Näin haet musiikkikasvatuksen maisteriohjelmaan

Musiikkikasvatuksen 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Valintojen aikataulu 2022

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 5.1.2022 klo 8.00–19.1.2022 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 26.1.2022 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään: 25.2.2022
 • Ensimmäisen vaiheen palautus 25.3.2022 klo 15 mennessä 
 • Toisen vaiheen videotallenteiden palautus 11.5.2022 klo 15 mennessä 
 • Toisen vaiheen paikan päällä suoritettavat osakokeet 16.–18.5.2022 (alustava aikataulu) 
 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 20.5.2022 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 3.6.2022
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 15.7.2022 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2022

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 15.7.2022 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Pelkkään maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevalla tulee olla vähintään jokin seuraavista 

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) 
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto 
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 
 • vähintään alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja 
 • kasvatustieteellinen tutkinto, ja sen lisäksi suoritettuna musiikin alan opintoja (poikkeus, koskee vain musikkikasvatusta)

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelmaan hakevalla täytyy olla lisäksi  

 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op / 35 ov) tai 
 • näiden opintojen suoritusoikeus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 

Toimita pdf-tiedostona todistus näistä opinnoista Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä. 

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos hakija on suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea uudestaan opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta on valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä.

Suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen hakijat valitaan omissa valintaryhmissään.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.­–19.1.2022 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi.

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Alustavat aikataulut julkaistaan hakukohteiden valintaoppaissa tammikuussa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei osallistu valintakokeen kaikkiin pakollisiin osakokeisiin, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet ja aikataulut valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Musiikkikasvatuksen valintakoe

Opintopolun hakulomakkeessa sinua pyydetään ilmoittamaan 2–3 instrumenttia, joilla suoritat valintakokeen. Piano ja laulu ovat kaikille pakollisia instrumentteja. Niiden lisäksi voit ilmoittaa yhden muun instrumentin. Laita instrumentit vahvuusjärjestykseen (1. instrumentti, 2. instrumentti, mahdollinen 3. instrumentti). Lisäksi sinua pyydetään ilmoittamaan kullekin instrumentille tyylisuunta. Tyylisuuntavaihtoehdot ovat klassinen, pop/jazz ja kansanmusiikki. Jos piano on 2. tai 3. instrumenttina, sen tyylisuunnaksi voi valita myös vapaan säestyksen. Saat ilmoittaa kunkin instrumentin vain kerran ja vain yhdellä tyylisuunnalla. 

Valintakokeissa instrumenttivalintasi vaikuttavat ensimmäisen vaiheen videotallenteisiin sekä toisen vaiheen videotallenteisiin ja prima vista -tehtävään. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, aloitat instrumenttiopintosi sillä instrumentilla ja tyylisuunnalla, jonka merkitset hakulomakkeessa ensimmäiseksi. 

Jos haluat vaihtaa hakulomakkeessa ilmoittamiasi instrumentteja tai tyylisuuntia, ilmoita muutoksista sähköpostitse osoitteeseen siba.mukavalinnat@uniarts.fi viimeistään 25.3.2022 klo 15. Tämän jälkeen tehtyjä muutoksia ei huomioida. Edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta voit myös kysyä lisätietoja instrumenttivalinnoista tai valintakokeesta. 

Ensimmäinen vaihe

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan videotallenteen avulla. Vastaat itse videotallenteen tuottamisesta. 

Toimita videotallenteesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään perjantaina 25.3.2022 klo 15. Voit palauttaa videotallenteen yhtenä videotiedostona tai kaikki neljä osiota erillisinä tiedostoina. 

Yksittäinen osio täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia osioita ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. Videotallennetta ei tule jälkikäsitellä (esim. kaiuttaa, ekvalisoida, virittää). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Soita tai laula kameraan päin niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka ja osiossa 4 päästä varpaisiin. 

