Näin haet kuvataiteen maisterin koulutusohjelmaan (KuM)

Vuoden 2023 hakuaikataulu ja -vaiheet, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

Hakuaika ja hakukohteen perustiedot

 • Hakuaika: 9.–23.8.2023 klo 15.00 (Suomen aikaa)
 • Tutkinto: kuvataiteen maisteri (KuM)
 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokielet: suomi, ruotsi tai englanti
 • Opintojen aloitus: tammikuu 2024

Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvataiteen maisterin koulutusohjelmaan haetaan Opintopolku.fi:ssä.

Valintaperusteet

Maisterivalinnassa valintaperusteina ovat soveltuvan koulutustaustan ja riittävän kielitaidon lisäksi hakijan osoittama kuvataiteellinen kyky sekä soveltuvuus kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus kuvataiteellisesta toiminnasta. Tämä kokemus arvioidaan tapauskohtaisesti hakuprosessin aikana.

Ensimmäinen vaihe

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakukelpoiseksi todetaan hakija, jolla on soveltuva koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla, ja joka on palauttanut hakuohjeessa määritetyt tehtävät.

Toinen vaihe

Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella toiseen vaiheeseen, eli haastatteluun.

Kuvataiteellista kykyä arvioidaan valinnassa muun muassa seuraavien kriteerien avulla: ilmaisukyky, yksilöllisyys ja valmius kehittyä. Soveltuvuutta kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin arvioidaan muun muassa seuraavien kriteerien avulla: motivaatio, omaksumiskyky ja kyky jäsentää omaa taiteellista työskentelyä. Hakijan kokemusta kuvataiteellisesta toiminnasta arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa näyttöön pitkäjänteisestä taiteellisesta työskentelystä sekä julkisiin kuvataideprojekteihin osallistumisesta ja näyttelyiden tai vastaavien pitämisestä.

Koulutustausta

Yleinen kelpoisuus

Yliopistolain (558/2009, 37§) mukaan kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon (kuvataiteen maisteri), on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Soveltuva koulutustausta kuvataiteen maisteriopintoihin (jokin seuraavista):

 • Koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu kuvataiteen, visuaalisen taiteen tai taideteollisen alan alempi korkeakoulututkinto
 • Ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto, joka antaa valmiuksia kuvataiteen maisteriopinnoille: ammattinimikkeillä kuvataiteilija (AMK) tai muotoilija (AMK)
 • Muu koulutus: Kuvataideakatemia arvioi tapauskohtaisesti muilta koulutusaloilta hankittujen tietojen ja taitojen riittävyyden.

Kielitaitovaatimus

Kuvataiteen koulutukseen hakevien tulee todistaa hakuaikana kielitaitonsa siinä kielessä, jolla hakija aikoo suorittaa tutkintonsa, eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa.

Kaikkien hakijoiden tulee todistaa kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla hakuaikana. Hakijaa ei voida todeta hakukelpoiseksi, jos hän ei ole hakuaikana todistanut kielitaitoaan vaaditulla tavalla.

Näin haet

Haku kuvataiteen maisterikoulutukseen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää hakulomakkeen ja lähettää vaaditut liitteet ja vaaditun hakuaineiston valtakunnallisen Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Hakuaika

Hakulomake kuvataiteen maisterikoulutukseen on auki 9.–23.8.2023 klo 15.00 (paikallista Suomen aikaa). Pyydetyt liitteet ja vaadittu hakuaineisto tulee palauttaa hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia tai hakuaineistoja ei käsitellä. Sähköpostitse tai muuta kautta lähetettyjä hakemuksia tai sen osia ei käsitellä.

Osa ensimmäisessä vaiheessa hakukelpoisiksi todetuista hakijoista pyydetään opiskelijavalintojen seuraavaan vaiheeseen, eli haastatteluun. Maisterivalinnan tulokset julkaistaan 8.11.2023. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 22.11.2023 klo 15.00. Hakemuksia, vaadittua hakuaineistoa tai haastatteluja ei pisteytetä.

Ensimmäinen vaihe: sähköinen hakemus, liitteet ja vaadittu hakuaineisto

Hakuaika alkaa keskiviikkona 9.8.2023 ja päättyy keskiviikkona 23.8.2023 klo 15.00.

