Näin haet kuvataiteen koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Hakuaikataulu ja -vaiheet, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

HUOM. Kuvataiteen koulutusohjelman (kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava 5,5-v koulutus) hakuprosessi uudistuu keväällä 2021. Teosportfolio ja motivaatiokirje toimitetaan sähköisesti jo tammikuun hakuaikana.

Katso hakuvaiheet kohdasta ”Näin haet”.

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Hakuaika: 7.-20.1.2021 klo 15:00 (paikallista Suomen aikaa)
 • Opintojen kesto: 5,5 vuotta (3,5 + 2 v.)
 • Tutkintokielet: suomi, ruotsi tai englanti

Taideyliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä. Hakuaika: 7.-20.1.2021.

Valintaperusteet

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija:

 • joka osoittaa kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta sekä soveltuvuutta Kuvataideakatemian kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin,
 • jolla on opintoihin vaadittava koulutustausta,
 • ja joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla.

Hakija, jolla on vaadittava koulutustausta, ja joka on todistanut kielitaitonsa vaadittavalla tavalla, todetaan hakukelpoiseksi. Hakija voidaan todeta myös ehdollisesti hakukelpoiseksi, mikäli hakukelpoisuuteen vaaditun koulutuksen arvioidaan valmistuvan opiskelutodistuksen perusteella opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hakijan osoittamaa kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta sekä soveltuvuutta Kuvataideakatemian kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakuaikana jätetyn hakemuksen, motivaatiokirjeen ja teosportfolion perusteella.

Toisessa vaiheessa (valintakurssi) arvioidaan hakijan osoittamaa kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta sekä soveltuvuutta Kuvataideakatemian kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakuaikana jätetyn hakemuksen, motivaatiokirjeen ja teosportfolion, sekä näytetöiden ja valintakurssityöskentelyn perusteella.

Kuvataiteellista kykyä ja suuntautuneisuutta arvioidessa kiinnitetään huomiota mm. ilmaisuun, yksilöllisyyteen ja valmiuteen kehittyä. Soveltuvuutta Kuvataideakatemian kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin arvioidessa kiinnitetään huomiota mm. motivaatioon, omaksumiskykyyn ja taitoon jäsentää omaa taiteellista työskentelyä.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Koulutustausta

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään alempaan tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon (Yliopistolaki 558/2009, 37 §) on henkilö, joka on suorittanut:

 1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB) -tutkinto, eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) tai Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto) (RP/DIA);
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka
 3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Hakukelpoisia Taideyliopistoon ovat myös:

 • hakijat, jotka ovat suorittaneet Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE);
 • hakijat, joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa; tai
 • hakijat, joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Kielitaitovaatimus

Tutkintoihin johtava kuvataiteen koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Hakijoiden tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hän aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa.

Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla.

Poikkeustapauksissa hakija voidaan todeta kielitaidon osalta ehdollisesti hakukelpoiseksi. Tämä mahdollisuus koskee vain hakijoita, jotka osoittavat kielitaidon osana tutkintoa, ja suoritettava tutkinto on hakuaikana kesken (esim. kevään abiturientit tai hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken). Tällöin hakijan tulee toimittaa hakuaikana peruskoulun päättötodistus tai opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika. Tutkinnon tulee olla suoritettu viimeistään opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä, jotta sitä voidaan käyttää kielitaidon todistuksena. Ehdollisesti hakukelpoiseksi todettua hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi, mikäli hän ei toimita vaadittua todistusta opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä.

Mikäli hakija osoittaa vaadittavan kielitaidon kielitestillä, hakijan on toimitettava todistus suoritetusta kielitestistä hakuaikana.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, hakijan ei tarvitse toimittaa erikseen tutkintotodistusta.

