Sök till magisterprogrammet i bildkonst

Ansökan för augusti 2021. Andsökningstiden och -skeden, urvalsgrunder och information om studier vid Bildkonstakademin.

OBS. Den här urvalsguiden är från 2021. Nästa ansökningstid för utbildningen som leder till magisterexamen i bildkonst är i augusti 2022. Den nya urvalsguiden publiceras på våren 2022.

Ansökningstiden och grundläggande information

 • Ansökningstiden: 11.8.2021 – 25.8.2021 kl. 15.00 (lokal tid i Finland).
 • Målexamen: magister i bildkonst
 • Studiernas längd: 2 år
 • Examinaspråk: finska, svenska eller engelska
 • Studierna börjar i januari 2022

Magisterprogrammet i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademin söks på Studieinfo.fi.

Länk till ansökningsblanketten på Studieinfo.fi

Urvalsgrunder

Urvalsgrunderna i magisterurvalet är utöver lämplig utbildningsbakgrund och tillräckliga språkkunskaper den sökandes påvisade bildkonstnärliga förmåga samt lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin. Dessutom ska den studerande ha tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet. Denna erfarenhet utvärderas från fall till fall under ansökningsprocessen.

I urvalets första skede granskas sökandes behörighet. En sökande som har erforderlig utbildningsbakgrund eller vars utbildningsbakgrund Bildkonstakademin bedömer vara lämplig för magisterstudier i bildkonst och som har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs och returnerat förhandsuppgifter inom den tidsplan som akademin fastställt, konstateras behörig.

I det andra skedet bedöms utifrån sökandes inlämnade förhandsuppgifter den sökandes påvisade bildkonstnärliga förmåga och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin samt sökandes påvisade erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet. 

En del av de sökande får kallelse till urvalets tredje skede, det vill säga en intervju. I det tredje skedet görs bedömningen på basis av förhandsuppgifterna och intervjun. Grunder för urvalet är den sökandes visade bildkonstnärliga förmåga och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin samt tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet.

Bildkonstnärlig förmåga bedöms vid urvalet bl.a. med hjälp av följande kriterier: uttrycksförmåga, individualitet och beredskap att utvecklas. Lämpligheten för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin bedöms bl.a. med hjälp av följande kriterier: motivation, receptionsförmåga och förmåga att analysera det egna konstnärliga arbetet. Vid bedömningen av den sökandes erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet fästs uppmärksamhet vid bl.a. uppvisande av långsiktigt konstnärligt arbete samt deltagande i bildkonstnärliga projekt och genomförande av utställningar eller motsvarande.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Utbildningsbakgrund

Allmän behörighet

Behörig för studier som leder till endast högre högskolexamen (magister i bildkonst) är den sökande som enligt universitetslaget (558/2009, 37§) har avlagt en lämplig lägre högskolexamen, en lämplig yrkeshögskola examen, en lämplig utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande universitetsstudier. Behörig är även den som Bildkonstakademin på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Av en studerande som blivit antagen kan universitetet kräva kompletterande studier för att hen ska uppnå den nivån som utbildningen till magister kräver.

Tidigare utbildning som anses lämplig vid Bildkonstakademin (magisterurvalet)

 • Lägre högskoleexamen i bildkonst, visuell konst eller inom det konstindustriella området som avlagts vid universitet i Finland eller utomlands
 • Examen som avlagts vid yrkeshögskola och som ger färdigheter för magisterstudier i bildkonst: yrkesbenämningarna bildkonstnär (YH) eller formgivare (YH).
 • Annan utbildning: Bildkonstakademin bedömer från fall till fall huruvida kunskaper som inhämtats från andra utbildningsområden är tillräckliga.

Språkkunskaper

Utbildning vid Bildkonstakademin som leder till examen förutsätter tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. Den sökande kan välja att söka till studier antingen på finska, svenska eller engelska.

Alla sökande bör bevisa sina språkkunskaper inom ramen för det första ansökningsskedet i det språk som de önskar använda i sina studier vid Bildkonstakademin, dvs. i finska, svenska eller engelska, i ansökningsskedet. Alla sökande ska bevisa sin språkkunskap på det sätt som akademin fastställer. Om man söker till studier på finska eller svenska, finns det inget krav på att styrka ens kunskaper i engelska.

