Näin haet kuvataiteen maisterin koulutusohjelmaan (KuM)

Elokuun 2021 haku. Hakuaikataulu ja -vaiheet, valintaperusteet ja tietoa Kuvataideakatemiassa opiskelusta.

HUOM. Alla olevat hakuohjeet koskevat vuoden 2021 hakuaikaa, joka on jo päättynyt. Seuraava hakuaika kuvataiteen maisterikoulutuksen on elokuussa 2022. Julkaisemme uudet hakuohjeet keväällä 2022.

Hakuaika ja hakukohteen perustiedot

 • Hakuaika: 11.8.2021 – 25.8.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa)
 • Tutkinto: kuvataiteen maisteri (KuM)
 • Opintojen kesto: 2 vuotta
 • Tutkintokielet: suomi, ruotsi tai englanti
 • Opintojen aloitus: tammikuu 2022

Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvataiteen maisterin koulutusohjelmaan haetaan Opintopolku.fi:ssä.

Linkki Opintopolun hakulomakkeelle

Valintaperusteet

Maisterivalinnassa valintaperusteina ovat soveltuvan koulutustaustan ja riittävän kielitaidon lisäksi hakijan osoittama kuvataiteellinen kyky sekä soveltuvuus Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus kuvataiteellisesta toiminnasta. Tämä kokemus arvioidaan tapauskohtaisesti hakuprosessin aikana.

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakukelpoiseksi todetaan hakija, jolla on soveltuva koulutustausta tai jonka koulutustaustan Kuvataideakatemia arvioi kuvataiteen maisterin opintoihin soveltuvaksi, joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla ja aikataulussa, ja joka on palauttanut kaikki ennakkotehtävät akatemian määräämässä aikataulussa.

Toisessa vaiheessa arvioidaan hakijan osoittamaa kuvataiteellista kykyä sekä soveltuvuutta Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin sekä hakijan osoittamaa kokemusta kuvataiteellisesta toiminnasta hakijan palauttamien ennakkotehtävien perusteella.

Osa hakijoista kutsutaan kolmanteen vaiheeseen, eli haastatteluun. Kolmannessa vaiheessa arviointi tehdään ennakkotehtävien ja haastattelun perusteella. Valinnan perusteina ovat hakijan osoittama kuvataiteellinen kyky sekä soveltuvuus Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin sekä riittävä kokemus kuvataiteellisesta toiminnasta.

Kuvataiteellista kykyä arvioidaan valinnassa mm. seuraavien kriteerien avulla: ilmaisukyky, yksilöllisyys ja valmius kehittyä. Soveltuvuutta Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin arvioidaan mm. seuraavien kriteerien avulla: motivaatio, omaksumiskyky ja kyky jäsentää omaa taiteellista työskentelyä. Hakijan kokemusta kuvataiteellisesta toiminnasta arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. näyttöön pitkäjänteisestä taiteellisesta työskentelystä sekä kuvataiteellisiin projekteihin osallistumisesta ja näyttelyiden tai vastaavien pitämisestä.

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Koulutustausta

Yleinen kelpoisuus

Yliopistolain (558/2009, 37§) mukaan kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon (kuvataiteen maisteri), on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Kelpoinen koulutustausta kuvataiteen maisteriopintoihin

 • Koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu kuvataiteen, visuaalisen taiteen tai taideteollisen alan alempi korkeakoulututkinto
 • Ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto, joka antaa valmiuksia kuvataiteen maisteriopinnoille: ammattinimikkeillä kuvataiteilija (AMK) tai muotoilija (AMK)
 • Muu koulutus: Kuvataideakatemia arvioi tapauskohtaisesti muilta koulutusaloilta hankittujen tietojen ja taitojen riittävyyden.

Kielitaito

Tutkintoihin johtava koulutus Kuvataideakatemiassa edellyttää riittävää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa. Kukin hakija hakee opiskelemaan joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kaikkien hakijoiden on todistettava akatemian määrittelemällä tavalla ensimmäisessä hakuvaiheessa kielitaitonsa siitä kielestä, jolla hän hakee Kuvataideakatemiaan opiskelemaan eli joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa. Jos hakija hakee opiskelemaan suomeksi tai ruotsiksi, hänen ei tarvitse todistaa englannin kielen taitoa.

