Ansök till Konstuniversitetets utbildningsprogram via det Öppna universitetet

Du kan söka till programmet om du har avlagt en tillräcklig mängd studier i detta område vid öppna universitetet.

Du kan ansöka om att bli examensstuderande genom att avlägga tillräckligt många studier vid det öppna universitetet.

Du kan ansöka till examenstudier vid utbildningsprogrammet i tidig musik eller till magisterprogrammet i konsförvaltning och företagande på basis av dina avlagda studier vid det öppna universitetet. Studier vid det öppna universitetet är i regel avgiftsbelagda (15 euro / studiepoäng).

Vad är studier längs ÖPU-leden?

Med studier längs ÖPU-leden avses studier som avlagts vid det öppna universitetet och på basis av vilka man kan söka till ett utbildningsprogram i en separat ansökningsgrupp. Studier längs ÖPU-leden godkänns som en del av examen.  Utöver de slutförda studierna längs ÖPU-leden måste den sökande uppfylla de övriga antagningsvillkoren för utbildningsprogrammet.

Om du har ett giltigt Uniarts-användarnamn kan kolla läget för dina egna studier vid det öppna universitetet i studiedatasystemet Peppi.  Du kan också be om uppgifter om dina prestationer på adressen avoin@uniarts.fi. Studieprestationerna gäller i högst tio år.

Studier längs ÖPU-leden i tidig musik

Baserat på dina studier vid det öppna universitetet kan du söka till utbildningsprogrammet för tidig musik för antingen en 5,5-årig utbildning (utbildning som leder till kandidatexamen och magisterexamen) eller en 2,5-årig utbildning (utbildning som leder till magisterexamen).

Ansökan till examenstudier i tidig musik via den öppna ÖPU-leden

Du kan varje år ansöka till Konstuniversitetets examensstudier via den gemensamma ansökan till högskolorna på Studieinfo.fi.

När du ansöker via ÖPU-leden kommer du direkt till ansökningsprocessens andra skede. Utöver de slutförda studierna längs ÖPU-leden måste du uppfylla de övriga ansökningsvillkoren för utbildningsprogrammet. 

ÖPU-leden vid öppna universitetet

Syftet med studierna i tidig musik är att bekanta sig med framförandepraxis för tidig musik genom individuella instrumentstudier, samspel samt olika teori- och historiekurser och seminarier. ÖPU-leden består av instrumentstudier (15 sp) och kompletterande studier (15 sp).

Instrumentstudier (15 sp)

Instrumentstudierna (15 sp) består av individuella undervisningstimmar under ett läsår (fyra 60 minuters undervisningstimmar per termin) och den studerandes eget arbete.

Den studerande fokuserar på tekniken, uttryckssättet och repertoaren för periodinstrumentet. Den studerande kan i slutet av studierna avlägga en nivåprestation eller biämnesexamen.

Ansökningstiden för instrumentstudier är varje år i april under ansökningstiden för det öppna universitetet. Du kan göra en ansökan med en oredigerad videoinspelning på cirka 5 minuter i en enda tagning. Du ska spela ett valfritt program av tidig musik på ett periodinstrument. Du får använda noter när du spelar. Du får om möjligt framföra stycken med ackompanjemang när de kräver det. Ca 3–5 studerande antas årligen till instrumentstudierna. De sökande informeras om antagningen i juni.

Kompletterande studier (15 sp)

Den studerande sammanställer de kurser i det årliga utbildningsprogrammet för tidig musik som intresserar den studerande och som bäst kompletterar kunnandet.

Du hittar undervisningsutbudet för tidig musik i öppna universitetets kurskalender. Bekanta dig med kurskalendern här.

Till kompletterande studier söker man två gånger om året under ansökningstiden vid det öppna universitetet. Man söker separat till varje kurs och studerandena väljs utifrån ett fritt formulerat motivationsbrev där de motiverar sitt deltagande i kursen i fråga.

Mer information

Mer information om öppna universitetet för tidig musik: Hanna Paananen, Planerare, Det Öppna campusets tjänster, hanna.paananen(at)uniarts.fi

Mer information om utbildningsprogrammet för tidig musik och innehållet för studierna: Annamari Pölhö, ämnesledare i tidig musik, annamari.polho(at)uniarts.fi

Sibelius-Akademins ansökningsservice: siba.ansokan(at)uniarts.fi

Konstförvaltning och företagande längs ÖPU-leden

Till studierna längs ÖPU-leden hör:

Du kan med studierna längs ÖPU-leden också kombinera studieavsnitt som hör till ovanstående studiehelheter till en omfattning av minst 20 studiepoäng. I öppna universitetets kurskalender ser du vilka studier som ÖPU-leden för närvarande erbjuder.

Bekanta dig med kurskalendern här.

Ansökan till studier längs ÖPU-leden i konstledning och företagande

Du ansöker till magisterprogrammet Arts Management vid Konstuniversitetet, Society and Creative Entrepreneurship via den gemensamma ansökan till högskolorna på Studieinfo.fi. Nästa ansökan är år 2024.

Vartannat år väljs ca 8–15 studerande till magisterprogrammet Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship, varav det öppna universitetets kvot för ÖPU-leden var 2 studerande för år 2022. År 2024 är kvoten cirka 3 studerande.

Magisterprogrammet Arts management, society and creative entrepreneurship

År 2021 förnyades Sibelius-Akademins internationella magisterprogram vid Konstuniversitetet, varefter namnet på utbildningsprogrammet och huvudämnet har varit Arts management, society and creative entrepreneurship. Programmet leder till en konstmagisterexamen.

Mer information

Mer information om studier längs ÖPU-leden på öppna universitetet i magisterprogrammet Arts management: Juho Kaitajärvi-Tiekso, Planerare, Det Öppna campusets tjänster, juho.kaitajarvi-tiekso(at)uniarts.fi

Sibelius-Akademins ansökningsservice: siba.ansokan(at)uniarts.fi