Lukuvuosimaksu ja apurahat

Taideyliopiston perimät lukuvuosimaksut koskevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia perustutkinto-opiskelijoita, jotka opiskelevat englannin kielellä.

Lukuvuosimaksun suuruus: 5 000 € / lukuvuosi

Kenen pitää maksaa: Englanninkielisessä kandidaatti-/maisterikoulutuksessa opiskeleva henkilö, joka ei ole EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen

Apurahat: 50 % alennus lukuvuosimaksusta (myönnetään kaikille 1. vuoden opiskelijoille), myöhemmin 50 % tai 100 % alennuksia osalle opiskelijoista opintojen etenemisen perusteella. Ei erillisiä elinkustannusapurahoja.

Lue lisää uusista Suomi-stipendeistä täältä (englanniksi).

Yleistä lukuvuosimaksusta

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Taideyliopiston opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy samansuuruisena opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan Suomen ulkomaalaislakia.

Britannian kansalaiselta, joka tulee maahan 1.1.2021 jälkeen (ja joilla ei ole liityntää erosopimukseen) peritään maksu kuten muiltakin EU/ETA-ulkopuolisten valtioiden kansalaisilta. Lukuvuosimaksua ei peritä siirtymäkauden aikana EU-rekisteröinnin tehneeltä Britannian kansalaiselta tai hänen perheenjäseneltään, joka tekee erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta koskevan hakemuksen 30.9.2021 mennessä ja saa hakemuksen tekemisestä Maahanmuuttoviraston antaman todistuksen. Lukuvuosimaksua ei peritä myöskään 1.10.2020–31.12.2020 Suomeen saapuneelta Britannian kansalaiselta tai hänen perheenjäseneltään, joka on hakenut suoraan erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta 31.12.2020 mennessä. Vapautus lukuvuosimaksuvelvollisuudesta osoitetaan Maahanmuuttoviraston antamalla todistuksella hakemuksen tekemisestä tai erosopimuksen mukaisella oleskelulupakortilla.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hänellä on jokin seuraavista dokumenteista:

  • passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
  • EU:n sininen kortti Suomessa
  • jatkuva oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi A, jota ei ole myönnetty opiskeluperustaisesti)
  • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
  • pysyvä oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P)
  • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU)

Väliaikaisten lupakorttien ja passien tulee olla voimassa vähintään opintojen alkamiseen asti (1. elokuuta).

EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hän:

  • opiskelee suomen- tai ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa
  • on aloittanut opintonsa ennen syksyä 2017
  • on vaihto-opiskelija
  • on ilmoittautunut tohtoritason opintoihin

Lue Opintopolusta lisää oletko velvoitettu maksamaan lukuvuosimaksuja. Yleistietoa opintomaksuista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivustolta. Huomaathan, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan tulee hakea oleskelulupaa, joka myönnetään toimeentulotodistuksen perusteella (todistettava toimeentulo noin 7000€/vuosi).

Kansalaisuuden perusteella maksuvelvolliseksi määritellyn hakijan tulee ilmoittaa Opintopolun hakulomakkeella, mikäli hän vapautuu maksuvelvollisuudesta yllä mainituin perustein. Ko. hakijan on toimitettava hakijapalveluihin yhteishaun liitteiden toimittamisen määräpäivään mennessä tarvittavat dokumentit, jotka osoittavat maksuvelvollisuudesta vapautumisen. 

Mikäli hakijan maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu muutos hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hakijan olla yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi. Yliopisto määrittää opiskelijan maksuvelvollisuuden opiskelijan kansalaisuuden ja hänen toimittamansa suomalaisilta maahanmuuttoviranomaisilta (Migri) saadun oleskeluluvan perusteella.

Apurahat (lukuvuosimaksuhuojennukset)

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi/vuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella.

Uusien opiskelijoiden yliopiston apurahajärjestelmästä myönnetyt lukuvuosimaksuhuojennukset ovat 50 % ensimmäiselle lukuvuodelle. Jatkossa apurahat ovat suuruudeltaan 50 % tai 100 % lukuvuosimaksuhuojennuksia. Myönnetystä lukuvuosimaksuhuojennuksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollisuus hakea apurahoja lähtökohtaisesti tutkintonsa yliopistolaissa määriteltynä tutkinnon tavoitteellisena suorittamisaikana (Musiikin, taiteen, tanssitaiteen ja teatteritaiteen kandidaatti: 3 v, kuvataiteen kandidaatti 3,5 v. Kuvataiteen, taiteen, tanssitaiteen ja teatteritaiteen maisteri 2 v, Musiikin maisteri 2,5 v). Apurahoja haetaan ja myöntöpäätökset tehdään vuosittain. Apurahapäätöksistä ei voi valittaa.

Lukuvuosimaksu tulee maksaa vuosittain vahvistettavaan määräaikaan mennessä. Hakijan oleskeluluvan hakemisen prosessi voi käynnistyä vasta, kun lukuvuosimaksu on maksettu. Taideyliopisto suosittelee, että lukuvuosimaksu maksetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija saa tiedon hyväksymisestä. Maksettu lukuvuosimaksu on edellytys läsnäoloilmoittautumiselle ja opintojen suorittamiselle sekä oleskeluluvan saamiselle.

Suomi-stipendit

Yliopisto jakaa vuosina 2022–2024 opiskelunsa aloittaville (opiskeluoikeus astuu voimaan aikaisintaan 1.1.2022) korkeakoulujen strategiarahoituksen kansainvälisyysohjelmassa Suomi-stipendejä (10 000 €). Stipendit on tarkoitettu uusille lukuvuosimaksuvelvollisille maisterivaiheeseen valituille opiskelijoille ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Suomi-stipendi kattaa maisteriopiskelijan ensimmäisen lukuvuoden lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan (100 %), ja sen lisäksi opiskelijalle maksetaan 5000 euroa hänen saavuttuaan Suomeen suomalaiselle pankkitilille.

Lue lisää maisterivaiheeseen valittavien Suomi-stipendeistä vaihtamalla tämän sivun kieleksi englannin.