Näin haet musiikin johtamisen maisteriohjelmaan

Orkesterinjohdon, puhallinorkesterinjohdon ja kuoronjohdon 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Hakuaika: 8.-22.1.2020 klo 15
Valintakokeet (alustava aikataulu):
Orkesterinjohto: 6.-7.4.2020
Puhallinorkesterinjohto: 8.-9.5.2020
Kuoronjohto: 20.-21.4.2020
Valintapäätös: 3.6.2020

Kuka voi hakea?

Kaikilla Sibelius-Akatemian alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus. Toimita pohjakoulutuksesi osoittavat liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta annettuun määräaikaan mennessä.

Jos suoritat jonkin alla mainituista tutkinnoista vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi heti valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). Jos et toimita jäljennöstä tutkintotodistuksestasi määräaikana, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa. Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös korkeakoulun tai yliopiston antaman virallisen väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saat varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Voit hakea opiskelemaan pelkkään maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • vähintään alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja, joiden perusteella Sibelius-Akatemia voi todeta sinun saavuttaneen musiikkialan ylemmän korkeakoulututkinnon opintoja varten tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet.

Et voi hakea opiskelijaksi ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos et ole suorittanut vähintään alempaa korkeakoulututkintoa.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että sinun tulee suorittaa enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot suoritetaan ainejohtajan määräämällä tavalla ensimmäisenä opiskeluvuonna. Saat tiedon täydentävistä opinnoista valintapäätöksen julkistamisen yhteydessä. Täydentävät opinnot eivät ole osa tutkintoa.

Muita hakemiseen liittyviä rajoituksia

Et voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman, pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen. Jos kuitenkin jätät hakemuksen saman pääaineen tai pääinstrumentin sekä 5,5- että 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli olet siihen kelpoinen. Jos sinulla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen, otetaan huomioon hakemuksesi 5,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Jos sinulla on olemassa oleva kandidaatin tai maisterin tutkinnon suoritusoikeus Taideyliopistossa, sinun tulee hakea joko opiskeluoikeuden vaihtoa tai poikkeuslupaa suorittaa kahta tutkintoa samanaikaisesti. Lue lisää.

Kielitaitovaatimukset

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Jotta sinut voidaan valita Sibelius-Akatemian perustutkinto-opiskelijaksi, sinun tulee todistaa hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaitosi. Mikäli hakukohteella on useampi opetuskieli, riittää, että todistat kielitaitosi yhdessä kielessä.

Musiikin johtamisen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan suomen kielellä

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan ruotsin kielellä

>> Kielitaidon todistaminen, jos haet opiskelemaan englannin kielellä

Sinun tulee todistaa kielitaitosi lähtökohtaisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Sibelius-Akatemia suosittelee, että kaikki hakijat todistavat kielitaitonsa etukäteen toimitettavilla todistuksilla. Jos sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi niin pian kuin mahdollista (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä). HUOM! Jos et todista kielitaitoasi annettuun määräaikaan mennessä, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Näin haet

Koulutusohjelmassa on kolme pääainetta: orkesterinjohto, puhallinorkesterinjohto ja kuoronjohto. Puhallinorkesterinjohdossa on lisäksi kaksi vaihtoehtoa: yleinen vaihtoehto ja sotilaskapellimestarikoulutus. Sotilaskapellimestariksi hakevien valintakoe on samanlainen kuin puhallinorkesterinjohdon yleiseen vaihtoehtoon hakevien. Lisäksi sinun on tultava valituksi Sotilasmusiikkikoulun opiskelijaksi.

Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-järjestelmässä hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Ennakkotehtävien tai muiden liitteiden toimittamista ei katsota hakemukseksi, jos varsinaista hakulomaketta ei ole jätetty ajoissa.

Hakemuksen liitteet

Toimita todistuksesi ja muut vaaditut liitteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina annettuun määräaikaan mennessä.

Sinun tulee toimittaa seuraavat liitteet Sibelius-Akatemiaan:

Todistus suoritetusta pohjakoulutuksesta ja opintosuoritusote
Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta hakuvaiheessa, vaan voit toimittaa sen vasta valmistuttuasi (mutta kuitenkin viimeistään ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä).

Todistus kielitaidosta
Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti
Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan ja tulet EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti (esim. passikopio).

Dokumenteista tulee käydä ilmi nykyinen nimesi sekä mihin hakukohteeseen ne liittyvät. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun tulee liittää mukaan ammattikääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Jos olet pakolainen, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Lue lisää.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät toimitetaan Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisesti annettuun määräaikaan mennessä. Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin välityksellä.

>> OHJE: Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmän avulla

Mikäli et palauta ennakkotehtävää Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, sinua ei kutsuta valintakokeeseen.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi kenen hakemukseen ja mihin hakukohteeseen liitteet liittyvät. Muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä ennakkotehtäviä ei tule toimittaa Sibelius-Akatemiaan.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Ennakkotehtävä (orkesterinjohto)

Toimita noin 10 minuutin mittainen orkesterin johtamisnäyte Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 29.1.2020 klo 15. Voit vaihtoehtoisesti toimittaa osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle Vimeo- tai YouTube-tilille, jonne johtamisnäyte on ladattu.

Johtamisnäytteessä sinun tulee johtaa orkesteria. Näytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 2 vuotta vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös muusikoita näkyy.

Ennakkotehtävää arvioidessa valintalautakunta kiinnittää huomiota musiikilliseen ja tekniseen osaamiseesi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin.

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävän perusteella osan hakijoista valintakokeeseen.

Ennakkotehtävä (puhallinorkesterinjohto)

Toimita noin 10 minuutin mittainen orkesterin johtamisnäyte Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 29.1.2020 klo 15. Voit vaihtoehtoisesti toimittaa osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle Vimeo- tai YouTube-tilille, jonne johtamisnäyte on ladattu.

Johtamisnäytteessä sinun tulee johtaa puhallinyhtyettä tai -orkesteria. Näytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 2 vuotta vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu orkesterin suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös muusikoita näkyy.

Ennakkotehtävää arvioidessa valintalautakunta kiinnittää huomiota musiikilliseen ja tekniseen osaamiseesi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin.

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävän perusteella osan hakijoista valintakokeeseen.

Ennakkotehtävä (kuoronjohto)

Toimita noin 10-20 minuutin mittainen johtamisnäyte Sibelius-Akatemiaan Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 29.1.2020 klo 15. Voit vaihtoehtoisesti toimittaa osoitteen ja mahdollisen salasanan yksityiselle Vimeo- tai YouTube-tilille, jonne johtamisnäyte on ladattu.

Johtamisnäytteessä sinun tulee johtaa vähintään 8 laulajasta koostuvaa kuoroa. Näytteen tulee olla teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä enintään 2 vuotta vanha. Näytteen tulee sisältää sekä harjoittamista että johtamista, ja sen tulee olla kuvattu kuoron suunnasta siten, että johtajan lisäksi myös kuorolaulajia näkyy.

Ennakkotehtävää arvioidessaan valintalautakunta kiinnittää huomiota musiikilliseen ja tekniseen osaamiseesi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin.

Valintalautakunta kutsuu ennakkotehtävän perusteella osan hakijoista valintakokeeseen.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeeseen, jos:

 1. Olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja valintaperusteissa vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut näiden dokumenttien perusteella hakukelpoiseksi.

Jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä, valintakoevideota tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä ja vaaditussa formaatissa, hakemuksesi hylätään.

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa hakukevään tammikuussa. Eri koulutusohjelmien valinnat järjestetään osin samanaikaisesti. Jos haet useampaan hakukohteeseen, ja koeajat menevät päällekkäin, sinun on valittava minkä koulutusohjelman valintakokeisiin osallistut.

Tarkat koepäivämäärät ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta lähetetään kutsun yhteydessä. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun. Sibelius-Akatemia lähettää pyynnöstä ulkomailla asuvalle hakijalle alustavan kutsukirjeen viisumijärjestelyiden niin vaatiessa.

Varaudu olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuina valintakoepäivinä ja -aikoina. Valintakokeiden tarkempi aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei lähtökohtaisesti voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä ja valintalautakunnan työskentelyaikataulujen mahdollistaessa muutoksen. Hyväksyttäviä syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaava) sekä onnettomuus tai sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Jos et osallistu valintakokeeseen tai johonkin sen pakollisista osakokeista, et voi tulla valituksi.

Sinun on valintakokeessa todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla.

Valintakoetilaisuus on suljettu tilaisuus, johon voit valintalautakunnan luvalla tuoda mukana oman säestäjän tai avustavan muusikon, mutta et muita ulkopuolisia henkilöitä. Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Vastaat itse kaikista matkakustannuksista ja majoituksen järjestämisestä valintakokeiden ajaksi. Osa hakukohteista toteuttaa valintakokeet videohakuna, jolloin sinun ei tarvitse osallistua Sibelius-Akatemiassa Helsingissä järjestettäviin valintakokeisiin. Mikäli hakukohteen valintakokeet toteutetaan videohakuna, siitä on mainittu koulutusohjelmakohtaisissa valintaperusteissa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa, lue lisää.

Orkesterinjohdon valintakokeet

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat:

1) Teoria- ja säveltapailukoe sekä partituurinsoitto

Opiskelijavalinnassa arvioidaan:

 • moniäänisen kudoksen kuulonvaraista hahmotustaitoa (esim. moniäänisen diktaatin kirjoitus)
 • melodiasäveltapailutaitoa (esim. nuoteista laulaminen)
 • rytmin hahmotusta lukien ja kuunnellen
 • musiikin rakenteiden hahmottamista orkesteripartituuria lukemalla ja pianolla soittaen (esim. muoto, harmonia, tekstuuri)
 • hyvää soitintuntemusta ja soitinnuksen perusteita
 • soinnuttamisen, äänenkuljetuksen ja sovittamisen perusteita.

2) Pääinstrumentin koe

Esitä vapaavalintainen teos pääinstrumentillasi ilman säestystä. Oma soitin on oltava mukana, ellei toisin sovita. Voit halutessasi antaa näytteen myös useammalla instrumentilla.

3) Johtamistaidon koe

Kokeessa sinun on orkesteria johtaen esitettävä näytteitä ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Teokset lähetetään sinulle sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta.

Johtamistaidon koe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista osista 1) ja 2) annettujen pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista johtamistaidon kokeen ensimmäisessä vaiheessa annettujen pisteiden perusteella.

Jokaisessa vaiheessa on useampia osia. Kaikki kokeiden osat ovat pakollisia.

4) Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan johtamistaidon kokeen toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat. Haastattelussa arvioidaan koulutettavuuttasi, motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi alalle keskustelemalla odotuksistasi ja tavoitteistasi.

Puhallinorkesterinjohdon valintakoe

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat:

1) Teoria- ja säveltapailukoe sekä partituurinsoitto

Opiskelijavalinnassa arvioidaan:

 • moniäänisen kudoksen kuulonvaraista hahmotustaitoa (esim. moniäänisen diktaatin kirjoitus)
 • melodiasäveltapailutaitoa (esim. nuoteista laulaminen)
 • rytmin hahmotusta lukien ja kuunnellen
 • musiikin rakenteiden hahmottamista orkesteripartituuria lukemalla ja pianolla soittaen (esim. muoto, harmonia, tekstuuri)
 • hyvää soitintuntemusta ja soitinnuksen perusteita
 • soinnuttamisen, äänenkuljetuksen ja sovittamisen perusteita.

2) Pääinstrumentin koe

Esitä vapaavalintainen teos pääinstrumentillasi ilman säestystä. Oma soitin on oltava mukana, ellei toisin sovita. Voit halutessasi antaa soittonäytteen myös useammalla instrumentilla.