Pääosa Kuvataideakatemian opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti ellei opetussuunnitelma tai opetuksen luonne toisin vaadi.

Suomen kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (päättötodistuksessa suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on suomi; tai
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi; tai
  • jossa suomen kieli pääaineena; tai
  • jossa korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) suomen kielessä hyväksytään kielitaidon todistuksena; tai
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä suomen kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2; tai
  • B-tason suomi suoritettu vähintään arvosanalla 3; tai
  • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinto
  • suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4); tai
  • suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4); tai
  • suomi äidinkielenä -suullinen koe suoritettu vähintään arvosanalla 8; tai
  • suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen); tai
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Perusopetuksen oppimäärää vastaavat Kulkuri-etäkoulun opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Hyväksytysti suoritetun kielitestin todistus tulee toimittaa ensimmäisen hakuvaiheen aikana.

Ruotsin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa ruotsin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (päättötodistuksessa ruotsi äidinkielenä tai ruotsi toisena kielenä hyväksytyllä arvosanalla)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) tai ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän (A-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän (B-kieli) mukainen ruotsin kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • Korkeakoulututkinto:
  • jonka opetuskielenä on ruotsi; tai
  • joka sisältää vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi; tai
  • jossa ruotsin kieli / pohjoismaiset kielet pääaineena; tai
   • korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 35 ov) ruotsin kielessä / pohjoismaisten kielten oppiaineessa hyväksytään kielitaidon todistuksena; tai
  • jossa korkeakoulussa suoritettu ja tutkintoon sisältyvä ruotsin kielen kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • IB-tutkinto:
  • A-tason ruotsi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu vähintään arvosanalla 2
  • B-tason ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 3
  • ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-ruotsi vähintään arvosanalla 3
 • EB-tutkinto:
  • ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosanalla 4); tai
  • ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) ruotsin kielessä
  • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
  • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)
 • Valtionhallinnon ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitutkinto
  • suoritettu arvosanalla tyydyttävä
 • Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier) suoritettu kokonaisuudessaan, kokeen kaikkien osa-alueiden tulee olla hyväksyttyjä
 • Hyväksytty tulos suomalaisen korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan ruotsin kielen taitojen olevan tasolla B2 (esim. Hankenin ja Åbo Akademin järjestämät kielikokeet).

Hyväksytysti suoritetun kielitestin todistus tulee toimittaa ensimmäisen hakuvaiheen aikana.

Englannin kielen taidon todistaminen

Hakija voi todistaa englannin kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Koulusivistys, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Korkeakoulututkinto, joka on suoritettu englannin kielellä EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa
 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto suomen tai ruotsin kielellä, johon sisältyy asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä
  • Suomessa suoritettavaan keskeneräiseen korkeakoulututkintoon kuuluvat tai muutoin suoritetut asetuksen 794/2004 tai 1129/2014 mukaiset vieraan kielen opinnot englannin kielessä voidaan myös hyväksyä. Tällöin hakijan on toimitettava Taideyliopistoon opintosuoritusotteen lisäksi myös ko. korkeakoulun tutkintovaatimukset tai muu todistus, josta käy ilmi tutkintoon vaadittavat kieliopinnot.
 • Suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvä pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • IB-tutkinto:
  • tutkinto suoritettu englanniksi
  • A-tason englanti (literature / language and literature / literature and performance) suoritettu hyväksytysti; tai
  • B-tason englanti suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)
 • EB-tutkinto:
  • englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti; tai
  • englanti L2- tai L3-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinnossa (Helsingin Saksalainen koulu) riittävän englannin kielen taidon katsotaan täyttyvän, mikäli hakija on suorittanut englannin A-kielenä (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta) kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla tai suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • Todistus Taideyliopiston hyväksymän kielitestin suorittamisesta
  • TOEFL (IBT)
   • Total score: 73
  • IELTS (Academic)
   • Overall Band Score: 5.5
  • PTE (Academic)
   • Total Score: 43
  • Cambridge English C2 Proficiency (CPE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level C1
  • Cambridge English C1 Advanced (CAE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B2
  • Cambridge English B2 First (FCE): hyväksytyt arvosanat A, B, C ja Level B1.
  • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) englannin kielessä
   • suoritettu tasolla 3 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
   • vaihtoehtoisesti ylimmän tason (tasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti (eri tutkintokertoja voi yhdistellä)

Myös edellä mainittujen kielitestijärjestäjien online-kokeet hyväksytään kielitaidon osoituksena (TOEFL iBT Special Home Edition, IELTS Indicator).

