Opetus- ja tutkintokielet sekä kielitaitovaatimukset Taideyliopistossa

Millä kielellä Taideyliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa voi opiskella ja miten kielitaito todistetaan.

Jotta voit opiskella Taideyliopistossa, sinun täytyy osata suomea, ruotsia tai englantia. Joissakin koulutusohjelmissa saatetaan edellyttää kahden kielen taitoa. Kun haet perustutkinto-opiskelijaksi, sinun täytyy todistaa kielitaitosi siinä kielessä, joka on määritelty hakukohteesi opetuskieleksi.

Katso akatemiakohtaiset hakukohteiden opetuskielet:

Riittävä kielitaito on osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Kielitaidon osoittaminen

Mikäli hakukohteella on useampi opetuskieli, riittää, että todistat kielitaitosi yhdessä kielessä. Jos koulutusohjelman tai esimerkiksi yhteistyöohjelman opiskelu edellyttää useamman kielen taitoa, voidaan hakukohteen valintaperusteissa edellyttää kielitaidon osoittamista useammassa kielessä.

Voit osoittaa opetuskielen mukaisen kielitaitosi kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla. Lisäksi kielitaitoasi saatetaan arvioida osana valintakokeita. Tarkista hyväksytyt tavat osoittaa kielitaitosi koulutusohjelmien hakuohjeista.

Mitä kieliä saat käyttää opinnoissasi?

Opiskelijan on suoritettava tutkinnossaan sen olennainen osa opiskelijavalinnan yhteydessä määritetyllä tutkintokielellä, tutkinnosta myös opinnäyte. Oikeudesta käyttää opinnäytteessä muuta kuin tutkintokieltä päättää dekaani.

Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissaan sitä kieltä sekä saada opintoihin sisältyvät tehtävät sillä kielellä, jolla hänet on otettu suorittamaan tutkintoaan opiskelijavalinnassa. Koulutuksessa voi olla kuitenkin myös muulla kielellä opetettavia opintojaksoja silloin, kun opintojakson tarkoitus sitä edellyttää.

Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

(Koulutussääntö § 35).

Kuvataideakatemian opetus- ja tutkintokielet

Pääosa Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelman opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmaan sekä maisterin koulutusohjelmaan hakevat voivat todistaa kielitaitonsa hakuvaiheessa suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi, ja hakijan tulee todistaa kielitaitonsa suomen kielessä.

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opetus- ja tutkintokieli on englanti, ja hakijan tulee todistaa kielitaitonsa englannin kielessä.

Sibelius-Akatemian opetus- ja tutkintokielet

Pääosassa Sibelius-Akatemian koulutusohjelmista opetus- ja tutkintokielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Näihin koulutusohjelmiin hakevat voivat todistaa kielitaitonsa suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa annetaan kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Pelkästään englanninkielisiä koulutusohjelmia ovat Global Music, Nordic Master in Jazz, Nordic Master in Folk Music, oopperakoulutus sekä Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship. Niihin hakevien tulee todistaa kielitaitonsa englannin kielessä.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakijat valitaan omissa valintaryhmissään. Hakijan tulee todistaa hakiessaan kielitaitonsa suomen tai ruotsin kielessä riippuen siitä, kumman kielen hän valitsee opiskelukielekseen. Mikäli musiikkikasvatuksen ruotsinkieliseen koulutukseen ei valita riittävän suurta määrää uusia opiskelijoita, opiskelijan on varauduttava osallistumaan ryhmäopetukseen myös suomen kielellä.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Teatterikorkeakoulun tutkintokielet ovat koulutusohjelmasta riippuen suomi, ruotsi tai englanti. Opetuskielenä voi opintojaksokohtaisesti olla jokin muukin kuin tutkintokieli.

Ohjelmissa, joissa tutkintokieli on suomi tai ruotsi, opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen tai ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen tai ruotsin kielellä.

Ohjelmissa, joissa tutkintokieli on englanti, kaikki opetus tapahtuu englanniksi.

Ohjelmissa, joissa tutkintokieli on suomi tai englanti, voi ryhmäopetuskielenä olla englanti koko vuosikurssille, mikäli ohjelmaan valitaan sekä suomen että englannin kielellä opiskelevia. 

Suomi tutkintokielenä

 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopinnot
 • kirjoittamisen koulutusohjelma
 • kirjoittamisen maisteriohjelma
 • koreografian maisteriohjelma *
 • suomenkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma                  
 • suomenkielinen näyttelijäntaiteen maisteriopinnot
 • ohjauksen koulutusohjelma       
 • ohjauksen maisteriopinnot *
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma *
 • tanssinopettajan maisteriohjelma *
 • tanssitaiteen koulutusohjelma
 • teatteriopettajan maisteriohjelma *
 • valosuunnittelun koulutusohjelma 
 • valosuunnittelun maisteriopinnot
 • äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • äänisuunnittelun maisteriopinnot          

* Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, ryhmäopetus on englanninkielistä koko vuosikurssille.

Ruotsi tutkintokielenä

 • ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (skådespelarkonst)
 • ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen maisteriopinnot (skådespelarkonst)

Englanti tutkintokielenä

 • Comparative Dramaturgy and Performance Research -maisteriohjelma (double-degree)
 • koreografian maisteriohjelma
 • Live Art and Performance Studies -maisteriohjelma
 • ohjauksen maisteriopinnot  
 • tanssijantaiteen maisteriohjelma 
 • tanssinopettajan maisteriohjelma      
 • teatteriopettajan maisteriohjelma