Avgifter och annulleringsvillkor för studier vid öppna universitetet

Konstuniversitetets öppna universitet tar ut en studieavgift för studietjänsterna och en separat avgift för eventuella specialarrangemang och för undervisningsmaterial.

Studieavgifter

Studieavgiften bestäms enligt studiernas omfattning och är 15 € per studiepoäng som ingår i studierätten. 

Närvaroanmälda examensstuderande och personal vid Konstuniversitetet får 50 % rabatt på Öppna universitetets studieavgifter. Dessutom är specificerade kurser kostnadsfria för examensstuderande som är närvaroanmälda. Studerande som studerar med studierätt för kontinuerligt lärande vid Konstuniversitetet debiteras ingen avgift för Öppna universitetets studieavgift.

Studieavgiften kan återbetalas i samband med att deltagandet återkallas endast i sjukdomsfall med läkarintyg eller om kursen ställs in av det öppna universitetet.

I fråga om studieavgifterna vid Konstuniversitetets öppna universitet iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten 21.2.1992/150 samt statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet 17.12.2009/1082.

Annulleringsvillkor

Anmälan är bindande efter att den studerande har underrättats om studierätten. Eventuella annulleringar ska meddelas till Konstuniversitetets öppna universitet avoin@uniarts.fi senast en vecka innan kursen börjar, om inte annat anges i kursbrevet.

Öppna universitetet förbehåller sig rätten att:

  • göra ändringar i kursarrangemangen
  • annullera kursen/studiehelheten till exempel på grund av ett litet antal deltagare
  • flytta tidpunkten för undervisningen eller ändra sättet att genomföra undervisningen.

Återbetalning av studieavgift

Den kursavgift som redan betalats återbetalas endast i sjukdomsfall mot sjuk- eller läkarintyg eller om kursen annulleras av öppna universitetet. 

Studieavgiften återbetalas inte av orsaker som hänför sig till den studerandes egen aktivitet, såsom:

  • frånvaro från undervisningen
  • avbrytande av studier
  • tekniska problem i anslutning till den studerandes datanät eller motsvarande tekniska problem.

Om en studerande annullerar sin studierätt i strid med villkoren, debiteras studieavgiften till fullt belopp.  Ansökan om återbetalning av avgiften söks skriftligen på adressen avoin@uniarts.fi. Ange i meddelandet din bankförbindelse (IBAN och BIC/SWIFT-koden) samt de kurser för vilka du ansöker om återbetalning. Bifoga inte känsliga dokument såsom sjukintyg till e-posten. Anvisningar för datasäker sändning av känsliga dokument skickas separat.