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Testituloksen tulee olla voimassa sinä vuonna, jona hakija hakee opiskelemaan, jotta se voidaan huomioida todistuksena hakijan englannin kielen kielitaidosta. Cambridge- ja YKI-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Todistus hyväksytystä kielitestistä tulee palauttaa hakuaikana. Akatemia hyväksyy ainoastaan edellä mainittujen järjestäjien kielitestit.

Hyväksytysti suoritetun kielitestin todistus tulee toimittaa ensimmäisen hakuvaiheen aikana.

Näin haet

Haku kuvataiteen maisterikoulutukseen koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää hakulomakkeen ja lähettää vaaditut liitteet ja ennakkotehtävät valtakunnallisen Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Hakulomake kuvataiteen maisterikoulutukseen on auki 11.8.2021 – 25.8.2021 klo 15.00 (paikallista Suomen aikaa). Pyydetyt liitteet ja ennakkotehtävät tulee palauttaa hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia tai ennakkotehtäviä ei käsitellä. Sähköpostitse tai muuta kautta lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen osia ei käsitellä. Osa hakukelpoisiksi todetuista hakijoista pyydetään haastatteluun. Maisterivalinnan tulokset julkaistaan 10.11.2021. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistäään 24.11.2021 klo 15.00. Hakemuksia, ennakkotehtäviä tai haastatteluja ei pisteytetä.

Ensimmäinen vaihe: sähköinen hakemus ja ennakkotehtävät

Hakuaika alkaa keskiviikkona 11.8.2021 ja päättyy keskiviikkona 25.8.2021 klo 15.00.

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Linkki hakulomakkeelle lisätään viimeistään 11.8.2021 hakuohjeeseen.

Linkki Opintopolun hakulomakkeelle

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat sähköisesti Opintopolussa toimitettavat liitteet ja ennakkotehtävät:

1) Koulutustaustan osoittava dokumentti

2) Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti

3) Ennakkotehtävät (motivaatiokirje, ansioluettelo ja teosportfolio)

Täytä hakulomakkeelle mm. omat henkilötietosi, koulutustaustasi, millä kielellä haet opiskelemaan ja mille opetusalueelle haet. Liitä mukaan pyydetyt liitteet PDF-muodossa (kielitaitotodistus, koulutodistus, mahdollinen peruste lukuvuosimaksuvapautukseen, jos haet opiskelemaan englanniksi, sekä vaaditut ennakkotehtävät).

Merkitse hakemuslomakkeeseen opetusalue, johon olet hakemassa. Hakija voi hakea vain yhdelle opetusalueelle. Opetusalueet ovat kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Kuvataideakatemian arviointiryhmä voi ehdottaa hakijalle arvioinnin toisessa vaiheessa, eli ennakkotehtävien perusteella, myös muuta kuin hakijan hakulomakkeessa toivomaa opetusaluetta.

1) Koulutustaustan osoittava dokumentti

Hakijan tulee liittää hakemukseen maisteriopintoihin soveltuvan koulutustaustan osoittava dokumentti: (ks. Valintaperusteet

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote aikaisemmasta korkeakoulututkinnosta (skannattu kopio alkuperäisestä asiakirjasta tai oikeaksi todistetusta kopiosta)

         tai

 • Opiskelutodistus ja opintosuoritusote kesken olevasta koulutuksesta. Hakijat, joiden aikaisempi koulutus valmistuu viimeistään 24.11.2021, tulee liittää hakemukseen oppilaitoksesta saatava opiskelutodistus, josta käy ilmi arvioitu valmistumispäivä ja tutkinnon suorituskieli. Opiskelutodistuksen on oltava oppilaitoksen leimaama ja allekirjoittama.

         tai

 • Muun soveltuvan koulutustaustan osoittava dokumentti, jonka perusteella akatemia arvioi hakijan tiedot ja valmiudet.

Tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tulee käydä ilmi hakijan suorittamien opintojen rakenne ja sisältö, jotta Kuvataideakatemia voi arvioida hakijan koulutustaustan kelpoisuuden kuvataiteen maisterin opintoihin. Hakija voi liittää aikaisemman tutkinnon antaneen oppilaitoksen erillisen selvityksen opintojen rakenteesta ja sisällöistä, mikäli ne eivät selviä todistuksesta tai opintosuoritusotteesta.

Hakijan tulee käännättää todistukset, opintosuoritusotteet tai muut dokumentit virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

2) Kielitaidon todistamiseen käytettävä dokumentti

Hakijan tulee liittää hakemukseen kielitaitotodistus sen kielen taidosta, jolla hakija hakee opiskelemaan. Kielitaitotodistuksen ja kielitaidosta saadun arvosanan on oltava akatemian kielitaitovaatimusten mukainen (ks. Valintaperusteet). Hakijoiden, jotka osoittavat kielitaitonsa jollakin Kuvataideakatemian hyväksymällä kielitestillä, tulee liittää hakemukseensa todistus suoritetusta kielitestistä ennen hakuajan päättymistä. Kielitesti tulee olla suoritettuna ennen ensimmäisen hakuvaiheen päättymistä.

3) Ennakkotehtävät (motivaatiokirje, ansioluettelo ja teosportfolio)

Hakijan tulee liittää Opintopolun hakulomakkeelle Kuvataideakatemian vaatimat ennakkotehtävät:

 • Motivaatiokirje. Kuvaile taiteellista työskentelyäsi ja kerro, miksi haluat suorittaa kuvataiteen maisteriopinnot, miksi ne ovat nyt ajankohtaiset, ja mitä haluaisit sisällyttää opintoihisi. Motivaatiokirjeen pituus on enintään 3000 merkkiä välilyönteineen. Motivaatiokirje voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Tiedostomuoto: PDF.
 • Ansioluettelo (henkilötiedot, koulutus, työkokemus, näyttelyt, julkaisut, palkinnot, apurahat ja opintomatkat). Ansioluettelo voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Tiedostomuoto: PDF.
 • Teosportfolio. Lue huolellisesti ohjeet portfolion laatimiseen alempana.

Kaikki ennakkotehtävät on palautettava ennen hakuajan päättymistä. Hakija, joka ei ole palauttanut ennakkotehtäviä tai on palauttanut vain osan vaadituista ennakkotehtävistä ennen hakuajan päättymistä, ei ole hakukelpoinen. Kuvataideakatemia ei käsittele muussa muodossa tai muuten kuin Opintopolun kautta palautettuja ennakkotehtäviä.

HUOM! Lataa materiaalit Opintopolku.fi-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret kuva- tai videotiedostot saattavat latautua jopa tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa tai käyttäjän internet-yhteys on huono. Osittain ladattuja tai lähetettyjä tehtäviä ei arvioida. Tarkistathan itse, että kaikki lataamasi materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus. Muista lopuksi lähettää hakulomake.

Teosportfolio

Kuvallisen teosportfolion avulla hakija esittelee omaa kuvataiteellista työskentelyään. Hakija voi esitellä portfoliossaan maksimissaan kahdeksan (8) teosta, sisältäen kuvallisen portfolion ja liikkuvan kuvan teokset ja ääniteokset. Kuvallisessa teosportfoliossa yhdestä teoksesta voi olla maksimissaan kolme (3) kuvaa. Portfolion enimmäissivumäärä on yhteensä 20 sivua.

Arviointiryhmä ei tutustu hakijoiden esittämiin kotisivuihin tai muihin linkkeihin.

Hakijan tulee merkitä portfolion etusivulle oma nimi, yhteystiedot ja opetusalue, johon hän hakee. Portfoliossa on oltava selkeästi näkyvissä teosten tiedot, kuten nimi, koko, tekniikka ja valmistumisvuosi. Mikäli teosten esittämiseen liittyy jokin tekninen erityisyys, hakijan tulee ilmaista se selkeästi teosten yhteydessä.

