Lukuvuosimaksu

Taideyliopiston perimät lukuvuosimaksut koskevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia perustutkinto-opiskelijoita, jotka opiskelevat englannin kielellä.

Yleistä lukuvuosimaksusta

Lukuvuosimaksun suuruus: 5 000 € / lukuvuosi

Kenen pitää maksaa: Englanninkielisessä kandidaatti-/maisterikoulutuksessa opiskeleva henkilö, joka ei ole EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen

Lukuvuosimaksuhuojennukset ja Suomi-stipendit

 • Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat saada vuodeksi 50% lukuvuosimaksuhuojennuksen.
 • 2022-2024 aloittavat lukuvuosimaksuvelvolliset maisteriopiskelijat voivat saada Suomi-stipendin ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi.
 • Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen lukuvuosimaksuhuojennuksia voidaan myöntää opiskelijoille opintojen etenemisen ja niissä menestymisen perusteella.
 • Huojennuksia myönnetään lähtökohtaisesti vain tutkinnon tavoiteajalle.
 • Taideyliopisto ei myönnä elinkustannusapurahoja

Vapautus lukuvuosimaksusta

Opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hänellä on jokin seuraavista dokumenteista:

 • passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
 • EU:n sininen kortti Suomessa
 • jatkuva oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi A, jota ei ole myönnetty opiskeluperustaisesti)
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • pysyvä oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P)
 • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU)
 • Brexit-oleskelulupakortti Suomessa (SEU-sopimuksen 50 artikla = Erosopimuksen piiriin kuuluva oleskeluoikeus tai P SEU-sopimuksen 50 artikla = Erosopimuksen mukainen pysyvä oleskeluoikeus)

Väliaikaisten lupakorttien ja passien tulee olla voimassa vähintään opintojen alkamiseen asti (1. elokuuta/ 1. tammikuuta).

EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hän:

 • opiskelee suomen- tai ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa
 • on aloittanut opintonsa ennen syksyä 2017
 • on vaihto-opiskelija
 • on ilmoittautunut tohtoritason opintoihin

Kuka on lukuvuosimaksuvelvollinen?

Lue Opintopolusta lisää oletko velvoitettu maksamaan lukuvuosimaksuja. Yleistietoa opintomaksuista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivustolta. Huomaathan, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan tulee hakea oleskelulupaa, joka myönnetään toimeentulotodistuksen perusteella (todistettava toimeentulo noin 7000€/vuosi).

Kansalaisuuden perusteella maksuvelvolliseksi määritellyn hakijan tulee ilmoittaa Opintopolun hakulomakkeella, mikäli hän vapautuu maksuvelvollisuudesta yllä mainituin perustein. Ko. hakijan on toimitettava hakijapalveluihin yhteishaun liitteiden toimittamisen määräpäivään mennessä tarvittavat dokumentit, jotka osoittavat maksuvelvollisuudesta vapautumisen. 

Lukuvuosimaksuvelvollisuuden muutokset kesken opintojen

Mikäli opiskelijan oleskelulupastatus muuttuu opiskelun aikana, muuttunut status otetaan huomioon lukuvuosimaksuista päätettäessä. Opiskelija voi vapautua lukuvuosimaksuvelvollisuudesta opintojensa aikana, mikäli hänen oleskelulupansa muuttuu joksikin yliopistolain mukaisista maksusta vapauttavista Migrin luvista. Opiskelijan tulee ilmoittaa viipymättä muuttuneesta statuksesta.

Myös opiskelukielen vaihtuminen suomeksi tai ruotsiksi vapauttaa opiskelijan lukuvuosimaksuista. Opiskelukielen vaihtamista voi hakea ainoastaan, mikäli koulutusohjelman tarjoama tutkinto ja opetus ovat tarjolla myös suomeksi tai ruotsiksi ja opiskelijalla on vaadittava taitotaso uudessa opiskelukielessä (kielitaito on osoitettava todistuksin ko. koulutusohjelman valintoja vastaavalla tavalla). Opiskelija voi hakea akatemian dekaanilta tutkintokielen vaihtamista muutoshetkellä akatemiassa voimassa olevien valintaperusteiden kielitaitovaatimusten mukaisesti. Puuttuvat opinnot suoritetaan uudella tutkintokielellä. (Taideyliopiston koulutussääntö 35 §).

Jos statuksen muutoksen seurauksena opiskelija ei ole enää velvollinen maksamaan maksuja, hänelle palautetaan statuksen muuttumisen jälkeiselle ajalle kohdistuvat maksut. Mikäli opiskelijan status muuttuu siten, että opiskelijan lukuvuosimaksusta vapauttava status poistuu, opiskelija on velvollinen maksamaan maksun seuraavasta lukukaudesta lukien.

Maksu palautetaan statuksen muutospäivästä alkaen ja palautettava summa saadaan, kun jaetaan lukuvuosimaksu 365:llä ja lukuvuodesta (tai muusta maksukaudesta) jäljellä olevia päiviä vastaava summa palautetaan.

Maksuja ei palauteta takautuvasti menneiltä lukukausilta. Valmistuminen kesken lukukauden ei oikeuta kyseisen lukukauden lukuvuosimaksun palautukseen. Lukuvuosimaksupalautusta haetaan opintopalveluista.

Lukuvuosimaksujen maksaminen

Saat lukuvuosimaksulaskusi sähköpostitse. Maksa lukuvuosimaksu aina ennen lukuvuosi-ilmoittautumista. Se on edellytys opiskelulle yliopistossa. Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, sinun tulee maksaa myös lukuvuosimaksu koko lukuvuodelle. Poissaolevat opiskelijat eivät maksa lukuvuosimaksua (huomaathan, että ensimmäisenä vuonna ei saa olla poissaolevana kuin lakisääteisistä syistä). Ilmoittautumisohjeet lähetetään sinulle ennen ilmoittautumisajan alkua.

Jos olet suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot (ml. kypsyysnäyte) ja jättänyt opinnäytteesi tarkastettavaksi viimeistään edellisen lukukauden viimeisenä päivänä, voit valmistua halutessasi poissaolevana seuraavana lukukautena, jolloin sinun ei tarvitse maksaa enää kyseiseltä lukukaudelta lukuvuosimaksua.

Lukuvuosimaksua ei voi maksaa useammassa pienemmässä erässä, vaan koko summa tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Taideyliopiston opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy samansuuruisena opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan Suomen ulkomaalaislakia.

Britannian kansalaiselta peritään lukuvuosimaksu kuten muiltakin EU/ETA-ulkopuolisten valtioiden kansalaisilta. Lukuvuosimaksua ei kuitenkaan peritä Britannian kansalaiselta, jolla on Suomen maahanmuuttoviraston myöntämä Brexit-erosopimuksen mukainen oleskelulupakortti tai vireillä oleva oleskeluoikeushakemus.

Yhteystiedot hakijoille

Ota yhteyttä sen akatemian hakijapalveluihin, johon olet hakemassa:

 • Kuvataideakatemia: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
 • Sibelius-Akatemia: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi
 • Teatterikorkeakoulu: teak.hakijapalvelur@uniarts.fi

Yhteystiedot Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle

 • tuitionfees@uniarts.fi