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Linkki hakulomakkeelle lisätään viimeistään haun alkaessa 9.8.2023 hakuohjeeseen.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat sähköisesti Opintopolun kautta toimitettavat liitteet ja vaadittu hakuaineisto:

 1. Koulutustaustan osoittava dokumentti
 2. Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti
 3. Vaadittu hakuaineisto (suunnitelma opinnoista, ansioluettelo ja teosportfolio)

Täytä hakulomakkeelle muun muassa omat henkilötietosi, koulutustaustasi, millä kielellä haet opiskelemaan ja mille opetusalueelle haet. Liitä mukaan pyydetyt liitteet PDF-muodossa (kielitaitotodistus, koulutodistus, mahdollinen peruste lukuvuosimaksuvapautukseen, jos haet opiskelemaan englanniksi, sekä vaadittu hakuaineisto).

Merkitse hakemuslomakkeeseen opetusalue, johon olet hakemassa. Hakija voi hakea vain yhdelle opetusalueelle. Opetusalueet ovat kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet.

Kuvataideakatemian arviointiryhmä voi ehdottaa hakijalle arvioinnin ensimmäisen vaiheen perusteella, eli vaaditun hakuaineiston perusteella, myös muuta kuin hakijan hakulomakkeessa toivomaa opetusaluetta.

1) Koulutustaustan osoittava dokumentti

Hakijan tulee liittää hakemukseen maisteriopintoihin soveltuvan koulutustaustan osoittava dokumentti: (katso valintaperusteet-kappale) 

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote aikaisemmasta korkeakoulututkinnosta (skannattu kopio alkuperäisestä asiakirjasta tai oikeaksi todistetusta kopiosta)

         tai

 • Opiskelutodistus ja opintosuoritusote kesken olevasta koulutuksesta. Hakijat, joiden aikaisempi koulutus valmistuu viimeistään 22.11.2023, tulee liittää hakemukseen oppilaitoksesta saatava opiskelutodistus, josta käy ilmi arvioitu valmistumispäivä ja tutkinnon suorituskieli. Opiskelutodistuksen on oltava oppilaitoksen leimaama ja allekirjoittama.

         tai

 • Muun soveltuvan koulutustaustan osoittava dokumentti, jonka perusteella akatemia arvioi hakijan tiedot ja valmiudet.

Tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tulee käydä ilmi hakijan suorittamien opintojen rakenne ja sisältö, jotta Kuvataideakatemia voi arvioida hakijan koulutustaustan kelpoisuuden kuvataiteen maisterin opintoihin. Hakija voi liittää aikaisemman tutkinnon antaneen oppilaitoksen erillisen selvityksen opintojen rakenteesta ja sisällöistä, mikäli ne eivät selviä todistuksesta tai opintosuoritusotteesta.

Dokumenttien käännättäminen

Hakijan tulee käännättää todistukset, opintosuoritusotteet tai muut dokumentit virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

2) Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti

Hakijan tulee liittää hakemukseen kielitaitotodistus sen kielen taidosta, jolla hakija hakee opiskelemaan. Kielitaitotodistuksen ja kielitaidosta saadun arvosanan on oltava akatemian kielitaitovaatimusten mukainen (katso valintaperusteet-kappale). Hakijoiden, jotka osoittavat kielitaitonsa jollakin Kuvataideakatemian hyväksymällä kielitestillä, tulee liittää hakemukseensa todistus suoritetusta kielitestistä ennen hakuajan päättymistä. Kielitesti tulee olla suoritettuna ennen ensimmäisen hakuvaiheen päättymistä.

3) Vaadittu hakuaineisto (suunnitelma opinnoista, ansioluettelo ja teosportfolio)

Vaaditussa hakuaineistossa on kolme osaa:
 1. suunnitelma opinnoista,
 2. ansioluettelo ja
 3. teosportfolio

Katso tehtävänanto sekä sallitut tiedostomuodot ja -koot alta. Jos et toimita vaadittua ohjeen mukaista hakuaineistoa määräaikaan mennessä, hakemuksesi hylätään. Vaadittuun hakuaineistoon tai sen eri osioihin ei anneta lisäohjeita tai malleja.

Sallitut tiedostomuodot ja -koot

Palauta hakuaineisto kaikkine osineen yhtenä PDF-tiedostona. Tiedoston enimmäiskoko: 100 MT. Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: Sukunimi-Etunimi­-Hakuaineisto-Kuvataiteenmaisteri

Vaaditun hakuaineiston osat

1) Suunnitelma opinnoista. Perustele selkeästi miksi haluat aloittaa kuvataiteen maisteriopinnot Taideyliopistossa / Kuvataideakatemiassa. Miksi nämä opinnot ovat merkityksellisiä sinulle juuri nyt ja mitä haluaisit saada aikaan kaksivuotisten maisteriopintojen aikana? Vaikka on todennäköistä, että ajatuksesi muuttuvat opintojesi aloittamisen jälkeen, pyydämme sinua laatimaan alustavan ehdotelman teemoista ja työskentelytavoista, joita aiot hyödyntää maisterinopinnoissa, jotta saamme käsityksen aiheista, joita tuot mukanasi opintoihin.

Suunnitelman enimmäispituus on 3 000 merkkiä (sisältäen välilyönnit). Suunnitelman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

2) Ansioluettelo (koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaisut, palkinnot, apurahat ja opintomatkat). Ansioluettelo voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

3) Teosportfolio. Lue huolellisesti ohjeet portfolion laatimiseen alempana.

Teosportfolio

Teosportfolion kuvien avulla hakija esittelee omaa kuvataiteellista työskentelyään. Teosportfolion sisällölle ei anneta erillistä aihetta. Sisällytä siihen vain hiljattain tehtyjä teoksia, jotka tukevat hakemustasi.

Hakija voi esitellä teosportfoliossa enintään 8 teosta. Yhdestä teoksesta voi olla enintään 3 kuvaa. Merkitse kuvien yhteyteen teosten tiedot, kuten teoksen nimi, koko, tekniikka ja valmistumisvuosi. Mikäli teoksen esittämiseen liittyy jokin erityisyys, ilmaise se teoskuvien yhteydessä.

Arviointiryhmä ei tutustu teosportfolioon lisättyihin linkkeihin (esimerkiksi linkki hakijan kotisivuille).

Mikäli hakija haluaa esitellä kuvallisen teosportfolion ohella tekemiään ajallisia teoksia, liikkuvan kuvan teoksia, ääniteoksia tai mediateoksia, hän voi kuvallisen teosportfolion lisäksi palauttaa mediatiedostona yhden (1) näytteen tämäntyyppisistä teoksista. Erillinen mediatiedosto tulee palauttaa vain, jos hakijan esittelemän teoksen tai teosten luonne niin vaatii. Tiedostamme, että nykytaiteilijat hyödyntävät monenlaisia eri työskentelymuotoja, joista osa ei taivu tavanomaisiin still- ja liikkuvan kuvan esitystapoihin. Esittelethän töitäsi parhaasi mukaan näiden ohjeiden puitteissa.

Näytteen kesto

Näytteen enimmäiskesto on 5 minuuttia. Hyväksytty tiedostomuoto: MP3 (ääni) tai MP4 (video). Tiedoston enimmäiskoko: 500 MT. Nimeä mediatiedosto seuraavan mallin mukaan: Sukunimi-Etunimi-Liikkuvakuva-Aani.

Mediatiedostoon tulee selkeästi merkitä hakijan nimi. Teostiedot voi eritellä itse mediatiedostoon (esim. alku- tai lopputekstit) tai PDF-tiedoston yhteyteen.

Voit tarvittaessa käyttää mediatiedoston konvertointiin ja pakkaamiseen esimerkiksi ilmaista HandBrake-ilmaisohjelmaa.

Hakukelpoisuus

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakukelpoiseksi todetaan hakija, jolla on soveltuva koulutustausta, joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla ja aikataulussa, ja joka on palauttanut vaaditun hakuaineiston kaikkine osineen akatemian määräämässä aikataulussa.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 14.9.2023. Vain hakukelpoisten hakijoiden lähettämä hakuaineisto arvioidaan. Mikäli et ole saanut yhteydenottoa Kuvataideakatemiasta 14.9.2023, ota yhteyttä hakijapalveluihin (kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi). Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion.

Toinen vaihe: haastattelu

Vaaditun hakuaineiston perusteella osa hakijoista kutsutaan opiskelijavalinnan seuraavaan vaiheeseen, eli haastatteluun.

Haastattelut järjestetään aikavälillä 23.10.-31.10.2023. Jatkoon hyväksytyt saavat sähköpostitse 11.10.2023 haastattelukutsun. Myös karsitut hakijat, joita ei kutsuta haastatteluun, saavat tiedon asiasta sähköpostitse.

Haastattelu toteutetaan lähtökohtaisesti sillä kielellä, jolla hakija on hakenut opiskelemaan tai englanniksi.

Yksilölliset järjestelyt

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä haastatteluvaiheessa, hän hakee erillisellä hakemuksella oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin (ks. alla oleva linkki). Huomaathan, etä hakemus tulee toimittaa akatemian hakijapalveluihin jo hakuaikana.

Tulosten ilmoittaminen

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee maisterivalinnan tuloksen 8.11.2023 yliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla. Opiskelijavalinnan tuloksista voi tämän jälkeen kysyä myös puhelimitse numerosta 050 407 0744 ja sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

Sisään valittavat ja varasijoille sijoitetut hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi.

Palaute

Arviointiryhmä antaa pyydettäessä palautetta niille toiseen vaiheeseen eli haastatteluun osallistuneille hakijoille, jotka eivät ole tulleet valituksi. Näille hakijoille annetaan tästä ohjeet lopullisen valintatuloksen julkaisun jälkeen.

Muille hakijoille ei anneta palautetta hakuprosessin aikana tai sen jälkeen.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 22.11.2023 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena.

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä vaadittava koulutustaustan osoittava todistus.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Lukuvuosimaksu ja apurahat

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta englanninkielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Maksu pysyy samansuuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan.

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille. Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi.

Kuvataideakatemian hakukohteet vuonna 2023

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen koulutusohjelmassa kuvataiteen kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta teoreettispainotteisessa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa (opetuskieli suomi) sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa (opetuskieli englanti).

Kuvataiteen opinnoista kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.

Opiskelijahaku Kuvataideakatemiaan järjestetään vuosittain: tammikuussa kuvataiteen kandidaatin- ja maisterin tutkintoon sekä taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, ja elokuussa 2-vuotisiin kuvataiteen maisterikoulutuksiin.

Vuonna 2023 Kuvataideakatemiaan otetaan enintään 59 uutta perustutkinto-opiskelijaa. Enintään 25 uutta opiskelijaa otetaan 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja 24 kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen koulutukseen. Enintään 10 uutta opiskelijaa otetaan taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan.

Kuvataideakatemiassa opintoja ei voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Oppimisympäristö edellyttää kuitenkin opiskelijoilta teknisiä valmiuksia ja työvälineitä, esimerkiksi tietokonetta tai mobiililaitetta. Opetus toteutetaan sen sisällön ja tilanteen mukaan joko lähi- tai etäopetuksena tai hybridiopetuksena.

Kuvataiteen maisteri (2 vuotta, 120 opintopistettä)

Kuvataiteen maisterin koulutuksen tavoite on tarjota opiskelijalle edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteen alueella ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

Opinnot järjestetään kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden opetusalueilla. Tila-aikataiteissa opiskelija voi painottaa opiskelussaan liikkuvan kuvan, valokuvan tai paikka- ja tilannesidonnaisten taiteiden opiskelua. Yhteisen opetuksen opetusalue järjestää kaikille yhteistä opetusta.

