Sök till magisterprogrammet i komposition och musikteori

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i komposition och musikteori.

Utbildningen har två alternativa huvudämnen: komposition och musikteori. Sökande till dem bedöms i olika urvalsgrupper. Du kan också söka till båda huvudämnena.

Utbildningens utgångsnivå förutsätter färdigheter på musikkandidatnivå för att klara magisterstudierna inom utbildningsprogrammet för komposition och musikteori.

OBS! Den här urvalsguiden är utdaterad. Ansökningsguiden kommer att uppdateras på denna sida i november 2024. Ange din e-postadress för att få en påminnelse när Sibelius-Akademin publicerar urvalsguiderna för 2025: https://q.surveypal.com/julkaisumuistutus-2025.

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Komposition: sista inlämningsdag för andra omgångens uppgifter 26.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid), andra omgångens prov 13.5.2024 och intervju 16.–17.5.2024
 • Musikteori: sista inlämningsdag för andra och tredje omgångens uppgifter 26.4.2024 kl. 15.00 (finsk tid), andra omgångens prov 13.5.2024 och tredje omgångens intervju 16.–17.5.2024
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för komposition och musikteori är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (komposition)

Urvalsprovet består av två omgångar och genomförs på distans.

Första omgången: Förhandsuppgifter

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast den 24 januari 2024 kl. 15 (finsk tid):

 1. En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (högst en A4-sida). Av redogörelsen ska följande framgå:
  • Ditt namn
  • Tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)
  • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
  • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
 2. Valda prov på dina egna kompositioner i notskrift
  Helheten är begränsad. I den ska ingå två hela verk eller självständiga delar av ett helt verk vars sammanlagda sidantal är 5–40.

Provhelheten underkänns om den inte exakt följer ovanstående anvisningar.

Det rekommenderas att du också bifogar en inspelning av musikverk.

Till den andra omgången väljer nämnden en del av de sökande utifrån poängen från den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Kompositionsuppgift och kort text
 2. Spelprov
 3. Teori- och analysprov
 4. Intervju

Exakta anvisningar skickas per e-post tillsammans med kallelsen till dem som kallas till urvalsprovets andra omgång.

1) Kompositionsuppgift och kort text

En kompositionsuppgift skickas åt sökande som kallas till andra omgången av urvalsprovet.

I kompositionsuppgiften bedöms uppgiftens kreativa lösningsförmåga i förhållande till uppgiften.

Dessutom ska du före intervjun lämna in en kort text (högst 100 ord) om vad du förväntar dig av kompositionsstudierna, vilka frågor kring komposition du är intresserad av samt vilka slags kompositionsprojekt du skulle vilja genomföra.

Leverera ditt svar via Studieinfo-systemet senast 26.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

2) Spelprov

Lämna in spelproven som videoinspelningar till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 26.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano ska du framföra två verk i olika stilar ur instrumentets basrepertoar. Framför dessutom ett verk på piano som hör till den västerländska konstmusikens repertoar.  Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Ett enskilt verk ska spelas in som en oavbruten, oklippt tagning. Alla verk behöver dock inte spelas in samtidigt.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

3) Teori- och analysprov

Teori- och analysproven förutsätter att du behärskar grunderna i harmoni och stämföring i västerländsk konstmusik och kan tillämpa dessa i olika praktiska situationer.

Proven utförs den 13 maj 2024 per e-post, på internetplattformar och/eller på distans.

Provet kan innehålla uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer.

Utifrån proven i teori och analys bedömer nämnden den sökandes kunskaper och färdigheter inom harmonins och ljudtransportens olika delområden, förmågan att systematiskt analysera västerländsk konstmusik från olika tidsperioder, den analytiska insiktsförmågan, färdigheten att skriftligt beskriva skriven och ljudande musik samt kunskaper och färdigheter i musikteori och -historia.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med Edward Aldwells och Carl Schachters verk Harmony and Voice Leading (översatt även till finska av Olli Väisälä: ”Harmonia ja äänenkuljetus”). Denna lärobok används på kandidatnivå vid Sibelius-Akademin.

4) Intervju

Intervjuerna genomförs via distansförbindelse 16–17.5.2024.

Urvalsprovet (musikteori)

Urvalsprovet består av tre omgångar och genomförs på distans.

Första omgången: Förhandsuppgift

Leverera följande förhandsuppgift till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast den 24 januari 2024 kl. 15 (finsk tid):

 1. En skriftlig redogörelse för dina tidigare musikstudier (högst en A4-sida). Av redogörelsen ska följande framgå:
 • Ditt namn
 • Tidigare studier i musikteori och -historia, gehör och analys, studieplats och studietid samt högsta avlagda kursexamina
 • Tidigare instrumentalstudier och annan musikalisk verksamhet
 • De sökande som också har valt komposition som huvudämne ska även bifoga en redogörelse för tidigare kompositionsstudier (lärare, undervisningslängd och -form samt eventuell läroanstalt och studieprestationer)

Alla behöriga sökande som vederbörligt inom utsatt tid lämnat in ansökan och förhandsuppgifter kallas till andra omgången av urvalsprovet.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Uppgifter i anslutning till att skriva och analysera musik
 2. Teori- och analysproven

Exakta anvisningar skickas per e-post tillsammans med kallelsen till dem som kallas till urvalsprovets andra omgång.

