Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Enligt universitetslagen (39 §) kan en ny studerande anmäla sig som frånvarande under sitt första läsår endast av följande skäl:

  • Den studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • Den studerande är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig
  • Den studerande är på grund av egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda sina studier

Frånvarotillstånd ska sökas skriftligen hos universitetet i samband med mottagningen av studieplats.

Om det lagstadgade skälet till den studerandes frånvaro gäller endast den ena terminen (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari), kan man om man så önskar anmäla sig som frånvarande under hela läsåret. Under anmälningstiden för vårterminen kan den studerande ändra en anmälan om närvaro till frånvaro för vårens del.

Om den studerande anmäler sig som frånvarande under sitt första studieår, men inte lämnar in en tillräcklig utredning över skälet till frånvaron fram till den tidsfrist som fastställts av högskolan, förlorar hen sin studierätt. Om man vill inleda sina studier i ett senare skede, ska man på nytt ansöka om studierätt av högskolan. Man behöver inte delta i urvalsförfarandet för att återfå studierätten.