Pääosa Kuvataideakatemian opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Suomen kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on suomi; tai
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi; tai
  • jossa suomen kieli pääaineena; tai
  • jossa korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) suomen kielessä hyväksytään kielitaidon todistuksena; tai
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2; tai
  • B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3; tai
  • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinto
  • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4); tai
  • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4); tai
  • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8; tai
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Perusopetuksen oppimäärää vastaavat Kulkuri-etäkoulun opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Ruotsin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa ruotsin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (päättötodistuksessa ruotsi äidinkielenä tai ruotsi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on ruotsi; tai
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi; tai
  • jossa ruotsin kieli / pohjoismaiset kielet pääaineena; tai
   • korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) ruotsin kielessä / pohjoismaisten kielten oppiaineessa hyväksytään kielitaidon todistuksena; tai
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä ruotsin kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto:
  • A-tason ruotsi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • B-tason ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 3
  • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-ruotsi vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinto:
  • ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosanalla 4); tai
  • ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) ruotsin kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier) suoritettu kokonaisuudessaan, kokeen kaikkien osa-alueiden tulee olla hyväksyttyjä
 • Hyväksytty tulos suomalaisen korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taitojen olevan tasolla B2 (esim. Hankenin ja Åbo Akademin järjestämät kielikokeet).

Englannin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa englannin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Koulusivistys, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä
  • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.
 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinto:
  • tutkinto suoritettu englanniksi
  • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
  • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinto:
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa (Helsingin Saksalainen koulu) riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta) kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta
  • TOEFL (IBT)
   • Total score: 73
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 5.5
  • PTE (Academic)
   • Total Score: 43
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B1.
  • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
   • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
   • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

Myös edellä mainittujen kielitestijärjestäjien online-kokeet hyväksytään kielitaidon osoituksena (esim. TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Testituloksen tulee olla voimassa sinä vuonna, jona hakija hakee opiskelemaan, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Todistus hyväksytystä kielitestistä tulee palauttaa hakuaikana. Akatemia hyväksyy ainoastaan edellä mainittujen järjestäjien kielitestit.

Näin haet

Kuvataiteen 5,5-vuotinen koulutus on mukana valtakunnallisessa korkeakoulujen ensimmäisessä yhteishaussa (hakuaika 7.-20.1.2021). Tammikuun yhteishaussa voi hakea yhteensä enintään kuuteen koulutukseen. Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan.

Taideyliopiston valinnoissa ei ole käytössä ensikertalaisten kiintiöitä. Kuvataiteen 5,5-vuotiseen koulutukseen hakeneiden hakemuksia, niiden liitteitä, motivaatiokirjeitä, teosportfolioita tai valintakurssityöskentelyä ja näytetöitä ei pisteytetä.

Hakuvaiheet:

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet (teosportfolio ja motivaatiokirje)

Hakuaika: 7.1.-20.1.2021 klo 15:00. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja palauttaa kaikki vaaditut liitteet Opintopolussa: vaaditun koulutustaustan ja kielitaidon todistamiseen käytettävät dokumentit sekä motivaatiokirjeen ja teosportfolion. Hakemuksen liitteitä voi täydentää 27.1.2021 klo 15:00 asti.

Hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 19.2.2021. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset, teosportfoliot ja motivaatiokirjeet arvioidaan, ja niiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakurssille.

2. vaihe: Valintakurssi ja näytetyöt

Valintakurssi järjestetään 3.5.-7.5.2021 Helsingissä. Valintakurssille hyväksytyt hakijat saavat kutsut valintakurssille 8.4.2021. Hakijoita pyydetään tuomaan kurssille mukaan 3 hakuaikana palautetussa teosportfoliossa esiteltyä alkuperäistä teosta näytetöinä.

Mikäli valintakurssin järjestelyihin tulee aiemmasta ilmoitettuja muutoksia koronavirustilanteesta johtuen, asiasta tiedotetaan hakijoita viimeistään 16.3.2021.

Tulosten ilmoittaminen: 2.6.2021

Opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 16.7.2021 klo 15.00

1. vaihe: Sähköinen hakulomake ja liitteet (teosportfolio ja motivaatiokirje)

Hakuaika alkaa 7.1.2021 ja päättyy 20.1.2021 klo 15.00. Täytä ja lähetä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemuksen liitteitä voi täydentää 27.1.2021 klo 15:00 asti.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

 • Vaaditun koulutustaustan osoittava dokumentti (ks. Valintaperusteet, Koulutustausta)
 • Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti (ks. Valintaperusteet, Kielitaitovaatimus)
 • Motivaatiokirje
 • Teosportfolio

Kaikkien dokumenttien tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Hakijan tulee käännättää todistus- ja opintosuoritusotekopiot virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tarkista hyväksyttävät tavat todistaa vaadittu koulutustausta ja kielitaito valintaperusteista.

