Språkkunskapskrav vid Sibelius-Akademin

På den här sidan hittar du språkkunskapskraven för 2024 års antagning till Sibelius-Akademins kandidat- och magisterprogram.

Studierna vid Sibelius-Akademin förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. Den sökande ska bevisa sina språkkunskaper enligt undervisningsspråket för varje ansökningsobjekt genom ett godkänt språktest, grundutbildning eller andra tidigare studier. Om utbildningsprogrammet genomförs på fler än ett språk, bevisar den sökande sina språkkunskaper på det språk som hen har ansökt om att få studera på.

Sibelius-Akademin rekommenderar starkt att alla sökande intygar sina språkkunskaper innan ansökningstiden går ut.

Om sökanden inte har möjlighet att bevisa sina språkkunskaper före ansökningstidens utgång är ansökningsbehörigheten villkorlig i fråga om språkkunskaperna. I detta fall ska sökanden lämna in ett godtagbart intyg över språkkunskaperna så snart som möjligt, men dock senast före ansökningsobjektets urvalsbeslut. Tidsfrist anges i antagningsguiden för varje ansökningsobjekt. De sökande som påvisar sina språkkunskaper på basis av sina studier har dock möjlighet att lämna in ett intyg som krävs senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Om sökanden inte bevisar sina språkkunskaper inom utsatt tid får hen inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Om sökanden påvisar tillräckliga språkkunskaper med sina tidigare studier ska examensspråket framgå av examensbetyget eller dess bilaga, studieregisterutdraget eller något annat officiellt dokument från läroanstalten.

Att visa språkkunskaper i svenska

Du kan bevisa dina kunskaper i svenska på följande sätt:

Att visa språkkunskaper på basis av tidigare studier

1) Grundläggande utbildningen, examina på andra stadiet eller en annan examen som ger högskolebehörighet som har avlagts på svenska. Genom skolutbildning på andra nordiska språk (norska, danska, isländska och färöiska) kan man även påvisa kunskaper i svenska.

2) Godkänt vitsord i svenska och litteratur i läroämnet modersmål och litteratur eller svenska som andra språk och litteratur i ett avgångsbetyg för studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018)

3) Modersmåls- och litteraturprovet i svenska eller provet i svenska som andraspråk och litteratur har avlagts med minst vitsordet approbatur (A) i en finländsk studentexamen

4) Provet i det andra inhemska språket enligt den långa lärokursen i en finländsk studentexamen som avlagts med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E)

5) Provet i svenska som det andra inhemska språket enligt den medellånga lärokursen i en finländsk studentexamen som slutförts med vitsordet laudatur (L)

6) Högskoleexamen med svenska som undervisningsspråk

Man kan påvisa språkkunskaper även utan att ha avlagt hela högskoleexamen på följande sätt:

 • Skriftligt slutarbete på svenska av minst lägre högskoleexamen vid en högskola.
 • En studiehelhet i ett läroämne i svenska (eller motsvarande) med minst 60 sp/35 studiehelheter som avlagts vid en högskola.
 • Godkänt mognadsprov på svenska som gjorts vid en högskola.
 • Ett språkprov eller språkstudier i svenska språket som ingår i examen vid en finländsk högskola och som visar muntliga och skriftliga färdigheter i svenska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda insikter

7) IB-examen:

 • Minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå; eller
 • Minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå

8) EB-examen:

 • Godkänt vitsord i svenska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare); eller
 • Svenska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00

9) RP- eller DIA-examen vid Tyska skolan i Helsingfors:

 • Godkänt skriftligt prov i svenska (minst vitsord 4)

10) Studier i svenska som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen vid Nomadskolan har slutförts med godkänt resultat.

Att visa språkkunskaper på basis av ett språktest

11) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska

 • Avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal); eller
 • Minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat. Man kan kombinera olika examenstillfällen.

12) Språkexamen i svenska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

13) En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen

 • Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig; ellet
 • Delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig

14) TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier), alla delområden har avlagts med godkänt resultat.

Att visa kunskaper i finska

Du kan bevisa dina kunskaper i finska på följande sätt:

Att visa språkkunskaper på basis av tidigare studier

1) Grundläggande utbildningen, examina på andra stadiet eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska.

2) Godkänt vitsord i finska och litteratur i läroämnet modersmål och litteratur eller finska som andra språk och litteratur i ett avgångsbetyg för studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998; 714/2018)

3) Modersmåls- och litteraturprovet i finska i en finländsk studentexamen eller provet i finska som andra språk och litteratur med minst vitsordet approbatur (A) i en finländsk studentexamen

4) Provet i finska som det andra inhemska språket enligt den långa lärokursen i en finländsk studentexamen som avlagts med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E)

5) Provet i finska som det andra inhemska språket enligt den medellånga lärokursen i en finländsk studentexamen med vitsordet laudatur (L).

6) Högskoleexamen med finska som undervisningsspråk

Man kan påvisa språkkunskaper även utan att ha avlagt hela högskoleexamen på följande sätt:

 • Skriftligt slutarbete på finska av minst lägre högskoleexamen vid en högskola.
 • En studiehelhet i ett läroämne i finska (eller motsvarande) med minst 60 sp/35 studiehelheter som avlagts vid en högskola.
 • Ett godkänt mognadsprov på finska som gjorts vid en finländsk högskola.
 • Ett språkprov eller språkstudier i finska språket som ingår i examen vid en finländsk högskola och som visar muntliga och skriftliga färdigheter i finska (som andra inhemska språk) med minst vitsordet goda insikter

7) IB-examen:

 • Minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå, A1-nivå eller A2-nivå; eller
 • Minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå

8) EB-examen:

 • Godkänt vitsord i finska som L1-språk eller L2-språk (minst vitsord 4.00 år 2020 eller tidigare, minst vitsord 5.00 år 2021 eller senare)
 • Finska som ONL-språk med minst vitsordet 8,00

9) RP- eller DIA-examen vid Tyska skolan i Helsingfors:

 • Ett godkänt vitsord (minst vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål; eller
 • Minst vitsordet 5 i finska som andraspråk på CEFR-nivån B2

10) Studier i finska som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen vid distansskolan Kulkuri har slutförts med godkänt resultat.