Osiot 1–3 voivat olla säestyksettömiä sooloesityksiä, tai voit halutessasi käyttää säestäjää tai taustanauhaa. Osioissa 1 ja 2 et saa säestää itseäsi. Taustanauhan tai säestyksen teknisiä ominaisuuksia tai toteutusta ei arvioida valintakokeissa. Huomioithan, ettei mahdollinen säestys peitä omaa suoritustasi ja näytteen vivahteita. Osiossa 4 ei ole sallittua käyttää taustanauhaa, metronomia eikä kuulokkeita. Nuotit saavat olla esillä kaikissa osioissa. 

Videotallenteen osiot: 

 1. Lyhyt kappale tai katkelma kappaleesta (kesto max. 2 min 30 s), joka tuo osaamistasi parhaiten esille  
 • Kappale esitetään sillä 1. instrumentilla ja tyylillä, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa. 
 1. Lyhyt laulettu kappale tai katkelma kappaleesta (kesto max. 2 min 30 s), joka tuo osaamistasi parhaiten esille 
 • Kappale esitetään sillä tyylillä, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa. 
 • Mikäli 1. instrumenttisi on laulu, videoi lyhyt vapaavalintainen pianokappale (kesto max. 2 min 30 s), joka tuo osaamistasi parhaiten esille. Kappale esitetään sillä tyylillä, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeessa. 
 1. Näyte/näytteitä musiikillisesta monipuolisuudestasi. Voit esimerkiksi antaa näytteen yhdellä tai useammalla instrumentilla tai ilmentää osaamistasi eri genreissä. Halutessasi voit myös säestää itseäsi. Osion kokonaiskesto on max. 2 min 30 s. 
 • Mikäli et ole vielä soittanut pianoa 1. tai 2. osiossa, tulee tähän osioon sisällyttää näyte pianonsoittotaidoistasi. 
 1. Kehorytmiikkatehtävä (linkki): Kehorytmiikkatehtävä julkaistiin valintaoppaassa tammikuussa 2022. Opettele rytmiikkatehtävä ja tee siitä kehorytmitulkinta annettujen ohjeiden mukaisesti (kesto max. 2 min 30 s).  

Valintakokeen ensimmäisen vaiheen kaikki osiot pisteytetään erikseen. Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta, monipuolista musiikillista osaamista ja ilmaisua sekä luovaa musiikillista ajattelua.  

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto siitä, onko sinut valittu toiseen vaiheeseen, toimitetaan sähköpostitse viimeistään 30.4.2022.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe sisältää sekä videotallenteen avulla että paikan päällä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä suoritettavat osakokeet. 

Toisen vaiheen osakokeet: 

 1. Videotallenteet 
 2. Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä suoritettavat osakokeet:
 • opetustuokio ja reflektio 
 • haastattelu 
 • essee 
 • prima vista -tehtävä 

Videotallenteet: 

Toimita Sibelius-Akatemiaan instrumenttinäytteet videotallenteina kaikilla hakulomakkeessa ilmoittamillasi instrumenteilla ja tyylisuunnilla. 1. instrumentin pisteet otetaan huomioon arvioinnissa, ja 2. ja 3. instrumentista otetaan huomioon pistemäärältään parempi. 

Toimita videotallenteesi Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 11.5.2022 klo 15.  

Vastaat itse videotallenteiden tuottamisesta. Videotallenteiden tulee ilmentää livesoittoa (kuin elävässä esityksessä). Videotallenteen eri osioita voi tallentaa eri kertoina sekä eri tiloissa. Jokainen yksittäinen sävellys täytyy kuitenkin tallentaa leikkaamattomana kokonaisena ottona. 

Missään säestyksettömässä näytteessä ei saa käyttää kuulokkeita tai ulkoista rytmilähdettä (metronomia, sekvensseriä, rumpukonetta tms.). Videotallenteita ei tule jälkikäsitellä (esim. kaiuttaa, ekvalisoida, virittää). 

Soita tai laula kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi ja kätesi näkyvät koko ajan. Sinun tulee näkyä kuvassa päästä polviin saakka. Kerro videon alussa kappaleen nimi. 