Muistathan tarkistaa vielä ennen hakemuksen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että antamasi tiedot ovat oikein. Tarkista myös, että kaikki lataamasi materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

HUOM! Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa usean tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Taideyliopisto suosittelee, että lataaminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa, jolloin ehdit saada käyttäjätukea mikäli hakemuksen lähettämisessä ilmenee ongelmia.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakuajan ja liitteiden täydennysajan päätyttyä. Hakija, jolla on opintoihin vaadittava koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa vaadittavalla tavalla ja akatemian määräämässä aikataulussa, ja joka on toimittanut vaaditut liitteet (motivaatiokirje, teosportfolio) todetaan hakukelpoiseksi. Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudesta 19.2.2021. Myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden hakemukset, teosportfoliot ja motivaatiokirjeet arvioidaan, ja niiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakurssille.Mikäli et ole saanut yhteydenottoa 19.2.2021 mennessä, ota yhteyttä Kuvataideakatemian hakijapalveluihin (kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi).

Päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Motivaatiokirje

Vastaa motivaatiokirjeessäsi seuraaviin kohtiin:

 1. Suhteesi kuvataiteeseen ja kokemuksesi kuvataiteen tekemisestä
 2. Miksi haet opiskelemaan Kuvataideakatemiaan
 3. Kerro yhdestä teosportfoliossasi olevasta teoksesta ja sen tekoprosessista

Motivaatiokirjeen maksimipituus on yhteensä 2 liuskaa (A4, riviväli 1,5). Motivaatiokirje palautetaan yhtenä PDF-tiedostona. Tiedoston maksimikoko on 500 MB.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: sukunimi_ etunimi­_motivaatiokirje

Teosportfolio

Teosportfolion kuvien avulla hakija esittelee omaa kuvataiteellista työskentelyään. Teosportfolion sisällölle ei anneta erillistä aihetta.

Hakija voi esittää portfoliossa maksimissaan 8 teosta. Jokaisesta teoksesta saa olla 1­-3 kuvaa. Koko portfolion enimmäissivumäärä on yhteensä 20 sivua.

Huomioithan, että mikäli hakija kutsutaan haun toiseen vaiheeseen eli toukokuun valintakurssille, häntä pyydetään tuomaan mukanaan 3 teosportfoliossa esiteltyä teosta (ks. 2. vaihe; Valintakurssi ja näytetyöt).

Hakijan tulee merkitä portfolion kanteen/etusivulle oma nimi ja yhteystiedot. Portfoliossa on oltava selkeästi näkyvillä teosten tiedot: nimi, koko, tekniikka ja valmistumisvuosi. Mikäli teosten esittämiseen liittyy jokin tekninen erityisyys, hakijan tulee ilmaista se selkeästi portfoliossa.

Arviointiryhmä ei tutustu hakijoiden esittämiin kotisivuihin tai linkkeihin. Kuvalliseen teosportfolioon ei tule sisällyttää liikkuvaa kuvaa tai ääntä, vaan näytteet mahdollisista liikkuvan kuvan teoksista ja ääniteoksista palautetaan erillisenä tiedostona.

Teosportfolio palautetaan yhtenä PDF-tiedostona. Tiedoston maksimikoko on 500 MB.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: sukunimi_ etunimi­_teosportfolio

Liikkuvan kuvan teokset ja ääniteokset osana teosportfoliota

Kuvallisen teosportfolion lisäksi tai sen tilalla hakija voi palauttaa liikkuvan kuvan teoksia tai ääniteoksia esittelevän tiedoston.

Hakija voi palauttaa yhden (1) liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävän tiedoston, jonka maksimipituus on 5 minuuttia (editoitu tiedosto yhdestä tai useammasta teoksesta). Tiedoston enimmäiskoko on 500 MB.

Multimedia- ja verkkoteoksista tulee editoida liikkuvaan kuvaan perustuvat demot. Arviointiryhmä ei tutustu hakijoiden esittämiin kotisivuihin tai linkkeihin.

Videotiedoston hyväksytty formaatti:

 • tiedostomuoto: mp4, avi, wmv
 • tiedoston enimmäiskoko 500 MB
 • H.264-kompressio

Äänitiedoston hyväksytty formaatti:

 • tiedostomuoto: mp3, wma, wav
 • tiedoston enimmäiskoko 500 MB

Voit käyttää tiedostomuodon konvertointiin ilmaista HandBrake-ohjelmaa.

Palautettavaan tiedostoon tulee selkeästi merkitä hakijan nimi. Muut tarvittavat teostiedot (tekijän nimi, osoite, valmistusaika, teoksen kesto, osallistujat ja muu mahdollinen tärkeä tieto) voi eritellä tiedostoon (lopputekstit) tai teosportfolion yhteyteen.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: sukunimi_etunimi_liikkuvakuva_aani

2. vaihe: Valintakurssi ja näytetyöt

Tieto toiseen vaiheeseen eli valintakurssille hyväksytyistä hakijoista julkaistaan 8.4.2021 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla. Jatkoon hyväksytyt hakijat saavat myös sähköpostitse kutsun valintakurssille.

Myös karsituille hakijoille lähetetään tieto päätöksestä sähköpostitse. Mikäli et ole saanut yhteydenottoa Kuvataideakatemiasta 8.4.2021 jälkeen, ota yhteyttä hakijapalveluihin (kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi).

Valintakurssin toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Mikäli valintakurssin järjestelyihin tulee aiemmasta ilmoitettuja muutoksia koronapandemiatilanteesta johtuen, asiasta tiedotetaan hakijoita viimeistään 16.3.2021.

Valintakurssi järjestetään Helsingissä. Valintakurssi alkaa maanantaina 3.5.2021 ja päättyy perjantaina 7.5.2021. Työskentely on kokopäiväistä, päivittäin pääsääntöisesti aikavälillä klo 9–18. Perjantaina kurssi päättyy hieman aikaisemmin.

Kurssilaisilla tulee itsellään olla mukana tarvitsemansa työskentelyvälineet, vähintään piirustus- ja maalaustarvikkeita. Valintakurssilla ei saa käyttää ulkopuolisia avustajia.

Valintakurssilla hakijat työskentelevät vuosittain sisällöltään ja luonteeltaan vaihtuvien valintakurssitehtävien mukaan. Voit katsoa esimerkkejä aiempien vuosien valintakurssitehtävistä jäljempänä.

Valintakurssilla tuotetut teokset sekä hakijoiden mukanaan tuomat näytetyöt valokuvataan ja performanssit taltioidaan. Kuvattua materiaalia käytetään ainoastaan Kuvataideakatemian opiskelijavalintaprosessissa.

Hakijat voivat noutaa itselleen valintakurssin aikana toteutetut uudet teokset valintatuloksen julkaisun jälkeen 3.-4.6.2021 klo 9:00-17:00. Noutamatta jääneet teokset tuhotaan.

Hakijoita ei ole vakuutettu Kuvataideakatemian puolesta ja hakijat osallistuvat valintakurssille omalla vastuulla. Kuvataideakatemia ei vastaa hakijoiden tapaturmista eikä henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Valintakurssilla päihtynyt tai muuten valintakoetta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava hakija voidaan määrätä poistumaan tilasta.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Näytetyöt valintakurssilla

Hakijan tulee tuoda mukanaan valintakurssille näytetöinä teosportfoliossa esiteltyjä alkuperäisiä teoksia 3 kappaletta. Suurikokoisten tai muuten vaikeasti liikuteltavien teosten ollessa kyseessä hakija voi tuoda mukanaan valokuvia tai muuta havainnollistavaa lisämateriaalia. Huomioithan, että hakijan tulee pystyä itse tuomaan valintakurssille ja viemään pois valintakurssilta valitsemansa näytetyöt.

Hakija tuo näytetyöt mukanaan valintakurssille kurssin ensimmäisenä päivänä ja ottaa näytetyöt mukaansa valintakurssin viimeisenä päivänä. Näytetyöt valokuvataan valintakurssin aikana. Kuvamateriaalia käytetään ainoastaan Kuvataideakatemian opiskelijavalintaprosessissa. Kurssille kutsutuille hakijoille lähetetään valintakurssikutsun mukana ohje koskien näytetöitä sekä näytetöiden erittelylomake, joka palautetaan kurssin alussa.

