Läsårsavgifter

Konstuniversitetets kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land eller Schweiz.

Allmän information om läsårsgifter

Avgiften: 5 000 € / läsår

Vem ska betala: Den som studerar på engelska i ett kandidat-/magisterprogram och kommer från länder utanför EU- och EES-området.

Betalningslättnader från läsårsavgiften och stipendier

 • Om du är ny studerande får du 50 procent rabatt på läsårsavgiften som stipendium för det första studieåret (”betalningslättnader”).  
 • Läsårsavgiftsskyldiga magisterstuderande som inleder sina studier 2022–2024 kan få ett Finlandsstipendium för det första studieåret
 • Efter första studieåret kan utvalda studerande få betalningslättnader på basis av progress och framgång i studierna.
 • Du kan få betalningslättnader för den målsatta studietiden för examen.
 • Konstuniversitetet beviljar inga stipendier för livskostnader.

Befrielse från läsårsavgifter

Den studerande är befriad från att betala läsårsavgifter om hen har något av dokumenten nedan:

 • Pass eller identitetskort som visar medborgarskap i EU/EES/Schweiz
 • EU-blåkort i Finland
 • Kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp A, beviljats för andra ändamål än studier )
 • Uppehållstillståndskort för EU-medborgares familjemedlem i Finland
 • Permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P)
 • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU)
 • Brexit uppehållstillståndskort i Finland (artikel 50 i EU-fördraget = uppehållsrätt som omfattas av utträdesavtalet eller P artikel 50 i EU-fördraget = permanent uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet)

Tillfälliga uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga åtminstone fram till att den studerande har inlett sina studier (1.8 eller 1.1).

Det finns inga avgifter för doktors/PhD studier, utbytesstudier och inte heller för kandidat- och magistersexamens studier som är undervisade på finska eller svenska.

Vem är betalningsskyldig?

Mera information om att avgöra din skyldighet att betala kan hittas på engelska på Studieinfo. Information om studieavgifter finns även på det finska migrationsverkets hemsida.

Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. Senast på den sista dagen då bilagor till den gemensamma ansökan får lämnas in ska sökanden lämna in de nödvändiga dokument som visar att hen är befriad från betalningsskyldigheten.

Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart. Universitetet fastställer den studerandes betalningsskyldighet på basis av studerandens medborgarskap och det uppehållstillstånd som hen fått från de finländska migrationsmyndigheterna (Migri).

Du kan på vissa grunder befrias från läsårsavgiften även under dina studier. Det finns mera instruktioner för Konstuni-studerande, om du byter sidans språk till finska eller engelska.

Ändringar i skyldigheten att betala läsårsavgift mitt under studierna

Om den studerandes uppehållstillståndsstatus ändras under studietiden beaktas den förändrade statusen vid beslut om läsårsavgifter. En studerande kan befrias från skyldigheten att betala läsårsavgift under studierna om hens uppehållstillstånd ändras till ett av Migris tillstånd som befriar hen från avgift enligt universitetslagen. Den studerande ska utan dröjsmål meddela den ändrade statusen.

Även byte av studiespråk till finska eller svenska befriar den studerande från läsårsavgifter. Byte av studiespråk kan sökas endast om den examen och undervisning som utbildningsprogrammet erbjuder också finns på finska eller svenska och den studerande har den kunskapsnivå som krävs i det nya studiespråket (språkkunskaperna ska bevisas med betyg på det sätt som motsvarar antagningen till utbildningsprogram i fråga). Den studerande kan hos akademins dekanus ansöka om byte av examensspråket enligt de krav för språkkunskaper i antagningsgrunderna som gäller då. De studier som saknas slutförs på det nya examensspråket. (Konstuniversitetets utbildningsstadga 35 §).

Om den studerande till följd av statusändringen inte längre är skyldig att betala avgifter, återbetalas till hen de avgifter som hänför sig till tiden efter att statusen ändrats. Om den studerandes status ändras så att den status som befriar den studerande från läsårsavgift slopas, är den studerande skyldig att betala avgiften från och med följande termin.

Avgiften återbetalas från och med den dag då statusen ändrades och det belopp som skall återbetalas erhålls när läsårsavgiften divideras med 365 och det belopp som motsvarar de återstående dagarna för läsåret (eller annan betalningsperiod) återbetalas.

Avgifter återbetalas inte retroaktivt från tidigare terminer.Utexaminering mitt under terminen berättigar inte till återbetalning av läsårsavgiften för terminen i fråga. Återbäring av terminsavgifter ansöks hos studietjänsten.

Betalning av läsårsavgiften

Du får din faktura per e-post. Betala läsårsavgiften varje år innan du anmäler dig som närvarande. Det är en förutsättning för att man ska kunna genomföra studierna. Om du anmäler dig som närvarande för hela läsåret, bör du även betala läsårsgiften för hela läsåret. En studerande som är frånvarande behöver inte betala någon läsårsavgift (notera vänligen att det inte är tillåtet att vara frånvarande under första studieåret utan lagstadgade skäl). Du får anmälningsanvisningar per e-post innan läsårsanmälan öppnar.  

Om du har slutfört alla studier som ingår i examen (inkl. mognadsprovet) och lämnat ditt lärdomsprov för granskning före terminens slut, kan du utexamineras som frånvarande under följande termin och då behöver du inte längre betala läsårsavgiften för examensperioden.   

Läsårsavgiften kan inte betalas i flera mindre delbetalningar utan hela beloppet ska betalas senast förfallodagen.

Mera information om läsårsgifter

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Vid Konstuniversitetets studentantagning berör läsårsavgiften sökande som söker till den engelskspråkiga utbildningen. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller. Storleken på läsårsavgiften för en studerande som är skyldig att betala läsårsavgift fastställs årligen.

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i Finlands utlänningslag.

En brittisk medborgare debiteras samma avgift som andra medborgare i stater utanför EU/EES. Läsårsavgift tas dock inte av brittiska medborgare som har ett av Finlands migrationsverk beviljat uppehållstillståndskort enligt utträdesavtalet Brexit eller en ansökan om uppehållsrätt som är under behandling.

Kontaktinformation för sökande

Du kan kontakta akademins ansökningstjänster:

 • Bildkonstakademin: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
 • Sibelius-Akademin: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi
 • Teaterhögskolan: teak.hakijapalvelur@uniarts.fi

Kontaktinformation för Konstuni-studerande och personal

 • tuitionfees@uniarts.fi