Ohjelma voi olla toisessa vaiheessa sama kuin ensimmäisessä vaiheessa, ja nuotit saavat olla esillä. 

Instrumenttikohtaiset ohjeistukset: 

 • Laulu, klassinen 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen kappale voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikkia). Toinen kappaleista esitetään ilman säestystä ja toinen säestyksen tai taustanauhan kanssa. Voit myös säestää itseäsi. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia. 
 • Laulu, pop/jazz- tai kansanmusiikki 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellys voi olla myös muuta kuin pop/jazz- tai kansanmusiikkia (esimerkiksi klassinen sävellys). Toinen kappaleista esitetään ilman säestystä ja toinen säestyksen tai taustanauhan kanssa. Voit myös säestää itseäsi. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia. 
 • Piano, klassinen 
  Kaksi erityylistä sävellystä, joista toisen on oltava nopeatempoinen sävellys. Toinen sävellys voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikki). Tällöin esityksen tulee sisältää tyylinmukaisia piirteitä ja improvisointia. Toisen sävellyksistä voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää laulua eivätkä laitteiden teknisten apuvälineiden käyttöä (esimerkiksi arpeggio, säestysautomatiikka, jne.). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia.
 • Piano, pop/jazz- tai kansanmusiikki 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellys voi olla myös muuta kuin pop/jazz- tai kansanmusiikkia (esimerkiksi klassinen sävellys). Toisen sävellyksistä voit esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää laulua eivätkä laitteiden teknisten apuvälineiden käyttöä (esimerkiksi arpeggio, säestysautomatiikka, jne.). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa ja ainakin toisen esityksistä tulee sisältää tyylinmukaista improvisointia. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia. 
 • Piano, vapaa säestys (vain toinen tai kolmas instrumentti) 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen kappale voi olla muutakin kuin vapaan säestyksen ohjelmistoa (esimerkiksi klassinen sävellys). Toisen sävellyksistä voit esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää laulua eivätkä laitteiden teknisten apuvälineiden käyttöä (esimerkiksi arpeggio, säestysautomatiikka, jne.). Mikäli käytät pianonäytteessä digitaalista soitinta, valitse laitteesta akustisen pianon soundi. Näytteiden tulee ilmentää livesoittoa. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia. 
 • Muut instrumentit, klassinen (jouset, vaski- ja puupuhaltimet, nokkahuilu, lyömäsoittimet ja rummut, harmonikka, kitara, kantele, cembalo ja urut) 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellys voi olla myös muuta kuin klassista musiikkia (esimerkiksi pop/jazz- tai kansanmusiikkia), jos katsot sen tuovan esille jotain huomionarvoista musiikillisesta osaamisestasi. Toisen sävellyksistä voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää laulua. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia. 
 • Muut instrumentit, pop/jazz- tai kansanmusiikki (kosketinsoittimet, akustinen- tai sähkökitara, kontra- tai sähköbasso, rummut ja lyömäsoittimet, saksofoni, trumpetti, pasuuna tai jokin muu soveltuva soitin) 
  Kaksi erityylistä ja -tempoista sävellystä. Toinen sävellys voi olla myös muuta kuin pop/jazz- tai kansanmusiikkia (esimerkiksi klassista musiikkia). Toisen sävellyksistä voit halutessasi esittää säestyksen tai taustanauhan kanssa. Esitykset eivät saa sisältää laulua. Ainakin toisen esityksen tulee sisältää tyylinmukaista improvisointia. Kappaleiden yhteenlaskettu kesto saa olla 3–8 minuuttia. 

Lautakunta saattaa harkintansa mukaan kuunnella vain osan ohjelmasta. Lautakunta arvioi videotallenteissa hakijan musiikillisia ja instrumenttiteknisiä valmiuksia sekä esitysten tyylinmukaisuutta. 

Opetustuokio ja reflektio 

Tehtävänäsi on pitää musisointituokio. Tavoitteena on saada koko ryhmä osallistumaan. Suunnittele opetustuokion sisältö ja kulku etukäteen valmiiksi. Tuokio saa kestää korkeintaan 8 minuuttia.  