Näytetöiden vakuuttaminen

Kuvataideakatemia ei vastaa näytetöistä eikä vakuuta niitä, eikä ole korvausvelvollinen mahdollisesti niille aiheutuneista vahingoista. Halutessaan hakijan on huolehdittava vakuuttamisesta omalla kustannuksellaan.

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee opiskelijavalinnan tuloksen 2.6.2021 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Opiskelijavalinnan tuloksista voi tämän jälkeen kysyä myös puhelimitse Kuvataideakatemian hakijapalveluiden numerosta 050 44 88 540.

Sisään valittavat ja varasijoille sijoitetut hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi.

Palaute

Arviointiryhmä antaa pyydettäessä palautetta niille valintakurssille osallistuneille hakijoille, jotka eivät ole tulleet valituksi. Näille hakijoille annetaan tästä ohjeet lopullisen valintatuloksen julkaisun jälkeen. Muille hakijoille ei anneta palautetta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä vaadittava koulutustaustan tai kielitaidon osoittava tutkintotodistus.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Taideyliopiston opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy samansuuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksullisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan Suomen ulkomaalaislakia.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hänellä on jokin seuraavista dokumenteista:

 • passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
 • EU:n sininen kortti Suomessa
 • jatkuva oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi A)
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • pysyvä oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P)
 • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU)

Väliaikaisten lupakorttien ja passien tulee olla voimassa vähintään opintojen alkamiseen asti (1. elokuuta).

EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hän:

 • opiskelee suomen- tai ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa
 • on aloittanut opintonsa ennen syksyä 2017
 • on vaihto-opiskelija
 • on ilmoittautunut tohtoritason opintoihin

Lue Opintopolusta lisää oletko velvoitettu maksamaan lukuvuosimaksuja. Yleistietoa opintomaksuista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivustolta. Huomaathan, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan tulee hakea oleskelulupaa, joka myönnetään toimeentulotodistuksen perusteella (todistettava toimeentulo noin 7000€/vuosi).

Kansalaisuuden perusteella maksuvelvolliseksi määritellyn hakijan tulee ilmoittaa Opintopolun hakulomakkeella, mikäli hän vapautuu maksuvelvollisuudesta yllä mainituin perustein. Ko. hakijan on toimitettava hakijapalveluihin yhteishaun liitteiden toimittamisen määräpäivään mennessä tarvittavat dokumentit, jotka osoittavat maksuvelvollisuudesta vapautumisen. 

Mikäli hakijan maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu muutos hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hakijan olla yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Apurahat

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella. Apurahat ovat suuruudeltaan 50 % tai 100 % lukuvuosimaksuhuojennuksia.

Mahdollisesta myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollisuus hakea apurahoja tutkintonsa tavoitteellisena suorittamisaikana. Apurahoja haetaan ja myöntöpäätökset tehdään vuosittain.

Lukuvuosimaksu tulee maksaa viimeistään 16.7.2021 mennessä. Hakijan oleskeluluvan hakemisen prosessi voi käynnistyä vasta, kun lukuvuosimaksu on maksettu. Taideyliopisto suosittelee, että lukuvuosimaksu maksetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija saa tiedon hyväksymisestä. Maksettu lukuvuosimaksu on edellytys läsnäoloilmoittautumiselle ja opintojen suorittamiselle sekä oleskeluluvan saamiselle.

Lukuvuosimaksu ja apurahat

Valintakurssitehtäviä 2010–2020

Huom. Vain valintakurssilla on annettu tehtävä, teosportfolioille tai näytetöille ei anneta erikseen aihetta.

2010

1. Yllättävä yhdistelmä

Pane yhteen kaksi asiaa, joita ei tavallisesti panna yhteen. Asiat voivat olla minkä tasoisia hyvänsä. Ne voivat olla muodollisia ominaisuuksia, konkreettisia olioita tai abstrakteja ilmiöitä. Termien selvennykseksi: ”tiheys” on muoto-ominaisuus, ”käyrätorvi” on konkreettinen olio ja ”muukalaisviha” on abstrakti ilmiö. Tasot eivät ole selväpiirteisiä. ”Tulppaani” ja ”jäähyväiset” ovat konkreettisia asioita, mutta tulppaani on konkreettisempi olio kuin jäähyväiset. Mutta eivät jäähyväisetkään ole yhtä abstrakti ilmiö kuin muukalaisviha. Samuus voi olla muodollista, konkreettista tai abstraktia.

