Hur är det att studera vid Konstuniversitetet?

Läs mer om vår undervisningspraxis, den konstnärliga verksamhetens betydelse som en del av undervisningen och de ramar som vi erbjuder som stöd för dina studier.

Individuell undervisning av hög kvalitet

Vår inlärningsmiljö stöder en genuin dialog och din tillväxt som en självständig expert och konstnär. Ett individuellt skräddarsytt undervisningsprogram, personlig handledning och självständigt konstnärligt arbete utgör kärnan i undervisningen vid Konstuniversitetet. Gruppundervisning, workshoppar, studieresor och olika projekt uppmuntrar till gemenskap, medan den individuella undervisningen uppmuntrar dig att utveckla din egen specialkompetens och tänka självständigt samt uppmuntrar att överskrida gränser. Den personliga undervisningen vid Konstunieversitetet grundar sig på dialog och en låg hierarki mellan den studerande och läraren. 

Branschens bästa experter som lärare

Konstuniversitetets lärare är meriterade konstnärer och experter inom sitt eget område. Dessutom besöks akademierna årligen av ett stort antal inhemska och utländska föreläsare och lärare. Genom sin kompetens och sitt yrkesnätverk bekantar dina lärare dig med det inhemska och internationella konstfältet och erbjuder dig en gedigen professionell grund för att fungera som en självständig konstnär.

Konstnärlig verksamhet

Konstuniversitetets gemensamma undervisning och aktiva konstnärliga verksamhet ger mångsidiga färdigheter för arbetslivet och erbjuder nya perspektiv på det tvärkonstnärliga arbetet. Den gemensamma undervisningen erbjuder dig verktyg för att förstå olika delområden av din egen konstinriktning och olika arbetssätt samt att kritiskt jämföra fenomen inom kunskap, forskning och konst.

Konstnärlig verksamhet är ett verktyg för undervisning och de studerandes kontakt med samhället, konstfältet och konstpubliken. De synligaste delarna är utställningsverksamhet, konserter och föreställningar som rytmiserar och berikar dina studier från det första studieåret till det sista. Genom den konstnärliga verksamheten förstår du vad du gör som en del av konstens kontexter och samhället där konstnären kan ha många olika roller.

Den konstnärliga verksamheten kan till sin natur också vara experimentell och även leda till spontana projekt, såsom produktion som utnyttjar stadsrummet. Under dina studier får du möjlighet att delta i samarbetsprojekt och projekt inom offentlig konst.

Internationell vardag

Som studerande vid Konstuniversitetet är du en del av ett starkt internationellt samfund. 15% av våra grundexamensstuderande, 23% av våra doktorander och 10% av vår undervisnings- och forskningspersonal kommer från länder utanför Finland. Vid sidan av den permanenta lärarkåren besöks utbildningsprogrammen regelbundet av internationella toppexperter som leder mästarkurser, tematiska workshoppar, specialkurser och -projekt. 

Dessutom kan du inkludera en internationaliseringsperiod i din examen, till exempel studentutbyte eller praktik utomlands. Du kan också delta i mästerkurser, residenser, workshoppar, utställningar eller festivaler utomlands under dina studier.

Bekanta dig med de internationella projekten som erbjuds vid Konstuniversitetet

En respektfull studiegemenskap

Vi strävar efter att stödja dig i att stärka ditt självständiga konstnärliga uttryck, eftersom skillnaderna mellan de studerande är en rikedom. För att du ska kunna testa dina idéer, misslyckas och reflektera över din egen tillväxt som konstnär behövs också en gemenskap. Gemenskapen medför spelregler – till exempel att vi inte tolererar några trakasserier.

För att Konstuniversitetet ska kunna fungera som en gemenskap där studerande och personal får arbeta i lugn och ro förutsätts att alla medlemmar i gemenskapen värdesätter andra. Det uppstår naturligtvis konflikter, men vi uppmuntrar till att tala om dem.

Om en studerande utsätts för trakasserier eller annars hamnar i en besvärlig situation, kan hen tala med vem som helst av personalen. Varje medlem av personalen är skyldig att hjälpa och vid behov föra ärendet vidare.

Studerandenas välbefinnande

Vid Konstuniversitetet fäster vi särskild uppmärksamhet vid studerandenas övergripande välbefinnande. Med detta avses bland annat frågor som gäller ork, studieförmåga, hälsa, en fungerande och sund inlärningsmiljö och studerandemåltider. 

