Sök till tidig musik som huvudämne (kandidat + magister)

Urvalsguiden för den 5,5-åriga utbildningen i instrument- och sångstudier i klassisk musik (tidig musik som huvudämne).

Tidig musik som huvudämne ingår i utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik. Inom ansökningsobjekt för tidig musik är huvudinstrument ett periodinstrument, som kan vara blåsinstrument (barockoboe, blockflöjt, tvärflöjt), stråkinstrument (barockcello, barockviolin, viola da gamba), cembalo eller luta. 

OBS! Den här urvalsguiden är utdaterad. Ansökningsguiden kommer att uppdateras på denna sida i november 2024. Ange din e-postadress för att få en påminnelse när Sibelius-Akademin publicerar urvalsguiderna för 2025: https://q.surveypal.com/julkaisumuistutus-2025.

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Prov i allmänmusikaliska färdigheter 16.4.2024
 • Urvalsgrupp för ÖPU-leden: sista inlämingsdag för intyget över avlagda studier före 26 april 2024 kl. 15
 • Andra omgången 2–6.5.2024 (en dag per sökande)
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • Högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Dessutom kan en person som har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland söka till studierna.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument).

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har prorektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (tidig musik)

Ansökningsmålet för tidig musik har två urvalsgrupper:

 1. Allmän urvalsgrupp
 2. Urvalsgrupp för ÖPU-leden

På ansökningsblanketten ska du välja i vilken urvalsgrupp du söker. De nya studerandena väljs separat i båda antagningsgrupperna. Urvalsgrupperna har dock en gemensam kö för reservplatser.

Den första ongången av urvalsprovet är olika för båda urvalsgrupperna. Det andra skedet av urvalsprovet är densamma för båda urvalsgrupperna.

Allmän urvalsgrupp

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans med en video och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. I urvalsprovet ingår även ett prov i allmänna musikaliska färdigheter.

Första omgången: Förhandsuppgift  

Leverera följande förhandsuppgift till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast den 24 januari 2024 kl. 15 (finsk tid):

 • En videoinspelning där du med det periodinstrument du angett på ansökningsblanketten framför ett valfritt program på cirka 5 minuter, som är ett annat än programmet i urvalsprovets andra omgång.

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet kan vara klaviaturinstrument/knäppinstrument/cello/gamba.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Om ditt huvudinstrument är cembalo, gör videoinspelningen från sidan så att hela du syns när du spelar. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Det är inte tillåtet att redigera videoinspelningen. Alla verk ska spelas utan avbrott och i en tagning. Om videoinspelningen överskrider storlekskravet på 1 GB en videoinspelning som spelats in i en oavbruten tagning vid behov delas in i mindre delar.

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Den andra delen av huvudinstrumentprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors 2–6.5.2024 (en dag per sökande). Den exakta tiden meddelas senast i kallelsen till urvalsprovets andra omgången. Provet i den andra omgången består av ett spelprov och en intervju.

Spelprov 

Program för spelprovet: 

 1. Inlärningsuppgift som skickas till de sökande per e-post två veckor före urvalsprovet
 2. Två valfria kompositioner från olika stilperioder 
 3. prima vista-spel enligt nämndens prövning 
 4. för cembalister och lutister ingår dessutom en generalbasuppgift som skickas till de sökande per e-post två veckor före urvalsprovet. 

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Framför programmet med det periodinstrument som du har angett som ditt huvudinstrument på ansökningsblanketten. 

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, det ackompanjerande instrumentet är cembalo. Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Ange på ansökningsblanketten om du vill använda dig av universitetets ackompanjatör. Det är inte möjligt att öva med ackompanjatör före provet. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet (22.4.2024) gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör: 

 • Lämna in notmaterial för valfria stycken inom det datum som är angivet i anvisningarna i kallelsen till urvalsprovet. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt. 
 • Du ska ha med dig samma noter till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som ihoptejpade kopior. 

Intervju 

Urvalsnämnden intervjuar sökanden i samband med spelprovet. 

Urvalsgrupp för ÖPU-leden

I urvalsgruppen för ÖPU-leden kan sökande som avlagt de krävda 30 sp för studier vid Konstuniversitetets ÖPU-led söka till närurvalsprov i tidig musik. Mer information om studier längs ÖPU-leden i tidig musik öppna hittar du på den här sidan.

Sökande som avlagt de obligatoriska studierna längs ÖPU-leden inom utsatt tid kan direkt delta i det andra skedet av urvalsprovet som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. I urvalsprovet ingår dessutom ett prov i allmänmusikaliska färdigheter.

Första omgången

Lämna in ett intyg över avlagda studier längs ÖPU-leden som PDF-fil via Studieinfo-systemet senast den 26 april 2024 kl. 15.

Före närurvalsprovet skickar vi en villkorlig kallelse till närurvalsprovet till dem som söker till antagningsgruppen för ÖPU-leden, och ifall den sökande inte inom utsatt tid har avlagt de studier som krävs vid det öppna universitetet dras kallelsen in.

Andra omgången

Närurvalsprovet för huvudinstrument ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors 2–6.5.2024 (en dag per sökande). Den exakta tiden meddelas senast i kallelsen till urvalsprovets andra omgången. Provet består av ett spelprov och en intervju.

