma att bedömas som en del av urvalsprovet.

På en del av utbildningsprogrammen är undervisningsspråken finska, svenska och engelska, vilket innebär att den studerande har rätt att använda vilket som helst av dessa språk i samband med undervisningen och studieprestationerna, om inte annat fastställs i undervisningsplanen eller det följer av undervisningens karaktär. Observera emellertid att huvuddelen av gruppundervisningen på Konstuniversitetet sker på utbildningsprogrammens fastställda examens- och undervisningsspråk. 

Dessa riktlinjer iakttas när det gäller urvalet på kandidat- och magisternivå och i tillämpliga delar även när det gäller urvalet till doktorandutbildningen.