Oikaisumenettely

Lisätietoa hakijan oikeudesta hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen.

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • mitä muutoksia ko. päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä myös hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli hakija toimittaa oikaisupyynnön sähköpostitse, hänen tulee kirjoittaa sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava yhtenä PDF-tiedostona Taideyliopiston kirjaamoon kirjaamo@uniarts.fi. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta (viimeistään klo 15.00 viimeisenä toimituspäivänä). Sähköpostitse lähetetyn oikaisupyynnön on oltava ennen määräajan päättymistä yliopiston sähköpostijärjestelmässä. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Mikäli oikaisupyynnön haluaa toimittaa postitse, osoite on: Taideyliopisto / kirjaamo, PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C, 00097 TAIDEYLIOPISTO

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.

Akatemiat käsittelevät oikaisupyynnöt viivytyksettä, jotta hakija voi tarvittaessa jatkaa hakuprosessissa tai voi aloittaa opinnot samassa aikataulussa muiden opiskelijoiden kanssa, mikäli oikaisupyyntö muuttaa valintapäätöstä. Arviointi- tai valintaraadilta tai vastaavalta pyydetään tarvittaessa vastine saapuneeseen oikaisupyyntöön. Esittely- ja päätöksenteko tehdään akatemian päätösten mukaisesti. Dekaanit tekevät oikaisupyyntöjä koskevat päätökset. Akatemioiden opintopalvelut valmistelevat päätökset.