Läsårsavgifter och stipendier

Konstuniversitetets kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land eller Schweiz.

Avgiften: 5 000 € / läsår

Vem ska betala: Den som studerar på engelska i ett kandidat-/magisterprogram och kommer från länder utanför EU- och EES-området.

Stipendium: 50 % rabatt på läsårsgiften för första året (beviljas till alla). Senare 50 % eller 100 % rabatt på avgiften för utvalda studerande på basis av studieframgång. Inga stipendier för livskostnader.

Läs mera om nya Finland-stipendier här (på engelska).

Läsårsgifter

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Vid Konstuniversitetets studentantagning berör läsårsavgiften sökande som söker till den engelskspråkiga utbildningen. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller. Storleken på läsårsavgiften för en studerande som är skyldig att betala läsårsavgift fastställs årligen.

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i Finlands utlänningslag.

En brittisk medborgare som kommer till landet efter 1.1.2021 (och som inte har någon koppling till utträdesavtalet) debiteras samma avgift som andra medborgare i stater utanför EU/EES. Läsårsavgift tas inte ut av en brittisk medborgare eller dennes familjemedlem som gjort EU-registrering under övergångsperioden och som gör en ansökan om uppehållsrätt enligt avtalet om utträde senast 30.9.2021 och får ett intyg av Migrationsverket om att ansökan har gjorts. Läsårsavgift tas inte heller ut av en brittisk medborgare eller dennes familjemedlem som anlänt till Finland under tiden 1.10.2020–31.12.2020 och som har ansökt om uppehållsrätt direkt enligt avtalet om utträde före 31.12.2020. Befrielse från skyldigheten att betala läsårsavgift påvisas med ett intyg från Migrationsverket om att ansökan har gjorts eller med ett uppehållstillståndskort enligt utträdesavtalet.

Befrielse från läsårsavgifter

Den studerande är befriad från att betala läsårsavgifter om hen har något av dokumenten nedan:

  • Pass eller identitetskort som visar medborgarskap i EU/EES/Schweiz
  • EU-blåkort i Finland
  • Kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp A, beviljats för andra ändamål än studier )
  • Uppehållstillståndskort för EU-medborgares familjemedlem i Finland
  • Permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P)
  • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU)

Tillfälliga uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga åtminstone fram till att den studerande har inlett sina studier.

Det finns inga avgifter för doktors/PhD studier, utbytesstudier och inte heller för kandidat- och magistersexamens studier som är undervisade på finska eller svenska.

Mera information om att avgöra din skyldighet att betala kan hittas på engelska på Studieinfo. Information om studieavgifter finns även på det finska migrationsverkets hemsida.

Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. Senast på den sista dagen då bilagor till den gemensamma ansökan får lämnas in ska sökanden lämna in de nödvändiga dokument som visar att hen är befriad från betalningsskyldigheten.

Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart. Universitetet fastställer den studerandes betalningsskyldighet på basis av studerandens medborgarskap och det uppehållstillstånd som hen fått från de finländska migrationsmyndigheterna (Migri).

Betalningslättnader från läsårsavgiften

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna. Stipendierna beviljas för ett läsår / år i taget på basis av studerandes ansökningar. De lättnader i läsårsavgifterna som beviljas ur stipendiesystemet för nya studerande är 50 procent för det första läsåret. I fortsättningen innebär stipendierna att läsårsavgifterna kan minska med 50 eller 100 procent.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten. Studerande som är skyldiga att betala terminsavgift har i princip möjlighet att ansöka om stipendier för sin examen under den i universitetslagen fastställda målsatta tiden för avläggande av examen (Kandidat i musik, konst, danskonst och teaterkonst: 3 år, kandidat i bildkonst 3,5 år, Magister i bildkonst, konst, danskonst och teaterkonst 2 år, Magister i musik 2,5 år).

Stipendier kan ansökas och beslut om utdelning fattas årligen. Beslut om stipendier kan inte överklagas.

Läsårsavgiften ska betalas inom den utsatta tiden som fastställs årligen. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först när läsårsavgiften har betalats. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Läsårsavgiften måste vara betald för att studeranden ska kunna göra närvaroanmälan och studera och för att få uppehållstillstånd.

Finland-stipendier

Universitetet delar ut Finlandsstipendier (10 000 €) till studerande som åren 2022–2024 inleder sina studier (studierätten träder i kraft tidigast 1.1.2022) enligt internationaliseringsprogrammet för högskolornas strategiska finansiering. Stipendierna är avsedda för det första studieåret för nya läsårsavgiftsskyldiga studerande som valts till magisterprogrammet. 

Finlandsstipendiet täcker magisterstuderandens läsårsavgift för det första läsåret i sin helhet (100 %) och dessutom betalas till den studerande 5 000 euro på ett finländskt bankkonto när hen anlänt till Finland.

Läs mera om Finland-stipendier för nya magisterstuderande genom att byta sidans språk till engelska.