Sök till utbildningsprogrammet i folkmusik (kandidat + magister)

Urvalsguiden för den 5,5-åriga utbildningen i folkmusik.

Ändringar till urvalsgrunderna i händelse av en församrad coronasituation

Dekanus vid Sibelius Akademin har 15.3.2021 beslutit att den sista omgången i urvalsprovet i detta utbildningsprogram utförs på distans för att garantera säkerheten för sökande och personalen i urvalsprovet i den försämrade coronasituationen. Ytterligare information skickas till de sökande också per e-post.

Ansökningstid: 7.-20.1.2021 kl. 15 (finsk tid)
Urvalsprov: genomförs som en videoinspelning och i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors, andra omgången 10.–12.5 (preliminär tidtabell)
Urvalsresultat: 2.6.2021

Ditt huvudinstrument kan vara kantele, fiol, blåsinstrument, dragspel, mandolin, gitarr, munspel, kontrabas, slaginstrument, sång, klaviaturinstrument eller något annat instrument. I studierna kan betoningen ligga på kreativt musikerskap, pedagogik och forskning.

Vem kan söka?

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning som krävs för ansökningsmålet. Skicka de bilagor som visar din grundutbildning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-portalen inom utsatt tid.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, är antagningsbeslutet villkorligt tills du lämnar in ett intyg över avlagd examen till Sibelius-Akademin. Lämna in till Sibelius-Akademin ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar, dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande. Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier och prov som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år)

Du kan söka till en utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen om du har avlagt minst någon av följande:

 • Finländsk studentexamen (OBS, enbart avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen räcker inte)
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • Högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Andra begränsningar vid ansökan

Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall du ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne eller -instrument, beaktas ansökan till den 2,5-åriga utbildningen ifall du är behörig för denna. Ifall du inte är behörig för den 2,5-åriga utbildningen beaktas ansökan till den 5,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Om du har en gällande studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet, ska du antingen anhålla om byte av studierätt eller dispens till två samtida examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för folkmusik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Fyll i din elektroniska ansökningsblankett under ansökningstiden i Studieinfo-systemet. Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Inlämnande av förhandsuppgifter eller övriga bilagor anses inte som ansökan om den egentliga ansökningsblanketten inte har skickats in i tid.

Din ansökan förkastas om du inte lämnar in de begärda förhandsuppgifterna eller andra bilagor, intyg eller utredningar inom utsatt tid och i det begärda formatet till Sibelius-Akademin.

Bilagor till ansökan

Skicka dina intyg och andra nödvändiga bilagor till Sibelius-Akademins ansökningstjänster som pdf-fil via Studieinfo-systemet inom utsatt tid.

Av alla sökande krävs:

 • Intyg om grundutbildning med studieprestationsutdrag
  Om det gäller en utländsk utbildning, kan det hända att vi kräver kompletterande information om det status examen har i utbildningssystemet i landet i fråga. Om den examen du håller på att avlägga blir färdig först efter ansökningstiden har gått ut, behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande).
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna, ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på. Examen ska bli färdig inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande för att kunna användas som ett bevis för språkkunskaper.
 • Officiellt identitetskort
  Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort). Identiteten kan även intygas med ett finländskt körkort.
 • Dokument som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
  Om du söker till utbildning som ges på engelska och kommer från ett EU/ETA-land eller Schweitz, bör du leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift.

Av dokumenten ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och kan inte bevisa sin examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Läs mera om sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting.

Urvalsproven

Hur urvalsproven slutligen genomförs avgörs med beaktande av den rådande pandemisituationen. Om sättet att genomföra urvalsproven ändras informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. 

Du kan bli kallad till urvalsproven om:

 1. Du inom utsatt tid har sparat din elektroniska ansökan och de enligt urvalskriterierna nödvändiga bilagor via Studieinfo-portalen och
 2. dekanen vid Sibelius-Akademin har konstaterat att du utifrån dessa dokument är behörig.

Sibelius-Akademins urvalsprov genomförs på det sätt som anges i urvalsgrunderna för utbildningsprogrammet. Formerna för genomförandet varierar, men de kan innehålla video- och ljudinspelningar, delprov som utförs via fjärruppkoppling samt delprov som ordnas i våra lokaler i Helsingfors. Om ansökningsmålet ordnar urvalsproven eller delproven i lokalerna i Helsingfors ska du förbereda dig på att delta i urvalsprovet under de dagar och vid de tider som angetts. Du betalar själv dina resekostnader och arrangerar själv ditt logi för provdagarna.

