Sök till magisterprogrammet i bildkonst

Andsökningstiden och -skeden, urvalsgrunder och information om studier vid Bildkonstakademin.

Ansökningstiden och grundläggande information

 • Ansökningstiden: 12.8.2020 kl. 08:00 – 26.8.2020 kl. 15.00 (lokal tid i Finland).
 • Målexamen: magister i bildkonst
 • Längd av studier: 2 år
 • Examinaspråk: finska, svenska eller engelska
 • Studierna börjar i januari 2021

Magisterprogrammet i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademin söks på Studieinfo.fi.

Urvalsgrunder

Urvalsgrunderna i magisterurvalet är utöver lämplig utbildningsbakgrund och tillräckliga språkkunskaper den sökandes påvisade bildkonstnärliga begåvning samt lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin. Dessutom ska den studerande ha tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet. Denna erfarenhet utvärderas fall för fall under ansökningsprocessen.

I urvalets första skede granskas sökandes behörighet. En sökande som har erforderlig utbildningsbakgrund eller vars utbildningsbakgrund Bildkonstakademin bedömer vara lämplig för magisterstudier i bildkonst och som har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs och returnerat förhandsuppgifter inom den tidsplan som akademin fastställt, konstateras behörig.

I det andra skedet bedöms utifrån sökandes inlämnade förhandsuppgifter den sökandes påvisade bildkonstnärliga begåvning och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin samt sökandes påvisade erfarenhet av bildkonstnärliga verksamhet. 

En del av de sökande får kallelse till urvalets tredje skede, det vill säga en intervju. Dessutom kan de sökande ombes utföra en eventuell extra uppgift. I det tredje skedet görs bedömningen på basis av förhandsuppgifterna, intervjun och eventuell extra uppgift. Grunder för urvalet är den sökandes visade bildkonstnärliga begåvning och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin samt tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet.

Bildkonstnärlig begåvning bedöms vid urvalet bl.a. med hjälp av följande kriterier: uttrycksförmåga, individualitet och beredskap att utvecklas. Lämpligheten för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin bedöms bl.a. med hjälp av följande kriterier: motivation, receptionsförmåga och förmåga att analysera det egna konstnärliga arbetet. Vid bedömningen av den sökandes erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet fästs uppmärksamhet vid bl.a. uppvisande av långsiktigt konstnärligt arbete samt deltagande i bildkonstnärliga projekt och genomförande av utställningar eller motsvarande.

Ansökan om överflyttning från ett annat universitet

Sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting

Utbildningsbakgrund

Allmän behörighet

Behörig för studier som leder till endast högre högskolexamen (magister i bildkonst) är den sökande som enligt universitetslaget (558/2009, 37§) har avlagt en lämplig lägre högskolexamen, en lämplig yrkeshögskola examen, en lämplig utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande universitetsstudier. Behörig är även den som Bildkonstakademin på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Av en studerande som blivit antagen kan universitetet kräva kompletterande studier för att hen ska uppnå den nivån som utbildningen till magister kräver.

Tidigare utbildning som anses lämplig vid Bildkonstakademin (magisterurvalet)

– Lägre högskoleexamen i bildkonst, visuell konst eller inom det konstindustriella området som avlagts vid universitet i Finland eller utomlands
– Examen som avlagts vid yrkeshögskola och som ger färdigheter för magisterstudier i bildkonst: yrkesbenämningarna bildkonstnär (YH) eller formgivare (YH).
– Annan utbildning: Bildkonstakademin bedömer från fall till fall huruvida kunskaper som inhämtats från andra utbildningsområden är tillräckliga.

Språkkunskaper

Utbildning vid Bildkonstakademin som leder till examen förutsätter tillräckliga språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. Den sökande kan välja att söka till studier antingen på finska, svenska eller engelska.

Alla sökande bör bevisa sina språkkunskaper inom ramen för det första ansökningsskedet i det språk som de önskar använda i sina studier vid Bildkonstakademin, dvs. i finska, svenska eller engelska, i ansökningsskedet. Alla sökande ska bevisa sin språkkunskap på det sätt som akademin fastställer. Om man söker till studier på finska eller svenska, finns det inget krav på att styrka ens kunskaper i engelska.

Undervisningen sker i huvudsak på finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda finska, svenska och engelska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Att visa kunskaper i finska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft finska som skolutbildningsspråk (grundskolan, gymnasiet, studentexamen, yrkesexamen)
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på finska (ett godkänt vitsord i finska som modersmål i avgångsbetyget) eller provet i modersmålet (finska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A).

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska
  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar innan studieplatsen ska tas emot så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.


Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola.

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt. OBS. Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

 • Godkänt prov i finska som andraspråk i en finländsk studentexamen
  • med minst vitsordet lubenter (B)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i finska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i finska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen (International Baccalaureate)
  • minst vitsordet 2 i provet i finska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i finska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-finska eller vitsordet 3 i A2-finska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen (European Baccalaureate)
  • godkänt resultat i provet i finska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 (färdighetsnivå B1) i finska som L2-språk
 • RP- (Reifeprüfung) eller DIA-examen (Deutsches Internationale Abitur) på Tyska skolan (Deutsche Schule) i Helsingfors
  • ett godkänt vitsord i provet i finska som modersmål eller
  • minst vitsordet 5 i finska som andraspråk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  • avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • Språkexamen i finska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet, vitsordet nöjaktig
 • Godkända studier i finska vid Distansskolan Kulkuri (enligt den grundläggande utbildningens lärokurs)

Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Att visa kunskaper i svenska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i svenska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft svenska som skolutbildningsspråk (grundskolan, gymnasiet, studentexamen, yrkesexamen)
  Den sökande ska ha avlagt den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller en annan examen som ger högskolebehörighet på svenska (ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget) eller provet i modersmålet (svenska) i en finländsk studentexamen med minst vitsordet approbatur (A).

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på svenska
  Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar innan studieplatsen ska tas emot så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i svenska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på svenska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med svenska / nordiska språk som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i svenska / nordiska språk avlagda vid en högskola.

Om den sökande inte har haft svenska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på svenska, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt. OBS. Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

 • Godkänt prov i svenska som andraspråk i en finländsk studentexamen
  • med minst vitsordet lubenter (B)
 • Minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i det finländska studentexamensprovet i svenska, lång lärokurs (A-språk)
 • Vitsordet laudatur (L) i det finländska studentexamensprovet i svenska, medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen (International Baccalaureate):
  • minst vitsordet 2 i provet i svenska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance)
  • minst vitsordet 3 i provet i svenska på B-nivå
  • minst vitsordet 2 i A1-svenska eller minst vitsordet 3 i A2-svenska i en IB-examen avlagd före 2013
 • EB-examen (European Baccalaureate):
  • godkänt resultat i provet i svenska som L1-språk (minst vitsordet 4)
  • minst vitsordet 5 i svenska som L2-språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i svenska avlagd på nivå 3 i alla delprov (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • Språkexamen i svenska för statsförvaltningen, muntlig och skriftlig färdighet, vitsordet nöjaktig
 • Har avlagt TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier) i sin helhet i Sverige, alla delområden i provet ska vara godkända

Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Att visa kunskaper i engelska

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i engelska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har fått sin skolutbildning (grundskolan, gymnasiet, studentexamen, yrkesexamen) på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

eller

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/ETA-land, Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland

Examensspråket (engelska) bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar innan studieplatsen ska tas emot så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

eller

Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland på finska eller svenska som i enlighet med förordningen 794/2004 eller 1129/2014 innehåller studier i engelska som främmande språk

Konstuniversitetet godkänner studier i engelska som främmande språk, som avlagts i enlighet med förordningen som en del av en högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland, som bevis på den sökandes språkkunskaper. Som bevis på språkkunskaper godkänns även studier i engelska som främmande språk som hör till en ofullständig finländsk högskoleexamen eller någon annan utbildning förutsatt att studierna har genomförts i enlighet med förordningen. I så fall ska den sökande lämna in ett studieprestationsutdrag till Konstuniversitetet och även en kopia över den ifrågavarande högskolans examensfordringar eller annat intyg av vilket det framgår vilka språkkunskaper som ingår i examensfordringar.

Om den sökande inte har haft engelska som skolutbildningsspråk eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett av de ovannämnda länderna, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt. OBS. Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

 • minst vitsordet magna cum laude approbatur (M) i det finländska studentexamensprovet i engelska, lång lärokurs (A-språk)
 • IB-examen (International Baccalaureate):
  • examen har avlagts på engelska;
  • godkänt resultat i provet i engelska på A-nivå (literature / language and literature / literature and performance); eller
  • minst vitsordet 5 (good) i engelska på B-nivå
 • EB-examen (European Baccalaureate):
  • har avlagt engelska som L1-språk med godkänt resultat; eller
  • minst vitsordet 7 i engelska som L2- eller L3-språk
 • När det gäller RP-examen (Reifeprüfung) (Tyska skolan i Helsingfors) bedöms den sökande ha tillräckliga språkkunskaper om hen har avlagt det skriftliga provet i engelska som A-språk (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen [Deutsche Internationale Abitur]) med godkänt resultat eller fått minst vitsordet 8 i det muntliga provet i engelska som A-språk
 • Intyg över ett av Konstuniversitetet godkänt språktest:
  • TOEFL (IBT)
   • Total Score: 73
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 5.5
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): godkända vitsord A, B, C och Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): godkända vitsord A, B, C och Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): godkända vitsord A, B, C och Level B1.
  • Pearson Test of English (Academic)
   • Total Score: 43

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Giltighetstiden för Cambridge examen är inte begränsad. Språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Så här söker du

Ansökan till magisterutbildningen i bildkonst består av tre olika skeden. I det första skedet fyller den sökande i ansökningsblanketten via den nationella tjänsten www.studieinfo.fi.

Ansökningsblanketten till magisterutbildningen i bildkonst är öppen 12.8.2020 kl. 08:00 – 28.8.2020 kl. 15:00 (lokal tid i Finland). Även begärda bilagor och förhandsuppgifter ska lämnas in under ansökningstiden. Ansökningar, förhandsuppgifter eller intervjuer poängsätts inte.

Försenade ansökningar eller förhandsuppgifter behandlas inte, och godkänns inte. Ansökan eller delar av ansökan som sänds via e-post behandlas inte.

En del av de sökande som konstaterats behöriga kallas till en intervju och kan även vid behov behöva göra en extra uppgift. Magisterurvalets slutliga resultat publiceras 12.11.2020. Studieplatsen ska tas emot senast 26.11.2020 kl. 15:00.

Första skedet: elektronisk ansökningsblankett och förhandsuppgifter

Ansökningstiden börjar onsdag 12.8.2020 och slutar fredag 28.8.2020 kl. 15:00.  

Du kan fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på adressen www.studieinfo.fi. En länk till ansökningsblanketten publiceras senast 12.8.2020 på Bildkonstakademins urvalsguide.

Länk till ansökningsblanketten

Ansökan ska innehålla följande bilagor som lämnas elektronisk i Studieinfo:

1) Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund

2) Dokument som används för att bevisa språkkunskap

3) Förhandsuppgifter (motivationsbrev, CV och arbetsportfolio)

På ansökningsblanketten ska du bland annat ange dina personuppgifter, utbildningsbakgrund, vilket språk du vill studera på och till vilket undervisningsområde du söker. Bifoga samtliga begärda dokument i PDF-format (språkintyg, skolbetyg, eventuell grund för befrielse från läsårsavgift, om du ansöker att studera på engelska, samt förhandsuppgifter).

Ange på ansökningsblanketten det undervisningsområde som du söker till (den sökande kan endast söka till ett undervisningsområde). Undervisningsområdena är: skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Bildkonstakademin kan för den sökande föreslå ett annat undervisningsområde än det som sökande angett på ansökningsblanketten.

1) Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund

Den sökande ska till ansökan bifoga dokument som påvisar utbildningsbakgrund lämplig för magisterstudier (se Urvalsgrunder):

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag från tidigare högskoleexamen (skannad kopia av originaldokument eller av bestyrkt avskrift)

         eller

 • Studieintyg och studieprestationsutdrag över pågående studier. Sökande vars tidigare utbildning slutförs senast 26.11.2020 kl. 15.00 ska till ansökan bifoga studieintyg som fås av skolan, av vilket framgår beräknad examensdag och examensspråk. Studieintyget ska vara försett med skolans stämpel och underskrift.

         eller

 • Annat dokument som påvisar lämplig utbildningsbakgrund, utifrån vilket akademin bedömer den sökandes uppgifter och färdigheter.

Av examensbetyget och studieprestationsutdraget ska framgå struktur och innehåll i den sökandes avlagda studier för att Bildkonstakademin ska kunna bedöma huruvida den sökandes utbildningsbakgrund är gångbar för magisterstudier i bildkonst. Den sökande kan bifoga en separat utredning över studiernas struktur och innehåll i den tidigare examen vid läroinrättningen i fråga, ifall detta inte framgår av betyget eller studieprestationsutdraget.

Observera att den sökande ska låta en auktoriserad translator översätta kopior av betyg och studieprestationsutdrag om de inte är på finska, svenska eller engelska.

2) Dokument som används för att bevisa språkkunskap

Den sökande ska till ansökan foga ett intyg över kunskaperna i det språk som hen vill studera på. Vitsordet i språkkunskaperna och på språkintyget ska vara i enlighet med akademins språkkunskapskrav (se Urvalsgrunder). Sökande som påvisar sina språkkunskaper genom något av de språktest som Bildkonstakademin godkänner ska bifoga intyg över avlagt språktest innan ansökningstiden går ut. Språktestet ska vara avlagt innan första ansökningsskedet går ut.

3) Förhandsuppgifter (motivationsbrev, CV och arbetsportfolio)

Den sökande ska till ansökningsblanketten på Studieinfo.fi foga förhandsuppgifter som Bildkonstakademin kräver:

 1. Fritt formulerat motiveringsbrev i vilket den sökande redogör för sin konstnärliga verksamhet samt motiverar varför hen vill genomföra sina magisterstudier just vid Bildkonstakademin. Det är bra att också nämna de centrala områden som den sökande vill prioritera i sina studier. Om den sökande inte har kandidatexamen inom bildkonstens område ska brevet innehålla en motivering till hur den sökande tänkt kompensera kunskapsgrunden i kandidatstudierna i bildkonst med hens nuvarande kunskaper. Motivationsbrevets längd max. 5 000 tecken (inklusive mellanslag). Språket i motiveringsbrevet ska vara detsamma som den sökandes valda studiespråk vid Bildkonstakademin. Den sökande ska också styrka sina språkkunskaper i samma språk. Filformat: PDF
 2. Meritförteckning/CV (bör omfatta personuppgifter, utbildning, arbetser­farenhet, utställningar, publikationer, priser, stipendier och studieresor) CV:n kan vara på svenska, finska eller engelska. Filformat: PDF
 3. Elektronisk arbetsportfolio, om du lämnar in portfolion elektroniskt. Du kan även lämna inportfolion i pappersformat till Bildkonstakademin innan ansökningstiden går ut. Läs noga igenom anvisningarna om utformning och inlämning av portfolio.

Alla förhandsuppgifter ska lämnas in före utgången av ansökningstiden. En sökande som inte har lämnat in eller lämnat in endast en del av de krävda förhandsuppgifterna innan ansökningstiden gått ut, är inte behörig. Bildkonstakademin behandlar inte USB-minnesstickor eller förhandsuppgifter som har skickats per e-post.

OBS. Var god och ladda upp alla materialer till systemet i god tid. Stora bild- och videofiler kan ta upp även en timma att ladda under rusningstid eller om din internetuppkoppling är dålig. OBS. Redigera själv, att alla materialer öppnas och funkar som du har planerat.

Arbetsportfolio (arbetsprovmapp)

Den sökande kan lämna in en portfolio som ingår i förhandsuppgifterna antingen elektroniskt eller i pappersformat. Med hjälp av portfolion kan den sökande presentera sitt bildkonstnärliga arbete.

Den sökande kan i sin portfolio presentera maximalt åtta (8) verk, dvs, portfolio med bilder och verk med rörliga bilder samt ljudverk. I en portfolio med bilder kan ett verk vid behov ha maximalt tre (3) bilder. Hela portfolion får ha totalt 20 sidor.

Juryn har inte möjlighet att bekanta sig med ansökandes nätsidor eller andra länkar.

Den sökande ska förse portfolions pärm/framsida med sitt namn, kontaktuppgifter och undervisningsområde som hen söker till. Portfolion ska vara tydligt försedd med uppgifter om verken: namn, storlek, teknik och tillkomstår. Ifall presentationen av verken kräver någon teknisk finess ska sökande ange detta tydligt i samband med verken.

Förutom en portfolio med bilder, eller i stället för, kan den sökande via Studieinfo lämna in en rörlig bild eller en fil innehållande ljud, vars maximala längd är totalt 5 minuter (editerad fil av ett eller flera verk, närmare anvisningar nedan).

Elektronisk portfolio

Den sökande kan lämna in portfolion elektroniskt som bilaga till ansökningsblanketten via Studieinfo, innan ansökningstiden gått ut.  Filformat för elektronisk portfolio: PDF, filens maxstorlek: 500 MB.

Portfolio i pappersformat

Den sökande kan lämna in portfolion i pappersformat till Bildkonstakademin innan ansökningstiden gått ut.  En portfolio i pappersformat kan inte innehålla originalverk. Portfolions maxstorlek är A3.

Sänd in en portfolio i pappersformat till Bildkonstkademin senast fredag 28.8.2020 kl. 15.00. Poststämpel beaktas inte. Försenade portfolior behandlas inte. Observera att portfolion vid behov kan postas redan innan ansökningstiden börjar.

Om portfolion sänds per post eller via annan transportfirma ska avsändaren se till att portfolion levereras till den adress Bildkonstakademin angett (hembärning). Bildkonstakademin löser inte in försändelser om hembärning inte är betald. Kuvert/paket med arbetsprov som postas/skickas med transportfirma ska märkas med ”Magisterurval”. Bildkonstakademin svarar inte för förseningar eller borttappade försändelser som beror på postens eller transportfirmans verksamhet.

Leveransadress för portfolio per post: 

Konstuniversitetets Bildkonstakademin
Ansökningstjänster / ”Magisterurval”
PB 10, 00097 Konstuniversitetet, Finland

Besöksadress och leveransadress för transportföretag (kurirpost): Elimägatan 25 A, 00510 Helsingfors, Finland. Tel. +358 50 44 88 540.

Portfolion kan även lämnas in direkt till vaktmästarna vid Bildkonstakademins Infopunkt (Elimägatan 25 A, 1.), som har öppet måndag–fredag kl. 9-16.00 under ansökningstiden. OBS. Under den sista ansökningsdagen (28.8.2020) ska även de portfolion som lämnas in på plats vara framme vid Bildkonstakademins infopunkt senast kl. 15.00.

Bildkonstakademin svarar inte för portfolior eller försäkrar dem, och är inte ersättningsskyldig för eventuella skador. Den sökande kan ta en försäkring på egen bekostnad, om hen så önskar.

Ifall den sökande vill ha tillbaka en arbetsportfolio i pappersformat efter urvalsprocessen ska hen hämta portfolion på Bildkonstakademin mellan 7.12.2020 och 15.1.2021. Anvisningar om tidpunkt för avhämtning sänds till de sökande som har meddelat att de vill ha tillbaka sin portfolio.

Ifall den sökande önskar att akademin returnerar arbetsportfolion i pappersformat per post ska detta meddelas på arbetsportfolion. Den sökande svarar själv för returneringskostnaderna. Returneringskostnaden ska betalas till Konstuniversitetets konto. Portfolion som sänds via posten ska vara förpackade så att samma förpackning vid behov kan användas för returförsändelse. I annat fall debiteras den sökande för paketkostnader (5 €/försändelse). Arbetsportfolio kan returneras till den sökande som brev om måtten är under 25 x 35,3 x 3 cm och vikten är under 2 kg. I annat fall sänds portfolion som paket.

Returförsändelse ska betalas på förhand till Konstuniversitetets konto:
Mottagare: Konstuniversitetet
IBAN: FI40 5000 0120 2882 37
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
Referensnummer: 15354

Kvitto eller annat verifikat på utförd kontoöverföring ska bifogas arbetsportfolion.

Andra betalsätt godkänns inte. Bildkonstakademin uppbevarar inte efter detta portfolior i pappersformat. Portfolior som inte avhämtats eller som försetts med bristfällig returbetalning förstörs.

Rörlig bild eller ljud

Förutom en portfolio med bilder, eller i stället för, kan den sökande via Studieinfo.fi som bilaga till ansökningsblanketten lämna in en fil med en rörlig bild eller ljud, vars sammanlagda speltid är högst 5 minuter (editerad fil av ett eller flera verk; med multimedia och verk på nätet editerad demo som baserar sig på rörlig bild).

Följande format för rörlig bild/videoverk godkänns:

 • Digital fil lagrad med H264-kompression som bilaga till ansökningsblanketten (max. filstorlek 500 MB)

Godkända audio- och videoformat:
Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob

Filen som ska returneras bör vara tydligt märkt med sökandes namn. Annan information om verket (upphovsman, adress, datum när verket blev klart, längd, deltagare samt andra viktiga uppgifter) kan anges på filen (sluttexter) eller i samband med portfolion.

Behörighet

Den sökandes behörighet utvärderas i urvalets första skede.  Sökande som för studierna har erforderlig utbildningsbakgrund eller vars utbildningsbakgrund Bildkonstakademin bedömer vara lämplig för magisterstudier i bildkonst, och som bevisat sin språkkunskap på erforderligt sätt och lämnat in alla förhandsuppgifter inom den tidsplan som akademin fastställt, konstateras behörig.

Alla sökande får meddelande om sin behörighet via e-post 17.9.2020. Förhandsuppgifter bedöms endast för sökande som fått ett positivt behörighetsbeslut. Om du inte har blivit kontaktad av Bildkonstakademin före 21.9.2020, ska du kontakta ansökningstjänster (kuva.ansokan(at)uniarts.fi). Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen.

Sökande som är missnöjd med högskolans beslut, kan skriftligen inom 14 dagar från beslutet anhålla om rättelse. Anhållan om rättelse inlämnas till Konstuniversitetets registratorskontor som en PDF (kirjaamo(at)uniarts.fi).

Andra skedet: bedömning av förhandsuppgifter

I det andra skedet av Bildkonstakademins magisterurval bedöms de sökandes visade bildkonstnärliga begåvning och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin samt den sökandes visade erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet på basis av inlämnade förhandsuppgifter (se Urvalsgrunder).

På basis av förhandsuppgifterna kallas en del av de sökande till urvalsprovets tredje skede, det vill säga en intervju.

Tredje skedet: intervju

Intervjutillfällen ordnas 26.10−6.11.2020. Namnen på dem som kallas till intervjun tillkännages 7.10.2020 kl 9.00 på Bildkonstakademins dörr (Elimägatan 25 A, Helsingfors) och på Konstuniversitetets webbsida för sökanden som gett sitt tillstånd till publicering av sitt namn.

Den som blivit antagen får också per e-post en särskild kallelse till intervjun. Eventuell extra uppgift kan begäras av sökande som kallas till intervjun. Övriga sökande som inte kallas till intervjun informeras också per e-post.

I det tredje skedet görs bedömningen utifrån förhandsuppgifter, intervju och eventuell extra uppgift. Grunder för urvalet är den sökandes visade bildkonstnärliga begåvning och lämplighet för studier som leder till magisterexamen vid Bildkonstakademin, samt tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet (se Urvalsgrunder).

Specialarrangemang

Om den sökande på grund av sinnes eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annanmotsvarande orsak behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, ska hen kontakta Bildkonstakademins ansökningstjänster innan ansökningstiden går ut. Den sökande som behöver särskilda arrangemang ska skicka ett specialläkarutlåtande eller annat motsvarande specialistutlåtande, där handikappets eller sjukdomens art och behovet av specialarrangemang framgår.

Som bevis på läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande från speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som bevis på behovet av specialarrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang. Utlåtandena om dyslexi får vara högst 5 (fem) år gamla. Dessutom får utlåtandena över en permanent skada, inlärningssvårigheter eller en sjukdom vara högst 5 (fem) år gamla. Giltighetstiden för andra utlåtanden bedöms från fall till fall.

Delgivning av resultat

Konstuniversitetets Bildkonstakademi offentliggör sitt urvalsförslag 12.11.2020 på Bildkonstakademins dörr (Elimägatan 25 A, Helsingfors) och på webbsidan för studeranden som gett sitt tillstånd till att namnet publiceras.  Efter nämnda tidpunkt kan man också fråga om urvalsprovens resultat per telefon (+358 50 44 88 540) och e-post (kuva.ansokan@uniarts.fi).

Sökande som har blivit antagna och sökande som har fått reservplats meddelas per e-post efter att resultatet av studenturvalet har tillkännagetts. Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen. Övriga sökande får ingen information per post/e-post.

Begäran om rättelse

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Begäran om rättelse

Mottagande av studieplats

Du kan ta emot studieplatsen antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till Bildkonstakademins ansökningstjänster. Studieplatsen ska tas emot senast 26.11.2020 kl. 15.00.

Försenade anmälningar beaktas inte. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Bestämmelsen om en högskoleplats

Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste lämna in intyget som visar utbildningsbakgrundet som studier kräver innan studieplatsen kan tas emot.

Anmälan till det första studieåret

Nya studerande får anmälningsinstruktioner bifogat till antagningsmaterialet.

Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Läsårsavgifter

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

Läsårsavgiften gäller för sökande som deltar i studerandeurvalet till den engelskspråkiga utbildningen på Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Avgift tas inte ut av medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar. Avgift tas inte heller ut av personer som har i utlänningslagen avsett EU-blåkort i Finland, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd i Finland för varaktigt bosatta, eller av sådana personers familjemedlemmar. I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen.

Befrielse från läsårsavgifter

Man är befriad från att betala läsårssavgifterna om man har något av dokumenten nedan:

 • Pass eller identitetskort som visar medborgarskap i EU/EES/Schweiz
 • EU-blåkort i Finland
 • Kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp A
 • Uppehållstillståndkort som EU medborgares familjemedlem i Finland
 • Permanent uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp P
 • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland, tillståndstyp P-EU

Tillfälliga uppehållstillstånd och pass ska vara giltiga åtminstone fram till att den studerande har inlett sina studier.

Den sökande som är betalningsskyldig på grund av sin nationalitet ska meddela på ansökningsblanketten i Studieinfo om det finns grund för befrielse från att betala avgiften på basis av ovannämnda kriterier. De nödvändiga dokument som befriar den sökande från betalningsskyldighet ska lämnas in till ansökningsservicen under ansökningstiden. Om den sökandes situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, ska den sökande kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnander för låsärsavgiften

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften. De sökande ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för täckande av levnadskostnader.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan. Länken till ansökan finns i elektronisk ansökningsblanketten. Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2 500 eller 5 000 euro.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten. Den studerande som ska betala läsårsavgiften har möjligheten att ansöka om stipendier under den målsatta studietiden. Stipendier kan ansökas och beslut om utdelning fattas årligen.

Läsårsavgiften måste betalas i samband med mottagandet av studieplats senast den 26.11.2020 kl. 15.00. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först efter universitetet har tagit emot läsårsavgiften. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Att man har betalat läsårsavgiften är en förutsättning för närvaroanmälan och genomförande av studier.

Ansökningsalternativ i bildkonst år 2020

Den som är intresserad av utbildningsprogram i bildkonst ska söka till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst eller till 2-årig utbildning som leder till magister i bildkonst -examen. Studerande i 5,5-årig utbildning ska välja sitt utbildningsprogram under första studieåret, efter att man blivit godkänd. I magisterurval väljer man alltså utbildningsprogram redan vid ansökan.

Antagningen sker årligen: i januari till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och i augusti till utbildningen som leder till 2-årig magisterutbildning i bildkonst.  Hösten 2020 kan man även söka till Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation.

År 2020 antar Bildkonstakademin högst 47 nya grundexamensstuderande varav 25 är studerande inom de 2-åriga magisterprogrammen.

Magisterexamen i bildkonst (2 år)

Målet med kandidatexamen i bildkonst är att erbjuda den studerande färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och erbjuda praktiska och tekniska färdigheter enligt den studerandes eget intresse samt personlig handledning inom bildkonstens olika områden. Utbildningen erbjuder den studerande färdigheter att förstå sin egen verksamhet som en del av samtidskonstens kontexter och ett samhälle där konstnärens roll kan vara varierande.

Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumkonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Undervisningsområdet för gemensam undervisning ordnar gemensam undervisning för alla.

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Utöver bildkonststudierna ingår utställningspraxis och konstteori i examen. Ett flertal kurser på utbildningsprogrammet i bildkonst ges på engelska och cirka 15 procent av de studerande kommer från utlandet. Bland dem finns både examensstuderande och utbytesstuderande.

De studerande uppmuntras att även delta i andra kurser än de som ges inom ramen för den individuella studieplanen på det egna undervisningsområdet. På Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till ett mångsidigt konstnärligt arbete och att använda olika konstnärliga verktyg.

Om Konstuniversitetets Bildkonstakademi

Bildkonstakademin är en del av Konstuniversitetet. Undervisningsprogrammet vid Bildkonstakademin har profilerat sig inom fri konst och möjliggör individuell planering av studierna tack vare dess öppna struktur.  Centralt för studierna är personlig handledning och självständigt konstnärligt arbete, men gruppundervisning, workshoppar, studieresor och olika projekt är också viktiga och stärker gemenskapen bland de studerande. Lärarna vid Bildkonstakademin är meriterade bildkonstnärer och specialister inom olika konstarter. Dessutom har akademin årligen besök av ett flertal finländska och utländska föreläsare och lärare.

Bildkonstakademin har utbildat bildkonstnärer sedan 1848. Utbildningen syftar till att ge de utexaminerade de färdigheter som behövs för att arbeta som självständiga konstnärer. I dessa färdigheter ingår även kunskaper om arbetslivet samt strukturerna i konst- och kultursektorn. De flesta utexaminerade från Bildkonstakademin arbetar som fria bildkonstnärer, men många arbetar även med olika specialistuppdrag inom bildkonst eller undervisar vid konstskolor och -institutioner.

Vid Bildkonstakademin kan man avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Dessutom arrangerar Bildkonstakademin undervisning i Praxis-magisterprogrammet i konst och presentation med teoretisk inriktning.

De huvudsakliga undervisningsspråken vid Bildkonstakademin är finska och engelska. Studerande med olika modersmål studerar inom samma utbildningsprogram, och olika språk används flexibelt beroende på situationen. Alla obligatoriska studier erbjuds dock både på finska och engelska, och man kan även avlägga studieprestationer på svenska. Studerande som ansöker om att studera på engelska förutsätts inte ha kunskaper i finska, men som obligatoriska studier i kandidatsexamen ingår kursen ”finska som främmande språk”.

Undervisning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst ges inom följande studieområden: skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumskonst. Inom studieområdet för tid- och rumskonst är det möjligt att välja rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst som inriktningsalternativ. Den studerande väljer ett av studieområdena, men inom den individuella undervisningsplanen är det möjligt att delta i kurser även inom andra studieområden. Vid Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till mångsidigt konstnärligt arbete där olika studieområden förenas samt användning av varierande verktyg.

I studierna betonas konstnärligt arbete med stödjande teoristudier. I teoristudier ingår undervisning i presentationspraxis, konsthistoria, konstteori och -filosofi, arbetslivsfärdigheter samt språk och kommunikation. Genom seminariearbete och studier i skrivande lär sig de studerande att verbalisera sitt konstnärliga arbete i muntlig och skriftlig form.

Varje studerande har en arbetslokal eller ett ställe avsett för självständigt konstnärligt arbete under den målsatta tiden för avläggande av examen.

Förutom undervisning vid sin hemakademi kan Bildkonstakademins studerande delta i Konstuniversitetets gemensamma undervisning samt kurser arrangerade av andra akademier. Dessutom har de studerande möjlighet att samarbeta i tvärkonstnärliga projekt. Som en del av examen kan man avlägga JOO-studier vid andra finländska universitet och utbytesstudier vid någon högskola utomlands som Bildkonstakademin har samarbete med.

Vid Bildkonstakademin är konstnärlig verksamhet en viktig del av undervisningen. De studerande lär sig att möta konstfältet och publiken med hjälp av utställningsverksamhet och offentlig presentation av konst.

Målet med studierna är att uppmuntra de studerande att hitta sina egna styrkor, uttrycksformer och intressen inom området för bildkonst. De studerande får de färdigheter de behöver för att arbeta som självständiga bildkonstnärer och för att se sin egen verksamhet som en del av nutidskonstens kontexter och samhället där konstnärens roll kan vara mångfasetterad. 

Bildkonstakademins examina

Studierna på Bildkonstakademin ger de studerande färdigheter att verka som fria konstnärer. Utbildningen planereras utgående från en medvetenhet om att samtidskonsten och konstnärsskapet är i en kontinuerlig förändring som påverkas av såväl nationella som internationella aktörer. Examenssystemet består av två steg. Först avlägger de studerande lägre högskoleexamen och fortsätter därefter till högre högskoleexamen, efter vilken de kan söka till doktorsutbildningen.

Omfattningen av examina mäts i studiepoäng. Ett studiepoäng (sp) motsvarar ungefär 27 timmars arbete. Heltidsstudier under ett läsår omfattar i genomsnitt 60 studiepoäng. Kandidatexamen motsvarar 3,5 års heltidsstudier. En magisterexamen kan avläggas på två år. Doktorsexamen kan avläggas på fyra år.

Kandidatexamen i bildkonst (BFA): 210 studiepoäng, 3,5 år

Kandidatexamen i bildkonst är en lägre högskoleexamen. Målsättningen är att den ska avläggas på 3,5 år.

Utbildningsmålen i kandidatexamen i bildkonst är att:

 • uppmuntra den studerande att hitta sina egna intresseområden inom bildkonsten och metoder för att uttrycka sig konstnärligt.  I och med att studierna framskrider utvecklar den studerande sitt konstnärliga tänkande och uttryck samt sin förmåga att analysera sitt arbete muntligt och skriftligt.    
 • erbjuda den studerande färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och erbjuda praktiska och tekniska färdigheter enligt den studerandes eget intresse samt personlig handledning inom bildkonstens olika områden. Individuell undervisning och en gemensam diskussionsmiljö stöder utvecklingen av konstnärskapet.
 • erbjuda den studerande färdigheter att förstå sin egen verksamhet som en del av samtidskonstens kontexter och ett samhälle där konstnärens roll kan vara varierande. Till dessa färdigheter hör kännedom om konstens historia, teori, presentationspraxis och den moderna teknologins verksamhetsmiljöer samt förmåga till kritiskt tänkande.
 • ge tillräckliga kommunikations- och språkkunskaper samt förutsättningar för utbildning som leder till högre högskoleexamen och kontinuerligt lärande. Examen ger färdigheter att arbeta som bildkonstnär.

Magisterexamen i bildkonst (MFA): 120 studiepoäng, 2 år

Magisterexamen i bildkonst är en högre högskoleexamen. Målsättningen är att den ska avläggas på 2 år.

Utbildningsmålen i magisterexamen i bildkonst är att:

 • erbjuda den studerande förutsättningar för självständigt och krävande konstnärligt arbete utifrån sina egna styrkor och intressen. I och med att studierna framskrider fördjupar den studerande sitt konstnärliga tänkande och uttryck samt sin förmåga att analysera sitt arbete muntligt och skriftligt.
 • utöka den studerandes forskningsfärdigheter och teoretiska kunskaper. Detta sker utifrån den studerandes egna intressen och i samband med det konstnärliga arbetet.
 • erbjuda den studerande färdigheter att verka självständigt inom bildkonsten och förstå sin egen verksamhet som en del av samtidskonstens kontexter och ett samhälle där konstnärens roll kan vara varierande. Till dessa färdigheter hör djupgående kännedom om samtidskonstens historia, teori och presentationspraxis samt förståelse av den moderna teknologins verksamhetsmiljöer och förmåga till kritiskt tänkande.
 • erbjuda praktiska och tekniska färdigheter enligt den studerandes eget intresse samt personlig handledning inom bildkonstens olika områden. Individuell undervisning och en kritisk diskussionsmiljö stärker utvecklingen av konstnärligheten samt fördjupar förståelsen av samtidskonstens kontexter och praxis.
 • ger goda kommunikations- och språkkunskaper samt färdigheter för konstnärlig forskning, vidareutbildning och kontinuerligt lärande. Examen ger förutsättningar att arbeta som bildkonstnär samt som expert och utvecklare inom bildkonst i krävande uppgifter och i internationellt samarbete.

Studieområden i Bildkonstakademin

Undervisningen som leder till kandidat och magisterexamen i bildkonst ordnas i studieområden. Studieområdena är måleri, skulptur, konstgrafik och tid- och rumkonst.

Skulptur

I studieområden för skulptur studeras användningen av det tredimensionella rummet i konstnärligt arbete. Fokus ligger på förståelse för den samtida skulpturens varierande betraktelsesätt och tekniska möjligheter samt på traditioner såsom tänkesätt och arbete med händer. Genom en bred introduktion i ämnet skulptur förstärks den studerandes eget konstnärliga arbete.

I studierna inom skulptur ligger fokus på frågor om konst som placeras i ett galleri, museum och offentligt rum. Tyngdpunkten ligger på den studerandes självständiga konstnärliga arbete som vägleds genom diskussioner, kritiktillfällen och seminariearbete. Målet är att stödja den studerandes eget uttryck och tänkande samt med samtidskonstens hjälp utveckla en kreativ problemlösningsförmåga.

Konstnärers temaföreläsningar samt projekt och verkstäder i hemlandet och utomlands stödjer studier som är gemensamma för alla, och inom vilka de studerande bekantar sig med material, tekniker och arbetsmetoder.

Måleri

Under studierna i måleri blir den studerande ingående förtrogen med måleriets mångskiftande uttryck och betydelser som tar sig form i olika sammanhang. I undervisningen strävar man efter att vidga perspektiven på vad måleri är och kunde vara, vad det har varit under olika epoker, vad det kunde betyda, och på vilket sätt måleri interagerar med andra uttrycksformer och områden. Med andra ord begränsas det samtida måleriet inte till en enskild definition, utan gestaltas såväl till form som innehåll ständigt utifrån plats och tid, samhälleliga tolkningar och olika fackområdens teorier och till kultur överlag.

Måleriets praktik länkas tätt samman i ett konstteoretiskt resonemang så att tyngdpunkten är på det egna konstnärliga arbetet och i stärkandet av utgångspunkterna för de egna uttrycken. I synnerhet på de veckovisa seminarierna i måleri övar man på att verbalisera och kontextualisera det egna konstnärliga arbetet genom att diskutera i smågrupper. I undervisningen analyseras måleriets språk, undersöks måleriets materialitet och det vidgade fältets aspekter, samt måleriets särdrag i förhållande till andra uttrycksformer. Måleriets materiallära erbjuder en djup introduktion om måleriets material.

Undervisningsformerna är seminarier, workshops och föreläsningar, läsecirklar, handledning i självständigt konstnärligt arbete och studieresor. Under studietiden skapar den studerande sig en personlig förståelse för konstnärligt arbete och arbetets relation till samhället och varande i världen. 

Konstgrafik

I studieområdet för konstgrafik får den studerande omfattande kunskaper och färdigheter i modern konstgrafiks uttrycksmöjligheter, metoder och material samt teoretisk grund. Studieområdet erbjuder moderna redskap och undervisningens innehåll följer såväl konstgrafikens utveckling som förändringar i omvärlden.

I undervisningsområdet för konstgrafik dryftas den tryckta konsten i förhållande till tradition, dess nytolkning och betydelse som del av samtidskonsten. Konstens tillblivelseprocess studeras som attityd tänkesätt, där hänsyn tas till den tryckta konstens tvådelade karaktär: å ena sidan tryckning, reprografi och utskrift, å andra sidan grafisk design förverkligad på olika sätt. Traditionellt har matris tryckts på papper, medan resultatet för den moderna grafikens del kan vara något annat: en spatial verkhelhet, film, tredimensionellt verk eller zine, småskrift. Konstgrafikens rötter finns i förmedling av budskap, varvid medlet lika bra kan vara en tryckmaskin eller digital fil.

Den mest betydande delen av studierna utgörs av den studerandes eget konstnärliga arbete, som undervisningspersonalen och studerandegemenskapen stödjer i form av ateljébesök, seminarier och metodverkstäder. Gemensamma projekt är en synlig del av undervisningen. Dessutom erbjuds olika intensivkurser om olika teman, även när utomstående konstnärer fungerar som lärare och håller gästföreläsningar. Undervisningens mål är att utveckla den studerandes egen uppfattning så att det fria uttrycket kontrollerar redskapet, och utmana till att söka egna konstnärliga lösningar och presentationssätt.

Tid- och rumkonst

Undervisningsområdet tid- och rumkonst fokuserar på undervisning i rörlig bild och fotografi samt plats- och situationsbunden konst. Fokus ligger på det konstnärliga arbetets olika dimensioner såsom begreppslighet, visualitet, spatialitet och kroppslighet.

Undervisningen i tid- och rumkonst är interaktiv och består av seminarier, kurser, föreläsningar och ateljébesök. Den studerande kan rikta in sig på ett delområde inom tid- och rumkonsten eller sätta ihop en egen helhet genom att kombinera den undervisning som tid- och rumkonst och/eller andra undervisningsområden erbjuder. Målet för undervisningen är att öva iakttagelseförmågan och det kritiska tänkandet samt att utveckla den studerandes egna konstnärliga arbete. Studerandena uppmuntras att hitta egna angreppssätt och att pröva olika uttrycksformer. Redskapen kan vara den egna kroppen, en framställning, rörlig bild och fotografi, ljud eller digitala tekniker.

Undervisningens utgångspunkt är konstens karaktär av process och förlopp där undersökande och experiment betonas samt hur den studerande ställer det egna arbetet i relation till samtidskonstens tradition.

Gemensam undervisning i bildkonst

Undervisningen omfattar gemensamma studier i konst, skrivande, konsthistoria, konstteori och konstfilosofi, tematiska teoristudier, konstpresentation, teckning och gestaltning samt hur det är att verka som konstnär i samhället. Den gemensamma undervisningen ansvarar också första året för en helhet som sträcker sig över höstterminen, Introduktion till självständig konstnärligt arbete och studieområden.

Syftet är att ge de studerande de intellektuella verktygen för att förstå samtidskonstens olika delområden och arbetssätt samt jämföra fenomen i vetenskap, forskning och konst på ett kritiskt sätt. Att behärska samtidskonstens historia och teori är en förutsättning för att konstnären ska kunna betrakta konsten och omvärlden på ett självständigt och kritiskt sätt, utifrån flera olika perspektiv.

Skriftlig framställning, något som är viktigt för en yrkesverksam konstnär, och att förstå hur konstvärlden fungerar uppmärksammas också på många olika sätt i undervisningen.

Lärare

Bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Grunden för Bildkonstakademins undervisning är vetskapen om att nutidskonsten och konstnärskapet står i ständig förändring beroende på såväl nationella som internationella faktorer. Akademins lärare verkar som yrkeskonstnärer inom konstens område och förmedlar sina erfarenheter till studerandena.

I studierna vid Bildkonstakademin betonas en personlig individualiserad undervisning som försiggår i studerandens arbetsrum samt i gemensamma studio- och arbetsrum. Studerandena får i studieområdet egna ansvariga lärare som i högre utsträckning än andra lärare följer upp deras studier.

Bildkonstakademins undervisning kompletteras med sakkunskap av gästande finländska och utländska timlärare. De gästande lärarna leder tematiska arbetsverkstäder, specialkurser och ger de studerande personlig handledning, och deras undervisning ger studerandena en möjlighet att bredda sina tekniska färdigheter. De fungerar också som handledare, experter och granskare av lärdomsprov.

Via sin kompetens och sitt yrkesmässiga nätverk introducerar lärarkollegiet studerandena i bildkonstens nationella och internationella fält och ger en god yrkesmässig grund för att verka som konstnär.

Vanliga frågor

Jag blir klar med min BFA-examen närmare slutet av året. Kan jag trots det delta i höstens ansökan för 2-åriga magisterstudier?

Ja. Ifall du blir antagen behöver du sända en kopia av ditt BFA-eller yrkeshögskolebetyg till Bildkonstakademin senast i samband med mottagande av studieplatsen, det vill säga före 26.11.2020. Bifoga ansökningsblanketten med ytterligare information om din utexamineringstidtabell.

Finns det närmare anvisningar om arbetsportfolion och motivationsbrevet?

Officiella anvisningar om portfolio finns högre upp. Fundera på hur du via dina arbeten kan ge den bästa bilden av dig själv och av de målsättningar som du presenterar i ditt motiveringsbrev. Det gäller också att du själv ska kunna avgöra vad som i ditt arbete är centralt och hur du redovisar för det. Intressant är också var du nu står som konstnär och hur du tänker fortsätta och hur portfolion som bifogas till ansökan motiverar detta.

Det är inte meningen att du ska göra upp någon lista på kurser, det är inte ens möjligt eftersom kurserna i allmänhet bekräftas i början av terminen. I ansökan ska framgå vad du i dina studier anser vara viktigt och vad som intresserar dig och vad du vill koncentrera dig på att undersöka. Vill du kanske fortsätta i den riktning du redan börjat på eller vill du erövra nya områden?

Jag har en högskoleexamen (men inte i konst) och har avlagt ett flertal kurser i konst och länge hållit på med konst som hobby. Kan jag då söka till Bildkonstakademins 2-åriga magisterutbildning?

Bildkonstakademin bedömer från fall till fall huruvida kunskaper som inhämtats från andra utbildningsområden är tillräckliga. Förutom lämplig grundutbildning ska den sökande ha tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet, vilket bedöms i varje enskilt fall under antagningsprocessen för magisterstudier. Olika konstkurser eller konststudier vid andra lärosäten än universitet eller yrkesinstitut ger i allmänhet inte tillräckliga färdigheter för studier som leder direkt till magisterexamen i bildkonst. Du kan även söka till 5,5-åriga utbildningen som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och om du blir antagen kan du få en del av dina tidigare studier tillgodoräknade. Ansökningstiden till den 5,5-åriga utbildningen är i januari.

Jag blir klar med min lägre högskole-examen närmare slutet av året. Kan jag använda examensbetyget som bevisning av krävda srpråkkunskaper (i finska, svenska eller engelska)?

Ja, om du får betyget före 26.11.2020. Ifall du blir antagen behöver du sända en kopia av ditt BFA- eller yrkeshögskolebetyg till Bildkonstakademin senast i samband med mottagande av studieplatsen, det vill säga före 26.11.2020. Bifoga ansökningsblanketten med ytterligare information om din utexamineringstidtabell.

Om den sökande visar sina språkkunskaper (i finska, svenska, eller engelska) med ett godkänt språktest (se Urvalsgrunder), språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet, dvs. senat 28.8.2020 kl.15.00.