Sök till magisterprogrammet i musikpedagogik

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i musikpedagogik.

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Sista inlämningsdag för första omgången före 26.3.2024 kl. 15.00 (finsk tid) 
 • Sista inlämningsdag för andra omgångens videoinspelningar före 7.5.2024 kl. 15.00 (finsk tid) 
 • Andra omgångens delprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler 13–15.5.2024
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet
 • Examen i pedagogik och därutöver avlagda studier i musikbranschen.

De som söker till magisterutbildningen i musikpedagogik måste också ha

 • avlagda pedagogiska studier för lärare (minst 60 sp / 35 sv) från ett universitet eller en yrkeshögskola
  eller
 • studierätt att avlägga dessa studier vid universitet eller yrkeshögskola

Lämna in ett intyg över dessa studier som en pdf-fil till Sibelius-Akademins ansökningsservice via Studieinfo-systemet inom utsatt tid för inlämnande av utbildningsintyg för dig som väljs villkorligt.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för musikpedagogik är finska och svenska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid.

Sökande till utbildningen på finska och svenska väljs i separata urvalsgrupper.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (musikpedagogik)

Urvalsprovet i musikpedagogik består av två omgångar som inkluderar ett instrumentprov samt andra delprov som mäter förmågan att tillgodogöra sig utbildning inom musikfostran.

Piano och sång är obligatoriska instrument för alla. På ansökningsblanketten i Studieinfo ombeds du välja stilriktningar för dessa instrument. Stilinriktningarna är folkmusik, klassisk och pop/jazz. Dessutom kan du om du vill välja ett valfritt instrument. Det valfria instrumentet kan vara sång eller piano i en annan stilriktning eller något annat instrument. Stilriktningarna för det valfria instrumentet är folkmusik, en annan regional eller kulturell musiktradition, klassisk och pop/jazz. Vi ber dig också välja bland de instrument och stilriktningarna du angett på vilket instrument du utför prima vista-uppgiften.

Dina val av instrument har en inverkan på videoinspelningarna och prima vista-uppgiften i den andra omgången. Om du antas som studerande påverkar instrumentvalen också dina instrumentstudier under det första studieåret.

Om du vill byta ditt instrument eller stilriktning, kan du underrätta om förändringar per e-post till siba.mukavalinnat@uniarts.fi senast 26.3.2024 kl. 15 (finsk tid). Ändringar som görs därefter tas inte i beaktande. För eventuella frågor kan du använda ovan nämnda e-postadress.

Första omgången

Den första omgången av urvalsprovet genomförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. 

Leverera din videoinspelning via Studieinfo-systemet senast tisdag 26.3.2024 kl. 15 (finsk tid). Du kan leverera dina videoinspelningar som en fil eller alla fyra avsnitt som separata filer.

Anvisningar för att elektroniskt göra och lämna in urvalsprov publiceras senast den 8 december 2023.

En enskild del ska vara en oavbruten oklippt tagning likt ett levande framförande. Du behöver dock inte spela in alla fyra delar samtidigt. Du ska inte redigera tagningarna i efterhand (t.ex. tillföra eko, utjämna, stämma). Välj en kameravinkel så att du syns från huvud till knä. Ditt ansikte och dina händer ska vara synliga hela tiden. Om du använder ett digitalt instrument i pianoprovet, välj ett akustiskt pianosound.

De tekniska egenskaperna eller genomförandet av inspelningen i bakgrunden eller ackompanjemanget bedöms inte i urvalsproven. Observera dock att ett ackompanjemang inte får skymma ditt eget framförande och nyanserna i provet. Noterna får finnas framme i alla avsnitt.