Anvisningar för distansprovet skickas separat till dem som behöver det.

Preliminära tidtabell för urvalsprov publiceras i enskilda utbildningsprogrammens egna urvalskriterier i januari före ansökningsvåren. Urvalsproven för olika ansökningsmål kan delvis ordnas samtidigt. Om du söker till flera ansökningsmål bör du välja vilket urvalsprov du vill delta i om tiderna kolliderar.

Detaljerade anvisningar och tidtabeller för urvalsproven meddelas i kallelsen till urvalsprovet. Vi ber dig bekräfta att kallelsen till urvalsprovet har kommit fram. Sibelius-Akademin kan på begäran skicka ett preliminärt kallelsebrev till sökande som bor utomlands om visumprocessen kräver det.

Mer exakta individuella tider för urvalsproven meddelas senast på morgonen dagen för urvalsprovet. Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande. Godtagbara skäl är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller insjuknande (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Alla omgånar av urvalsprovet kan bestå av flera delprov. Varje del av urvalsprovet är obligatorisk. Om du inte deltar i urvalsprovet eller något av de obligatoriska delproven kan du inte antas.

Urvalsprovet är en sluten tillställning. Du kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med dig, men inga andra utomstående personer. Urvalsproven får inte spelas in.

Du bör meddela Sibelius-Akademins ansökningstjänster så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Första omgången

Första omgången av urvalsprovet består av följande delprov: 

 1. Spel- och sångprov
 2. Motivationsessä

Spel- och sångprov

Spel- och sångprovet i den första delen av urvalsprovet genomförs som en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 30.3.2021 kl. 15 (finsk tid). Program som ska förberedas i videoinspelningen:

 1. En högst 15 minuter lång programhelhet med ditt huvudinstrument.
  • Helheten bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. Helheten måste innehålla ett moment där din förtrogenhet med den traditionella finska folkmusiken framgår. 
  • Förutom ett inslag på huvudinstrumentet är det möjligt att i framförandet inrymma ett prov på biinstrument eller sång. 
 2. Till slut skall du muntligt beskriva din vision om hurdan du vill vara som professionell folkmusikutövare efter examen och hur du kunde utveckla och föra folkmusikfältet framåt. Anförandet ska vara högst 5 minuter. 

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör. Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker. 

Videoinspelningen får inte redigeras. Alla verk ska spelas eller sjungas utan avbrott och i en tagning. Även anförandet ska spelas in utan avbrott i slutet av videoinspelningen. Om videoinspelningen överskrider storlekskravet på 1 GB en videoinspelning som spelats in i en oavbruten tagning vid behov delas in i mindre delar.

Spela vänd mot kameran så att händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna.

Motivationsessä

Leverera din motivationsessä till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 30.3.2021 kl. 15 (finsk tid).

Motivationsessän ska vara högst tre (3) sidor och du kan rubricera den som du vill. Essän ska innehålla följande information:  

 • Din egen musikaliska bakgrund, utbildning och förhållande till folkmusik
 • Eventuell erfarenhet av musicerande i en grupp eller övrig musikalisk kommunikation 
 • Din övriga verksamhet inom folkmusik (t.ex. undervisning, forskning, organisering, organisationsverksamhet eller övrig samhällelig verksamhet) 
 • Anledningen till att du vill studera folkmusik vid Sibelius-Akademin.

Andra omgången

Till den andra omgången väljer nämnden högst 15 sökande utifrån poängen från den första omgången. Sökande som kallas till andra omgången informeras per e-post.

Den andra omgången av urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Beträffande sättet att genomföra urvalsproven måste dock den rådande pandemisituationen beaktas. Konstuniversitetet följer utvecklingen av pandemisituationen och bedömer på nytt hur urvalsproven genomförs våren 2021. Om Konstuniversitetet anser att urvalsproven inte kan ordnas i lokalerna i Helsingfors och alla delar av provet måste genomföras på distans, informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. Avsikten är att göra så få ändringar i innehållet som möjligt.

