Vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval

Sidan uppdaterad 2.3.2021

Vanliga frågor angående urvalet

F: Har Konstuniversitetet kvoter för förstagångsansökningar?

S: Nej.

F: Kan jag få tilläggspoäng för skolvitsord, studentskrivningar eller konstdiplom?

S: Endast prestationen i urvalsprovet och eventuella förhandsuppgifter bedöms. Tidigare prestationer har ingen betydelse för bedömningen.

F: Kan jag söka till flera utbildningar under samma ansökningsomgång?

S: Konstuniversitetets utbildningar deltar i högskolornas gemensamma ansökan, 1:a omgången. Du kan söka till utbildningarna via Studieinfo till högst sex olika utbildningar. Du behöver inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. Kom ihåg att fastän du erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

OBS! Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument.

F: Måste jag delta i urvalsprovet i Finland, eller kan jag göra provet någon annanstans eller gottgöra det på annat sätt?

S: Urvalsprovet måste göras på plats i Finland. Undantag: Urvalsproven till några ansökningsområden görs per video och du behöver inte delta i de urvalsprov som anordnas på Sibelius-Akademin i Helsingfors. Om urvalsproven för ansökningsmålet genomförs som videoansökan, meddelas det i de utbildningsspecifika urvalskriterierna.

F: Finns det någon åldersgräns för att söka till grundutbildningen?

S: Nej. Det räcker att du har den grundläggande utbildning som krävs för behörighet.

F: Kostar det något att studera på eller att söka till Konstuniversitet?

S: Konstuniversitetet tar ut terminsavgifter av studerande från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz för sådan utbildning på engelska som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Läs mera om terminsavgifter.

Alla studerande betalar en årsavgift till studentkåren (ca 115e) som berättigar till studeranderabatter. Konstuniversitetet erbjuder inga bostäder eller kostnadsfria måltider utan de studerande måste själva stå för sina levnadsomkostnader.

F: Antar Konstuniversitetet överflyttande studerande från ett annat universitet?

S: Nej, Konstuniversitetet har ingen separat ansökningsprocess avsedd för överflyttande studerande. Alla ansöker om rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet genom högskolornas gemensamma ansökan. Läs mera om överfluttande studenter.

F: Måste jag kunna finska för att söka till Sibelius-Akademin?

S: Finska eller svenska krävs av sökande till musikpedagogikutbildning. För att söka till övriga utbildningar räcker det med engelska. Du ska visa att du har tillräckliga språkkunskaper inom utsatt tid med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

F: Kan jag skriva in mig som frånvarande första året?

S: Enligt universitetslagen kan en studerande under sitt första studieår anmäla sig som frånvarande under det berörda studieåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera om frånvaron under det första studieåret.

F: Varifrån får jag information om coronavirusepidemin i Finland?

S: Vänligen se sidor av Statsrådet.

F: Varifrån får jag information om studier vid Sibelius-Akademin?

S: Vänligen se a) utbildningsprogrammets egen presentationssida och b) studieguiden där du hittar kursbeskrivningarna (tyvärr bara på finska och engelska).

F: Kan man lämna in urvalsuppgifter med en länk till Dropbox, Google Drive eller en dylik molntjänst?

SV: Nej. Vi godkänner endast inlämningssätt som nämns i anvisningarna. Tjänster där man kan editera filer efter sista inlämningsdagen accepteras inte.

Blåsinstrument

Bleckblåsinstrument

F: Det står i urvalsgrunderna att man ska spela in en uppgift: “En kort presentation (3–5 min) där du berättar om din egen studiebakgrund, din motivation och dina mål som musiker. Din presentation ska vara på finska eller engelska.” Ska denna inspelning spelas in med samma tagning som spelproven? 

S: Nej, det behövs inte. Du kan spela in presentationen skilt. 

Träblåsinstrument

F: Kan pianoackompanjemanget på videoinspelningen för urvalsprovet vara inspelat om videon annars är i enlighet mer anvisningarna?

S: Nej, ackompanjemanget får inte vara inspelat.

Dirigering

Orkesterledning

F: Kan språket i provet på dirigering i urvalsprovets första omgång vara något annat än svenska, finska eller engelska?

S: Ja. Du kan tillägga textning i videon om det är möjligt.