Kuvallisen teosportfolion lisäksi, tai sen tilalla, hakija voi palauttaa Opintopolkuun liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävän tiedoston (ks. ohjeet alempana).

Teosportfolio palautetaan yhtenä PDF-tiedostona. PDF-tiedoston maksimikoko on 100 MT.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: sukunimi_etunimi_teosportfolio

Liikkuvan kuvan teokset ja ääniteokset osana teosportfoliota

Kuvallisen teosportfolion lisäksi tai sen tilalla hakija voi palauttaa liikkuvan kuvan teoksia tai ääniteoksia esittelevän tiedoston.

Hakija voi palauttaa yhden (1) liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävän tiedoston, jonka maksimipituus on 5 minuuttia (editoitu tiedosto yhdestä tai useammasta teoksesta). Tiedoston enimmäiskoko on 500 MT.

Multimedia- ja verkkoteoksista tulee editoida liikkuvaan kuvaan perustuvat demot. Arviointiryhmä ei tutustu hakijoiden esittämiin kotisivuihin tai linkkeihin.

Videotiedoston hyväksytty formaatti:

 • tiedostomuoto: mp4
 • videotiedoston enimmäiskoko on 500 MT
 • H.264-kompressio

Äänitiedoston hyväksytty formaatti:

 • tiedostomuoto: mp3
 • äänitiedoston enimmäiskoko on 500 MT

Voit käyttää tiedostomuodon konvertointiin ilmaista HandBrake-ohjelmaa.

Palautettavaan tiedostoon tulee selkeästi merkitä hakijan nimi. Muut tarvittavat teostiedot (valmistusaika, teoksen kesto, osallistujat ja muu mahdollinen tärkeä tieto) voi eritellä tiedostoon (esim. lopputekstit) tai teosportfolion yhteyteen.

Nimeä tiedosto seuraavan mallin mukaan: sukunimi_etunimi_liikkuvakuva_aani

Hakukelpoisuus

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan hakijan hakukelpoisuus. Hakukelpoiseksi todetaan hakija, jolla on soveltuva koulutustausta tai jonka koulutustaustan Kuvataideakatemia arvioi kuvataiteen maisterin opintoihin soveltuvaksi, joka on todistanut kielitaitonsa akatemian määrittämällä tavalla ja aikataulussa, ja joka on palauttanut kaikki ennakkotehtävät akatemian määräämässä aikataulussa.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse ilmoituksen hakukelpoisuudestaan 16.9.2021. Vain myönteisen hakukelpoisuuspäätöksen saaneiden hakijoiden ennakkotehtävät arvioidaan. Mikäli et ole saanut yhteydenottoa Kuvataideakatemiasta 16.9.2021, ota yhteyttä hakijapalveluihin (kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi). Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion.

Päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa. Oikaisupyyntö perusteluineen lähetetään yhtenä PDF-tiedostona Taideyliopiston Kirjaamoon (kirjaamo(at)uniarts.fi).

Oikaisumenettely

Toinen vaihe: ennakkotehtävien arviointi

Kuvataideakatemian maisterivalinnan toisessa vaiheessa akatemian arviointiryhmä arvioi hakijan osoittamaa kuvataiteellista kykyä ja soveltuvuutta Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin sekä hakijan osoittamaa kokemusta kuvataiteellisesta toiminnasta hakijan palauttamien ennakkotehtävien perusteella (ks. arviointikriteerit kohdasta Valintaperusteet).

Kuvataideakatemian arviointiryhmä voi ehdottaa hakijalle arvioinnin toisessa vaiheessa, eli ennakkotehtävien perusteella, myös muuta kuin hakijan hakulomakkeessa toivomaa opetusaluetta.

Kolmas vaihe: haastattelu

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan opiskelijavalinnan seuraavaan vaiheeseen, eli haastatteluun.

Valintojen kolmas vaihe eli haastattelut järjestetään aikavälillä 25.10.-3.11.2021. Jatkoon hyväksytyt saavat sähköpostitse 12.10.2021 haastattelukutsun. Myös karsitut hakijat, joita ei kutsuta haastatteluun, saavat tiedon asiasta sähköpostitse.

