Ex­a­mens- och un­der­vis­nings­språk samt språkkunskapskrav vid Konstuniversitetet

På vilka språk kan man studera vid Konstuniversitetets kandidat- och magisterutbildningar och hur bevisas språkkunskaper?

För att kunna studera vid Konstuniversitetet måste du kunna finska, svenska eller engelska. Vissa utbildningsprogram kan kräva kunskaper i två språk. När du ansöker att bli grundexamensstuderande måste du bevisa dina språkkunskaper i det språk om definierats som undervisningsspråk i ditt ansökningsmål.

Se ansökningsmålens undervisningsspråk:

Tillräckliga språkkunskaper är en del av den sökandes behörighet och säkerställer att den sökande kan ta till sig utbildning och är lämplig för högskolestudier och har kommunikationsfärdigheter för att smidigt genomföra studierna.

Hur kan du bevisa dina språkkunskaper?

Ifall sökmålet har flera undervisningsspråk räcker det att du styrker dina kunskaper i ett av språken. Om utbildningsprogrammet eller exempelvis studierna på ett samarbetsprogram kräver kunskaper i flera språk kan det i urvalskriterierna för sökmålet krävas att man styrker kunskaperna i flera språk.

Du kan styrka dina kunskaper i undervisningsspråket genom ett språktest eller med tidigare studier. Vidare kan dina kunskaper i språket komma att bedömas som en del av urvalsprovet. Se de accepterade sätten att bevisa språkkunskaper i urvalsguiden för respektive utbildningsprogram.

Vilka språk får du använda i dina studier?

Den studerande ska i sin examen avlägga dess väsentliga del på det examensspråk som bestämts i samband med antagningen vilket gäller även examensarbetet i examen. Dekanus beslutar om rätten att använda något annat språk än examensspråket i examensarbetet.

Den studerande har rätt att i sina studieprestationer använda det språk och få sina uppgifter som ingår i studierna på det språk som hen har blivit antagen med för att avlägga sin examen. I utbildningen kan dock ingå studieperioder som undervisas på något annat språk när avsikten med studieperioden kräver det.

De studerande har rätt att använda finska och svenska både muntligen och skriftligen i samband med undervisningen och studieprestationerna om ingenting annat fastställs i undervisningsplanen eller krävs med tanke på undervisningens art.

(Konstuniversitetets utbildningsstadga § 35).

Examens- och undervisningsspråk vid Bildkonstakademin

Undervisningen i utbildningsprogrammet (kandidat- och magisterexamen) i bildkonst sker i huvudsak på svenska och engelska. Sökande till kandidat- och magisterprogram och magisterprogram i bildkonst kan bevisa sina språkkunskaper i ansökningsskedet i finska, svenska eller engelska. Den studerande har rätt att i samband med undervisningen och studieprestationerna använda finska och svenska både muntligt och skriftligt, om inte något annat bestäms i undervisningsplanen eller så kräver av undervisningens natur.

Kandidatprogrammet i samtidskonstens historia och teori har finska som undervisnings- och examensspråk och den sökande ska bevisa sina språkkunskaper i finska.

Praxis-magisterprogrammet i konst on presentation har engelska som undervisnings- och examensspråk och den sökande ska bevisa sina språkkunskaper i engelska.

Examens- och undervisningsspråk vid Sibelius-Akademin

I huvuddelen av Sibelius-Akademins utbildningsprogram är undervisnings- och examensspråken finska, svenska och engelska. Sökande till dessa utbildningsprogram kan bevisa sina språkkunskaper på finska, svenska eller engelska. Huvuddelen av gruppundervisningen vid Sibelius-Akademin ges dock på finska eller engelska.

Enbart engelskspråkiga utbildningsprogram är Global Music, Nordic Master in Jazz, Nordic Master in Folk Music, operautbildning samt Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship. Sökande till dessa ska bevisa sina kunskaper i engelska.

Utbildningsprogrammet i musikpedagogik har finska och svenska som undervisningsspråk. Sökande till finsk- och svenskspråkig utbildning väljs i respektive urvalsgrupper. Sökanden ska vid ansökan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska beroende på vilket språk hen väljer som studiespråk. Om ett tillräckligt stort antal nya studerande inte väljs till den svenskspråkiga utbildningen i musikpedagogik, skall den studerande bereda sig på att delta i gruppundervisningen också på finska.

Ex­a­mens- och un­der­vis­nings­språk vid Te­a­ter­hög­sko­lan

Teaterhögskolans examensspråk är, beroende på utbildningsprogrammet, finska, svenska eller engelska.  Undervisningsspråket kan per studieperiod vara även något annat språk än examensspråket.

I program där examensspråket är finska eller svenska har studeranden rätt att i samband med undervisningen och studieprestationerna använda finska eller svenska både muntligt och skriftligt, om inte något annat bestäms i undervisningsplanen eller så kräver av undervisningens natur. Största delen av gruppundervisningen finns dock på finska eller svenska.

I program där examensspråket är engelska sker all undervisning på engelska. I program där examensspråket är finska eller engelska kan gruppundervisning ske på engelska för hela årskursen, ifall det antas studerande som studerar på både finska och engelska.

Finska som examensspråk

 • magisterprogrammet i danspedagogik *
 • magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans *
 • magisterprogrammet i koreografi *
 • magisterprogrammet i skrivande
 • magisterprogrammet i teaterpedagogik *
 • magisterstudier i design för scenkonst
 • magisterstudier i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • magisterstudier i ljuddesign
 • magisterstudier i ljusdesign
 • magisterstudier i regi *
 • magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)
 • utbildningsprogrammet i danskonst
 • utbildningsprogrammet i design för scenkonst
 • utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser
 • utbildningsprogrammet i ljuddesign
 • utbildningsprogrammet i ljusdesign
 • utbildningsprogrammet i regi
 • utbildningsprogrammet i skrivande
 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

* Till magisterprogrammet kan sökande som studerar på både finska och engelska antas. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker gruppundervisningen på engelska för hela årskursen.

Svenska som examensspråk

 • utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)
 • magisterstudier i skådespelarkonst (på svenska)

Engelska som examensspråk

 • magisterprogram Live Art and Performance Studies
 • magisterprogram Comparative Dramaturgy and Performance Research (double-degree)
 • magisterprogrammet i teaterpedagogik
 • magisterprogrammet i danspedagogik
 • magisterprogrammet i koreografi
 • magisterprogrammet i scenframställning i dans
 • magisterstudier i regi