Utifrån delproven i den andra omgången bedömer nämnden den sökandes kunskaper och färdigheter inom harmonins och ljudtransportens olika delområden, förmågan att systematiskt analysera västerländsk konstmusik från olika tidsperioder, den analytiska insiktsförmågan, färdigheten att skriftligt beskriva skriven och ljudande musik samt kunskaper och färdigheter i musikteori och -historia.

1) Uppgifter i anslutning till att skriva och analysera musik

I samband med kallelsen till urvalsprovet får du uppgifter i anslutning till att skriva och analysera musik.

Leverera ditt svar via Studieinfo-systemet senast 26.4.2024 kl. 15 (finsk tid).

2) Teori- och analysproven

Teori- och analysproven förutsätter att du behärskar grunderna i harmoni och stämföring i västerländsk konstmusik och kan tillämpa dessa i olika praktiska situationer.

Proven utförs den 13 maj 2024 per e-post, på internetplattformar och/eller på distans.

Provet kan innehålla uppgifter från t.ex. följande områden: generalbas, sonatform och andra traditionella formtyper (bl.a. identifiering av kadenser och gränspunkter i formen), posttonala grundbegrepp, förmåga att känna igen texturer.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med Edward Aldwells och Carl Schachters verk Harmony and Voice Leading (översatt även till finska av Olli Väisälä: ”Harmonia ja äänenkuljetus”). Denna lärobok används på kandidatnivå vid Sibelius-Akademin.

På basen av poängen från andra omgången av urvalsprovet kallas en del av sökande till tredje omgången. Sökande som kallas till tredje omgången informeras per e-post. I samband med kallelsen skickas tidtabellen och anvisningar för tredje omgången.

Tredje omgången

Tredje omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Spelprov
 2. Intervju

1) Spelprov

Lämna in spelproven som videoinspelningar till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 26.4.2024 kl. 15 (finsk tid). Alla sökande ska lämna in spelprovet inom utsatt tid, men det bedöms endast för de sökande som kallas till den tredje omgången.

Om ditt huvudinstrument är piano, bör du framföra en av J. S. Bachs inventioner eller en därmed jämförbar komposition, en snabb sats ur en wienklassisk sonat, en valfri komposition samt eventuella andra spelprov (biinstrument). Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Om ditt huvudinstrument är något annat än piano ska du framföra två verk i olika stilar ur instrumentets basrepertoar. Framför dessutom ett verk på piano som hör till den västerländska konstmusikens repertoar.  Du kan också framföra ett avsnitt av en mer omfattande komposition. Därtill kan du framföra improvisation eller andra prov på dina praktiska färdigheter som musiker (max. fyra minuter). Spelprovens sammanlagda längd är högst 15 minuter.

Ett enskilt verk ska spelas in som en oavbruten, oklippt tagning. Alla verk behöver dock inte spelas in samtidigt.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

2) Intervju

Intervjuerna genomförs via distansförbindelse 16.–17.5.2024.

Under intervjun behöver du piano eller klaviatur. Om du inte har möjlighet att använda piano eller klaviatur under intervjun, bedömer nämnden uppgiften utifrån dina verbala kommentarer.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom bedömer nämnden i urvalsprovet för komposition i fråga om den sökandes prestationer hur avancerad den kompositionstekniska kompetensen är, förmågan att analysera kompositionsbaserade lösningar, djupet i den egna konstnärliga synen, de musikteoretiska och analytiska färdigheterna, spelfärdigheter för huvudinstrumentet (och piano) (praktiskt musikerskap), kännedomen om västerländsk konstmusik och i synnerhet kännedomen om modern musik, utbildningsbarheten och motivationen för kompositionsstudier. För vissa delprov beskrivs dessutom sådana faktorer som särskilt ska bedömas i delprovet.

Dessutom bedömer nämnden för musikteori de sökandes musikteoretiska och analytiska färdigheter, forskningskompetens, musikkännedomen (särskilt den västerländska konstmusiken), spelfärdigheter för huvudinstrumentet (och piano) (praktiskt musikerskap), förmågan att tillgodogöra sig utbildning samt motivationen att studera musikteori och arbeta inom branschen. För vissa delprov beskrivs dessutom sådana faktorer som särskilt ska bedömas i delprovet.

Urvalsprovets poängsättning (komposition)

Nämnden bedömer den sökandes prestationer i alla omgångar av urvalsprovet med poäng. Alla delprov beaktas i sökandens slutliga poäng. De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Förhandsuppgift (kompositionsprov) 25 %
 • Kompositionsuppgift 10 %
 • Teori- och analysprov 25 %
 • Intervju (innehåller spelproven) 40 %

Urvalsprovets poängsättning (musikteori)

I den andra och tredje omgången bedömer nämden sökandenas prestationer med poäng. De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Uppgifter i anslutning till att skriva och analysera musik 20 %
 • Teori- och analysproven 40 %
 • Intervju(innehåller spelproven) 40 %

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? We answered these questions among others in our Admissions chat broadcast in November 2023. The recording of the event is available on Sibelius Academy’s Instagram account. Please click here to open the recording.

Läs mer om programmet Visa utbildningsprogram detaljer Visa utbildningsprogram detaljer