Undervisningen sker i huvudsak på finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska, svenska och engelska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Att visa kunskaper i finska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål eller finska som andraspråk [S2] i avgångsbetyget)
 • Modersmålsprovet (i finska språket) i den finländska studentexamen eller provet i finska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • Högskoleexamen:
  • med finska som undervisningsspråk, eller
  • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på finska, eller
  • med finska språket som huvudämne, eller
  • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i finska språket vid högskolan, eller
  • där ett språkprov i finska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i finska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.
 • IB-examen
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-finska eller minst vitsordet 3 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen
  • godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 i finska som L2-språk
 • RP- eller DIA-examen på Tyska skolan i Helsingfors
  • ett godkänt vitsord (vitsordet 4) i det skriftliga provet i finska som modersmål, eller
  • minst vitsordet 8 i det muntliga provet i finska som modersmål, eller
  • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  • vitsordet nöjaktig
 • Studier i finska vid distansskolan Kulkuri som motsvarar lärokursen i den grundläggande utbildningen har slutförts med godkänt resultat

Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Att visa kunskaper i svenska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i svenska på följande sätt:

 • Grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet avlagt på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk [S2] i avgångsbetyget)
 • Modersmålsprovet (i svenska språket) i den finländska studentexamen eller provet i svenska som andraspråk (S2) har avlagts med minst vitsordet approbatur (A)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)
 • Högskoleexamen:
  • med svenska som undervisningsspråk, eller
  • som omfattar åtminstone ett skriftligt examensarbete för en lägre högskoleexamen eller ett godkänt mognadsprov som avlagts vid högskolan på svenska, eller
  • med svenska språket / nordiska språk som huvudämne, eller
  • som omfattar grund- och ämnesstudier (60 sp/35 sv) i svenska språket / nordiska språk vid högskolan, eller
  • där ett språkprov i svenska eller språkstudier som avlagts vid högskolan och ingår i examen eller språkstudier som påvisar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska (som andra inhemska språk) har avlagts vid högskolan med minst vitsordet goda.
 • IB-examen
  • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-svenska eller minst vitsordet 3 i A2-svenska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen
  • godkänt resultat i provet i svenska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 i svenska som L2-språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
  • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)
 • Språkexamen i svenska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet
  • vitsordet nöjaktig
 • Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända
 • Godkänt resultat i ett språkprov som ordnas av den finländska högskolan (eller i samarbete) och som fastställer att sökandens kunskaper i svenska är på nivå B2 (t.ex. språkprov som ordnas av Hanken och Åbo Akademi).

Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Att visa kunskaper i engelska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i engelska på följande sätt:

 • Skolutbildning avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland
 • Högskoleexamen avlagt på engelska i ett EU/ETA-land eller Schweiz, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland
 • Högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland avlagt på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk
  • Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.
 • Minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)
 • IB-examen:
  • examen har avlagts på engelska
  • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå
 • EB-examen:
  • har avlagt engelska som L1-språk med godkänt resultat
  • minst vitsordet 7 i engelska som L2- eller L3-språk
 • När det gäller RP-examen (Tyska skolan i Helsingfors) bedöms den sökande ha tillräckliga språkkunskaper om hen har avlagt det skriftliga provet i engelska som A-språk (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen) med godkänt resultat eller fått minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk
 • Intyg över ett av Konstuniversitetet godkänt språktest
  • TOEFL (IBT)
   • Total Score: 73
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 5.5
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): A, B, C och Level B1.
  • Pearson Test of English (Academic)
   • Total Score: 43
  • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i engelska
   • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
   • alternativt har minst tre delprov av provet på den högsta nivån (nivåerna 5 och 6) avlagts med godkänt resultat (olika examenstillfällen kan kombineras)

Även onlineprov som ordnas av de ovannämnda anordnarna av språktest godkänns som bevis på språkkunskaper (TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. För att testresultatet ska kunna beaktas som ett intyg över sökandens kunskaper i engelska ska det vara i kraft det år då sökanden ansöker om studieplats. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad. Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Akademin accepterar bara språktest av de ovannämnda anordnarna.

Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Så här söker du

Ansökan till magisterutbildningen i bildkonst består av tre skeden. I det första skedet fyller den sökande i ansökningsblanketten och skickar in de bilagor och förhandsuppgifter som krävs via den nationella tjänsten www.studieinfo.fi.

Ansökningsblanketten till magisterutbildningen i bildkonst är öppen 11.8.2021 – 25.8.2021 kl. 15:00 (lokal tid i Finland). Även begärda bilagor och förhandsuppgifter ska lämnas in under ansökningstiden. Ansökningar, förhandsuppgifter eller intervjuer poängsätts inte.

Försenade ansökningar eller förhandsuppgifter behandlas inte, och godkänns inte. Ansökan eller delar av ansökan som sänts via e-post eller på annat sätt behandlas inte.

En del av de sökande som konstaterats behöriga kallas till en intervju. Magisterurvalets resultat publiceras 10.11.2021. Studieplatsen ska tas emot senast 24.11.2021 kl. 15:00.

Första skedet: elektronisk ansökningsblankett och förhandsuppgifter

Ansökningstiden börjar onsdag 11.8.2021 och slutar fredag 25.8.2021 kl. 15:00.  

Du kan fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på adressen www.studieinfo.fi. En länk till ansökningsblanketten publiceras senast 11.8.2021 under ansökningsanvisningarna på webben.

Länk till ansökningsblanketten

Ansökan ska innehålla följande bilagor som inlämnas elektroniskt i Studieinfo:

1) Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund

2) Dokument som används för att bevisa språkkunskap

3) Förhandsuppgifter (motivationsbrev, meritförteckning och arbetsportfolio)

På ansökningsblanketten ska du bland annat ange dina personuppgifter, utbildningsbakgrund, vilket språk du vill studera på och till vilket undervisningsområde du söker. Bifoga samtliga begärda bilagor i PDF-format (språkintyg, skolbetyg, eventuell grund för befrielse från läsårsavgift, om du ansöker om att studera på engelska, samt förhandsuppgifter).

Ange på ansökningsblanketten det undervisningsområde som du söker till. Den sökande kan endast söka till ett undervisningsområde. Undervisningsområdena är skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Bildkonstakademins jury kan i bedömningens andra skede, dvs. på basis av förhandsuppgifterna, också föreslå ett annat undervisningsområde för den sökande än det som sökande angett på ansökningsblanketten.

1) Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund

Den sökande ska till ansökan bifoga dokument som påvisar utbildningsbakgrund lämplig för magisterstudier (se Urvalsgrunder):

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag från tidigare högskoleexamen (skannad kopia av originaldokument eller av bestyrkt avskrift)

         eller

 • Studieintyg och studieprestationsutdrag över pågående studier. Sökande vars tidigare utbildning slutförs senast 24.11.2021 ska till ansökan bifoga studieintyg som fås av skolan, av vilket framgår beräknad examensdag och examensspråk. Studieintyget ska vara försett med skolans stämpel och underskrift.

         eller

 • Annat dokument som påvisar lämplig utbildningsbakgrund, utifrån vilket akademin bedömer den sökandes uppgifter och färdigheter.

Av examensbetyget och studieprestationsutdraget ska framgå struktur och innehåll i den sökandes avlagda studier för att Bildkonstakademin ska kunna bedöma huruvida den sökandes utbildningsbakgrund är gångbar för magisterstudier i bildkonst. Den sökande kan bifoga en separat utredning över studiernas struktur och innehåll i den tidigare examen vid läroinrättningen i fråga, ifall detta inte framgår av betyget eller studieprestationsutdraget.

Observera att den sökande ska låta en auktoriserad translator översätta kopior av betyg och studieprestationsutdrag om de inte är på finska, svenska eller engelska.

2) Dokument som används för att bevisa språkkunskap

Den sökande ska till ansökan foga ett intyg över kunskaperna i det språk som hen vill studera på. Vitsordet i språkkunskaperna och på språkintyget ska vara i enlighet med akademins språkkunskapskrav (se Urvalsgrunder). Sökande som påvisar sina språkkunskaper genom något av de språktest som Bildkonstakademin godkänner ska bifoga intyg över avlagt språktest innan ansökningstiden går ut. Språktestet ska vara avlagt innan första ansökningsskedet går ut.

3) Förhandsuppgifter (motivationsbrev, meritförteckning och arbetsportfolio)

Den sökande ska till ansökningsblanketten på Studieinfo.fi foga förhandsuppgifter som Bildkonstakademin kräver:

 • Motivationsbrev. Beskriv ditt konstnärliga arbete och berätta varför du vill avlägga magisterstudier i bildkonst, varför det är aktuellt just nu, och vad du vill att ska ingå i dina studier. Motiveringsbrevets längd är högst 3 000 tecken inklusive mellanslag. Motivationsbrevet kan vara på svenska, finska eller engelska. Filformat: PDF.
 • Meritförteckning (personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer, priser, stipendier och studieresor). Meritförteckningen kan vara på svenska, finska eller engelska. Filformat: PDF.
 • Arbetsportfolio. Läs noga igenom anvisningarna för uppgörande av portfolio nedan.

Alla förhandsuppgifter ska lämnas in före utgången av ansökningstiden. En sökande som inte har lämnat in eller lämnat in endast en del av de krävda förhandsuppgifterna innan ansökningstiden gått ut, är inte behörig. Bildkonstakademin behandlar inte förhandsuppgifter i annan form eller inlämnade på annat sätt än via Studieinfo.fi.

OBS. Var god och ladda upp allt material till systemet i god tid. Stora bild- och videofiler kan ta upp till en timme att ladda under rusningstid eller om din internetuppkoppling är dålig. Kontrollera själv att allt material öppnas och fungerar som du har planerat.

Arbetsportfolio

Med hjälp av en bildförsedd portfolio kan den sökande presentera sitt bildkonstnärliga arbete. Den sökande kan i sin portfolio presentera maximal åtta (8) konstverk, dvs, portfolio med bilder och verk med rörliga bilder samt ljudverk. I en portfolio med bilder kan ett verk vid behov ha maximalt tre (3) bilder. Hela portfolion får ha totalt 20 sidor.

Urvalsjuryn bekantar sig inte med sökandes nätsidor eller andra länkar.

Den sökande ska förse portfolions framsida med sitt namn, kontaktuppgifter och undervisningsområde som hen söker till. Portfolion ska vara tydligt försedd med uppgifter om verken: namn, storlek, teknik och tillkomstår. Ifall presentationen av verken kräver någon teknisk finess ska sökande ange detta tydligt i samband med verken.

Förutom en portfolio med bilder, eller i stället för, kan den sökande via Studieinfo lämna in en rörlig bild eller en fil innehållande ljud, vars maximala längd är totalt 5 minuter (editerad fil av ett eller flera verk, närmare anvisningar nedan).

Arbetsportfolion lämnas in som en PDF-fil. PDF-filens maximistorlek är 100 MB.

Namnge filen enligt följande modell: efternamn_förnamn_arbetsportfolio

Konstverk med rörlig bild eller ljud som en del av arbetsportfolion

Utöver eller i stället för en arbetsportfolio med bilder kan den sökande lämna in en fil som presenterar konstverk med rörlig bild eller ljud.

Den sökande kan lämna in en (1) fil med verk med rörlig bild eller ljud och vars totala längd är högst 5 minuter (redigerad av ett eller flera konstverk). Den maximala filstorlek är 500 MB.

För multimedie- och internetverk ska demoversioner som baserar sig på rörliga bilder redigeras. Utvärderingsgruppen tar inte del av de sökandes webbplatser eller länkar som anges.

Godkänt format för videofil:

 • filformat: mp4
 • filens maximistorlek 500 MB
 • H.264-kompression

Godkänt format för ljudfil:

 • filformat: mp3
 • filens maximistorlek 500 MB

För konvertering av filformat kan du använda gratisprogrammet HandBrake.

Filen som ska returneras bör vara tydligt märkt med sökandes namn. Annan information om verket (datum när verket blev klart, längd, deltagare samt andra viktiga uppgifter) kan anges på filen (sluttexter) eller i samband med portfolion.

Namnge filen enligt följande modell: efternamn_förnamn_rörlig_bild_ljud

Behörighet

Den sökandes behörighet utvärderas i urvalets första skede. Sökande som för studierna har erforderlig utbildningsbakgrund eller vars utbildningsbakgrund Bildkonstakademin bedömer vara lämplig för magisterstudier i bildkonst, och som bevisat sin språkkunskap på erforderligt sätt och lämnat in alla förhandsuppgifter inom den tidsplan som akademin fastställt, konstateras behörig.

Alla sökande får meddelande om sin behörighet via e-post 16.9.2021. Förhandsuppgifter bedöms endast för sökande som fått ett positivt behörighetsbeslut. Om du inte har blivit kontaktad av Bildkonstakademin före 16.9.2021, ska du kontakta ansökningstjänster (kuva.ansokan(at)uniarts.fi). Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen.

Sökande som är missnöjd med högskolans beslut, kan skriftligen inom 14 dagar från beslutet anhålla om rättelse. Anhållan om rättelse inlämnas till Konstuniversitetets registratorskontor som en PDF (kirjaamo(at)uniarts.fi).

Rättelseförfarande

Andra skedet: bedömning av förhandsuppgifter

I det andra skedet av Bildkonstakademins magisterurval bedöms de sökandes visade bildkonstnärliga förmåga och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin samt den sökandes visade erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet på basis av inlämnade förhandsuppgifter (se Urvalsgrunder).

Bildkonstakademins jury kan i bedömningens andra skede, dvs. på basis av förhandsuppgifterna, också föreslå ett annat undervisningsområde för den sökande än det som sökande angett på ansökningsblanketten.

Tredje skedet: intervju

På basis av förhandsuppgifterna kallas en del av de sökande till nästa skede i urvalet, nämligen intervju.

Intervjutillfällen ordnas 25.10−3.11.2021. Den som blivit antagen får också per e-post en särskild kallelse till intervjun 12.10.2021. Övriga sökande som inte kallas till intervjun informeras också per e-post.

I det tredje skedet görs bedömningen utifrån förhandsuppgifter och intervju. Grunder för urvalet är den sökandes visade bildkonstnärliga förmåga och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin, samt tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet (se Urvalsgrunder).

Individuella arrangemang

Om sökanden på grund av sensoriska funktionshinder eller rörelsehinder, sjukdom eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa behöver individuella arrangemang i urvalsprovet, ska hen separat ansöka om rätt till individuella arrangemang i urvalsprovet. Ansökan ska lämnas in till akademins ansökningstjänster inom den utsatta tiden för bilagor till ansökan.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Delgivning av resultat

Konstuniversitetets Bildkonstakademi offentliggör sitt urvalsförslag 10.11.2021 på webbsidan www.uniarts.fi för studeranden som gett sitt tillstånd till att namnet publiceras. Efter nämnda tidpunkt kan man också fråga om urvalsprovens resultat per telefon (+358 50 44 88 540) och e-post (kuva.ansokan@uniarts.fi).

Sökande som har blivit antagna och sökande som har fått reservplats meddelas per e-post efter att resultatet av studenturvalet har tillkännagetts. Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen.

Begäran om rättelse

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Rättelseförfarande

Mottagande av studieplats

Du kan ta emot studieplatsen antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till Bildkonstakademins ansökningstjänster. Studieplatsen ska tas emot senast 24.11.2021 kl. 15.00.

Försenade anmälningar beaktas inte. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste lämna in ett intyg som visar utbildningsbakgrunden som studierna kräver innan studieplatsen kan tas emot.

Bestämmelsen om en högskoleplats

Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste lämna in intyget som visar utbildningsbakgrundet som studier kräver innan studieplatsen kan tas emot.

Anmälan till det första studieåret

Nya studerande får anmälningsinstruktioner bifogat till antagningsmaterialet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Läsårsavgifter

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Vid Konstuniversitetets studentantagning berör läsårsavgiften sökande som söker till den engelskspråkiga utbildningen. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller. Storleken på läsårsavgiften för en studerande som är skyldig att betala läsårsavgift fastställs årligen.

