Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Läs hur och på vilka grunder du kan ansöka om individuella arrangemang vid urvalsproven.

Sökandenas jämlikhet i urvalsprocessen tryggas med hjälp av individuella arrangemang. En sökande som behöver individuella arrangemang ansöker om rätt att avlägga examen på samma sätt som andra sökande. Sökanden deltar också i urvalsproven och bedöms på samma bedömningsgrunder som andra sökande med samma ansökningsmål.

Om sökanden på grund av sensoriska funktionshinder eller rörelsehinder, sjukdom eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa behöver individuella arrangemang i urvalsprovet, ska hen separat ansöka om rätt till individuella arrangemang i urvalsprovet. Ansökan ska lämnas in till den berörda akademins ansökningstjänster inom den utsatta tiden för bilagor till den gemensamma ansökan. I ansökan beskriver sökanden de nödvändiga individuella arrangemangen för urvalsprovet samt motiverar varför dessa arrangemang behövs.

Den sökande som behöver individuella arrangemang ska skicka ett specialläkarutlåtande eller annat motsvarande specialistutlåtande, där skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. Som bevis på läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande från speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som bevis på behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om individuella arrangemang.

Utlåtandet ska vara daterat under den sökandes gymnasiestudier eller andra studier på andra stadiet. I vissa fall, när sjukdomen eller skadan är bestående, kan även äldre utlåtanden beaktas. Bilagorna till ansökan är sekretessbelagda.

Om ett hinder som berättigar till indivduella arrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet, ska den sökande utan dröjsmål lämna in ansökan om indivduella arrangemang till ansökningsservicen i alla de akademier i vilkas urvalsprov den sökande deltar.

Konstuniversitetet kan avslå ansökan om indivduella arrangemang, om arrangemangen t.ex. på grund av tidsschemat är omöjliga att ordna. Beslut om indivduella arrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsmålet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. Inget separat överklagbart beslut ges om de individuella arrangemangen, utan ändring söks i samband med antagningsbeslutet.