Voit rinnastaa saman tai eri tason olioita keskenään, ”hylkiön” ”perjantaihin” tai ”kulmikkaan” ”kosteaan”. Ota oppia runoilijoilta. Saila Susiluoto nimesi runonsa ”Veden huoneet”. Juhana Vähänen kysyy: Mitä normaalin ympäristöni esinettä raketinheitin vastaa? Karri Kokko luettelee uusia yhdyssanoja: Ruusulaina/hirvisormet/huutomummo/karuselliruoste /määräpeto /raittiusluukku.

Tehtävällä mitataan assosiaatiokykyä. Arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota yhdistelmän yllättävyyteen ja siihen, kuinka kiinnostavia asioita rinnastus tuottaa. Luominen on yllättävien rinnastusten tekemistä. Tuo esiin kykysi synnyttää uutta asettamalla vanhoja asioita toistensa yhteyteen.

2. Määrittele paikka/tila ja suhteesi siihen.

3. Seuraavasta teemasta vapaasti valitsemallasi menetelmällä

mustavalkoinen

musta – valkoinen

musta, valkoinen

musta-valkoinen

musta/valkoinen

Pienikin asia voi muuttaa kokonaismerkityksen, kuten edellä olevassa välimerkit. Visualisoi jotain, mikä kuvaa erilaisia suhteita ja suhteellisuuksia.

4. Yhteiskunnallinen kannanottosi taideteoksena

2011

Viivana – On line

Valo

Tässä

Toteuta teoksia ainakin kahdesta (yllä mainitusta) teemasta. Käytä vähintään kahta vapaasti valittavaa tekniikkaa. Ainakin yhden teoksen on oltava piirustus.

2012


1. Piirrä.

Väline vapaa

2. Tunnista tapa, jolla teet.

Valitse yksi näytetyösi lähtökohdaksi ja tee toisin (esimerkiksi tekotavaltaan tai tunnelmaltaan).

3. Rakenna yhteys.

Arvosteluryhmään kuuluvat opettajat tarkentavat tehtävänantoa suullisesti.

2013

Toteuta valintakurssin aikana sarja teoksia 1-3 seuraavasta aiheesta.

Katso ympärillesi

Muutos

Aistimisesta

2014

Toteuta valintakurssin aikana sarja teoksia 1-3 seuraavasta aiheesta.

1. Katso ympärillesi

2. Muutos

3. Piirrä (väline vapaa)

4. Yllättävä yhdistelmä

2015

Valitse 2 aihetta seuraavista vaihtoehdoista ja tee toisesta niistä vähintään kaksi versiota

1. Sitaatti

Käytä yhtä tai useampaa liitteenä olevista sitaateista työsi lähtökohtana. Jos teet tästä tehtävästä useamman kuin yhden version, käytä samaa sitaattia versioihin. (sitaatit annettiin erikseen)

2. Ympärilläni

3. Yhdistä!

2016

Käytä päivän sanomalehteä koko valintakurssin ajan työsi/töittesi lähtökohtana. Voit tulkita tätä tehtävänantoa laajasti. Töissäsi voit esimerkiksi käsitellä sanomalehdessä olevia uutisia sekä muuta lehden tarjoamaa informaatiota tai vaikka sanomalehden valmistusprosessia. Voit käyttää lehteä esineenä, pintana, teoksen raakamateriaalina, muutosprosessin ensivaiheena tai vaikkapa historiallisena artefaktina – tämän päivän lehti on huomisen historiaa. Toisin sanoen, tehtävänannon on tarkoitus toimia ainoastaan alkusysäyksenä taiteelliselle työskentelyllesi. Voit käyttää töissäsi mitä tahansa materiaaleja ja tekniikoita.