Opiskelu painottuu taiteelliseen työskentelyyn ja sitä tukeviin teoriaopintoihin. Kuvataiteellisten opintojen lisäksi tutkintoihin kuuluu esittämiskäytäntöjen ja taideteorian opintoja. Kuvataiteen koulutusohjelmassa on tarjolla runsaasti opetusta englannin kielellä ja opiskelijoista noin 15 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Heidän joukossaan on sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa myös muiden kuin oman opetusalueensa kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Kuvataiteen maisterin koulutuksen tavoitteina on:

 • Tarjota opiskelijalle edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Opintojen edetessä opiskelija syventää taiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä kykyään analysoida työskentelyään suullisesti ja kirjallisesti.
 • Laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia ja teorian tuntemusta. Tämä tapahtuu opiskelijan omista intresseistä käsin ja yhteydessä taiteelliseen työskentelyyn.
 • Tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteen alueella ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen. Näihin valmiuksiin kuuluvat syvällinen nykytaiteen historian, teorian ja esittämiskäytäntöjen tuntemus, sekä nykyteknologian toimintaympäristöjen ymmärrys ja kyky kriittiseen ajatteluun.
 • Tarjota opiskelijan oman kiinnostuksen mukaisia käytännöllisiä ja teknisiä valmiuksia sekä henkilökohtaista ohjausta kuvataiteen eri alueilla. Yksilöllinen opetus ja kriittinen keskusteluympäristö vahvistavat taiteilijuuden kehittymistä sekä syventävät ymmärrystä nykytaiteen konteksteista ja käytännöistä.
 • Antaa hyvät viestintä- ja kielitaidot sekä valmiudet taiteelliseen tutkimukseen, jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tutkinto antaa edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä vaativissa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Mikäli suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen Suomessa tai suomenkielisen koulusivistyksen ulkomailla saanut opiskelija ei ole suorittanut kuvataiteen maisterin tutkintoon vaadittuja kieliopintoja (toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä vieras kieli, suullinen ja kirjallinen taito, yhteensä 8 op) alemmassa korkeakoulututkinnossa, ne suoritetaan maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan vuosittain omaopettajan ja suunnittelijan kanssa.

Usein kysyttyä

Saan BFA-/AMK-tutkintoni valmiiksi vasta loppuvuodesta. Voinko silti hakea syksyn haussa?

Kyllä voit. Jos tulet valituksi, sinun täytyy toimittaa jäljennös BFA-/AMK-todistuksestasi Taideyliopiston hakijapalveluihin viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa eli 22.11.2023 mennessä. Liitä lisätietoa valmistumisaikataulustasi hakulomakkeen yhteyteen.

Minulla on tutkinto tiedeyliopistosta ja olen käynyt useita taidealan kursseja ja harrastanut pitkään taiteen tekemistä. Voinko hakea Kuvataideakatemian 2-vuotiseen maisterikoulutukseen opiskelijaksi?

Kuvataideakatemia arvioi tapauskohtaisesti muilta koulutusaloilta hankittujen tietojen ja taitojen riittävyyden. Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus kuvataiteellisesta toiminnasta. Tämä toiminta arvioidaan tapauskohtaisesti maisterin opintojen hakuprosessin aikana. Erilaiset taidekurssit tai taideopinnot muissa kuin yliopisto- tai AMK-oppilaitoksissa eivät yleensä anna riittäviä valmiuksia suoraan kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Voit myös hakea opiskelijaksi kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan 5,5-vuotiseen koulutukseen, ja jos tulet valituksi, voit saada osan aiemmista opinnoistasi hyväksiluettua. Hakuaika 5,5-vuotiseen koulutukseen on tammikuussa.

Saan BFA-/AMK-tutkintoni valmiiksi vasta loppuvuodesta. Voinko silti käyttää tutkintoa kielitaidon (suomi, ruotsi tai englanti) todistuksena?

Kyllä, mikäli tutkintosi valmistuu viimeistään 22.11.2023 mennessä. Jos tulet valituksi, sinun täytyy toimittaa jäljennös BFA-/AMK-todistuksestasi Taideyliopiston hakijapalveluihin viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa eli 22.11.2023 mennessä. Liitä lisätietoa valmistumisaikataulustasi ja opintosuoritusotteesi hakulomakkeen yhteyteen.

Mikäli todistat vaadittavan kielitaidon (suomi, ruotsi tai englanti) erillisellä kielitestillä (katso valintaperusteet-kappale), sinun tulee toimittaa todistus hyväksytysti suoritetusta kielitestistä ensimmäisessä hakuvaiheessa

Yhteystiedot

Taideyliopiston Kuvataideakatemian hakijapalvelut:
kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Tutustu koulutuksen sisältöön Tutustu koulutuksen sisältöön