Språkkunskapskrav vid Sibelius-Akademin

På den här sidan hittar du språkkunskapskraven för 2023 års antagning till Sibelius-Akademins kandidat- och magisterprogram. Observera att denna sida kommer att uppdateras före 2024 års antagningen.

Studierna vid Sibelius-Akademin förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. Den sökande ska bevisa sina språkkunskaper enligt undervisningsspråket för varje ansökningsobjekt genom ett godkänt språktest, en tidigare grundutbildning eller andra tidigare studier. Om utbildningsprogrammet genomförs på fler än ett språk, bevisar den sökande sina språkkunskaper på det språk som hen har ansökt om att få studera på.

Sibelius-Akademin rekommenderar starkt att alla sökande intygar sina språkkunskaper innan ansökningstiden går ut. Om sökanden inte har möjlighet att bevisa sina språkkunskaper före ansökningstidens utgång är ansökningsbehörigheten villkorlig i fråga om språkkunskaperna. I detta fall ska sökanden lämna in ett godtagbart intyg över språkkunskaperna så snart som möjligt, men dock senast före ansökningsobjektets urvalsbeslut. De sökande som påvisar sina språkkunskaper på basis av sina studier har dock möjlighet att lämna in ett intyg som krävs senast 14.7.2023 kl. 15.00. Om sökanden inte bevisar sina språkkunskaper inom utsatt tid får hen inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Om sökanden påvisar tillräckliga språkkunskaper med sina tidigare studier ska examensspråket framgå av examensbetyget eller dess bilaga, studieregisterutdraget eller något annat officiellt dokument från läroanstalten.

Att visa språkkunskaper i svenska

Du kan bevisa dina kunskaper i svenska på följande sätt:

Att visa språkkunskaper på basis av tidigare studier

1) Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på svenska. Genom skolutbildning på andra nordiska språk (norska, danska, isländska och färöiska) kan man även påvisa kunskaper i svenska.

2) Godkänt vitsord i läroämnet modersmål och litteratur i lärokursen svenska språket och litteraturen eller lärokursen svenska som andra språk och litteratur i avgångsbetyget för studier som avlagts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018).

3) Modersmålsprovet (i svenska språket) i den finländska studentexamen eller provet i svenska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)

4) Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)

5) Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)

6) Högskoleexamen:

 • med svenska som undervisningsspråk; eller
 • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på svenska; eller
 • med svenska språket / nordiska språk som huvudämne; eller
 • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i svenska språket vid högskolan; eller
 • där ett språkprov i svenska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda

7) IB-examen:

 • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå; eller
 • minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå; eller

8) EB-examen:

 • Godkänt vitsord i svenska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare); eller
 • Svenska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00

9) RP- eller DIA-examen

 • Godkänt resultat i det skriftliga provet i svenska (minst vitsord 4)

10) Studier i svenska vid distansskolan Kulkurii/Nomadskolan som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat.

Att visa språkkunskaper på basis av ett språktest

11) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska

 • avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter); eller
 • minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

12) Språkexamen i svenska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

13) En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen

 • Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig; ellet
 • Delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig

14) Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända

Att visa kunskaper i finska

Du kan bevisa dina kunskaper i finska på följande sätt:

Att visa språkkunskaper på basis av tidigare studier

1) Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska.

2) Godkänt vitsord i läroämnet modersmål och litteratur i lärokursen finska språket och litteraturen eller lärokursen finska som andra språk och litteratur i avgångsbetyget för studier som avlagts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018)

3) Modersmålsprovet (i finska språket) i den finländska studentexamen eller provet i finska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)

4) Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)

5) Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)

6) Högskoleexamen:

 • med finska som undervisningsspråk; eller
 • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska; eller
 • med finska språket som huvudämne; eller
 • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan; eller
 • där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda

7) IB-examen:

 • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå; eller
 • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå

8) EB-examen:

 • Godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare)
 • Finska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00

9) RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors:

 • ett godkänt vitsord (minst vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål; eller
 • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk

10) Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat

Att visa språkkunskaper på basis av ett språktest

11) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska

 • avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter); eller
 • minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

12) Språkexamen i finska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

13) En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen

 • Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig; eller
 • Delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig

Att visa kunskaper i engelska

Du kan bevisa dina kunskaper i engelska på följande sätt:

Att visa språkkunskaper på basis av tidigare studier

1) Skolutbildning avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

2) Högskoleexamen avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

3) Högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland avlagt på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

 • Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Sibelius-Akademin och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

4) Minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)

5) IB-examen:

 • examen har avlagts på engelska; eller
 • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
 • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå

6) EB-examen:

 • ett godkänt resultat i provet i engelska som L1-språk; eller
 • minst vitsordet 7 provet i engelska som L2- eller L3-språk

7) RP-examen avlagts på Tyska skolan i Helsingfors (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen):

 • ett godkänt resultat i det skriftliga provet i engelska som A-språk; eller
 • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk

8) En utbytesstuderande kan dessutom under sitt utbyte vid Konstuniversitetet påvisa tillräckliga språkkunskaper i engelska genom avlagda språkstudier vid Konstuniversitetet:

 • B1-nivå: Med den förberedande studieperioden i engelska på B1-nivå (omfattning 3 sp, prestationen innehåller både skriftliga och muntliga färdigheter) 
 • Med studieperioderna i engelska på B2-nivå (Engelska 1 och/eller Engelska 2; omfattning minst 2 sp, prestationen innehåller både skriftliga och muntliga färdigheter)
 • En utbytesstuderande kan också påvisa sina kunskaper genom ett nivåprov i engelska som avlagts under utbytet vid Konstuniversitetet och för vilket man får närmare anvisningar av språklärarna.

Att visa språkkunskaper på basis av ett språktest

9) Intyg över ett av Sibelius-Akademin godkänt språktest:

 • TOEFL (IBT) – Total Score: 73
  • Konstuniversitetet godkänner också MyBest Scores Toefl-resultatet om alla dess delar har avlagts så att de gäller den dag då ansökningstiden börjar.
  • Konstuniversitetet godkänner också onlineprovet TOEFL iBT Special Home Edition med samma poäng.
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
  • Konstuniversitetet godkänner också onlineprovet IELTS Indicator med samma poäng.
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE): godkända A, B, C och Level B1
 • Cambridge English B1 Preliminary (PET): godkända vitsord A, B och C.
 • Pearson Test of English (Academic) – Total Score: 43
 • The International Certificate (PTE General): Godkända prov Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) samt Level 2
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i engelska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter) (färdighetsnivå B1); eller
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. För att testresultatet ska kunna beaktas som ett intyg över sökandens kunskaper i engelska ska det vara i kraft den dag då ansökningstiden börjar. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad.

Utbildningsprogrammet i Global Music: Att visa språkkunspaker i språktest som integrerats i urvalsproven

Ansökningsobjektet kan också i sina urvalsgrunder besluta att bedöma de sökandes språkkunskaper i samband med urvalsproven. Till urvalsproven för ansökningsobjektet i fråga läggs då ett avsnitt som mäter den sökandes skriftliga och muntliga språkkunskaper i studiespråket.

I 2023 det är även möjligt för sökande till Global Music programmet att visa språkkunskaper i samband med urvalsproven. Byt sidans språk till engelska för att läsa mer.