Spelprov

Program för spelprovet:

 1. Inlärningsuppgift som skickas till de sökande per e-post två veckor före urvalsprovet
 2. Två valfria kompositioner från olika stilperioder
 3. Prima vista-spel enligt nämndens prövning
 4. För cembalister och lutister ingår dessutom en generalbasuppgift som skickas till de sökande per e-post två veckor före urvalsprovet.

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Framför programmet med det periodinstrument som du har angett som ditt huvudinstrument på ansökningsblanketten.

Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, det ackompanjerande instrumentet är cembalo. Du kan använda din egen eller universitetets ackompanjatör. Ange på ansökningsblanketten om du vill använda dig av universitetets ackompanjatör. Det är inte möjligt att öva med ackompanjatör före provet. När tidsfristen för inlämnande av notmaterialet (22.4.2024) gått ut kan inga ändringar göras i valet av ackompanjatör.

Om du använder dig av universitetets ackompanjatör:

 • Lämna in notmaterial för valfria stycken inom det datum som är angivet i anvisningarna i kallelsen till urvalsprovet. Noterna ska skickas i PDF-format och varje stycke i en separat fil (inte en sida i taget). Den största tillåtna filstorleken är 20 Mb. I början av varje notblad ska du ange såväl tonsättarens och styckets namn som ditt eget namn och ansökningsobjekt.
 • Du ska ha med dig samma noter till det egentliga urvalsprovet, antingen i original eller som ihoptejpade kopior.

Intervju

Urvalsnämnden intervjuar sökanden i samband med spelprovet.

Prov i allmänmusikaliska färdigheter

Till urvalsproven i den 5,5-åriga utbildningen hör förutom provet i huvudinstrument eller huvudämne även ett prov i allmänmusikaliska färdigheter. Provet ordnas på distans den 16 april 2024 kl. 10.30 eller kl. 18.30.

Du ska ange din önskade tidpunkt för provet på ansökningsblanketten under ansökningstiden. Provet varar högst två timmar. Varje deltagare deltar endast en gång i provet, även om hen söker till flera ansökningsmål. I provet i allmänmusikaliska färdigheter deltar endast de sökande som fortfarande deltar i urvalsprocessen vid provtillfället.

I proven kan man till exempel bedöma färdigheterna i notläsning, behärskandet av musikaliska begrepp (tonarter, harmoni, kadenser, intervaller, taktarter och tidsvärden), förmåga till hörselbaserad musikalisk uppfattning och notsättning samt kännedom om den västerländska konstmusikens historia.

Nedan följer modelluppgifter utifrån vilka de sökande får en uppfattning om den nivå på kunnande som krävs i provet. Enskilda uppgiftstyper kan variera. De sökande informeras separat om det närmare genomförandet av provet senast två veckor före provtillfället per e-post. Klicka här för modelluppgifterna.

Granskarna av provet i allmänmusikaliska färdigheter ger ett utlåtande till urvalsnämnden om sökandens förutsättningar att genomföra studierna enligt läroplanen under den eftersträvade studietiden samt om ett eventuellt behov av s.k. brostudier. Urvalsnämnden beaktar utlåtandet som en del av helhetsbedömningen i den sista delen av urvalsprovet, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna för ansökningsobjektet. Endast de provprestationer som klarar sig till ansökningsmålets sista del bedöms.

Resultaten från provet i allmänmusikaliska färdigheter kan användas som en del av bedömningen av utgångsnivån för de sökandes studier. Om den sökande inte uppvisar tillräckliga färdigheter för studier i allmänmusikaliska färdigheter på högskolenivå kan hen åläggs att komplettera sina kunskaper med s.k. brostudier. Mer information om detta finns i brevet om godkännande. Brostudierna ska avläggas före de egentliga studieperioderna i allmänmusikaliska färdigheter.

Provet ordnas på det språk som den sökande ansöker om att studera på.

Du hittar mer information om studierna i allmänmusikaliska kunskaper från den här handboken.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom bedömer nämnden i urvalsprovet för tidig musik de sökandes 

 • konstnärliga meriter och särprägel 
 • kännedom om framförandepraxis från olika tidsperioder 
 • stilmedvetenhet, strukturering och frasering 
 • tekniska kvalitet (klang, intonation, motoriska färdigheter). 

I intervjun i samband med urvalsprovet utvärderar nämnden dessutom den sökandes mål i förhållande till utbildningsprogrammets undervisningsplan, där ensemblemusicerande, forskning och seminariearbete betonas.  

Urvalsprovets poängsättningen 

I den allmänna antagningsgruppen bedömer nämnden i den första omgången av urvalsprovet de sökandes prestationer enligt skalan 0–1 och i den andra omgången på skalan 0–25 poäng. Poängen i den första omgången påverkar inte poängen i den andra omgången. Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande.

I urvalsgruppen för ÖPU-leden bedömer nämnden de sökandes prestationer i det andra omgången av urvalsprovet (närurvalsprov) enligt skalan 0–25 poäng. Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande.

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. I tidig musik har både urvalsgrupperna en gemensam kö för reservplatser. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? We answered these questions among others in our Admissions chat broadcast in November 2023. The recording of the event is available on Sibelius Academy’s Instagram account. Please click here to open the recording.

Läs mer om programmet Visa utbildningsprogram detaljer