Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Enligt universitetslagen (39 §) kan en ny studerande anmäla sig som frånvarande under sitt första läsår endast av följande skäl:

 • Den studerande fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
 • Den studerande behöver vara ledig från sina studier för att sköta sitt barn i samband med barnets födelse eller adoption
 • Den studerande är på grund av egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda sina studier

Ansökan om frånvarorätt lämnas in skriftligen till universitetet inom den utsatta tid som fastställs årligen.

Om det lagstadgade skälet till den studerandes frånvaro gäller endast den ena terminen (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari), kan man om man så önskar anmäla sig som frånvarande under hela läsåret. Under anmälningstiden för vårterminen kan den studerande ändra en anmälan om närvaro till frånvaro för vårens del.

I den tid det tar att avlägga examen räknas inte in frånvaro som beror på fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på ledighet i samband med barns födelse eller adoption. Om du anmälar dig som frånvarande för hela året, men orksaken varar endast en termin, notera att den andra terminen räknas som en del av studietiden. Du kan läsa mera om studietiden här: https://studerande.uniarts.fi/allman-info/studieratt/#begransning-av-studietiden

Om studeranden försummar att anmäla sig eller anmäler sig som frånvarande under det första studieåret men inte lämnar in en tillräcklig redogörelse för orsaken till frånvaron före den utsatta tiden som högskolan har fastställt, går hen miste sin studierätt (avförs från matrikeln över studerande). Om man vill inleda sina studier i ett senare skede, ska man på nytt ansöka om studierätt av högskolan. Man behöver inte delta i urvalsförfarandet för att återfå studierätten.

Handlingar med vilka du kan intyga det lagstadgade skälet till din frånvaro

 • Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):
  • Förordnande om inledande av tjänstgöring
 • Om du är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig i samband med barnets födelse eller adoption:
  • FPA:s intyg över perioden för moderskaps-, faderskaps-, eller föräldrapenning, eller om sådant intyg inte kan företes, bör du framlägga ett läkarintyg över graviditet
  • För övriga länder än Finland ska motsvarande myndighetsintyg företes över lagstadgad föräldraledighet
 • Om du på grund av din egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda dina studier:
  • Beslutet om sjukdagpenning eller om sådant inte finns, ska ett läkarintyg företes. Ur läkarintyget bör det framgå vilken sjukdom eller skada som avses och att den berörda sjukdomen eller skadan förhindrar dig från att inleda studierna när studierätten trader i kraft.
  • Förhinder med anledning av de praktiska arrangemangen som krävs på grund av sjukdom eller skada: Tillräcklig utredning, exempelvis ett intyg från studentbostadsstiftelsen över att du som studerande står i kö till en sådan bostad som krävs för din typ av handikapp.

Handlingarna ska inlämnas på finska, svenska eller engelska. Kontakta vänligen ansökninstjänsterna om du har frågor.