Folkmusik, magister

Väx till en mångsidig expert på folkmusik vid en ledande enhet med internationellt nätverk.

Opiskelijat soittavat kansanmusiikkia

Varför hos oss?

Hos oss kan du växa till en expert på folkmusik i en ledande enhet med internationellt nätverk. Vår utbildning ger dig de konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska färdigheter som krävs för att arbeta som specialist på folkmusik och som artist, både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll och mål

I dina studier ska du välja ett av de tre inriktningsalternativen: skapande musikerskap, pedagogik eller forskning. På magisternivå kan du utöver instrumentstudierna inrikta dig mot pedagogik eller forskning. Efter magisterexamen behärskar du på djupet folkmusikens historiska såväl som moderna spel- och sångstilar och kan tillämpa folkmusikens centrala begreppsapparat i fråga om historia, estetik och forskning.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Det pedagogiska inriktningsalternativet inom folkmusik

Den pedagogiska studieprofilen för folkmusik erbjuder studerandena mångsidig förståelse för pedagogikens fostrande och samhälleliga dimensioner samt praktiska färdigheter att fungera som specialsakkunnig inom folkmusikpedagogik, lärare och konstpedagog i olika verksamhetsmiljöer.

I vår läroplan förstås pedagogik som en bred verksamhet där musikerskapet möjliggör en växelverkan mellan individer, gemenskaper och samhället. Forskning är en vägledande utgångspunkt för praktikbaserade studier. Studierna inkluderar kurser som fokuserar på särdragen inom folkmusikpedagogik, handledd undervisningspraktik med konstnärliga och pedagogiska utgångspunkter i olika verksamhetsmiljöer, konstpedagogiska studier, filosofi om pedagogiskt tänkande samt samhällsanknutna kurser där pedagogiskt tänkande och agerande kopplas till aktuella fenomen som jämställdhet, social rättvisa och kulturell mångfald. Studierna ger den studerande allmän pedagogisk behörighet.

Det forskningsmässiga inriktningsalternativet

Inriktningsalternativet för forskare lämpar sig för studerande som är särskilt intresserade av forskning inom folkmusik. Studerande med inriktning på forskning har som lärdomsprov en pro gradu-avhandling och de övriga studierna ger de nödvändiga färdigheterna och förutsättningarna för att genomföra forskningen och förbereda en omfattande skriftlig doktorsavhandling. Forskningen kan koppla samman olika teman inom folkmusik med samhälleliga fenomen eller andra konstformer.

Studierna kan omfatta ämnen som musikhistoria, filosofi och introduktion till olika forskningsmetoder. Tyngdpunkten i studierna kan ligga på de innehåll som är centrala för varje studerandes lärdomsprov. Under studietiden får studeranden också nödvändiga färdigheter för fortsatta studier.

Det konstnärliga inriktningsalternativet

Det konstnärliga inriktningsalternativet förbereder studeranden i att arbeta som en folkmusiker som i första hand uppträder, komponerar och arrangerar. Arbetsuppgifterna för en professionell folkmusiker kan vara mycket varierande: ensembler, teater, danskonst, mångkonstnärliga projekt och undervisning ingår alla i arbetsuppgifterna. Efter utexamineringen känner studeranden till folkmusikens musiktradition och historia på bred front och kan tillämpa sina färdigheter för att producera ny musik för olika sammanhang.

Det konstnärliga inriktningsalternativet inkluderar mycket instrumentstudier, sammusicerande och sång, improvisationsstudier, kompositions- och arrangemangsstudier, förtrogenhet med traditionell musik och skapande av ny musik utifrån den. Under studierna övar man dessutom på att diskutera och skriva kunskapsbaserat om fenomen inom branschen.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Bekanta dig med studievardagen

Utöver instrumentstudierna ingår även rikligt med ensemblemusicerande. Den största av ensemblerna är Sibelius-Akademins Folk Big Band (FBB), som är en folkmusikorkester bestående av 30-40 folkmusikstuderande och lärare. Som studerande får du delta i FBB:s verksamhet. 

Utbildningsprogrammet i folkmusik publicerar regelbundet inspelningar, studiematerial och lärdomsprov som du kan bekanta dig med på Etno.net.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)
2,5 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

 • Sirpa Lahti

  ämnesledare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  Timlärare, Gemensam undervisning, Öppet campus
  +358407384736
  sirpa.lahti@uniarts.fi

Enhet

Kansanmusiikin aineryhmä
Sibelius-Akatemia

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi