Sök till magisterprogrammet i bildkonst

Ansökan för augusti 2023. Andsökningstiden och -skeden, urvalsgrunder och information om studier vid Bildkonstakademin.

Ansökningstiden och grundläggande information

 • Ansökningstiden: 9–23.8.2023 kl. 15.00 (lokal tid i Finland).
 • Målexamen: magister i bildkonst
 • Studiernas längd: 2 år
 • Examinaspråk: finska, svenska eller engelska
 • Studierna börjar i januari 2024

Magisterprogrammet i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademin söks på Studieinfo.fi.

Urvalsgrunder

Urvalsgrunderna i magisterurvalet är utöver lämplig utbildningsbakgrund och tillräckliga språkkunskaper den sökandes påvisade bildkonstnärliga förmåga samt lämplighet för studier som leder till magisterexamen i bildkonst. Dessutom ska den studerande ha tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet. Denna erfarenhet utvärderas från fall till fall under ansökningsprocessen.

Första skede

I urvalets första skede granskas sökandes behörighet. Den sökande konstateras behörig om hen har erforderlig utbildningsbakgrund och hen har bevisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs och returnerat det obligatoriska ansökningsmaterialet, som speciferas i ansökningsanvisningarna.

Andra skede

En del av de sökande får på basis av ansökan kallelse till urvalets andra skede, det vill säga en intervju.

Bildkonstnärlig förmåga bedöms vid urvalet bl.a. med hjälp av följande kriterier: uttrycksförmåga, individualitet och beredskap att utvecklas. Lämpligheten för studier som leder till magisterexamen i bildkonst bedöms bl.a. med hjälp av följande kriterier: motivation, receptionsförmåga och förmåga att analysera det egna konstnärliga arbetet. Vid bedömningen av den sökandes erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet fästs uppmärksamhet vid bl.a. uppvisande av långsiktigt konstnärligt arbete samt deltagande i offentliga bildkonstnärliga projekt och genomförande av utställningar eller motsvarande.

Utbildningsbakgrund

Allmän behörighet

Behörig för studier som leder till endast högre högskolexamen (magister i bildkonst) är den sökande som enligt universitetslaget (558/2009, 37§) har avlagt en lämplig lägre högskolexamen, en lämplig yrkeshögskola examen, en lämplig utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande universitetsstudier. Behörig är även den som Bildkonstakademin på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Av en studerande som blivit antagen kan universitetet kräva kompletterande studier för att hen ska uppnå den nivån som utbildningen till magister kräver.

Lämplig utbildningsbakgrund för magisterstudier i bildkonst (något av följande)

 • Lägre högskoleexamen i bildkonst, visuell konst eller inom det konstindustriella området som avlagts vid universitet i Finland eller utomlands
 • Examen som avlagts vid yrkeshögskola och som ger färdigheter för magisterstudier i bildkonst: yrkesbenämningarna bildkonstnär (YH) eller formgivare (YH).
 • Annan utbildning: Bildkonstakademin bedömer från fall till fall huruvida kunskaper som inhämtats från andra utbildningsområden är tillräckliga.

Språkkrav

De sökande ska påvisa sina språkkunskaper i det språk som examen ska avläggas på, det vill säga antingen finska, svenska eller engelska.

Alla sökande till utbildningsprogrammet i bildkonst måste påvisa sina språkkunskaper på det sätt som akademin fastställt och inom ansökningstiden. En sökande som inte har påvisat sina språkkunskaper på det sätt som krävs kan inte konstateras vara behörig att ansöka.

Så här söker du

Ansökan till magisterutbildningen i bildkonst består av två skeden. I det första skedet fyller den sökande i ansökningsblanketten och skickar in de bilagor och det ansökningsmaterial som krävs via den nationella tjänsten www.studieinfo.fi.

Ansökningstid

Ansökningsblanketten till magisterutbildningen i bildkonst är öppen 9–23.8.2023 kl. 15:00 (lokal tid i Finland). Även begärda bilagor och det obligatoriska ansökningsmaterialet ska lämnas in under ansökningstiden. Försenade ansökningar eller ansökningsmaterial behandlas inte och godkänns inte. Ansökan eller delar av ansökan som sänts via e-post eller på annat sätt behandlas inte.

En del av de sökande som konstaterats behöriga kallas till följande skede, dvs. en intervju.

Magisterurvalets resultat publiceras 8.11.2023. Studieplatsen ska tas emot senast 22.11.2023 kl. 15:00. Ansökningar, ansökningsmaterial eller intervjuer poängsätts inte.

Första skedet: elektronisk ansökningsblankett, bilagor och obligatoriskt ansökningsmaterial.

Ansökningstiden börjar onsdag 9.8.2023 och slutar onsdag 23.8.2023 kl. 15:00  

Du kan fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på adressen www.studieinfo.fi. En länk till ansökningsblanketten publiceras senast 9.8.2023 under ansökningsanvisningarna på webben.

Ansökan ska innehålla följande bilagor som inlämnas elektroniskt i Studieinfo:

Ansökan ska innehålla följande bilagor som inlämnas elektroniskt i Studieinfo:

 1. Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund
 2. Dokument som används för att bevisa språkkunskap
 3. Obligatoriskt ansökningsmaterial (plan för studier, meritförteckning och arbetsportfolio)

På ansökningsblanketten ska du bland annat ange dina personuppgifter, utbildningsbakgrund, vilket språk du vill studera på och till vilket undervisningsområde du söker. Bifoga samtliga begärda bilagor i PDF-format (språkintyg, skolbetyg, eventuell grund för befrielse från läsårsavgift, om du ansöker om att studera på engelska, samt obligatoriskt ansökningsmaterial)

Ange på ansökningsblanketten det undervisningsområde som du söker till. Den sökande kan endast söka till ett undervisningsområde. Undervisningsområdena är skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst.

Bildkonstakademins jury kan i bedömningens andra skede, dvs. på basis av det obligatoriska ansökningsmaterialet, också föreslå ett annat undervisningsområde för den sökande än det som sökande angett på ansökningsblanketten.

1) Dokument som påvisar erforderlig utbildningsbakgrund

Den sökande ska till ansökan bifoga dokument som påvisar utbildningsbakgrund lämplig för magisterstudier (se Urvalsgrunder):

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag från tidigare högskoleexamen (skannad kopia av originaldokument eller av bestyrkt avskrift)

         eller

 • Studieintyg och studieprestationsutdrag över pågående studier. Sökande vars tidigare utbildning slutförs senast 22.11.2023 ska till ansökan bifoga studieintyg som fås av skolan, av vilket framgår beräknad examensdag och examensspråk. Studieintyget ska vara försett med skolans stämpel och underskrift.

         eller

 • Annat dokument som påvisar lämplig utbildningsbakgrund, utifrån vilket akademin bedömer den sökandes uppgifter och färdigheter.

Av examensbetyget och studieprestationsutdraget ska framgå struktur och innehåll i den sökandes avlagda studier för att Bildkonstakademin ska kunna bedöma huruvida den sökandes utbildningsbakgrund är gångbar för magisterstudier i bildkonst. Den sökande kan bifoga en separat utredning över studiernas struktur och innehåll i den tidigare examen vid läroinrättningen i fråga, ifall detta inte framgår av betyget eller studieprestationsutdraget.

Översättning av dokument

Observera att den sökande ska låta en auktoriserad translator översätta kopior av betyg och studieprestationsutdrag om de inte är på finska, svenska eller engelska.

2) Dokument som används för att bevisa språkkunskap

Den sökande ska till ansökan foga ett intyg över kunskaperna i det språk som hen vill studera på. Vitsordet i språkkunskaperna och på språkintyget ska vara i enlighet med akademins språkkunskapskrav (se Urvalsgrunder). Sökande som påvisar sina språkkunskaper genom något av de språktest som Bildkonstakademin godkänner ska bifoga intyg över avlagt språktest innan ansökningstiden går ut. Språktestet ska vara avlagt innan första ansökningsskedet går ut.

3) Obligatoriskt ansökningsmaterial (plan för studier, meritförteckning och arbetsportfolio)

Det obligatoriska ansökningsmaterialet består av tre delar:
 1. plan för studier
 2. meritförteckning och
 3. arbetsportfolio

Se anvisningarna och de tillåtna filformaten och -storlekarna nedan. Om du inte lämnar in det obligatoriska ansökningsmaterialet utarbetat enligt anvisningarna inom tidsfristen, förkastas din ansökan. Man får inga tilläggsanvisningar eller modeller för ansökningsmaterialet eller dess olika delar.

Krav på filformat och -storlek

Lämna in ditt obligatoriska ansökningsmaterial som en enda PDF-fil. Filens maximistorlek: 100 MB. Namnge filen enligt följande modell: Efternamn-Fornamn­-Ansökningsmaterial-Bildkonstmagister

1) Plan för studier. Förklara klart varför du vill inleda magisterstudier i bildkonst vid Konstuniversitetet / Bildkonstakademin. Varför är de här studierna relevanta för dig just nu och vad skulle du vilja uppnå under de tvååriga magisterstudierna? Fast det är sannolikt att dina tankar förändrar efter att du inlett dina studier, vänligen utarbeta en preliminär plan för de teman och arbetssätt som du tänker använda i dina magisterstudier så att vi får en uppfattning om ämnen som du tar med dig till studierna.

Planen för studier bör inte överskrida 3 000 tecken (inkl. mellanslag). Du kan skriva din plan för studier på finska, svenska eller engelska.

2) Meritförteckning (utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer, priser, stipendier och studieresor). Meritförteckningen kan vara på svenska, finska eller engelska.

3) Arbetsportfolio. Läs noga igenom anvisningarna för uppgörande av portfolio nedan.

Arbetsportfolio

Med hjälp av en bildförsedd portfolio kan den sökande presentera sitt bildkonstnärliga arbete. Inget separat tema ges för portfolion. Bara inkludera verk som du har skapat nyligen och som stödjer din ansökan.

Den sökande kan i sin portfolio presentera högst 8 konstverk. Det får finnas maximalt 3 bilder av ett verk. Ange i samband med bilderna information om verket, såsom verkets namn, storlek, teknik och tillkomstår. Ifall presentationen av verken kräver någon teknisk finess ska detta anges tydligt i samband med verken.

Utvärderingsgruppen bekantar sig inte med länkar som bifogats till en portfolio (t.ex. en länk till sökandens webbplats).

Om sökanden utöver arbetsportfolion med bilder vill presentera tidsbaserade verk eller verk med rörlig bild, ljud eller ett medieverk, kan hen utöver portfolion lämna in ett (1) prov på verk av den här typen. En separat mediefil ska lämnas in endast om verkets eller verkens natur kräver det. Vi känner igen att nutidskonstnärerna arbetar med en mångfald av arbetsformer, och några av dem strider mot de konventionella formerna för stillbild och rörlig bild. Vi ber dig att göra ditt bästa inom dessa anvisningar för att presentera dina verk.

Längden på verket

Verket med rörlig bild och ljud får vara högst 5 minuter långt. Godkänt filformat: MP3 (ljud) eller MP4 (video). Filens maximistorlek: 500 MB. Namnge mediefilen enligt följande modell: Efternamn-Fornamn-Rorligbild-Ljud.

Mediefilen ska tydligt förses med sökandens namn. Uppgifterna om verket kan läggas till i själva mediefilen (t.ex. som inledande eller avslutande text) eller i en PDF-fil.

Vid behov kan du använda till exempel gratisprogrammet HandBrake för att konvertera och packa en mediefil.

Behörighet

Den sökandes behörighet utvärderas i urvalets första skede. Den sökande konstateras behörig om hen har erforderlig utbildningsbakgrund och om hen har bevisat sin språkkunskap på erforderligt sätt och lämnat in alla obligatoriska ansökningsmaterial i sin helhet inom den tidsplan som akademin fastställt.

Alla sökande får meddelande om sin behörighet via e-post 14.9.2023. Det obligatoriska ansökningsmaterialet bedöms endast för de sökande som fått ett positivt behörighetsbeslut. Om du inte har blivit kontaktad av Bildkonstakademin senast 14.9.2023, ska du kontakta ansökningstjänster (kuva.ansokan(at)uniarts.fi). Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen.

Andra skedet: intervju

På basis av det obligatoriska ansökningsmaterialet kallas en del av de sökande till nästa skede i urvalet, nämligen intervju.

Antagningens andra skede, dvs. intervjutillfällena ordnas 23.10.-31.10.2023. Den som blivit antagen får också per e-post en särskild kallelse till intervjun 11.10.2023. Övriga sökande som inte kallas till intervjun informeras också per e-post.

Intervjuerna genomförs i huvudsak på det språk som den sökande har valt som studiespråk eller på engelska.

Individuella arrangemang

Om sökanden på grund av sensoriska funktionshinder eller rörelsehinder, sjukdom eller av någon annan orsak som kan jämföras med dessa behöver individuella arrangemang i urvalsprovet, ska hen separat ansöka om rätt till individuella arrangemang i urvalsprovet. Ansökan ska lämnas in till akademins ansökningstjänster inom den utsatta tiden för bilagor till ansökan.

Delgivning av resultat

Konstuniversitetets Bildkonstakademi offentliggör sitt urvalsförslag 8.11.2023 på webbsidan www.uniarts.fi när det gäller studerande som gett sitt tillstånd till att namnet publiceras. Efter nämnda tidpunkt kan man också fråga om urvalsprovens resultat per telefon (+358 50 407 0744) och e-post (kuva.ansokan@uniarts.fi).

Sökande som har blivit antagna och sökande som har fått reservplats meddelas per e-post efter att resultatet av studenturvalet har tillkännagetts. Kolla att vårt meddelande inte har hamnat i papperskorgen.

Respons

Urvalsjuryn ger på begäran respons enbart till de deltagare i det andra skedet (intervju) som inte blivit antagna. Anvisningar för att begära respons ges efter att det slutgiltiga antagningsresultatet tillkännagetts.

Övriga sökande ges inte respons under eller efter urvalsprocessen.

Rättelseförfarande

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Mottagande av studieplats

Du kan ta emot studieplatsen antingen via ansökningssystemet Studieinfo eller genom att sända anmälan som följer med antagningsbrevet till Bildkonstakademins ansökningstjänster. Studieplatsen ska tas emot senast 22.11.2023 kl. 15.00. Försenade anmälningar beaktas inte. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om den sökande ändå vill avstå från sin studieplats efter att ha tagit emot den, anses hen ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Sökandena som har konstaterats villkorligt behöriga i urvalets första skede, måste lämna in ett intyg som visar utbildningsbakgrunden som studierna kräver innan studieplatsen kan tas emot.

Anmälan till det första studieåret

Nya studerande får anmälningsinstruktioner bifogat till antagningsmaterialet.

Läsårsavgifter och stipendier

Konstuniversitetet uppbär en läsårsavgift på 5000 euro av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området och utanför Schweiz och som studerar inom grundexamensutbildningen på engelska. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som studierätten gäller.

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften. De betalningsskyldiga sökande ska ange på ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om de blir antagna.

Bildkonstakademins ansökningsalternativ år 2023

Vid Bildkonstakademin kan du avlägga kandidat-, magister- och doktorsexamen i bildkonst. Dessutom ordnar Bildkonstakademin undervisning i Praxis – ett magisterprogram i konst och presentation med teoretisk inriktning (på engelska), samt utbildningsprogrammet Samtidskonstens historia och teori (“Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma” på finska), som leder till en kandidatexamen (på finska).

Den som är intresserad av utbildningsprogram i bildkonst ska söka till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst eller till 2-årig utbildning som leder till magister i bildkonstexamen. Studerande i 5,5-årig utbildning i bildkonst ska välja sitt studieområde under första studieåret, efter att man blivit godkänd. I magisterurval väljer man alltså utbildningsprogram redan vid ansökan.

Ansökan till Bildkonstakademin ordnas årligen: i januari till utbildningarna som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och kandidatexamen i konst och i augusti till de tvååriga magisterutbildningarna i bildkonst.

År 2023 tar Bildkonstakademin in högst 59 nya grundexamensstudenter, varav 25 antas till det 5,5-åriga utbildningsprogrammet som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och 24 antas till den 2-åriga utbildningen som leder till magisterexamen i bildkonst. Dessutom antas högst 10 studerande till kandidatprogrammet i samtidskonstens historia och teori (“Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma”), som leder till konstkandidatexamen.

Studierna vid Bildkonstakademin kan inte avläggas helt på distans. Undervisningen sker alltefter innehåll och situation antingen som närundervisning eller på distans, eller i form av hybridundervisning. De studerande förutsätts ha tekniska färdigheter och redskap som tillåter dem att delta i såväl närundervisning som distansundervisning.

Magisterexamen i bildkonst (120 studiepoäng, 2 år)

Målet med magisterexamen i bildkonst är att erbjuda den studerande färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och erbjuda praktiska och tekniska färdigheter enligt den studerandes eget intresse samt personlig handledning inom bildkonstens olika områden. Utbildningen erbjuder den studerande färdigheter att förstå sin egen verksamhet som en del av samtidskonstens kontexter och ett samhälle där konstnärens roll kan vara varierande.

Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid- och rumkonst. Inom tid- och rumkonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Undervisningsområdet för gemensam undervisning ordnar gemensam undervisning för alla.

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Utöver bildkonststudierna ingår utställningspraxis och konstteori i examen. Ett flertal kurser på utbildningsprogrammet i bildkonst ges på engelska och cirka 15 procent av de studerande kommer från utlandet. Bland dem finns både examensstuderande och utbytesstuderande.

De studerande uppmuntras att även delta i andra kurser än de som ges inom ramen för den individuella studieplanen på det egna undervisningsområdet. På Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till ett mångsidigt konstnärligt arbete och att använda olika konstnärliga verktyg.

Målet med magisterexamen i bildkonst är att:

 • Erbjuda den studerande förutsättningar för självständigt och krävande konstnärligt arbete utifrån sina egna styrkor och intressen. I och med att studierna
  framskrider fördjupar den studerande sitt konstnärliga tänkande och uttryck samt sin förmåga att analysera sitt arbete muntligt och skriftligt.
 • Utöka den studerandes forskningsfärdigheter och teoretiska kunskaper. Detta sker utifrån den studerandes egna intressen och i samband med det
  konstnärliga arbetet.
 • Erbjuda den studerande färdigheter att verka självständigt inom bildkonsten och förstå sin egen verksamhet som en del av samtidskonstens kontexter och
  ett samhälle där konstnärens roll kan vara varierande. Till dessa färdigheter hör djupgående kännedom om samtidskonstens historia, teori och
  presentationspraxis samt förståelse av den moderna teknologins verksamhetsmiljöer och förmåga till kritiskt tänkande.
 • Erbjuda praktiska och tekniska färdigheter enligt den studerandes eget intresse samt personlig handledning inom bildkonstens olika områden. Individuell
  undervisning och en kritisk diskussionsmiljö stärker utvecklingen av konstnärligheten samt fördjupar förståelsen av samtidskonstens kontexter och praxis.
 • Ger goda kommunikations- och språkkunskaper samt färdigheter för konstnärlig forskning, vidareutbildning och kontinuerligt lärande. Examen ger
  förutsättningar att arbeta som bildkonstnär samt som expert och utvecklare inom bildkonst i krävande uppgifter och i internationellt samarbete.

Om en studerande som fått en finsk- eller svenskspråkig skolbildning i Finland eller en finskspråkig skolbildning utomlands inte har avlagt de språkstudier som krävs för magisterexamen i bildkonst (muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket samt ett främmande språk, muntliga och skriftliga kunskaper, sammanlagt 8 sp) i en lägre högskoleexamen, avläggs de utöver de studier som ingår i magisterexamen.

Den individuella studieplanen (ISP) utarbetas årligen tillsammans med egenläraren och en planerare.

Vanliga frågor

Jag blir klar med min BFA-examen närmare slutet av året. Kan jag trots det delta i höstens ansökan för 2-åriga magisterstudier?

Ja. Ifall du blir antagen behöver du sända en kopia av ditt BFA-eller yrkeshögskolebetyg till Bildkonstakademin senast i samband med mottagande av studieplatsen, dvs. före 22.11.2023. Bifoga ansökningsblanketten med ytterligare information om din utexamineringstidtabell.

Jag har en högskoleexamen, men inte i konst, och har avlagt ett flertal kurser i konst och länge hållit på med konst som hobby. Kan jag då söka till Bildkonstakademins 2-åriga magisterutbildning?

Bildkonstakademin bedömer från fall till fall huruvida kunskaper som inhämtats från andra utbildningsområden är tillräckliga. Förutom lämplig grundutbildning ska den sökande ha tillräcklig erfarenhet av bildkonstnärlig verksamhet, vilket bedöms i varje enskilt fall under antagningsprocessen för magisterstudier. Olika konstkurser eller konststudier vid andra lärosäten än universitet eller yrkesinstitut ger i allmänhet inte tillräckliga färdigheter för studier som leder direkt till magisterexamen i bildkonst. Du kan även söka till 5,5-åriga utbildningen som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst och om du blir antagen kan du få en del av dina tidigare studier tillgodoräknade. Ansökningstiden till den 5,5-åriga utbildningen är i januari.

Jag blir klar med min lägre högskole-examen närmare slutet av året. Kan jag använda examensbetyget som bevisning av krävda srpråkkunskaper (i finska, svenska eller engelska)?

Ja, om du får betyget före 22.11.2023. Ifall du blir antagen behöver du sända en kopia av ditt BFA- eller yrkeshögskolebetyg till Bildkonstakademin senast i samband med mottagande av studieplatsen, det vill säga före 22.11.2023. Bifoga ansökningsblanketten med ytterligare information om din utexamineringstidtabell.

Om den sökande visar sina språkkunskaper (i finska, svenska, eller engelska) med ett godkänt språktest (se Urvalsgrunder), språktestresultaten måste lämnas in under det första ansökningsskedet.

Kontakt

Konstuniversitetets Bildkonstakademins ansökningstjänster
kuva.ansokan@uniarts.fi

Läs mer om programmet Visa utbildningsprogram detaljer