Studerandenas välbefinnande vid Konstuniversitetet främjas av en högklassig undervisning och den studerandes mål samt en personlig handledning och studieplan som beaktar den studerandes livssituation samt smidiga studerandetjänster. Vi ordnar också olika studieperioder som behandlar välbefinnande och ger handledning i ergonomi. Studerandenas psykiska välbefinnande stöds av studiepsykologtjänsterna och universitetsprästen. Vi följer upp studerandenas välbefinnande genom regelbundna enkäter och utredningar och utvecklar kontinuerligt undervisningen, pedagogiken och tjänsterna.

Arbetsutrymmen, teknik och material

Bildkonstakademin

I undervisningen vid Bildkonstakademin betonas personlig undervisning i den studerandes arbetsrum samt i de gemensamma studie- och arbetssalarna. Din egen arbetsplats som är avsedd för självständigt konstnärligt arbete står till ditt förfogande 24 timmar per dygn varje dag året runt. Du kan ansöka om olika stipendier för att täcka kostnaderna för material och utställningar i anslutning till studierna. 

Bildkonstakademin har ett professionellt utrustade utställningslokal, Kuva/Tila, på centrala platsen i Helsingfors. Under året ordnas utställningar och evenemang kring Bildkonstakademin och dess undervisning, såsom den årliga utställningen Kuvan Kevät för magisterstuderande. Utställningar ordnas också i flera samarbetspartners lokaler. Läs mer om utställningslokalet och dess program på Kuva/Tila webbplats.

Studerande vid Bildkonstakademin kan ansöka om residenstider vid Bildkonstakademins residens i Berlin.

Sibelius-Akademin

Som studerande vid Sibelius-Akademin kan du reservera din egen ämnesgrupps utrymmen samt gemensamma klasser för alla ämnesgrupper för framträdanden i anslutning till studier, praktik och studier. Dessutom kan du med vissa begränsningar boka inspelningsstudior och presentationssalar.

Syftet med presentationstekniktjänsterna är att erbjuda professionell ljudåtergivning, ljudinspelning och belysning. Teamet för framställningsteknik upprätthåller och utvecklar konsertsalarnas ljus- och ljudsystem samt Sibelius-Akademins inspelningsstudior i samarbete med ämnesgruppen för musikteknologi.

Sibelius-Akademins instrumentutlåning har drygt 200 instrument som lånas ut till studerande och lärare. Det är gratis att låna instrument och lånetiden är som mest fram till slutet av innevarande läsår. Instrumentverkstaden som är belägen i samma lokaler betjänar studeranden och personal i frågor gällande underhåll av instrument. Man kan också komma till verkstaden för att arbeta självständigt med egna projekt under personalens tillsyn. I verkstaden ordnas kurser om instrumentbyggnad, -kunskap och -underhåll.

Teaterhögskolan

Teaterhögskolans övningssalar kan reserveras för din egen praktik, medan du för konstnärlig verksamhet har tillgång till fem presentationsrum samt vid behov även övnings- och danssalar som lämpar sig för presentationsbruk.

Din presentationsverksamhet stöds av Teaterhögskolans producenttjänster och produktionstekniska tjänster. Producenttjänsternas huvuduppgift är bland annat att sörja för tillstånd för presentation och andra upphovsrätter gällande produktion som hör till undervisningen och forskningen, arbetsavtal, budget, tidtabeller och intern information.

Du har tillgång till den sakkunskap som scenmästare, rekvisit- och kostympersonalen besitter när du förbereder presentationer. De planerar, tillverkar, skaffar och bearbetar kulisser, rekvisita och klädsel för Teaterhögskolans produktion. Ljusdesigners planerar och genomför belysningen och effektmästare fungerar som ljuddesigners i Teaterhögskolans produktion.

Konstuniversitetets studentkår (TaiYo)

Konstuniversitetets studentkår (TaiYo) är en sammanslutning studerande vid Konstuniversitetet samt en intresse- och serviceorganisation. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning, vars medlemmar automatiskt är alla studerande som avlägger kandidatexamen eller magisterexamen vid Konstuniversitetet. Även forskar- och utbytesstuderande samt bl.a. personer som studerar pedagogik för lärare kan ansluta sig till studentkåren. TaiYo har sammanlagt nästan 1 800 medlemmar.

Studentkårens uppgift är att fungera som en länk mellan sina medlemmar och stödja deras gemenskap, bevaka studerandenas intressen och rättigheter både vid Konstuniversitetet och på riksnivå samt erbjuda förmåner och tjänster som underlättar den studerandes liv. Alla studerande vid Konstuniversitetet är varmt välkomna att delta i studentkårens verksamhet – läs mer på TaiYo:s webbplats www.taiyo.fi!