Att visa språkkunskaper på basis av ett språktest

11) Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska

 • Avlagd minst på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal); eller
 • Minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat. Man kan kombinera olika examenstillfällen.

12) Språkexamen i finska för statsförvaltningen (muntlig och skriftlig färdighet) avlagd med minst vitsordet nöjaktig

13) En kombination av den allmänna språkexamen och språkexamen för statsförvaltningen

 • Delproven i textförståelse och skriftliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den muntliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig; eller
 • Delproven i talförståelse och muntliga färdigheter för allmän språkexamen har avlagts på färdighetsnivå 3 och den skriftliga delen av språkexamen för statsförvaltningen har avlagts med vitsordet nöjaktig

Att visa kunskaper i engelska

Du kan bevisa dina kunskaper i engelska på följande sätt:

Att visa språkkunskaper på basis av tidigare studier

1) Skolutbildning eller högskoleexamen avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Australien eller Nya Zeeland

2) Högskoleexamen avlagt på engelska i något av följande länder:

 • Antigua och Barbuda
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Botswana
 • Dominica
 • Eritrea
 • Eswatini
 • Etiopien
 • Filippinerna
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guyana
 • Hong Kong
 • Indien
 • Jamaica
 • Kamerun
 • Kenya
 • Lesotho
 • Liberia
 • Malawi
 • Namibia
 • Nigeria
 • Rwanda
 • Saint Kitts och Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent och Grenadinerna
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sydafrika
 • Tanzania
 • Trinidad och Tobago
 • Uganda
 • Zambia
 • Zimbabwe

3) Högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland avlagt på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

 • Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Sibelius-Akademin och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

4) Minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)

5) IB-examen:

 • examen har avlagts på engelska; eller
 • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
 • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå

6) EB-examen:

 • ett godkänt resultat i provet i engelska som L1-språk; eller
 • minst vitsordet 7 provet i engelska som L2- eller L3-språk

7) RP- eller DIA-examen vid Tyska skolan i Helsingfors:

 • ett godkänt resultat i det skriftliga provet i engelska som A-språk; eller
 • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk

8) En utbytesstuderande kan dessutom under sitt utbyte vid Konstuniversitetet påvisa tillräckliga språkkunskaper i engelska genom avlagda språkstudier vid Konstuniversitetet:

 • B1-nivå: Med den förberedande studieperioden i engelska på B1-nivå (omfattning 3 sp, prestationen innehåller både skriftliga och muntliga färdigheter) 
 • Med studieperioderna i engelska på B2-nivå (Engelska 1 och/eller Engelska 2; omfattning minst 2 sp, prestationen innehåller både skriftliga och muntliga färdigheter)
 • En utbytesstuderande kan också påvisa sina kunskaper genom ett nivåprov i engelska som avlagts under utbytet vid Konstuniversitetet och för vilket man får närmare anvisningar av språklärarna.

Att visa språkkunskaper på basis av ett språktest

9) Intyg över ett av Konstuniversitetet godkänt språktest:

Om inget annat nämns för provets del duger inte en onlineversion av provet.

 • TOEFL (IBT) – Total Score: 71
  • Konstuniversitetet godkänner också MyBest Scores Toefl-resultatet om alla dess delar har avlagts så att de fortfarande gäller (resultatet får inte vara föråldrat när ansökningstiden börjar)
  • Konstuniversitetet godkänner också onlineprovet TOEFL iBT Home Edition med samma poäng.
 • IELTS (Academic) – Overall Band Score: 5.5
  • Konstuniversitetet godkänner också onlineprovet IELTS Indicator med samma poäng.
 • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
 • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
 • Cambridge English B2 First (FCE): godkända A, B, C och Level B1
 • Cambridge English B1 Preliminary (PET): godkända vitsord A, B och C.
 • Pearson Test of English (Academic) – Total Score: 43
 • The International Certificate (PTE General): Godkända prov Level 5 (C2), Level 4 (C1), Level 3 (B2) samt Level 2
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i engelska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter) (färdighetsnivå B1); eller
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. För att testresultatet ska kunna beaktas som ett intyg över sökandens kunskaper i engelska ska ett tidigare avlagt test vara i kraft den dag då ansökningstiden börjar. Giltighetstiden för Cambridge examen samt Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) är inte begränsad.

Utbildningsprogrammet i Global Music: Att visa språkkunspaker i språktest som integrerats i urvalsproven

Ansökningsobjektet kan också i sina urvalsgrunder besluta att bedöma de sökandes språkkunskaper i samband med urvalsproven. Till urvalsproven för ansökningsobjektet i fråga läggs då ett avsnitt som mäter den sökandes skriftliga och muntliga språkkunskaper i studiespråket.

I 2024 det är även möjligt för sökande till Global Music programmet att visa språkkunskaper i samband med urvalsproven. Byt sidans språk till engelska för att läsa mer.