Sök till magisterprogrammet i dirigering

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i orkester-, blåsorkester- och körledning.

Det finns tre huvudämnen: orkesterledning, blåsorkesterledning samt körledning. I blåsorkesterledningen ingår två alternativ: allmänt alternativ samt militärkapellmästarutbildning.

OBS! Den här urvalsguiden är utdaterad. Ansökningsguiden kommer att uppdateras på denna sida i november 2024. Ange din e-postadress för att få en påminnelse när Sibelius-Akademin publicerar urvalsguiderna för 2025: https://q.surveypal.com/julkaisumuistutus-2025.

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Orkesterledning: andra omgången 13–14.5.2024
 • Blåsorkesterledning: andra omgången 10–11.5.2024
 • Körledning: andra och tredje omgången 2–3.5.2024
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för dirigering är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (orkesterledning)

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Första omgången: Förhandsuppgift

Leverera ett ledningsprov som videoinspelning via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). I provet ska du leda en sammansättning på minst 5 musiker. Dirigeringsprovet ska hålla hög konstnärlig och teknisk kvalitet och högst 12 månader gammalt. Provet ska innehålla både repetition och dirigering, det ska vara filmat från orkesterns håll så att man förutom dirigenten även kan se musikerna. Under orkesterövningarna får man använda vilket språk som helst.

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Teori-, prima vista- och gehörsprov
 2. Orkesterledningsprov
 3. Prov i det egna huvudinstrumentet
 4. intervju

Den andra omgången av urvalsprovet ordnas 13–14 maj 2024 i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Teori-, prima vista- och gehörsprov

Provet omfattar diktatuppgifter, prima vista- och en analysuppgift. I tonträffningen hålls ett grupprov (cirka 30 min) samt ett kort personligt prov.

Provövervakaren ger nämnden sin bedömning av sökandens lämplighet för kapellmästarstudier. Nämnden beaktar bedömningen som en del av helhetsbedömningen.

Orkesterledningsprov tillsammans med en orkester (ca. 20 min/sökande)

I provet dirigerar du en på förhand fastställd repertoar. Nämnden ber dig dirigera ett avsnitt av verket samt öva med orkestern. Nämnden bedömer dina musikaliska färdigheter, inövnings- och kommunikationsfärdigheter samt din utvecklingspotential

Repertoaren jämte noterna skickas till sökandena per e-post senast 3 veckor före urvalsprovet.

Prov i det egna huvudinstrumentet och partiturspel

Framför ett valfritt verk eller en del av ett verk för nämnden (ca. 15 minuter), som du anser beskriver din nivå som instrumentalist eller sångare. Provet framförs utan ackompanjemang. Nämnden beaktar provet som en del av helhetsbedömningen. Du ska ange det instrument du tänker använda i spelprovet på ansökningsblanketten under ansökningstiden.

Den sökande kan göra spelprovet på något av följande instrument:

 • De instrument som ingår i en klassisk-romantisk symfoniorkester och deras motsvarande periodinstrument
 • saxofon
 • barytonhorn
 • blockflöjt
 • vibrafon
 • marimba
 • slagverk (en kombination av pukor (med varierande stämning) + triangel och/eller bastrumma och/eller cymbaler)
 • piano
 • klassisk solosång (lied eller opera)
 • klassisk gitarr.

Ge dessutom ett prov på partiturspel på piano enligt instruktionerna i kallelsen till urvalsprovet.

Intervju (20 minuter)

På basis av ledningsprovet och provet i det egna huvudinstrumentet kallas en del av de sökande till en intervju på finska eller engelska.

Urvalsprovet (blåsorkesterledning)

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Urvalsprovet för sökande till militärkapellmästarutbildningen är detsamma som för sökande till det allmänna alternativet inom blåsorkesterledning. Ytterligare skall du bli antagen som studerande vid Militärmusikskolan.

Första omgången: Förhandsuppgift

Leverera ett ledningsprov som videoinspelning via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid). Ledningsprovet ska vara minst 10 minuter långt och högst 12 månader gammalt då ansökningstiden går ut. Om du inte har möjlighet att leda en blåsensemble kan du lämna in ledningsprov för två piano eller ett prov på ledning av någon annan ensemble eller orkester. Videoinspelningen ska vara inspelad från ensemblens/orkesterns/pianots sida så att både dirigenten och musikerna syns. 

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Teori- och gehörsprov
 2. Prov i det egna huvudinstrumentet
 3. Partiturspel
 4. Provet i dirigering
 5. Intervju

Den andra omgången av urvalsprovet ordnas 10–11 maj 2024 i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Teori- och gehörsprov

I provet ingår prima vista-, partituranalys- och lyssningsuppgifter. Vid behov skickas förhandsmaterial till de sökande. I tonträffningen hålls ett grupprov samt ett kort personligt prov.

Prov i det egna huvudinstrumentet, partiturspel, provet i dirigering och intervju

I provet med det egna huvudinstrumentet framför sökanden ett valfritt soloverk utan ackompanjemang.

I partiturprovet spelar den sökande partituret på piano (en eller två stämmor samtidigt).

Provet i ledning av ensemble består av två omgångar där den sökande leder verk som meddelats på förhand.

