Avoimen yliopiston opintomaksut ja peruutusehdot

Taideyliopiston avoin yliopisto perii opintomaksun opintopalveluista ja erillisen maksun mahdollisista opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista.

Ehdot ovat voimassa 1.8.2023 alkaen.

Opintomaksut

Taideyliopiston järjestämien opintojen opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15€ opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. Opintomaksu on arvonlisäveroton. Lisäksi yliopisto voi periä materiaali- tai lippumaksun opintojaksolla käytetyistä materiaaleista tai esitys-, konsertti-, tai näyttelylipuista, tai opiskelija voi olla velvollinen itse hankkimaan opintoihin kuuluvia materiaaleja tai lippuja.

Koko vuoden kestävien opintokokonaisuuksien maksut laskutetaan lukuvuoden alussa.

Opintomaksu suoritetaan verkkolomakkeella tai laskulla opinto-oikeuden myöntämisen jälkeen ja voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082.

Alennusryhmät ja maksuttomat opinnot

Taideyliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat ja henkilökunta saavat avoimen yliopiston opintomaksuista 50% alennuksen. Alennus ei koske yhteistyöoppilaitosten järjestämiä opintoja.

Lisäksi erikseen määritellyt opintojaksot ovat läsnäoleviksi ilmoittautuneille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille maksuttomia, mikäli opintojakso mahtuu opiskelijan HOPS:aan. Maksuton opintotarjonta on koottu Taideyliopiston opinto-oppaassa, josta löytyy myös tarkemmat osallistumisehdot.

Taideyliopiston jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevilta ei peritä avoimen yliopiston opintomaksua.

Muista maksuttomista opinnoista, alennusryhmistä ja niiden kestosta tiedotetaan erikseen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Hakemuksen tai kurssipaikan voi perua maksutta haun olleessa käynnissä tai viimeistään viikkoa ennen kurssin tai opintokokonaisuuden alkua, ellei kurssikirjeessä toisin mainita. Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa kirjallisesti Taideyliopiston avoimeen yliopistoon avoin@uniarts.fi.

Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti tai viimeisen peruutuspäivän jälkeen, opintomaksu veloitetaan täysimääräisenä.  

Avoin yliopisto pidättää oikeuden: 

  • tehdä muutoksia kurssijärjestelyihin.
  • peruuttaa kurssi/opintokokonaisuus esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
  • siirtää opetuksen toteuttamisajankohtaa tai muuttaa opetuksen toteuttamistapaa. 

Yhteistyöoppilaitosten peruutusehdot

Yhteistyöoppilaitosten järjestämässä opetuksessa noudatetaan oppilaitosten omia peruutusehtoja. Katso kunkin oppilaitoksen peruutusehdot oppilaitoksen verkkosivuilta.

Muutokset opintosuunnitelmaan opintokokonaisuuksien suorittajille

Opintokokonaisuuksissa ei ole opintojaksokohtaisia peruutusjaksoja, vaan muutokset vahvistetun opintosuunnitelman laajuuteen tulee anoa kirjallisesti Taideyliopiston avoimesta yliopistosta (avoin@uniarts.fi) viimeistään viikkoa ennen opintokokonaisuuden alkua, ellei hyväksymiskirjeessä toisin mainita.

Äitiys-, vanhempainvapaa, siviili- tai asepalvelus

Äitiys-, vanhempainvapaa, siviili- tai asepalvelus ei pääsääntöisesti oikeuta opintomaksun palautukseen tai opinto-oikeuden siirtämiseen.

Poikkeuksena tähän ovat 1,5–2 vuoden kestävien opintokokonaisuuksien opinto-oikeudet, joissa 2. vuoden opintoihin ajoitettujen opintojen siirtoa voi anoa kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella ennen 3. tai 4. lukukauden alkua osoitteesta avoin@uniarts.fi.

Hakemuksen jättämisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa todistus äitiys-, vanhempainvapaasta, siviili- tai asepalveluksesta avoimeen yliopistoon. Opinto-oikeuden siirron voi myöntää vain opintokokonaisuuksien osakursseille, joiden opinnot ovat paikka- ja aikasidonnaisia ja edellyttävät läsnäoloa opetukseen. Opinto-oikeuden siirtoa ei myönnetä opintokokonaisuuksien 1. vuodelle.

Sairastuminen opintokokonaisuuden opintojen aikana

Mikäli opiskelija sairastuu kesken opintokokonaisuuden, opintomaksu palautetaan vain niiden opintojaksojen osalta, joiden aikana opiskelija ei ole opiskelukykyinen. Poissaolo tulee osoittaa lääkärintodistuksella. 

Jos Taideyliopisto järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvia samoja tai vastaavia opintoja seuraavan lukukauden tai -vuoden aikana, opiskelija voi vaihtoehtoisesti hakea opinto-oikeuden pidennystä. Opinto-oikeuden pidennystä voidaan myöntää vain avoimen yliopiston opinto-oikeudella opiskeleville ja opinnoille, jotka ovat Taideyliopiston järjestämiä. Pidennystä myönnetään vain, jos lääkärintodistuksesta käy ilmi, ettei opiskelija ole ollut opiskelukykyinen kurssin aikana. Pidennystä ei voida myöntää, jos seuraavaa tai vastaavaa opintojaksoa ei järjestetä vuoden sisällä.

Pidennyshakemus tulee jättää viipymättä sairastumisen jälkeen, mutta ennen alkuperäisen opinto-oikeuden loppua. Pidennetty opinto-oikeus voidaan myöntää myös vastaavalle opintojaksolle, esimerkiksi taideopetuksen vaihtuvasisältöiselle opintojaksolle.

Opintokokonaisuuden osakurssin peruutus

Opiskelija ei voi maksutta peruuttaa osallistumistaan opintokokonaisuuteen kuuluvalle kurssille sen jälkeen, kun opiskelijan opintosuunnitelma on vahvistettu.

Jos yliopisto peruu opintokokonaisuuteen kuuluvan kurssin, avoimen yliopiston opintopalvelut ottavat yhteyttä opiskelijaan korvaavan kurssin etsimiseksi. Opintomaksu palautetaan, jos korvaavaa kurssia ei löydy tai vastaavaa kurssia ei järjestetä vuoden sisällä. Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä ehdotetusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman muutoksesta ja saada opintomaksun osittaista palautusta (peruutetun kurssin osuus suoritetusta maksusta).

Opintomaksun palautus

Jo maksettu opintomaksu palautetaan vain, jos peruutus on tehty sähköpostitse avoimeen yliopistoon (avoin@uniarts.fi) viimeistään hyväksymiskirjeessä mainittuna peruutuspäivänä, sairastapauksessa sairaus- tai lääkärintodistusta vastaan tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston toimesta.  

Opintomaksua ei palauteta omaan toimintaan liittyvistä syistä, kuten: 

  • opetukseen saapumatta jättäminen
  • opintojen keskeyttäminen
  • opiskelijan tietoverkkoon liittyvät tai vastaavat tekniset ongelmat.
  • kurinpidolliset toimenpiteet.

Maksun palautusta haetaan kirjallisesti osoitteesta avoin@uniarts.fi. Mainitse viestissä ne kurssit, joista haet maksun palautusta. Älä liitä arkaluonteisia dokumentteja kuten sairaustodistusta sähköpostiin. Ohjeet arkaluonteisten dokumenttien tietoturvalliseen lähettämiseen toimitetaan erikseen maksupalautuspyynnön lähettäneille.