Lukuvuosimaksu ja apurahat

Taideyliopiston perimät lukuvuosimaksut koskevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia perustutkinto-opiskelijoita.

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Taideyliopiston opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy samansuuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksullisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan Suomen ulkomaalaislakia.

Vapautus lukuvuosimaksusta

Opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hänellä on jokin seuraavista dokumenteista:

  • passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
  • EU:n sininen kortti Suomessa
  • jatkuva oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi A)
  • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
  • pysyvä oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P)
  • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU)

Väliaikaisten lupakorttien ja passien tulee olla voimassa vähintään opintojen alkamiseen asti (1. elokuuta).

EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua, jos hän:

  • opiskelee suomen- tai ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa
  • on aloittanut opintonsa ennen syksyä 2017
  • on vaihto-opiskelija
  • on ilmoittautunut tohtoritason opintoihin

Lue Opintopolusta lisää oletko velvoitettu maksamaan lukuvuosimaksuja. Yleistietoa opintomaksuista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivustolta. Huomaathan, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan opiskelijan tulee hakea oleskelulupaa, joka myönnetään toimeentulotodistuksen perusteella (todistettava toimeentulo noin 7000€/vuosi).

Kansalaisuuden perusteella maksuvelvolliseksi määritellyn hakijan tulee ilmoittaa Opintopolun hakulomakkeella, mikäli hän vapautuu maksuvelvollisuudesta yllä mainituin perustein. Ko. hakijan on toimitettava hakijapalveluihin yhteishaun liitteiden toimittamisen määräpäivään mennessä tarvittavat dokumentit, jotka osoittavat maksuvelvollisuudesta vapautumisen. 

Mikäli hakijan maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu muutos hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hakijan olla yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Apurahat

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella.

Apurahat ovat suuruudeltaan 50 % tai 100 % lukuvuosimaksuhuojennuksia. HUOM! Kaikille uusille apurahaa hakeneille lukuvuosimaksuvelvollisille tutkinto-opiskelijoille myönnetään 2500 euron (50 %) maksuhuojennus lukuvuosimaksusta ensimmäisenä lukuvuonna. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden on mahdollisuus hakea apurahoja tutkintonsa tavoitteellisena suorittamisaikana. Apurahoja haetaan ja myöntöpäätökset tehdään vuosittain.

Lukuvuosimaksu tulee maksaa vuosittain vahvistettavaan määräaikaan mennessä. Hakijan oleskeluluvan hakemisen prosessi voi käynnistyä vasta, kun lukuvuosimaksu on maksettu. Taideyliopisto suosittelee, että lukuvuosimaksu maksetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija saa tiedon hyväksymisestä. Maksettu lukuvuosimaksu on edellytys läsnäoloilmoittautumiselle ja opintojen suorittamiselle sekä oleskeluluvan saamiselle.