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov: 

 1. Spel- och sångprov och intervju
 2. Prov i förmågan att uppfatta musik
 3. Sammusicerings- och grupparbetsprov

Spel- och sångprov

I spel- och sångprovet i den andra omgången av urvalsprovet ska du framföra en helhet som är högst 15 minuter lång. Helheten bör bevisa behärskning av instrumentet eller sång samt förtrogenhet med folkmusikens framförandesätt. Repertoaren kan bestå av traditionell, ny samt självkomponerad folkmusik och improvisation. Helheten måste innehålla ett moment där din förtrogenhet med den traditionella finska folkmusiken framgår. Programmet i andra omgången skall vara annat än i första omgången. 

Förutom ett inslag på huvudinstrumentet ska helheten innehålla ett sångprov och om huvudinstrumentet är sång, ett spelprov. Det är också möjligt att inrymma andra inslag på biinstrument i helheten. 

Musiken bör framföras utan noter och utan ackompanjatör. Basister och slagverkare kan i en del av programmet använda sig av en assisterande musiker. 

Nämnden intervjuar dig i samband med provet. 

I andra omgången av spel- och sångprovet bedömer urvalsnämnden de till andra omgången godkända sökande på så sätt att poängen baserar sig på den sökandes alla delprestationer, d.v.s. första omgången av urvalsprovet beaktas också. Poängtalet för andra omgången förblir spel- och sångprovets slutgiltiga poäng. 

Prov i förmågan att uppfatta musik

I provet bedöms den musikaliska uppfattningsförmågan, förmågan att skilja åt ljud, tonminnet och musikteorifärdigheter. Provet innebär en notskrivningsuppgift, en prima vista -uppgift samt rytmisk-melodiska avspelningsuppgifter. Provet omfattar även inlärning av melodier på gehör med ditt huvudinstrument. 

Sammusicerings- och grupparbetsprov

I provet testas din förmåga att sammusicera samt arbeta med olika människor mot gemensamma mål. Närmare instruktioner för uppgiften skickas i samband med kallelsen till urvalsprovet.

Bedömning av urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas, kommer för sent eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Bedömningsgrunder

Urvalet baserar sig på de bedömningar som urvalsnämnderna utifrån prestationerna i urvalsprovet gjort av sökandenas skicklighet, kunskaper och färdigheter som musiker. I urvalet beaktas dessutom förmågan att tillgodogöra sig utbildning inom musik. I urvalsprovet bedöms dina tekniska färdigheter och ditt uttryck, din gestaltningsfärdighet samt din kännedom om folkmusik.

Delproven i urvalsprovet påverkar dina slutgiltiga poäng enligt följande:

 • Spel- och sångprov samt intervju
  • Spel- och sångprov 70 %
  • Anförande och intervju 5 %
 • Motivationsessä 5 % 
 • Sammusicerings- och grupparbetsprov 10 %
 • Prov i förmågan att uppfatta musik 10 %

Tillkännagivande av resultaten

Rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet fås endast genom att delta i processen som omfattar urvalsprov. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Resultaten från urvalsproven kan ses från och med kl. 9.00 den dagen resultaten offentliggörs. Beslutet offentliggörs i Studieinfo-systemet och på Konstuniversitetets webbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet. Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Sökande till de olika ansökningsmålen rangordnas efter hur väl de har lyckats i urvalsprovet. Efter de som har antagits till utbildningen kan den bästa eller de bästa sökandena placeras på en reservlista så att de kan köa för en studieplats som eventuellt blir ledig senare.

Sökande till de olika ansökningsmålen rangordnas efter hur väl de har lyckats i urvalsprovet. Efter de som har antagits till utbildningen kan den bästa eller de bästa sökandena placeras på en reservlista så att de kan köa för en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna är bundna till respektive ansökningsmål eller respektive kö, om ansökningsmålet har flera köer. Även en sökande som är på reservplats ska uppfylla urvalskriterierna för ansökningsmålet. En studieplats kan bli tillgänglig för en sökande som placerats på reservplats endast om någon som valts till ansökningsmålet (eller kön) inte tar emot sin studieplat eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsmål, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om nya studerande inte antas till ansökningsmålet kan sökande inte heller placeras på reservplats för ansökningsmålet.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Samma dag som urvalsresultatet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet inom 14 dagar från den dag de resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.

Läs mer om programmet