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i Finlands utlänningslag.

Stipendier (betalningslättnader)

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna. Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar.

Läsårsavgiften ska betalas senast 24.11.2021 kl. 15.00. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först när läsårsavgiften har betalats. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Läsårsavgiften måste vara betald för att studeranden ska kunna göra närvaroanmälan och studera och för att få uppehållstillstånd.

Läsårsavgifter och stipendier

Bildkonstakademins ansökningsalternativ år 2021

Vid Bildkonstakademin kan du avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Dessutom ordnar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning (på engelska, ingen antagning 2021), samt utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma), som leder till en kandidatexamen i konst (på finska, från augusti 2021).

Den som är intresserad av utbildningsprogram i bildkonst ska söka till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst eller till 2-årig utbildning som leder till magister i bildkonstexamen.

Studerande i 5,5-årig utbildning i bildkonst ska välja sitt studieområde under första studieåret, efter att man blivit godkänd. I magisterurval väljer man alltså utbildningsprogram redan vid ansökan.

Antagningen till utbildningsprogrammet i bildkonst sker årligen: i januari till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och i augusti till utbildningen som leder till 2-årig magisterutbildning i bildkonst. 

År 2021 tar Bildkonstakademin in högst 57 nya grundexamensstudenter, varav 25 antas till det 5,5 år långa utbildningsprogrammet som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och 24 antas till en 2 år lång utbildning som leder till magistersexamen i bildkonst. Dessutom tas högst 8 grundexamensstudenter in till utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma), som leder till konstkandidatsexamen.

Studierna vid Bildkonstakademin kan inte avläggas helt på distans. Undervisningen sker alltefter innehåll och situation antingen som närundervisning eller på distans, eller i form av hybridundervisning. De studerande förutsätts ha tekniska färdigheter och redskap som tillåter dem att delta i såväl närundervisning som distansundervisning.

Magisterexamen i bildkonst: 120 studiepoäng, 2 år

Målet med kandidatexamen i bildkonst är att erbjuda den studerande färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och erbjuda praktiska och tekniska färdigheter enligt den studerandes eget intresse samt personlig handledning inom bildkonstens olika områden. Utbildningen erbjuder den studerande färdigheter att förstå sin egen verksamhet som en del av samtidskonstens kontexter och ett samhälle där konstnärens roll kan vara varierande.

Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumkonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Undervisningsområdet för gemensam undervisning ordnar gemensam undervisning för alla.

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Utöver bildkonststudierna ingår utställningspraxis och konstteori i examen. Ett flertal kurser på utbildningsprogrammet i bildkonst ges på engelska och cirka 15 procent av de studerande kommer från utlandet. Bland dem finns både examensstuderande och utbytesstuderande.

De studerande uppmuntras att även delta i andra kurser än de som ges inom ramen för den individuella studieplanen på det egna undervisningsområdet. På Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till ett mångsidigt konstnärligt arbete och att använda olika konstnärliga verktyg.

Om Konstuniversitetets Bildkonstakademi

Vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi, som har profilerat sig inom fri konst, utgår undervisningen från en individinriktad undervisningsplan, möten mellan lärare och studerande samt personlig handledning. Lärarna vid Bildkonstakademin är erkända bildkonstnärer och specialister inom olika konstarter.

Bildkonstakademin har utbildat bildkonstnärer sedan 1848. Utexaminerade från Bildkonstakademin arbetar som fria bildkonstnärer. En del av de utexaminerade arbetar med olika specialistuppdrag inom bildkonst och många undervisar.

Vid Bildkonstakademin kan du avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Dessutom ordnar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning, samt utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma), som leder till en kandidatexamen.

