Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Oikaisumenettely

Lisätietoa hakijan oikeudesta hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen.

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisumenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Valintapäätös voidaan oikaista vain, jos Taideyliopisto on tehnyt virheen valintamenettelyssä ja virhe oikeuttaa valintapäätöksen oikaisuun. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi:

  • hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisuvaatimus koskee;
  • päätös, johon haetaan muutosta;
  • miten päätöstä vaaditaan oikaisemaan;
  • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan;
  • hakijan yhteystiedot (koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite);
  • valtakirja tai kirjallinen valtuutus asiamiehelle, jos hakija käyttää sellaista.

Oikaisuvaatimuksen tulee olla hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisuvaatimuksen tueksi ei voi toimittaa uusia asiakirjoja. Valintapäätökset sekä päätökset oikaisuvaatimuksiin tehdään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle hakuaikana ja liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä ja mikäli hakija on saanut täydennyspyynnön, sellaisessa täydennyspyynnössä mainitun myöhäisemmän määräajan kuluessa. Monivaiheisessa valinnassa valintapäätös voi perustua osittain myös haastatteluun tai siihen liittyvään ennakkotehtävään.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava yhtenä PDF-tiedostona Taideyliopiston kirjaamoon kirjaamo@uniarts.fi. Oikaisuvaatimus on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta, viimeistään klo 15.00 viimeisenä toimituspäivänä. Sähköpostitse lähetetyn oikaisuvaatimus on oltava ennen määräajan päättymistä yliopiston sähköpostijärjestelmässä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Määräajan jälkeen tulleet oikaisuvaatimukset jätetään tutkimatta. Mikäli oikaisuvaatimuksen haluaa toimittaa postitse, osoite on: Taideyliopisto / kirjaamo, PL 1 / Töölönlahdenkatu 16 C, 00097 TAIDEYLIOPISTO.

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.

Akatemiat käsittelevät mahdolliset oikaisuvaatimukset viivytyksettä lopullisen valintatuloksen julkistamisen jälkeen. Arviointi- tai valintaraadilta tai vastaavalta pyydetään tarvittaessa vastine saapuneeseen oikaisuvaatimukseen. Esittely- ja päätöksenteko tehdään akatemian päätösten mukaisesti. Dekaanit tekevät oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset. Akatemioiden opintopalvelut valmistelevat päätökset.