Haastattelu toteutetaan lähtökohtaisesti sillä kielellä, jolla hakija on hakenut opiskelemaan ja jonka kielitaidon hän on todistanut ensimmäisessa hakuvaiheessa, ellei hakija itse toisin pyydä.

Kolmannessa vaiheessa arviointi tehdään ennakkotehtävien, haastattelun perusteella. Valinnan perusteina ovat hakijan osoittama kuvataiteellinen kyky sekä soveltuvuus Kuvataideakatemian maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin sekä riittävä kokemus kuvataiteellisesta toiminnasta (ks. arviointikriteerit kohdasta Valintaperusteet).

Yksilölliset järjestelyt

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, hän hakee erillisellä hakemuksella oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin. Hakemus tulee toimittaa akatemian hakijapalveluihin hakuaikana.

Yksilölliset järjestyt valintakokeessa

Tulosten ilmoittaminen

Taideyliopiston Kuvataideakatemia julkaisee maisterivalinnan tuloksen 10.11.2021 Taideyliopiston verkkosivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen Taideyliopiston verkkosivuilla. Opiskelijavalinnan tuloksista voi tämän jälkeen kysyä myös puhelimitse numerosta 050 44 88 540 ja sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

Sisään valittavat ja varasijoille sijoitetut hakijat saavat Kuvataideakatemialta kirjeen sähköpostitse tulosten julkistamisen jälkeen. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettely

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 24.11.2021 klo 15.00.

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Mikäli opiskelija on todettu haun ensimmäisessä vaiheessa ehdollisesti hakukelpoiseksi, hänen tulee toimittaa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä vaadittava koulutustaustan osoittava todistus.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Lukuvuosimaksu

Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä perustutkintokoulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Taideyliopiston opiskelijavalinnoissa lukuvuosimaksu koskee hakijoita, jotka hakevat englanninkieliseen koulutukseen. Maksu pysyy samansuuruisena ko. opiskelijalle myönnetyn tutkinnonsuoritusoikeuden ajan. Lukuvuosimaksullisen opiskelijan lukuvuosimaksun suuruus vahvistetaan vuosittain.

Maksua ei peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan Suomen ulkomaalaislakia.

Apurahat (lukuvuosimaksuhuojennus)

Taideyliopistossa on käytössä apurahajärjestelmä, jonka puitteissa voidaan myöntää maksuhuojennuksia lukuvuosimaksuvelvollisille opiskelijoille.

Maksuvelvollisen hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haluaako hän hakea Taideyliopistolta apurahaa lukuvuosimaksun kattamiseksi, mikäli hän tulee valituksi opiskelijaksi. Apurahoja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan opiskelijoiden hakemusten perusteella.

Lukuvuosimaksu tulee maksaa viimeistään tarjotun opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä 24.11.2021 klo 15.00. Hakijan oleskeluluvan hakemisen prosessi voi käynnistyä vasta, kun lukuvuosimaksu on maksettu. Taideyliopisto suosittelee, että lukuvuosimaksu maksetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija saa tiedon hyväksymisestä. Maksettu lukuvuosimaksu on edellytys läsnäoloilmoittautumiselle ja opintojen suorittamiselle.

Lukuvuosimaksu ja apurahat

Kuvataideakatemian hakukohteet vuonna 2021

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen koulutusohjelmassa kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta teoreettispainotteisessa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa (suomenkielinen koulutus, elokuusta 2021 lähtien) sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa (englanninkielinen koulutus, ei hakua 2021).

Kuvataiteen opinnoista kiinnostuneet voivat hakea opiskelemaan joko 5,5-vuotisiin kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, tai 2-vuotisiin kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijat valitsevat opetusalueensa opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Maisterihaussa opetusalue valitaan jo hakemisen yhteydessä.

Opiskelijahaku järjestetään vuosittain: tammikuussa 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandi- ja maisterikoulutuksen ja elokuussa 2-vuotiseen kuvataiteen maisterikoulutukseen.

Vuonna 2021 Kuvataideakatemiaan otetaan yhteensä enintään 57 uutta perustutkinto-opiskelijaa, joista 25 otetaan 5,5-vuotiseen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja 24 kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen koulutukseen. Lisäksi enintään 8 uutta perustutkinto-opiskelijaa otetaan taiteen kandidaatin tutkintoon johtavaan Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmaan.