Oppilaina on n. kahdeksan 8–9-luokkalaista (ei musiikkiluokkalaisia). Tuokiossa oppilaiden tulee laulaa. Lisäksi he voivat liikkua ja/tai käyttää kehosoittimia (esim. taputtaa). Oppilasryhmälle ei jaeta soittimia. Jos tarvitset oppilasryhmälle nuotit/sanat, ota kopiot mukaan.   

Voit itse halutessasi käyttää omaa soitintasi tai luokassa olevia pianoa, kitaraa, ukulelea (in C) ja djembeä. Tilassa on äänentoisto, johon voit liittää oman mobiililaitteen tai kannettavan tietokoneen 3,5 mm miniplugiliitännällä. Mikäli tarvitset adapterin, sinun on tuotava se mukanasi. Luokassa on myös taulu ja tussi.   

Opetustuokion jälkeen kirjoitat kirjallisen reflektion.  

Opetustuokiossa ja reflektiossa lautakunta arvioi hakijan vuorovaikutusta ryhmän kanssa, ilmaisun selkeyttä ja johdonmukaisuutta, tehtävän jäsentelyä ja käsittelyä sekä kykyä reflektoida opetustuokiota. 
 
Haastattelu 

Haastattelun kokonaiskesto on n. 8 minuuttia. Haastattelua seuraa arviointilautakunta, jossa on mukana psykologi. 

Haastattelussa lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta musiikkikasvatusalan työtehtäviin. Lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta tutkinnon suorittamiseen. 

Essee 

Kirjoitat ennakkoon ilmoitetun artikkelin (linkki) pohjalta esseen, jonka aihe ilmoitetaan koetilanteessa. Esseen laajuus on 2–3 sivua. Artikkeli julkaistiin valintaoppaassa tammikuussa 2022. 

Esseessä lautakunta arvioi hakijan kykyä omaksua tietoa ja hyödyntää sitä kirjoituksessaan johdonmukaisesti ja monipuolisesti. Lisäksi arvioidaan pohdinnan reflektiivisyyttä, kirjoituksen rakennetta ja kielellistä selkeyttä. 

Prima vista -tehtävä 

Saat koetilanteessa lautakunnalta tehtävän, joka sinun tulee soittaa/laulaa. Suoritat tehtävän hakulomakkeessa ilmoittamallasi instrumentilla. 

Prima vista -tehtävässä lautakunta arvioi hakijan kykyä soittaa/laulaa nuottikuvan mukaiset äänenkorkeudet ja rytmit. Lisäksi lautakunta arvioi, miten hakija huomioi suorituksessaan nuottiin merkityt esitysmerkit, dynamiikkamerkinnät ja esitykselliset/tyylilliset merkinnät. Laulajien osalta kiinnitetään huomiota myös tekstin tulkintaan. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Näiden yleisten arviointikriteerien lisäksi osakokeissa arvioitavat asiat on kuvattu kunkin osakokeen valintakoekuvauksessa.

Valintakoesuoritusten pisteytys

Kunkin osakokeen lautakunta arvioi hakijan suorituksen pistein (0–25). 

Osakokeita painotetaan lopullisessa arvioinnissa seuraavasti:  

Ensimmäisen vaiheen painotus 25 % 

Toisen vaiheen painotus 75 %:

 • 1. instrumentti 16,5 % 
 • 2. instrumentti / 3. instrumentti 8,5 % 
 • Opetustuokio ja reflektio 25 % 
 • Haastattelu 10 % 
 • Essee 10 % 
 • Prima vista -tehtävä 5 % 

Tulokset

Lautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täällä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti 3.12.2021 IG liven opiskelijavalinnasta. Tapahtumassa kaksi akatemian opiskelijaa kertoi kokemuksistaan, dekaani Emilie Gardberg lähetti terveisensä ja hakijapalvelut piti hakuinfon. Voit katsoa nauhoitteen alla olevasta linkistä:

Tutustu koulutuksen sisältöön