Jazz

2,5-årig magisterutbildning

F: Kan sökandena till jazzsångstudier uppföra en solotranskription för vilket som helst instrument? Kan sången uppföras i en annan tonart än originalen?

S: Sökandena till jazzsångstudier kan uppföra en solotranskription för vilket som helst instrument. Sången får uppföras i en tonart som avviker från originalet.

Kyrkomusik

F: Får man i första omgångens orgelverk ha en annan person som vänder sidorna och ändrar orgelstämmorna?  

S: Ja. 

Musikpedagogik

F: Kan man i urvalets andra omgång uppföra två avsnitt av ett verk i stället för hela stycken?

S: Ja, också avsnitt godkänns.

F: I vilken stilart är gehörsprovet och prima vista-uppgiften?

S: Preciserade anvisningar för urvalsprovets prima vista-uppgift anges senare. Du kan uppföra prima vista-uppgiften på ett av de instrument och enligt en av de stilriktningar som du valt i ansökningsblanketten (t.ex. på piano enligt pop-/jazz-stil).

F: Man kan anmäla högst tre instrument och stilriktningar i ansökningsblanketten för musikpedagogik. Piano och sång är obligatoriska instrument för alla. Kan piano eller sång väljas som instrument två gånger (exempelvis 1. piano, klassisk, 2. sång, folkmusik, 3. piano, fritt ackompanjemang)?

S: Nej – var och ett instrument kan väljas bara en gång med en stilriktning.

F: Kan orgel vara det tredje instrumentet i tillägg till piano och sång i urvalet för musikpedagogik? Urvalsguiden nämner inte orgeln i anvisningarna för andra omgången i listan för andra klassiska instrument.

S: Ja, man kan välja orgel som sitt instrument i urvalet. Orgeln har nu lagts till i anvisningarna för andra omgången i listan för andra klassiska instrument.

F: Får man i första omgångens valfria del (3) använda en looper?

S: Ja, det är tillåtet att använda en looper i den valfria delen om man redan har gett det obligatoriska spelprovet på piano i del 1 eller 2.

Musikteknologi

F: I urvalsgrunderna konstateras det om portföljens innehåll enligt följande: ”Portföljen måste innehålla en ljudinspelning, en videoinspelning och/eller något annat hyper- eller multimediadokument.” Hur ska detta tolkas?

S: Portföljen han bestå av en eller flera typ av verk som har angetts i urvalsgrunderna. Alla kombinationer av dessa är tillåtna.

F: Man ska anmäla ett instrument och stilriktning för spelprovet på ansökningsblanketten. Kan man ge spelprovet på två olika instrument så att provet inte överskrider 10 minuters tidsgränsen?

S: Ja.

F: Betonas någon viss stilriktning i studierna, d.v.s. spelar det en roll i ansökningsprocessen om spelprovet representerar klassisk eller rytmisk musik?

S: Det spelar ingen roll. Alla stilriktningar är välkomna.

Piano

F: Man ska i urvalets första omgång spela ”en snabb och en långsam sats ur en wienklassisk sonata”. Får man banda in delarna som separata tagningar?

S: Ja, du får banda in den snabba och den långsamma satsen ur en wienklassisk sonata med separata tagningar.

Slaginstrument

F: Får man i urvalets första omgång spela flera än ett verk per instrument om deras varaktighet tillsammans är den angivna ca. 5 minuter?

S: Ja.

Ungdomsutbildning

F: På vilka grunder väljs nya studeranden till ungdomsutbildningen?

S: Sökandena väljs till ungdomsutbildning på grund av urvalsnämndens bedömning av sökandenas urvalsprestationer och eventuella andra uppgifter (till exempel förhandsuppgifter) som visar att de har förmåga och motivation att skapa färdigheter som behövs i högskolestudier inom musik.

Enligt beslutet av Konstuniversitetets styrelse är ungdomsutbildningens studerandeantal ca. 100. Av den anledningen finns det endast plats för så många studeranden i ungdomsutbildningen årligen som det blir lediga platser.

Fördelningen av de nuvarande studerandenas huvudämne och huvudinstrument i ungdomsutbildningen påverkar antalet av huvudämnes- och huvudinstrumentspecifika studeranden som kan antas i utbildningen.