2017

Nämä valokuvat ja teksti (jaettiin erikseen osallistujille) ovat työskentelysi lähtökohtia valintakurssilla. Voit käyttää niitä niin kuin haluat; voit käyttää yhtä tai useampaa kuvaa, halutessasi vaikka kaikkia. Voit tehdä valintakurssin aikana yhden tai useamman työn, joka perustuu näihin kuviin (ja tekstiin).

2018

Nämä asiat: äänitiedosto (oli kuunneltavissa kurssitilassa), peruna, vesipullo (konseptina), tekstit ja kartta (paikkana) ovat työskentelysi lähtökohtia valintakurssilla. Voit käyttää niitä niin kuin haluat; voit käyttää yhtä tai useampaa asiaa, halutessasi vaikka kaikkia. Voit tehdä valintakurssin aikana yhden tai useamman työn, joka perustuu näihin elementteihin.

2019

Nämä asiat: äänitiedosto (kuunneltavissa kurssitilassa), teepussi, teksti ja kartta (paikkana) ovat työskentelysi lähtökohtia valintakurssilla. Voit käyttää niitä niin kuin haluat; voit käyttää yhtä tai useampaa asiaa, halutessasi vaikka kaikkia. Voit tehdä valintakurssin aikana yhden tai useamman työn, joka perustuu näihin elementteihin.

2020 (Huom. Kevään 2020 valintakurssi toteutettiin poikkeuksellisesti etätyöskentelynä koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten takia)

Toteuta 1–3 teosta yhden tai useamman alla annetun tehtävän innoittamana. Väline vapaa.

Katso ympärillesi

Aistimisesta

Ota jotakin. Tee sille jotakin. Tee sille jotakin muuta.

Dokumentoi valmistamaasi joko kuvin (1-3 kuvaa) tai yhdellä video- tai äänitiedostolla.

Kuvataideakatemian hakukohteet vuonna 2021

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen koulutusohjelmassa kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta elokuusta 2021 lähtien teoreettispainotteisessa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa (ei hakua 2021).

Kuvataiteen opinnoista kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.

Opiskelijahaku järjestetään vuosittain: tammikuussa 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandi- ja maisterikoulutuksen ja elokuussa 2-vuotiseen kuvataiteen maisterikoulutukseen.

Vuonna 2021 Kuvataideakatemiaan otetaan yhteensä enintään 57 uutta perustutkinto-opiskelijaa, joista 25 otetaan 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja 24 kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2- vuotiseen koulutukseen. Lisäksi enintään 8 uutta perustutkinto-opiskelijaa otetaan taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan.

Kuvataideakatemiassa opintoja ei voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Oppimisympäristö edellyttää kuitenkin opiskelijoilta teknisiä valmiuksia ja työvälineitä, esimerkiksi tietokonetta tai mobiililaitetta. Opetus toteutetaan opetuksen sisällön ja tilanteen mukaan joko lähi- tai etäopetuksena tai hybridiopetuksena.

Kuvataiteen kandidaatti ja maisteri, 5,5 v. (3,5 + 2 v.)

Kuvataiteen koulutuksen tavoite on rohkaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksen kohteensa kuvataiteen alueella. Yksilöllinen opetus ja yhteisöllinen keskusteluympäristö tukevat taiteilijuuden kehittymistä ja tarjoavat opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteen alueella ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

5,5 vuoden mittaisen maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen välitutkintona on kandidaatin tutkinto. Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat opintonsa Johdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja opetusalueisiin -jaksolla, jonka jälkeen he valitsevat oman opetusalueensa. Opinnot järjestetään kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden opetusalueilla. Tila-aikataiteissa opiskelija voi painottaa opiskelussaan liikkuvan kuvan, valokuvan tai paikka- ja tilannesidonnaisten taiteiden opiskelua.

