Språkkunskapskrav vid Sibelius-Akademin

Sibelius-Akademins till examen ledande utbildning förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att bli antagen som Sibelius-Akademins examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Kunskaperna ska påvisas med ett språktest som avlagts med godkänt resultat, en tidigare grundutbildning eller med andra tidigare studier. Om utbildningsprogrammet genomförs på fler än ett språk räcker det med att du påvisar dina språkkunskaper i det språk på vilket du avlägger din examen.

Sibelius-Akademin rekommenderar att alla sökandes språkkunskaper påvisas med intyg som lämnas in före ansökningstidens slut. Om du emellertid inte kan bevisa dina språkkunskaper under ansökningstiden är din ansökningsbehörighet villkorlig beträffande språkkunskaperna. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt, dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande.

Om du inte visar dina språkkunskaper inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Att visa språkkunskaper i svenska

Du kan bevisa dina kunskaper i svenska på följande sätt:

1) Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk S2 i avgångsbetyget)

2) Modersmålsprovet (i svenska språket) i den finländska studentexamen eller provet i svenska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)

3) Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)

4) Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)

5) Högskoleexamen:

 • med svenska som undervisningsspråk; eller
 • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på svenska; eller
 • med svenska som huvudämne; eller
 • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i svenska språket vid högskolan; eller
 • där ett språkprov i svenska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda

6) IB-examen:

 • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
 • minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå; eller
 • minst vitsordet 2 i A1-svenska eller minst vitsordet 3 i A2-svenska i en IB-examen avlagd före 2013

7) EB-examen:

 • godkänt resultat i provet i svenska som L1-språk (minst vitsordet 4); eller
 • minst vitsordet 5 i svenska som L2-språk

8) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska

 • avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter); eller
 • minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

9) Språkexamen i svenska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

10) Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända

11) Godkänt resultat i ett språkprov som ordnas av den finländska högskolan (eller i samarbete) och som fastställer att dina kunskaper i svenska är på nivå B2 (t.ex. språkprov som ordnas av Hanken och Åbo Akademi)

Att visa kunskaper i finska

Du kan bevisa dina kunskaper i finska på följande sätt:

1) Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål eller finska som andraspråk S2 i avgångsbetyget)

2) Modersmålsprovet (i finska språket) i den finländska studentexamen eller provet i finska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)

3) Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)

4) Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)

5) Högskoleexamen:

 • med finska som undervisningsspråk; eller
 • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska; eller
 • med finska språket som huvudämne; eller
 • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan; eller
 • där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda

6) IB-examen:

 • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
 • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå; eller
 • minst vitsordet 2 i A1-finska eller minst vitsordet 3 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013

7) EB-examen:

 • ett godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4); eller
 • minst vitsordet 5 i finska som L2-språk

8) RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors:

 • ett godkänt vitsord (minst vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål; eller
 • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål; eller
 • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk

9) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska

 • avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter); eller
 • minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

10) Språkexamen i finska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

11) Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat

Att visa kunskaper i engelska

Du kan bevisa dina kunskaper i engelska på följande sätt:

1) Skolutbildning avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

2) Högskoleexamen avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

3) Högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland avlagt på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

 • Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska du lämna in ett studieprestationsutdrag till Sibelius-Akademin och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

4) Minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)

5) IB-examen:

 • examen har avlagts på engelska; eller
 • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
 • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå

6) EB-examen:

 • ett godkänt resultat i provet i engelska som L1-språk; eller
 • minst vitsordet 7 provet i engelska som L2- eller L3-språk

7) RP-examen avlagts på Tyska skolan i Helsingfors (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen):

 • ett godkänt resultat i det skriftliga provet i engelska som A-språk; eller
 • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk

8) Intyg över ett av Sibelius-Akademin godkänt språktest:

 • TOEFL (IBT) – Total Score: 73
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE): godkända A, B, C och Level B1
 • Pearson Test of English (Academic) – Total Score: 43
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i engelska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter) (färdighetsnivå B1); eller
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

Även onlineprov som ordnas av de ovannämnda anordnarna av språktest godkänns som bevis på språkkunskaper (t.ex. TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. För att testresultatet ska kunna beaktas som ett intyg över dina kunskaper i engelska ska det vara i kraft det år då du ansöker om studieplats. Giltighetstiden för Cambridge och YKI examen är inte begränsad.