3) Johtamistaidon koe

Kokeessa sinun on orkesteria johtaen esitettävä näytteitä ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Teokset lähetetään sinulle sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta.

Johtamistaidon koe koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista osista 1) ja 2) annettujen pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista johtamistaidon kokeen ensimmäisessä vaiheessa annettujen pisteiden perusteella.

Jokaisessa kokeessa on useampia osia. Kaikki kokeiden osat ovat pakollisia.

4) Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan johtamistaidon kokeen toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat. Haastattelussa arvioidaan koulutettavuuttasi, motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi alalle keskustelemalla odotuksistasi ja tavoitteistasi.

Kuoronjohdon valintakoe

Valintakoe on moniosainen. Siihen sisältyy seuraavat osat:

1) Soitto- ja laulukoe

Esitä näyte sekä laulun että pääinstrumentin hallinnasta. Näytteet esitetään ilman säestystä. Oma soitin on oltava mukana, ellei se ole piano tai ellei toisin sovita.

2) Teoria- ja säveltapailukoe sekä haastattelu

Teoria- ja säveltapailukokeessa testataan kykyäsi hahmottaa musiikkia sekä äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Lisäksi arvioidaan musikaalista käsityskykyäsi ja partituurin tuntemustasi erilaisin tehtävin: mm. testataan taitoasi antaa äänet kuorolle, laulaa kuorostemmoja ja soittaa kuoropartituuria pianolla originaalisävellajissa ja transponoituna, myös prima vista.

3) Kuoronjohdon koe

Kokeessa sinun on esitettävä näyte ennalta lähetettyjen teosten johtamis- ja harjoittamistaidosta. Teokset lähetetään sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. Kuoronjohdon koe koostuu kahdesta vaiheesta. Kokeen ensimmäisen vaiheen sekä osista 1) ja 2) annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan kokeen toiseen vaiheeseen.

4) Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan johtamistaidon kokeen toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat. Haastattelussa arvioidaan koulutettavuuttasi, motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi alalle keskustelemalla odotuksistasi ja tavoitteistasi.

Valintakokeen arviointi

Valintakoesuorituksesi ja sen osat arvioidaan pistein. Sinua ei voida valita opiskelijaksi, jos joku valintaperusteissa määritelty pakollinen osasuoritus puuttuu tai hylätään.

Kirjallisissa kokeissa sinulle annetaan pisteitä vastaustesi perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat taitosi, tietosi, valmiutesi ja koulutettavuutesi hakukohdekohtaisten valintaperusteiden perusteella.

Koulutettavuuden osalta arvioidaan valmiuksiasi suoriutua tutkintoon johtavista opinnoista yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisessa ohjeellisessa suoritusajassa (kandidaatti 3 vuotta, maisteri 2,5 vuotta).

Arviointiperusteet (orkesterinjohto)

Sinulta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta.

Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja musiikillisia taitojasi sekä koulutettavuuttasi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin. Lautakunta arvioi musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi, tyylillistä mielikuvitustasi sekä johdettavan yhtyeen hallintaa. Kehityspotentiaaliasi arvioidaan sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa kokeen osissa annettujen pisteiden summa.

Arviointiperusteet (puhallinorkesterinjohto)

Sinulta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia sekä kokemusta yhteissoitosta.

Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja musiikillisia taitojasi sekä koulutettavuuttasi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin. Lautakunta arvioi musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi, tyylillistä mielikuvitustasi sekä johdettavan yhtyeen hallintaa. Kehityspotentiaaliasi arvioidaan sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa kokeen osissa annettujen pisteiden summa.

Arviointiperusteet (kuoronjohto)

Jokaisessa kokeessa on useampia osakokeita. Kaikki kokeiden osat ovat pakollisia.

