Språkkunskapskrav vid Sibelius-Akademin

Den här sidan är utdaterad. Den nya urvalsguiden publiceras senast i börjanav november.

Att visa språkkunskaper i svenska

Du kan bevisa dina kunskaper i svenska på följande sätt:

1) Du har haft svenska som skolutbildningsspråk

 • Den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagd på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget)
 • Minst vitsordet approbatur (A) i det finländska studentexamensprovet i modersmålet (svenska)

ELLER

2) Du har avlagt en högskoleexamen på svenska

 • Du kan påvisa dina språkkunskaper i svenska också om du har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på svenska
 • Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Sibelius-Akademin även ett intyg över högskoleexamen med svenska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i svenska avlagda vid en högskola
 • Som bevis på språkkunskaper kan godkännas även ett språkprov i svenska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk), avlagda med minst vitsordet goda kunskaper

Om du inte har haft svenska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för din högskoleexamen, kan du visa dina språkkunskaper på ett av följande sätt:

3) Minst vitsordet lubenter (B) i det finländska studentexamensprovet i svenska som andraspråk

4) Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)

5) Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)

6) IB-examen:

 • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
 • minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå
 • minst vitsordet 2 i A1-svenska eller minst vitsordet 3 i A2-svenska i en IB-examen avlagd före 2013

7) EB-examen:

 • godkänt resultat i provet i svenska som L1-språk (minst vitsordet 4)
 • minst vitsordet 5 i svenska som L2-språk

8) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)

9) Språkexamen i svenska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

10) Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända

Att visa kunskaper i finska

Du kan bevisa dina kunskaper i finska på följande sätt:

1) Du har haft finska som skolutbildningsspråk

 • Den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagd på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget)
 • Minst vitsordet approbatur (A) i det finländska studentexamensprovet i modersmålet (finska)

ELLER

2) Du har avlagt en högskoleexamen på finska

 • Du kan påvisa dina språkkunskaper i finska också om du har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska
 • Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Sibelius-Akademin även ett intyg över högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola
 • Som bevis på språkkunskaper kan godkännas även ett språkprov i finska som ingår i en examen vid en högskola eller språkstudier som visar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda kunskaper

Om du inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för din högskoleexamen, kan du visa dina språkkunskaper på ett av följande sätt:

3) Minst vitsordet lubenter (B) i det finländska studentexamensprovet i finska som andraspråk

4) Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)

5) Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)

6) IB-examen:

 • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
 • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå
 • minst vitsordet 2 i A1-finska eller minst vitsordet 3 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013

7) EB-examen:

 • ett godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
 • minst vitsordet 5 i finska som L2-språk

8) RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors:

 • ett godkänt vitsord (minst vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål
 • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål
 • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk

9) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)

10) Språkexamen i finska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

11) Godkända studier i finska enligt den grundläggande utbildningens lärokurs vid Distansskolan Kulkuri

Att visa kunskaper i engelska

Du kan bevisa dina kunskaper i engelska på följande sätt:

1) Intyg som visar att du har fått din skolutbildning på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

ELLER

2) Intyg som visar att du har avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

ELLER

3) Intyg som visar att du har avlagt en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

 • Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska du lämna in ett studieprestationsutdrag till Sibelius-Akademin och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

Om du inte har haft engelska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett av de ovannämnda länderna, kan du visa dina språkkunskaper på ett av följande sätt:

4) Minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)

5) IB-examen:

 • examen har avlagts på engelska
 • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
 • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå

6) EB-examen:

 • ett godkänt resultat i provet i engelska som L1-språk
 • minst vitsordet 7 provet i engelska som L2- eller L3-språk

7) RP-examen avlagts på Tyska skolan i Helsingfors (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen):

 • ett godkänt resultat i det skriftliga provet i engelska som A-språk
 • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk

8) Intyg över ett av Sibelius-Akademin godkänt språktest:

 • TOEFL (IBT) – Total Score: 73
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE): godkända A, B, C och Level B1
 • Pearson Test of English (Academic) – Total Score: 43

  Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad.

9) Om du inte har möjlighet att genomgå det språktest som krävs inom utsatt tid kan du delta i Konstuniversitetets avgiftsbelagda språktest och påvisa dina språkkunskaper genom godkänd prestation. Deltagande i Konstuniversitetets språktest ska anmälas på ansökningsblankett och språktestet ska genomgås innan urvalsproven är färdiga.

OBS! Konstuniversitetets språktest godkänns som en bekräftelse på den studerandes språkkunskaper enbart för ansökan till Sibelius-Akademin. Konstuniversitetet garanterar inte att sökande kan genomgå språktestet samma vecka som det egentliga urvalsprovet äger rum. Konstuniversitetets egna språktest ordnas endast i Helsingfors.

Nivåkravet i språktestet är detsamma som i test ordnade av andra testarrangörer. Språktest testar din skriftliga och muntliga språkkunskaper, och du ska nå ett godkänt resultat och den färdighetsnivå som ansökningsalternativet förutsätter i båda delar av språktestet. Ett godkänt resultat i Konstuniversitetets eget språktest gäller i nästa två år i Sibelius-Akademins studerandeurval om du söker till universitetet under denna tid.