Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Lue millä perusteilla ja miten voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin yksilöllisiin järjestelyihin.

Hakijoiden yhdenvertaisuus valintaprosessissa turvataan yksilöllisten järjestelyjen avulla. Yksilöllisiä järjestelyjä tarvitseva hakija hakee tutkinnonsuoritusoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakijat, hänen on osallistuttava valintakokeisiin ja häntä arvioidaan samoin arviointiperustein kuin muita saman hakukohteen hakijoita.

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, hän hakee erillisellä hakemuksella oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin valintakokeessa.

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen aloitetaan toimittamalla hakijapalveluihin sähköinen lomake (alla), johon ei vielä kuvata tarkemmin erityisjärjestelyjen tarvetta. Lomake tulee täyttää yhteishaun liitteiden toimittamisen määräpäivään mennessä. Jos haet useampaan akatemiaan, merkitse lomakkelle kaikki akatemiat, joihin haet. Hakemuksesi käsitellään erikseen jokaisessa akatemiassa. Akatemian hakijapalvelut lähettää sinulle sen jälkeen tarkempia ohjeita suojatulla sähköpostilla ilmoittamaasi osoitteeseen. Ethän lähetä mitään arkaluonteisia tai salaisia tietoja tavallisella sähköpostilla.

Yksilöllisiä järjestelyitä hakevan on toimitettava hakijapalveluihin erikoislääkärin lausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisen järjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan päätös yksilöllisistä järjestelyistä.

Lausunnon tulee yleensä olla lukion tai muun toisen asteen koulutuksen aikana tai sen jälkeen hankittu. Joissakin tapauksissa, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää yksilöllisten järjestelyiden hakemus viipymättä kaikkien niiden akatemioiden hakijapalveluihin, jossa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Taideyliopisto voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa (esimerkiksi jos hakemus saapuu niin myöhään, ettei sen perusteella voi enää ryhtyä toimenpiteisiin). Päätös valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Yksilöllisistä järjestelyistä ei anneta erillistä valituskelpoista päätöstä, vaan muutoksenhaku tapahtuu opiskelijavalintapäätöksen yhteydessä. Asiaa koskevassa päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.