Läsårsavgifter och stipendier

Konstuniversitetets kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land eller Schweiz.

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Vid Konstuniversitetets studentantagning berör läsårsavgiften sökande som söker till den engelskspråkiga utbildningen. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller. Storleken på läsårsavgiften för en studerande som är skyldig att betala läsårsavgift fastställs årligen.

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i Finlands utlänningslag.

Befrielse från läsårsavgifter

Den studerande är befriad från att betala läsårsavgifter om hen har något av dokumenten nedan:

  • Pass eller identitetskort som visar medborgarskap i EU/EES/Schweiz
  • EU-blåkort i Finland
  • Kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp A)
  • Uppehållstillståndskort för EU-medborgares familjemedlem i Finland
  • Permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P)
  • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU)

Tillfälliga uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga åtminstone fram till att den studerande har inlett sina studier.

Det finns inga avgifter för doktors/PhD studier, utbytesstudier och inte heller för kandidat- och magistersexamens studier som är undervisade på finska eller svenska.

Mera information om att avgöra din skyldighet att betala kan hittas på engelska på Studieinfo. Information om studieavgifter finns även på det finska migrationsverkets hemsida.

Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. Senast på den sista dagen då bilagor till den gemensamma ansökan får lämnas in ska sökanden lämna in de nödvändiga dokument som visar att hen är befriad från betalningsskyldigheten.

Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnader från läsårsavgiften

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna. Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Stipendierna innebär att läsårsavgifterna minskar med 50 eller 100 procent. OBS! Alla nya examenstuderande som ansökt om stipendium beviljas en avgiftslättnad som är EUR 2500 (50 %) av läsårsavgiften under det första läsåret.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten. Den studerande som ska betala läsårsavgiften har möjligheten att ansöka om stipendier under den målsatta studietiden. Stipendier kan ansökas och beslut om utdelning fattas årligen.

Läsårsavgiften ska betalas inom den utsatta tiden som fastställs årligen. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först när läsårsavgiften har betalats. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Läsårsavgiften måste vara betald för att studeranden ska kunna göra närvaroanmälan och studera och för att få uppehållstillstånd.