De huvudsakliga undervisningsspråken vid Bildkonstakademin är finska och engelska. Studerande med olika modersmål studerar inom samma utbildningsprogram, och olika språk används flexibelt beroende på situationen. Alla obligatoriska studier erbjuds dock både på finska och engelska, och man kan även avlägga studieprestationer på svenska. Studerande som ansöker om att studera på engelska förutsätts inte ha kunskaper i finska, men som obligatoriska studier ingår kursen ”finska som främmande språk”. Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation har engelska som undervisningsspråken, och utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma), som leder till en kandidatexamen, har finska som undervisningsspråken.

Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumskonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. I studierna betonas konstnärligt arbete med stödjande teoristudier. Förutom bildkonstnärliga studier ingår studier i presentationspraxis, konsthistoria, konstteori och filosofi, samt språk i examen.

De studerande uppmuntras att inkludera kurser även i andra studieområden i sina individuella studieplaner. Vid Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till mångsidigt konstnärligt arbete och användning av varierande verktyg. De studerande har tillgång till arbetsrum för självständigt konstnärligt arbete.

Konstuniversitetets studerande kan delta i kurser arrangerade av andra akademier och Konstuniversitetets gemensamma undervisning. Dessutom har de studerande möjlighet att samarbeta i tvärkonstnärliga produktioner som ingår i studierna. Som en del av studierna kan man avlägga utbytesstudier vid någon högskola utomlands som Bildkonstakademin har samarbete med. Dessutom har akademin årligen besök av ett flertal utländska föreläsare och lärare.

Vid Bildkonstakademin är konstnärlig verksamhet en del av undervisningen och erbjuder de studerande möten med konstfältet och publiken. Med hjälp av offentlig presentation av konst får de studerande en första kontakt med det arbetsliv som väntar på dem efter examen.

Målet med studierna är att uppmuntra de studerande att hitta sina egna styrkor, uttrycksformer och intressen inom området för bildkonst. De studerande får de färdigheter som behövs för att arbeta som självständiga bildkonstnärer och för att se sin egen verksamhet som en del av nutidskonstens kontexter och samhället där konstnärens roll kan vara mångfasetterad.

Vanliga frågor

Jag blir klar med min BFA-examen närmare slutet av året. Kan jag trots det delta i höstens ansökan för 2-åriga magisterstudier?

Ja. Ifall du blir antagen behöver du sända en kopia av ditt BFA-eller yrkeshögskolebetyg till Bildkonstakademin senast i samband med mottagande av studieplatsen, dvs. före 24.11.2021. Bifoga ansökningsblanketten med ytterligare information om din utexamineringstidtabell.

Jag har en högskoleexamen, men inte i konst, och har avlagt ett flertal kurser i konst och länge hållit på med konst som hobby. Kan jag då söka till Bildkonstakademins 2-åriga magisterutbildning?

Bildkonstakademin bedömer från fall till fall huruvida kunskaper som inhämtats från andra utbildningsområden är tillräckliga. Förutom lämplig grundutbildning ska den sökande ha tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet, vilket bedöms i varje enskilt fall under antagningsprocessen för magisterstudier. Olika konstkurser eller konststudier vid andra lärosäten än universitet eller yrkesinstitut ger i allmänhet inte tillräckliga färdigheter för studier som leder direkt till magisterexamen i bildkonst. Du kan även söka till 5,5-åriga utbildningen som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och om du blir antagen kan du få en del av dina tidigare studier tillgodoräknade. Ansökningstiden till den 5,5-åriga utbildningen är i januari.

Jag blir klar med min lägre högskole-examen närmare slutet av året. Kan jag använda examensbetyget som bevisning av krävda srpråkkunskaper (i finska, svenska eller engelska)?

Ja, om du får betyget före 24.11.2021. Ifall du blir antagen behöver du sända en kopia av ditt BFA- eller yrkeshögskolebetyg till Bildkonstakademin senast i samband med mottagande av studieplatsen, det vill säga före 24.11.2021. Bifoga ansökningsblanketten med ytterligare information om din utexamineringstidtabell.

Om den sökande visar sina språkkunskaper (i finska, svenska, eller engelska) med ett godkänt språktest (se Urvalsgrunder), språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Kontakt

Konstuniversitetets Bildkonstakademins ansökningstjänster
kuva.ansokan@uniarts.fi
tel. +358 50 44 88 540

Läs mer om programmet