Mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-portalen eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Villkorlig antagning

Om du avlägger din grundutbildning först efter att ansökningstiden gått ut, är antagningsbeslutet villkorligt tills du lämnar in ett intyg över avlagd examen till Sibelius-Akademin. Lämna in till Sibelius-Akademin ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar, dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Om du inte kan bevisa dina språkkunskaper under ansökningstiden är din ansökningsbehörighet villkorlig beträffande språkkunskaperna. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt, dock senast inom utsatt tid. för intyg från villkorligt antagna studerande.

En villkorligt antagen sökande, som inte levererar intygskopior som krävs inom utsatt tid, förlorar sin villkorliga studieplats vid Sibelius-Akademin.

Att börja studera

Studierna inleds i mitten av augusti med en orienteringsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Du ska registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet. Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast av lagstadgade skäl. Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt hos universitetet innan anmälan till läsåret går ut. Bifoga i din ansökan ett intyg som berättigar till frånvaro.

Läs mera om att anmäla dig som frånvarande under ditt första läsår

Läsårsavgift

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området eller Schweiz och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Vid Sibelius-Akademins studentantagning berör läsårsavgiften sökande som söker till den engelskspråkiga utbildningen. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller. Storleken på läsårsavgiften för en studerande som är skyldig att betala läsårsavgift fastställs årligen.

Om du ansöker om en studieplats på engelska, meddela i ansökningsblanketten om du har ett dokument som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten och lämna in till ansökningstjänsterna de nödvändiga dokumenten före ansökningstiden tar slut. Om din situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Läs mera om lårsavgifter vid Konstuniversitetet

Betalningslättnader från läsårsavgiften och Finlandsstipendierna

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften.

Dessutom delar universitetet ut Finlandsstipendier (10 000 €) till studerande som åren 2022–2024 inleder sina studier (studierätten träder i kraft tidigast 1.1.2022) enligt internationaliseringsprogrammet för högskolornas strategiska finansiering. Stipendierna är avsedda för det första studieåret för nya läsårsavgiftsskyldiga studerande som valts till magisterprogrammet. 

De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna (och om Finlandsstipendium vid ansökan till magisterstudier). Stipendierna beviljas för ett läsår / år i taget på basis av studerandes ansökningar. De lättnader i läsårsavgifterna som beviljats ur stipendiesystemet för nya studerande är 50 procent för det första läsåret. I fortsättningen är ett typiskt stipendium en 50 procent rabatt på läsårsavgiften.

Läs mera om stipendier vid Konstuniversitetet