Opiskelu painottuu taiteelliseen työskentelyyn ja sitä tukeviin teoriaopintoihin. Kuvataiteellisten opintojen lisäksi tutkintoihin kuuluu esittämiskäytäntöjen, taidehistorian, taideteorian ja filosofian opintoja sekä kieliopintoja. Kuvataiteen koulutusohjelmassa eri kieliset opiskelijat opiskelevat yhdessä. Opetusta on tarjolla runsaasti englannin kielellä ja opiskelijoista noin 15 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Heidän joukossaan on sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa myös muiden kuin oman opetusalueensa kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Yhden lukuvuoden kokopäiväiset opinnot tarkoittavat keskimäärin 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus vastaa 3,5 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Maisterin tutkinnon voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Tietoa Kuvataideakatemiasta

Kuvataideakatemia on osa Taideyliopistoa. Kuvataideakatemian vapaaseen taiteeseen profiloitunut opetusohjelma on rakenteeltaan avoin ja antaa paljon valinnanvaraa opintojen yksilölliseen suunnitteluun. Henkilökohtaisella ohjauksella ja itsenäisellä taiteellisella työllä on kuvataideopinnoissa keskeinen asema, mutta ryhmäopetus, työpajat, opintomatkat ja erilaiset hankkeet kouluttavat myös yhteisöllisyyteen.  Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita kuvataiteilijoita ja eri taiteen alojen asiantuntijoita. Lisäksi akatemiassa vierailee vuosittain lukuisia koti- ja ulkomaisia luennoitsijoita ja opettajia.

Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Koulutuksen tavoitteena on antaa akatemiasta valmistuneille edellytykset työskennellä itsenäisinä taiteilijoina. Tähän sisältyvät myös yhteiskunnan taide- ja kulttuurirakenteita sekä työelämää koskevien perusasioiden hallinta. Pääosa Kuvataideakatemiasta valmistuneista työskentelee vapaina kuvataiteilijoina, mutta monet toimivat myös erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä tai opettavat taidekouluissa ja -oppilaitoksissa.

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen koulutusohjelmassa kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta teoreettispainotteisessa Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa sekä elokuussa 2021 käynnistyvässä taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa.

Kuvataideakatemiassa pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti. Erikieliset opiskelijat opiskelevat samoissa koulutusohjelmissa, ja kieliä käytetään joustavasti tilanteen mukaan. Kuvataiteen koulutusohjelmassa kaikki pakolliset opinnot tarjotaan kuitenkin sekä suomeksi että englanniksi, ja opintosuorituksia voi tehdä myös ruotsiksi. Opiskelijoilta, jotka hakevat opiskelemaan englannin kielellä, ei edellytetä suomen kielen taitoa, mutta heidän opintoihinsa kuuluu pakollisena suomi vieraana kielenä -kurssi. Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opetuskieli on suomi ja Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Kuvataiteen koulutusohjelmassa kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa opetusta annetaan seuraavilla opetusalueilla: kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Tila-aikataiteiden opetusalueella voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvaan tai paikka- ja tilannesidonnaisiin taiteisiin. Opiskelija valitsee yhden opetusalueista, mutta yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa hän voi osallistua myös muiden alueiden kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen, opetusalueita yhdistävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Kuvataiteen koulutusohjelmassa opiskelu muodostuu taiteellisista opinnoista ja niitä tukevista teoriaopinnoista. Jälkimmäisiin kuuluu esittämiskäytäntöjen, taidehistorian, taideteorian ja -filosofian opintoja, työelämäpainotteisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Seminaarityöskentelyn ja kirjoittamisen opintojen avulla opiskelijat oppivat sanallistamaan taiteellista työtään suullisesti ja kirjallisesti. Jokaisella opiskelijalla on itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tila tai työpiste.

Oman akatemiansa tarjoaman opetuksen lisäksi Kuvataideakatemian opiskelijat voivat osallistua yliopiston yhteiseen opetukseen ja muiden akatemioiden järjestämille kursseille. He voivat myös ottaa osaa monitaiteisiin hankkeisiin. Osana opintoja on mahdollista suorittaa joo-opintoja muissa suomalaisissa yliopistoissa ja vaihto-opintoja Kuvataideakatemian yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla.

Kuvataideakatemiassa taiteellinen toiminta on tärkeä osa opetusta. Näyttelytoiminnan ja teosten julkisen esittämisen myötä opiskelijat oppivat kohtaamaan taidekentän ja yleisön.

Opintojen tavoitteena on rohkaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksenkohteensa kuvataiteen alueella. Opiskelija saa valmiudet työskennellä itsenäisesti kuvataiteilijana ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijalla voi olla monenlaisia rooleja.

Yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Kuvataideakatemian opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 44 88 540

Tutustu koulutuksen sisältöön