Sök till magisterprogrammet i folkmusik

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i folkmusik.

I folkmusik kan huvudinstrumentet vara kantele, violin, blåsinstrument, dragspel, mandolin, gitarr, munspel, kontrabas, slaginstrument, sång, klaviaturinstrument eller något annat instrument. I studierna kan betoningen ligga på kreativt musikerskap, pedagogik och forskning. 

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Sista inlämningsdag för första omgången före 22.3.2024 kl. 15.00 (finsk tid)
 • Andra omgången 13.–15.5.2024
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för folkmusik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet i folkmusik

De som söker till det 2,5-åriga utbildningsprogrammet i folkmusik ska välja på ansökningsblanketten till vilket av de tre inriktningsalternativen de söker:

 • Det konstnärliga inriktningsalternativet
 • Det pedagogiska inriktningsalternativet
 • Det forskningsmässiga inriktningsalternativet

Den sökande kan endast välja ett inriktningsalternativ. Det valda inriktningsalternativet påverkar studievägen i huvudämnet. Sökande till alla inriktningsalternativ väljs dock från samma urvalsgrupp.

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet. 

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. 

Första omgången 

Urvalsprovets första omgången genomförs på distans och omfattar följande delprov: 

 • Spel- och sångprov samt presentation av repertoaren
 • Prov i sammusicerande
 • Motivationsessä 

Lämna in uppgifterna via Studieinfo-systemet senast den 22 mars 2024 kl. 15 (finsk tid).

Spel- och sångprov samt presentation av repertoaren

Lämna in en videoinspelning för bedömning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. 

Program för videoinspelningen: 

 • En högst 10 minuter lång programhelhet med ditt huvudinstrument. Helheten bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. I helheten ska ingå en del där din förtrogenhet med finländska, och/eller nordiska, och/eller östersjöfinländska, och/eller områdets ursprungsfolks och/eller minoriteters traditionella typer av sång och spel framgår. Utöver huvudinstrumentet kan framförandet innehålla ett eventuellt sidoinstrument- och sångprov (frivilligt).
 • Berätta i samband med presentationen av repertoaren hur du har kommit fram till ditt val av repertoar:
  • Presentera låtarna du spelar/sjunger, varifrån kommer de och hur/från vem/var du har lärt dig dem
  • Berätta hur du har jobbat med denna repertoar
  • Förklara kort varför du valde just dessa stycken för den här situationen?

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör (du får ackompanjera dig själv). Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker.

Videoinspelningen får inte redigeras. Ett enskilt verk ska spelas eller sjungas utan avbrott och i en tagning. Alla verk behöver dock inte spelas in samtidigt. Om en enskild videoinspelning överskrider storlekskravet på 1 GB en videoinspelning som spelats in i en oavbruten tagning vid behov delas in i mindre delar.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Prov i sammusicerande

Gör en videoinspelning där du spelar och/eller sjunger tillsammans med ljudinspelningen. Vi skickar ljudinspelningarna till de sökande senast 3 veckor före inlämningsdagen. Du kan spela upp ljudinspelningen i en stereo eller en separat högtalare och spela med. Tänk på din roll mellan ackompanjemanget och solisten under framförandet: du kan till exempel spela melodin unisont, spela en stämma, ackord, improvisera m.m.

När du sjunger kan du om du vill använda vilken text som helst som går i rekimått. Exempel på rekisånger på denna websida. Du kan använda dessa eller själv välja verser. Du kan också sjunga utan ord. I provet testas din förmåga att musicera tillsammans med andra, texten är inte huvudsaken.

Kontrollera videons ljudkvalitet och fäst särskild uppmärksamhet vid att bakgrundsinspelningen och ditt eget spel ljuder samtidigt och med en balanserad hörselbild. Stämning: a = 442 Hz.

Videoinspelningen får inte redigeras.

Spela och/eller sjunga vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Motivationsessä

Du ska svara på följande frågor i en motivationsessä (max två A4-sidor):

 • Motivera varför du valde ditt inriktningsalternativ
 • Vilka är dina långsiktiga planer som professionell inom konsten?
 • Vilka studieperioder inom folkmusik stöder din utbildning?

