Sök till magisterprogrammet i folkmusik

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i folkmusik.

I folkmusik kan huvudinstrumentet vara kantele, violin, blåsinstrument, dragspel, mandolin, gitarr, munspel, kontrabas, slaginstrument, sång, klaviaturinstrument eller något annat instrument. I studierna kan betoningen ligga på kreativt musikerskap, pedagogik och forskning. 

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2022

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 5.1.2022 kl. 8.00–19.1.2022 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 26.1.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 25.2.2022
 • Sista inlämningsdag för första omgången före 25.3.2022 kl. 15.00 (finsk tid)
 • Andra omgången 9.–10.5.2022 (preliminär tidtabell)
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 20.5.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 3.6.2022
 • Säkra din studieplats senast 15.7.2022 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 2.8.2022 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 15.7.2022 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet.

Ansökningsobjektet kan dessutom ha egna grundutbildningskrav utöver de ovan nämnda.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för folkmusik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 5–19.1.2022 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 26.1.2022 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 15.7.2022 kl. 15.00.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 15.7.2022 kl. 15.00.
 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 26.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar om det är rusning i systemet.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademins dekanus har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in.

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. De preliminära tidtabellerna publiceras i ansökningsguiderna i januari. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte deltar i alla obligatoriska delprov i urvalsprovet kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar och tidtabeller för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet i folkmusik

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet. 

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. 

Första omgången 

Urvalsprovets första omgången genomförs på distans och omfattar följande delprov: 

 • Spel- och sångprov, ensemblemusiceringsprov samt presentation 
 • Motivationsessä 

Leverera uppgifter till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 25.3.2022 kl. 15 (finsk tid).

Spel- och sångprov, ensemblemusiceringsprov samt presentation 

Lämna in en videoinspelning för bedömning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. 

Program för videoinspelningen: 

 • En högst 10 minuter lång programhelhet med ditt huvudinstrument. Helheten bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. I helheten ska ingå en del där din förtrogenhet med finländska, och/eller nordiska, och/eller östersjöfinländska, och/eller områdets ursprungsfolks eller minoriteters traditionella typer av sång och spel framgår. Utöver huvudinstrumentet kan framförandet innehålla ett eventuellt sidoinstrument- och sångprov (frivilligt). 
 • Ensemblemusiceringsuppgift, där du spelar och/eller sjunger tillsammans med en inspelning (inspelningarna skickas till sökandena). När du sjunger kan du om du vill använda vilken text som helst som går i rekimått. Exempel på rekisånger. Du kan använda dessa eller själv välja verser. Du kan också sjunga utan ord. Här testas ensemblemusiceringsförmågan, orden är inte huvudsaken. Videofilma ditt framförande med inspelningen. Du kan spela upp inspelningen på stereo eller via en separat högtalare i bakgrunden och spela med. Tänk på din roll mellan ackompanjemanget och solisten under framförandet: du kan till exempel spela melodin unisont, spela en stämma, ackord, improvisera m.m. Kontrollera videons ljudkvalitet och fäst särskild uppmärksamhet vid att bakgrundsinspelningen och ditt eget spel ljuder samtidigt och med en balanserad hörselbild. Stämning: a = 442 Hz 
 • En muntlig presentation där du berättar vilken typ av folkmusikproffs du vill vara när du utexamineras och hur du kunde utveckla och föra folkmusikfältet framåt. Anförandet ska vara högst 3 minuter. 

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör. Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker.  

Videoinspelningen får inte redigeras. Alla verk ska spelas eller sjungas utan avbrott och i en tagning. Även anförandet ska spelas in utan avbrott i slutet av videoinspelningen. Om videoinspelningen överskrider storlekskravet på 1 GB en videoinspelning som spelats in i en oavbruten tagning vid behov delas in i mindre delar. 

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. 

Motivationsessä 

Proffs inom folkmusik kan arbeta mycket omfattande inom olika delområden av kulturfältet: som konstnärer, kompositörer, forskare, pedagoger och i olika expertuppgifter inom kulturbranschen. Motivationsessän ska vara högst tre sidor lång och du får senare anvisningar om hur den ska lämnas in. Essän ska belysa dina tankar i förhållande till folkmusikfältet och genom dem åskådliggöra orsakerna till varför du söker till Sibelius-Akademin. Du kan betona essän genom att spegla dina egna perspektiv, erfarenheter och/eller intressen genom att behandla några av eller alla följande teman: 

 • din egen musikaliska bakgrund och relation till folkmusik 
 • eventuell erfarenhet av musicerande i en grupp eller övrig musikalisk kommunikation  
 • eventuella erfarenheter av komposition och arrangemang och/eller intressen i anslutning till detta 
 • dina tankar om och/eller erfarenheter av folkmusikpedagogik och att fungera som pedagog 
 • forskningsmässiga intresseobjekt 
 • annan verksamhet inom folkmusik (till exempel organisering, organisationsverksamhet eller annan verksamhet inom sammanslutningar) 
 • dina synpunkter och tankar om folkmusikens samhälleliga och globala dimensioner 

Du kan rubricera essän som du vill. 

