Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande.

De som studerar konstämnen vid ett annat universitet och tänker ansöka om överflyttning till Konstuniversitetet ska ansöka om rätt att avlägga examen vid en av Konstuniversitetets akademier genom högskolornas gemensamma ansökan precis som övriga sökande. Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande, eftersom det finns få äkta möjligheter att överflytta inom ett område eller från lämpliga närstående områden inom konstområden i Finland.

Konstuniversitetet rekommenderar att de som redan studerar vid en annan högskola avlägger den högskoleexamen som de har påbörjat och därefter söker till Konstuniversitetets studier på magisternivå. Detta är en naturlig tidpunkt att byta område eller studieplats med avseende på den studerandes studiegång. Många typer av lägre högskoleexamina ger ansökningsbehörighet till magisterstudier.

Om den sökande blir antagen till Konstuniversitetet som examensstuderande och hen har tidigare avlagt högskolestudier vid en högskola i Finland eller utomlands, ska man ta upp sina tidigare studier redan vid början av studierna och ansöka om tillgodoräknande (identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande, ahotointi på finska). Studeranden ska kunna utnyttja sitt tidigare kunnande och ersätta obligatoriska studieprestationer eller inkludera andra lämpliga studier i sin examen i så stor utsträckning som möjligt vid Konstuniversitetet och på så sätt förkorta studietiden. Minst hälften av studierna i Konstuniversitetets examen, inklusive lärdomsprov och mognadsprov, ska avläggas vid Konstuniversitetet. För en högskoleexamen som avläggs vid Konstuniversitetet kan även tillgodoräknas studier från tidigare avlagda högskoleexamina.