Nämnden kallar högst 15 sökande till urvalsprovets andra omgången utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången 

Den andra omgången ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors 13–15.5.2024. Den andra omgången består av följande delprov:

 • Spel- och sångprov och intervju  
 • Prov i förmågan att uppfatta musik 
 • Sammusicerings- och grupparbetsprov 
 • Prov i skriftlig framställning

Spel- och sångprov och intervju 

I spel- och sångprovet i den andra omgången av urvalsprovet ska du framföra en helhet som är högst 15 minuter lång. Helheten bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. I helheten ska ingå en del där din förtrogenhet med finländska, och/eller nordiska, och/eller östersjöfinländska, och/eller områdets ursprungsfolks eller minoriteters traditionella typer av sång och spel framgår. Programmet i andra omgången skall vara annat än i första omgången. 

Förutom ett inslag på huvudinstrumentet ska helheten innehålla ett sångprov och om huvudinstrumentet är sång, ett spelprov. Det är också möjligt att inrymma andra inslag på biinstrument i helheten. 

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör (du får ackompanjera dig själv). Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker.

Nämnden intervjuar dig i samband med provet. 

Prov i förmågan att uppfatta musik 

Provet innebär en notskrivningsuppgift, en prima vista -uppgift samt rytmisk-melodiska avspelningsuppgifter. Provet omfattar även inlärning av melodier på gehör med ditt huvudinstrument.  

Grupparbetsprov

Närmare anvisningar om uppgiften ges på plats. Du behöver ditt eget instrument i provet.

Prov i skriftlig framställning

Du utför ett av tre alternativ i avsnittet:  

 1. forskningsuppgift 
 2. folkmusikpedagogisk uppgift 
 3. uppgift med konstnärlig betoning 

Närmare anvisningar om uppgiften skickas tillsammans med kallelsen till urvalsprovet. Returnera uppgiften som en pdf-fil per e-post till adressen siba.suunnittelja.kamu@uniarts.fi senast den 7 maj 2024.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom bedömer nämnden i urvalsprovet för folkmusik de sökandes färdigheter, kunskaper och beredskap att fungera som omfattande experter inom folkmusik.  

Följande faktorer bedöms: 

 • skickligt och tekniskt behärskande av ett eller flera instrument eller sång (inklusive improvisationsförmåga) 
 • kännedom om folkmusik: framförandesätt, historia, improvisation samt traditionella sång- och spelstilar hos finländare/nordbor/samer/östersjöfinländare/områdets ursprungsbefolkningar
 • skicklighet och uttrycksförmåga som är typiska för folkmusik (förmåga till hörselbaserat musicerande, typisk frasering och rytm) 
 • ensemblemusicerande och samarbetsförmåga, såsom förmåga att samarbeta med olika slags människor för att uppnå ett gemensamt mål 
 • förmågan att gestalta musik: musikalisk gestaltningsförmåga, förmågan att urskilja ljud, tonminne och musikteoretiska färdigheter 
 • motivation och förmåga att uttrycka sina mål och uppfattningar om branschen och sin egen verksamhet i förhållande till folkmusiken och omvärlden. 

Urvalsprovets poängsättning 

I urvalsprovets båda omgångar bedömer nämnden de sökandes prestationer i spel- och sångprovet på skalan 0–25 poäng. I de övriga delproven på skalan 0–5 poäng.

I den första omgången prioriteras delproven enligt följande:

 • Spel- och sångprov i samt presentation av repertoaren 60 %
 • Prov i sammusicerande 30 %
 • Motivationsessä 10 %

Delproven viktas i det slutliga poängantalet (den andra omgången) enligt följande:

 • Spel- och sångprov i den första och andra omgången, presentation av repertoaren samt intervju 55 %
 • Prov i sammusicerande i den första omgången 10 %
 • Grupparbetsprov i den andra omgången 10 %
 • Prov i förmågan att uppfatta musik 10 %
 • Prov i skriftlig framställning 10 %
 • Motivationsessä 5 %

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? We answered these questions among others in our Admissions chat broadcast in November 2023. The recording of the event is available on Sibelius Academy’s Instagram account. Please click here to open the recording.

Läs mer om programmet Visa utbildningsprogram detaljer