Videoinspelningens avsnitt: 

 1. Ett kort sjunget stycke eller ett avsnitt av ett stycke (max. 2,5 minuter) som bäst visar dina kunskaper
  • Sjung stycket i den stil som du har meddelat i ansökningsblanketten
  • Ange i början av videon namnet på det stycke du presenterar.
  • Den här delen kan vara en soloföreställning utan ackompanjemang, du kan också använda en ackompanjatör eller en bakgrundsuppspelning om du vill. Du får inte ackompanjera dig själv.
 2. Ett kort stycke eller ett avsnitt av ett stycke framfört med piano (max. 2,5 minuter) som bäst visar dina kunskaper
  • Spela stycket i den stil som du har meddelat i ansökningsblanketten
  • Ange i början av videon namnet på det stycke du presenterar.
  • Den här delen kan vara en soloföreställning utan ackompanjemang, du kan också använda en ackompanjatör eller en bakgrundsuppspelning om du vill. Du får inte ackompanjera dig själv.
 3. Prov med ett annat instrument eller stil eller visa din musikaliska mångsidighet på annat sätt (max. 2,5 minuter). I den här delen kan du presentera sådana färdigheter (till exempel olika stilriktningar) som inte framgår av del 1 och 2. Den här delen kan vara ett oavbrutet framförande eller innehålla flera korta framföranden, förutsatt att de framförs i en tagning.
  • Delen kan vara oackompanjerad eller så kan du om du vill använda en ackompanjatör eller en bakgrundsuppspelning. Du kan också ackompanjera dig själv.
  • Du får inte infoga flera videor till en ruta.
 4. Uppgift i kroppsrytmik (publiceras i urvalsguiden senast 31.1.2024). Lär dig rytmuppgiften och gör en interpretation med kroppsrytm enligt anvisningar angivna i uppgiften (max. 2,5 minuter).

I del 1–3 bedömer nämnden den sökandes musikaliska och instrumenttekniska färdigheter, det musikaliska uttrycket och kreativiteten samt framförandenas stilenlighet. I del 3 bedömer nämnden dessutom den sökandes påvisade musikaliska mångsidighet.

I del 4 bedömer juryn den sökandes följsamhet till anvisningar, det musikaliska uttrycket, den rytmiska och kroppsliga kontrollen samt den kreativa förmågan vid genomförandet av uppgifter.

Dessutom bedömer nämnden den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning inom musikpedagogik.

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Du får information per e-post senast 23.4.2024 om du har valts till den andra omgången eller inte.

Andra omgången

Den andra omgången av urvalsprovet innehåller ett delprov som utförs med hjälp av videoinspelning samt ett delprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. 

Andra omgången består av följande delprov: 

 1. Videoinspelningar 
 1. Delprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors 13–15.5.2024
  • Undervisingspass och reflektion
  • Intervju
  • Essä
  • Prima vista och musikalisk perception

Videoinspelningar: 

Leverera dina instrumentprov som videoinspelningar till Sibelius-Akademin på alla instrumenten och stilriktingarna som du har angett på ansökningsblanketten. I den slutliga bedömningen tas poängen i beaktande för de två bästa instrumentproven.

Leverera dina videoinspelningar via Studieinfo-systemet senast 7.5.2024 kl. 15 (finsk tid).

Anvisningar för att elektroniskt göra och lämna in urvalsprov publiceras senast den 8 december 2023.

Du ansvarar själv för att producera videoinspelningarna enligt instrumentspecifika anvisningar. Videoinspelningarna ska motsvara livespelning (som i en liveföreställning). Du kan göra videoinspelningarna vid olika tidpunkter och i olika lokaler. Du ska dock spela in varje enskilt stycke som en oklippt hel tagning.

Man får inte använda hörlurar eller någon annan extern rytmkälla (metronom, sekvenser, trummaskin etc.) i något prov utan ackompanjemang. Videoinspelningarna får inte efterbehandlas (t.ex. tillföra eko, utjämna, stämma).

Välj en kameravinkel så att du syns från huvud till knä. Ditt ansikte och dina händer ska vara synliga hela tiden. Berätta namnet på låten i början av videon.

Programmet kan i den andra omgången vara detsamma som i den första omgången och om du vill får du använda delarna i den första omgången som en del av videoinspelningarna i den andra omgången. Noter får användas.