Kuvataideakatemiassa opintoja ei voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Oppimisympäristö edellyttää kuitenkin opiskelijoilta teknisiä valmiuksia ja työvälineitä, esimerkiksi tietokonetta tai mobiililaitetta. Opetus toteutetaan opetuksen sisällön ja tilanteen mukaan joko lähi- tai etäopetuksena tai hybridiopetuksena.

Kuvataiteen maisteri (2 vuotta, 120 opintopistettä)

Kuvataiteen maisterin koulutuksen tavoite on tarjota opiskelijalle edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti kuvataiteen alueella ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijan rooli voi olla monenlainen.

Opinnot järjestetään kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden opetusalueilla. Tila-aikataiteissa opiskelija voi painottaa opiskelussaan liikkuvan kuvan, valokuvan tai paikka- ja tilannesidonnaisten taiteiden opiskelua. Yhteisen opetuksen opetusalue järjestää kaikille yhteistä opetusta.

Opiskelu painottuu taiteelliseen työskentelyyn ja sitä tukeviin teoriaopintoihin. Kuvataiteellisten opintojen lisäksi tutkintoihin kuuluu esittämiskäytäntöjen ja taideteorian opintoja. Kuvataiteen koulutusohjelmassa on tarjolla runsaasti opetusta englannin kielellä ja opiskelijoista noin 15 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Heidän joukossaan on sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoita.

Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa myös muiden kuin oman opetusalueensa kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Tietoa Kuvataideakatemiasta

Kuvataideakatemia on osa Taideyliopistoa. Kuvataideakatemian vapaaseen taiteeseen profiloitunut opetusohjelma on rakenteeltaan avoin ja antaa paljon valinnanvaraa opintojen yksilölliseen suunnitteluun. Henkilökohtaisella ohjauksella ja itsenäisellä taiteellisella työllä on kuvataideopinnoissa keskeinen asema, mutta ryhmäopetus, työpajat, opintomatkat ja erilaiset hankkeet kouluttavat myös yhteisöllisyyteen.  Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita kuvataiteilijoita ja eri taiteen alojen asiantuntijoita. Lisäksi akatemiassa vierailee vuosittain lukuisia koti- ja ulkomaisia luennoitsijoita ja opettajia.

Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Koulutuksen tavoitteena on antaa akatemiasta valmistuneille edellytykset työskennellä itsenäisinä taiteilijoina. Tähän sisältyvät myös yhteiskunnan taide- ja kulttuurirakenteita sekä työelämää koskevien perusasioiden hallinta. Pääosa Kuvataideakatemiasta valmistuneista työskentelee vapaina kuvataiteilijoina, mutta monet toimivat myös erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä tai opettavat taidekouluissa ja -oppilaitoksissa.

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa kuvataiteen koulutusohjelmassa kandidaatin, kuvataiteen maisterin ja kuvataiteen tohtorin tutkinnon. Lisäksi akatemia järjestää opetusta teoreettispainotteisessa Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa sekä elokuussa 2021 käynnistyvässä taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa.

Kuvataideakatemiassa pääasialliset opetuskielet ovat suomi ja englanti. Erikieliset opiskelijat opiskelevat samoissa koulutusohjelmissa, ja kieliä käytetään joustavasti tilanteen mukaan. Kuvataiteen koulutusohjelmassa kaikki pakolliset opinnot tarjotaan kuitenkin sekä suomeksi että englanniksi, ja opintosuorituksia voi tehdä myös ruotsiksi. Opiskelijoilta, jotka hakevat opiskelemaan englannin kielellä, ei edellytetä suomen kielen taitoa, mutta heidän opintoihinsa kuuluu pakollisena suomi vieraana kielenä -kurssi. Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opetuskieli on suomi ja Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Kuvataiteen koulutusohjelmassa kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa opetusta annetaan seuraavilla opetusalueilla: kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Tila-aikataiteiden opetusalueella voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvaan tai paikka- ja tilannesidonnaisiin taiteisiin. Opiskelija valitsee yhden opetusalueista, mutta yksilöllisen opintosuunnitelmansa puitteissa hän voi osallistua myös muiden alueiden kursseille. Kuvataideakatemiassa rohkaistaan monipuoliseen, opetusalueita yhdistävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisten välineiden käyttöön.