Sinulta edellytetään monipuolisia solistisia ja teoreettisia valmiuksia, hyvää kuoronjohtotaitoa sekä kokemusta yhteismusisoinnista.

Valintakokeessa arvioidaan teknisiä ja musiikillisia taitojasi sekä koulutettavuuttasi suhteessa koulutusohjelman vaatimuksiin. Lautakunta arvioi musiikillista hahmotuskykyäsi ja ilmaisuasi, omaksumiskykyäsi, tyylillistä mielikuvitustasi sekä johdettavan yhtyeen hallintaa. Kehityspotentiaaliasi arvioidaan sekä taiteellisesti että johtamistaidollisesti. Koulutettavuuden määrittelemiseksi lautakunta arvioi kykyäsi opiskella korkeatasoisesti riittävä määrä tutkintovaatimusten mukaista ohjelmistoa ja taitoja annetussa opiskeluajassa.

Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kaikissa vaiheissa annettujen pisteiden summa.

Tulosten julkaisu

Taideyliopiston hallitus päättää Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen aloituspaikkamääristä. Vuonna 2020 aloituspaikkojen kokonaismäärä on enintään 170. Taideyliopistossa ei käytetä ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöitä opiskelijavalinnoissa.

Valintakokeiden tulokset ovat nähtävillä tulosten julkaisupäivänä klo 9.00 alkaen Sibelius-Akatemian Helsingin (Nervanderinkatu 13) sekä Kuopion toimipisteissä. Valintapäätös julkaistaan myös Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä.

Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Koulutukseen valittujen opiskelijoiden jälkeen paras tai parhaita hakijoita voidaan sijoittaa varasijajonoon odottamaan mahdollisesti myöhemmin aukeavaa opiskelupaikkaa. Varasijat ovat hakukohdekohtaisia tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi aueta vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai jos ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit eivät täyty. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle ko. hakukohteessa.

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen julkaisupäivänä Taideyliopiston www-sivuilla ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Oikaisuvaatimus

Voit hakea Taideyliopistolta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijoille mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Lue lisää.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit ottaa sinulle myönnetyn opiskelupaikan vastaan joko Opintopolku-järjestelmässä tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä vastaanottoilmoituksella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos otat opiskelupaikan vastaan ja luovut siitä myöhemmin, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Lukuvuosimaksu

>> Lukuvuosimaksu ja apurahat Taideyliopistossa

EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu. Maksu pysyy saman suuruisena koko opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Jos haet opiskelemaan englannin kielellä, ilmoita hakulomakkeella mikäli omaat maksuvelvollisuudesta vapauttavan dokumentin ja toimita se hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Jos maksuvelvollisuuteen liittyvässä tilanteessa tapahtuu osaltasi muutos hakuajan päättymisen jälkeen, ole yhteydessä hakijapalveluihin välittömästi.

Lukuvuosimaksuhuojennukset

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. HUOM! Taideyliopisto ei myönnä apurahoja opiskelijoiden elinkustannusten kattamiseen.

Jos olet lukuvuosimaksuvelvollinen, ilmoita Opintopolun hakulomakkeella haluatko hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, jos sinut valitaan opiskelijaksi. Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen Opintopolun hakulomakkeessa).

Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan hakemuksen perusteella. Apurahat ovat suuruudeltaan 2500 tai 5000 euroa. Mahdollisesta myönnetystä apurahasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti opiskelijavalinnan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä.

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä, jolloin kaikkien uusien opiskelijoiden on oltava paikalla. Mikäli ennen elokuun puoliväliä järjestetään teoreettisten aineiden valmentava jakso, jaksolle osallistuville opiskelijoille ilmoitetaan tarkka aikataulu hyväksymiskirjeessä.

Sinun tulee ilmoittautua kirjoille yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti. Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi ainoastaan lakisääteisistä syistä. Lue lisää.

Hae poissaolo-oikeutta kirjallisesti ennen lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymistä. Toimita hakemuksesi mukana poissaolon oikeuttava todistus.

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös www-sivuiltamme täällä.