Anvisningar för instrumentprov: 

 • Sång, klassisk 
  Två stycken i olika stilar och tempon som båda representerar stilriktningen för klassisk musik. Det ena stycket ska framföras utan ackompanjemang och det andra med ackompanjemang eller musik som spelats in på band. Ackompanjemanget eller bakgrundsuppspelningen får inte innehålla bakgrundssång. Du kan också ackompanjera dig själv. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.
 • Sång, pop/jazz-, folkmusik eller annan regional eller kulturell musiktradition
  Två stycken i olika stilar och tempon som båda representerar den stilriktning du valt på ansökningsblanketten. Det ena stycket ska framföras utan ackompanjemang och det andra med ackompanjemang eller musik som spelats in på band. Ackompanjemanget eller bakgrundsuppspelningen får inte innehålla bakgrundssång. Du kan också ackompanjera dig själv. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.
 • Piano, klassisk 
  Två stycken i olika stilar som båda representerar stilriktningen för klassisk musik. Ett av styckena bör vara en komposition i snabbt tempo. Om du vill kan du framföra det ena av styckena med ackompanjemang eller med en inspelning i bakgrunden. Framförandena får inte innehålla din egen sång eller användning av tekniska hjälpmedel (t.ex. arpeggio, ackompanjemangautomatik, osv.). Om du använder ett digitalt instrument, välj akustisk piano som instrumentets ljud. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.
 • Piano, pop/jazz-, folkmusik eller annan regional eller kulturell musiktradition
  Två stycken i olika stilar och tempon som båda representerar den stilriktning du valt på ansökningsblanketten. Om du vill kan du framföra det ena av styckena med ackompanjemang eller med en inspelning i bakgrunden. Framförandena får inte innehålla din egen sång eller användning av tekniska hjälpmedel (t.ex. arpeggio, ackompanjemangautomatik, osv.). Om du använder ett digitalt instrument, välj akustisk piano som instrumentets ljud. Åtminstone ett av framförandena bör innehålla stilenlig improvisation. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.
 • Slagverk, klassiskt
  Ett kort stycke med virveltrumma (snare drum) och ett annat stycke med marimba eller vibrafon. Dessutom kan du framföra stycket med något annat slagverksinstrument (t.ex. pukor, slagverk, trumset, handtrummor). Alla låtar ska representera stilriktningen för klassisk musik. Stycket för virveltrumma ska du framföra utan ackompanjemang. De övriga styckena kan du om du vill framföra med ackompanjemang eller bakgrundsuppspelning. Framförandena får inte innehålla din egen sång. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.
 • Övriga instrument, klassisk musik (stråkinstrument, bleckblås- och träblåsinstrument, blockflöjt, ackordeon, gitarr, kantele, cembalo och orgel)
  Två stycken i olika stilar och tempon som båda representerar stilriktningen för klassisk musik. Om du vill kan du framföra det ena av styckena med ackompanjemang eller med en inspelning i bakgrunden. Du får inte sjunga vid framförandet. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.
 • Övriga instrument, pop/jazz-, folkmusik eller annan regional eller kulturell musiktradition (tangentinstrument, akustisk gitarr eller elgitarr, kontrabas eller elbas, trummor och slagverk, saxofon, trumpet, basun eller något annat lämpligt instrument)
  Två stycken i olika stilar och tempon som båda representerar den stilriktning du valt på ansökningsblanketten. Om du vill kan du framföra det ena av styckena med ackompanjemang eller med en inspelning i bakgrunden. Du får inte sjunga vid framförandet. Åtminstone det andra framförandet skall innehålla improvisation enligt musikens stil. Nämnden bedömer högst 8 minuter videomaterial. Den rekommenderade sammanlagda minimilängden för styckena är 3 minuter, så att nämnden har tillräckligt med material för din bedömning.

Det är möjligt att nämnden åhör endast en del av programmet. I videoinspelningarna bedömer nämnden sökandens musikaliska och instrumenttekniska färdigheter samt framförandenas stilenlighet.

Undervisningspass och reflektion: 

Din uppgift är att leda en session med sammusicerande. Passets längd är 6–8 minuter. Ditt mål är att få hela gruppen att delta i musicerandet. Planera undervisningspassets innehåll och förlopp på förhand.