Kuvataiteen koulutusohjelmassa opiskelu muodostuu taiteellisista opinnoista ja niitä tukevista teoriaopinnoista. Jälkimmäisiin kuuluu esittämiskäytäntöjen, taidehistorian, taideteorian ja -filosofian opintoja, työelämäpainotteisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Seminaarityöskentelyn ja kirjoittamisen opintojen avulla opiskelijat oppivat sanallistamaan taiteellista työtään suullisesti ja kirjallisesti. Jokaisella opiskelijalla on itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tila tai työpiste.

Oman akatemiansa tarjoaman opetuksen lisäksi Kuvataideakatemian opiskelijat voivat osallistua yliopiston yhteiseen opetukseen ja muiden akatemioiden järjestämille kursseille. He voivat myös ottaa osaa monitaiteisiin hankkeisiin. Osana opintoja on mahdollista suorittaa joo-opintoja muissa suomalaisissa yliopistoissa ja vaihto-opintoja Kuvataideakatemian yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla.

Kuvataideakatemiassa taiteellinen toiminta on tärkeä osa opetusta. Näyttelytoiminnan ja teosten julkisen esittämisen myötä opiskelijat oppivat kohtaamaan taidekentän ja yleisön.

Opintojen tavoitteena on rohkaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksenkohteensa kuvataiteen alueella. Opiskelija saa valmiudet työskennellä itsenäisesti kuvataiteilijana ja ymmärtää oma toimintansa osana nykytaiteen konteksteja ja yhteiskuntaa, jossa taiteilijalla voi olla monenlaisia rooleja.

Usein kysyttyä

Saan BFA-/AMK-tutkintoni valmiiksi vasta loppuvuodesta. Voinko silti hakea syksyn haussa?

Kyllä voit. Jos tulet valituksi, sinun täytyy toimittaa jäljennös BFA-/AMK-todistuksestasi Taideyliopiston hakijapalveluihin viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa eli 24.11.2021 mennessä. Liitä lisätietoa valmistumisaikataulustasi hakulomakkeen yhteyteen.

Minulla on tutkinto tiedeyliopistosta ja olen käynyt useita taidealan kursseja ja harrastanut pitkään taiteen tekemistä. Voinko hakea Kuvataideakatemian 2-vuotiseen maisterikoulutukseen opiskelijaksi?

Kuvataideakatemia arvioi tapauskohtaisesti muilta koulutusaloilta hankittujen tietojen ja taitojen riittävyyden. Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus kuvataiteellisesta toiminnasta. Tämä toiminta arvioidaan tapauskohtaisesti maisterin opintojen hakuprosessin aikana. Erilaiset taidekurssit tai taideopinnot muissa kuin yliopisto- tai AMK-oppilaitoksissa eivät yleensä anna riittäviä valmiuksia suoraan kuvataiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Voit myös hakea opiskelijaksi kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaan 5,5-vuotiseen koulutukseen, ja jos tulet valituksi, voit saada osan aiemmista opinnoistasi hyväksiluettua. Hakuaika 5,5-vuotiseen koulutukseen on tammikuussa.

Saan BFA-/AMK-tutkintoni valmiiksi vasta loppuvuodesta. Voinko silti käyttää tutkintoa kielitaidon (suomi, ruotsi tai englanti) todistuksena?

Kyllä, mikäli tutkintosi valmistuu viimeistään 24.11.2021 mennessä. Jos tulet valituksi, sinun täytyy toimittaa jäljennös BFA-/AMK-todistuksestasi Taideyliopiston hakijapalveluihin viimeistään opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa eli 24.11.2021 mennessä. Liitä lisätietoa valmistumisaikataulustasi ja opintosuoritusotteesi hakulomakkeen yhteyteen. Mikäli todistat vaadittavan kielitaidon (suomi, ruotsi tai englanti) erillisellä kielitestillä (ks. Valintaperusteet), sinun tulee toimittaa todistus hyväksytysti suoritetusta kielitestistä ensimmäisessä hakuvaiheessa

Yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Kuvataideakatemian opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 44 88 540

Tutustu koulutuksen sisältöön