Nämnden kan gallra sökandena efter den första omgången samt framföra önskemål om vilka verk som ska dirigeras och övas in. Repertoaren jämte noterna skickas till sökandena senast 3 veckor före urvalsprovet.

Under intervjun ställer nämnden frågor på finska eller på engelska som kompletterar och preciserar din ansökan.

Urvasprovet (körledning)

Urvalsprovets första omgång består av förhandsuppgifter som genomförs på distans. Den andra och tredje omgången genomförs 2–3 maj 2024 i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Första omgången: Förhandsuppgift

Leverera till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15 (finsk tid) en videospelning som innehåller följande förhandsuppgifter:

 1. Ett prov på dirigering (10–15 minuter). Led i provet en kör som består av minst 8 sångare.

  Dirigeringsprovet ska vara tekniskt och konstnärligt högklassigt och högst 12 månader gammalt då ansökningstiden går ut. Sökanden ska uppge var och när provet har spelats in. I undantagsfall kan den sökande skicka ett äldre prov, men då ska hen lämna in en förklaring till varför det inte var möjligt att göra provet inom ett år från ansökningsdagen. Provet ska innehålla både repetition och dirigering, och provet ska vara filmat från körens håll så att dirigenten syns framifrån och så att dessutom körsångare eller pianisterna syns.

  Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. Om du spelar in avsnitten separat, kombina dem till en fil. Varje avsnitt ska vara minst 4 minuter.
 2. En kort presentation av dig själv på finska eller engelska (3–4 minuter), som svarar på följande frågor: 
 • Varför vill du studera vid Sibelius-Akademin?
 • Varför vill du bli dirigent?
 • Var befinner du dig yrkesmässigt om tio år?
 • Vilka är dina möjligheter att studera och vara närvarande vid Sibelius-Akademin på heltid under studietiden?

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Teori-, gehörs- och analysprovet. Provet ordnas i grupp och pågår cirka 1,5 timme. Vid proven testas din förmåga att gestalta musik och urskilja toner samt tonminne. Dessutom bedöms din musikaliska uppfattningsförmåga och partiturkunnande genom olika uppgifter.
 2. Ett valfritt verk som sjungs utan ackompanjemang (3–5 minuter).
 3. Ett valfritt verk framfört med instrument (3–5 minuter). Nämnden rekommenderar piano som instrument, men även andra instrument godkänns. Om instrumentet inte är ett piano ska sökanden ta med instrumentet till provet.
 4. Prima vista- och transponeringsprov. Vid provtillfället får du följande uppgifter:
  • prima vista -sång
  • prima vista -partiturspelande
  • transponering av partitur
  • att ge ton med stämgaffel
 5. Prov i körledning. I provet ska du visa prov på lednings- och repetitionsförmåga. I provet leder du Sibelius-Akademins Vokalgrupp. De verk som ska ledas skickas till sökandena per e-post senast tre veckor före provet.

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets tredje omgång utifrån poängen i den andra omgången.

Tredje omgången

Tredje omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Prov i körledning. I provet ska du visa prov på din förmåga att leda och repetera de på förhand sända verken. I provet leder du Sibelius-Akademins Vokalgrupp. De verk som ska ledas skickas till sökandena per e-post senast tre veckor före provet.
 2. Intervju på finska eller engelska. Ämnena kan vara bl.a. den sökandes motivation, kännedom om partitur och programmet samt andra ämnen som hjälper nämnden att fatta beslut.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

I urvalsproven för musikledning bedöms utöver de allmänna bedömningskriterierna de sökandes

 • tekniska och musikaliska färdigheter: väl avancerad teknik i dirigering (tydlighet, uttryck) samt i sitt eget huvudinstrument solistisk nivå eller väl avancerad nivå som orkester- eller kammarmusiker
 • solistiska och teoretiska färdigheter
 • uppfattning av musikens strukturer (t.ex. form, harmoni, textur)
 • uttryck
 • förmåga att uppträda
 • förståelse för stilar från olika tidsperioder
 • behärskande av ensemblen som leds
 • förmåga att uttrycka sina mål
 • utvecklingspotential både konstnärligt och ledarskapsmässigt.

De sökande förutsätts ha erfarenhet av gemensamt musicerande.

Av dem som söker till utbildningsprogrammet för militärkapellmästare förutsätts ett godkänt urvalsprov för Sibelius-Akademins blåsorkesterledning samt ett lämplighetsprov för Militärmusikskolan. För tillträde till utbildningsprogrammet krävs dessutom fullgjord beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor och lämplig grundutbildning. För mer information kontakta: marjo.riihimaki@mil.fi

Urvalsprovets poängsättning (orkesterledning och blåsorkesterledning)

Poängen i den första omgången påverkar inte poängen i den andra omgången. Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande.

Urvalsprovets poängsättning (körledning)

Poängen i den första omgången påverkar inte poängen i den andra eller tredje omgången. Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets tredje omgång utifrån poängen i den andra omgången. Poängen efter den tredje omgången blir de slutliga poängen för den sökande.

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? We answered these questions among others in our Admissions chat broadcast in November 2023. The recording of the event is available on Sibelius Academy’s Instagram account. Please click here to open the recording.

Visa utbildningsprogram detaljer