Du undervisar cirka åtta elever i årskurs 8–9 (inte elever i en musikklass). Under undervisningspasset ska eleverna sjunga. Dessutom kan de röra på sig och/eller använda kroppsinstrument. Inga instrument delas ut till elevgruppen. Om du behöver noter för elevgruppen ska du ta med dig kopior.

Om du vill kan du själv använda ditt eget instrument eller pianot, gitarren, ukulelen (in C) och djemben som finns i klassen. I lokalen finns ljudåtergivning och du kan koppla din egen mobilenhet eller bärbara dator till den med en miniplug-anslutning (3,5 mm). Ta med dig den adapter som behövs. I klassrummet finns också en tavla och en tuschpenna.

Efter undervisningspasset skriver du en skriftlig reflektion.  

I undervisningspasset och reflektionen bedömer nämnden den sökandes växelverkan med gruppen, uttryckets tydlighet och konsekvens, hur uppgiften struktureras och hanteras samt förmågan att reflektera över undervisningsperioden. Dessutom bedömer nämnden den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning och lämplighet för musiklärares arbete.
 
Intervju 

Längden på intervjun är ca 8 minuter. Intervjun följs av utvärderingsnämnden. Också en psykolog hör till nämden. 

Under intervjun bedömer nämnden den sökandes utbildningsbarhet och lämplighet för arbetsuppgifter inom musikfostran. Dessutom bedöms den sökandes engagemang i avläggandet av examen. 

Essä 

Du skriver en essä utifrån en artikel som meddelats på förhand (länken uppdaterad 31.1.2023). Vid provtillfället får du ett ämne för essän. Essän du ska skriva för hand omfattar 2–3 sidor.

I essän bedömer nämnden den sökandes förmåga att tillägna sig information och utnyttja den konsekvent och mångsidigt i sin skrivelse. Dessutom bedöms reflektiviteten, skrivstrukturen och den språkliga klarheten. 

Prima vista och musikalisk perception

Delen består av en prima vista-uppgift och en körsångsuppgift som du får av nämnden.

I Prima vista-uppgiften spelar/sjunger du med det instrument och den stilriktning du angett på ansökningsblanketten. I körsångsuppgiften väljer du en stämma från ett 3-stämmigt arrangemang som du sjunger tillsammans med en ljudinspelning som om du vore en del av vokalensemblen. Till uppgiften hör en improvisationsdel.

I Prima vista-uppgiften bedömer nämnden sökandens förmåga att spela/sjunga tonhöjder och rytmer enligt notbilden. Dessutom bedömer nämnden hur sökanden i sin prestation beaktar de angivelser för framförande, dynamikbeteckningar och stilistiska beteckningar som angetts i noterna. För sångarnas del fästs även uppmärksamhet vid tolkningen av texten. I körsångsuppgiften bedömer nämnden den sökandes förmåga att sjunga både den givna stämman och improvisationen som en del av vokalensemblen med beaktande av helheten.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Utöver de allmänna bedömningskriterierna beskrivs de faktorer som bedöms i delproven i urvalsprovsbeskrivningen för varje delprov.

Urvalsprovets poängsättning

I den första omgången bedömer nämnden den sökandes prestation med poäng (0–20). I den andra omgången bedömer nämnden för varje delprov den sökandes prestation med poäng (0–25).

Delproven viktas i det slutliga poängantalet enligt följande: 

Förstä omgången 24 %

Andra omgången 76 %:

 • Videoinspelningarna 24 %
  • I den slutliga bedömningen beaktas poängen för de två bästa instrumentproven med tyngdpunkterna 12 % och 12 %
 • Undervisningspass och reflektion 25 %
 • Intervju 10 %
 • Essä 10 %
 • Prima vista och musikalisk perception 7 %

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjestää ma 11.12.2023 klo 17 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa kuulet opiskelijoidemme kokemuksia Sibelius-Akatemiassa opiskelusta sekä hakijapalveluiden edustajan pitämän hakuinfon. Tilaisuus järjestetään Taideyliopiston Instagram-kanavalla. Tervetuloa!

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? To find out answers to these questions by watching our Admissions chat event live on Sibelius Academy’s Instagram account on 21 November 2023. Welcome!

Läs mer om programmet Visa utbildningsprogram detaljer