Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Enligt universitetslagen (39 §) kan en ny studerande anmäla sig som frånvarande under sitt första läsår endast av följande skäl:

  • Den studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • Den studerande är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig
  • Den studerande är på grund av egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda sina studier

Ansökan om frånvarorätt lämnas in skriftligen till universitetet inom den utsatta tid som fastställs årligen.

Om det lagstadgade skälet till den studerandes frånvaro gäller endast den ena terminen (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari), kan man om man så önskar anmäla sig som frånvarande under hela läsåret. Under anmälningstiden för vårterminen kan den studerande ändra en anmälan om närvaro till frånvaro för vårens del.

Om studeranden anmäler sig som frånvarande under det första studieåret men inte lämnar in en tillräcklig redogörelse för orsaken till frånvaron före den utsatta tiden som högskolan har fastställt, går hen miste sin studierätt (avförs från matrikeln över studerande). Om man vill inleda sina studier i ett senare skede, ska man på nytt ansöka om studierätt av högskolan. Man behöver inte delta i urvalsförfarandet för att återfå studierätten.

OBS:

En studerande kan under det första läsåret anmäla sig som frånvarande också om han eller hon är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud i anslutning till covid-19-epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin. (26.6.2020/515). 4 mom. har tillfogats genom L 515/2020, som gäller temporärt 1.7.2020–31.7.2021, och 1.8.2021-31.7.2022.