Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Läs hur och på vilka grunder du kan ansöka om individuella arrangemang vid urvalsproven.

Sökandenas jämlikhet i urvalsprocessen tryggas med hjälp av individuella arrangemang. En sökande som behöver individuella arrangemang ansöker om rätt att avlägga examen på samma sätt som andra sökande. Sökanden deltar också i urvalsproven och bedöms på samma bedömningsgrunder som andra sökande med samma ansökningsmål.

Om sökanden på grund av sensoriska funktionshinder eller rörelsehinder, sjukdom eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa behöver individuella arrangemang i urvalsprovet, ska hen separat ansöka om rätt till individuella arrangemang i urvalsprovet.

Du börjar ansökningen för att få individuella arrangemang i urvalsprovet genom att fylla i en elektronisk blankett (se nedan), där du inte behöver beskriva behovet desto mera.
Blanketten ska fyllas i inom den utsatta tiden för bilagor till den gemensamma ansökan. Om du söker till flera akademier, markera alla akademier du söker till. Din ansökan behandlas separat vid varje akademi. Ansökningstjänsterna kontaktar dig senare med närmare instruktioner per e-post (krypterat meddelande). Var så vänlig och skicka ingen känslig/konfidentiell information per vanlig e-post.

Sökanden beskriver de nödvändiga individuella arrangemangen för urvalsprovet samt motiverar varför dessa arrangemang behövs. Den sökande som behöver individuella arrangemang ska skicka ett specialläkarutlåtande eller annat motsvarande specialistutlåtande, där skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. Som bevis på läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande från speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som bevis på behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om individuella arrangemang.

Utlåtandet ska vara daterat under eller efter den sökandes gymnasiestudier eller andra studier på andra stadiet. I vissa fall, när sjukdomen eller skadan är bestående, kan även äldre utlåtanden beaktas. Bilagorna till ansökan är sekretessbelagda.

Om ett hinder som berättigar till indivduella arrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet, ska den sökande utan dröjsmål lämna in ansökan om indivduella arrangemang till ansökningsservicen i alla de akademier i vilkas urvalsprov den sökande deltar.

Konstuniversitetet kan avslå ansökan om individuella arrangemang, om arrangemangen t.ex. på grund av tidsschemat är omöjliga att ordna (t.ex. om ansökan inkommit så sent att det inte längre är möjligt att vidta åtgärder på basis av den). Beslut om individuella arrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsmålet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. Inget separat överklagbart beslut ges om de individuella arrangemangen, utan ändring söks i samband med antagningsbeslutet. I beslutsprocessen i ärendet följer vi förfaranden enligt god förvaltningssed. Bilagorna till ansökan är sekretessbelagda.