Nämnden kallar högst 15 sökande till urvalsprovets andra omgången utifrån poängen i den första omgången. 

Sökande som kallas till andra omgången informeras per e-post. 

Andra omgången 

Den andra omgången ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Den andra omgången består av följande delprov:   

 • Spel- och sångprov och intervju  
 • Prov i förmågan att uppfatta musik 
 • Sammusicerings- och grupparbetsprov 
 • Valfri del 

Spel- och sångprov och intervju 

I spel- och sångprovet i den andra omgången av urvalsprovet ska du framföra en helhet som är högst 15 minuter lång. Helheten bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. I helheten ska ingå en del där din förtrogenhet med finländska, och/eller nordiska, och/eller östersjöfinländska, och/eller områdets ursprungsfolks eller minoriteters traditionella typer av sång och spel framgår. Programmet i andra omgången skall vara annat än i första omgången. 

Förutom ett inslag på huvudinstrumentet ska helheten innehålla ett sångprov och om huvudinstrumentet är sång, ett spelprov. Det är också möjligt att inrymma andra inslag på biinstrument i helheten. 

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör. Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker.  

Nämnden intervjuar dig i samband med provet. 

Prov i förmågan att uppfatta musik 

Provet innebär en notskrivningsuppgift, en prima vista -uppgift samt rytmisk-melodiska avspelningsuppgifter. Provet omfattar även inlärning av melodier på gehör med ditt huvudinstrument.  

Sammusicerings- och grupparbetsprov 

Närmare anvisningar om uppgiften skickas tillsammans med kallelsen till urvalsprovet. 

Valfri del 

Du utför ett av tre alternativ i avsnittet:  

 1. forskningsuppgift 
 2. folkmusikpedagogisk uppgift 
 3. uppgift med konstnärlig betoning 

Närmare anvisningar om uppgiften skickas tillsammans med kallelsen till urvalsprovet. 

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom bedömer nämnden i urvalsprovet för folkmusik de sökandes färdigheter, kunskaper och beredskap att fungera som omfattande experter inom folkmusik.  

Följande faktorer bedöms: 

 • skickligt och tekniskt behärskande av ett eller flera instrument eller sång (inklusive improvisationsförmåga) 
 • kännedom om folkmusik: framförandesätt, historia, improvisation samt traditionella sång- och spelstilar hos finländare/nordbor/östersjöfinländare/områdets ursprungsbefolkningar  
 • skicklighet och uttrycksförmåga som är typiska för folkmusik (förmåga till hörselbaserat musicerande, typisk frasering och rytm) 
 • ensemblemusicerande och samarbetsförmåga, såsom förmåga att samarbeta med olika slags människor för att uppnå ett gemensamt mål 
 • förmågan att gestalta musik: musikalisk gestaltningsförmåga, förmågan att urskilja ljud, tonminne och musikteoretiska färdigheter 
 • motivation och förmåga att uttrycka sina mål och uppfattningar om branschen och sin egen verksamhet i förhållande till folkmusiken och omvärlden. 

Urvalsprovets poängsättning 

I urvalsprovets båda omgångar och i alla delprov bedömer nämnden sökandenas prestationer med skalan 0–25 poäng.  

I den andra omgången av spel- och sångprovet bedömer nämnden sökandenas prestationer som en helhet så att även prestationerna i den första omgången beaktas i bedömningen. Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen i spel- och sångprovet.  

Delproven viktas i det slutliga poängantalet enligt följande: 

 • Spel- och sångprov och intervju i den andra omgången 50% 
 • Ensemblemusiceringsprov i den andra omgången 10%  
 • Sammusicerings- och grupparbetsprov i den andra omgången 10 %  
 • Prov i förmågan att uppfatta musik 10 %  
 • Valfri del 10 % 
 • Presentation 5 %  
 • Motivationsessä 5 % 

Tillkännagivande av resultaten

Nämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Tillkännagivande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Läs mer om programmet