Sök till blåsinstrument som huvudinstrument (magister)

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i instrument- och sångstudier i klassisk musik (träblås- eller bleckblåsinstrument som huvudinstrument).

Den här urvalsguiden är utdaterad. Den nya urvalsguiden publiceras senast i börjanav november.

Ansökningstid: 8.-22.1.2020 kl. 15
Urvalsprov: Ordnas som distansprov. Ett nytt schema kommer att publiceras senare.
Urvalsresultat: 13.5.2020

Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Huvudinstrumentet kan vara:

 • Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon
 • Bleckblåsinstrument: valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba

Nya urvalskriterier i undantagsförhållanden

Nya kriterier i undantagsförhållanden ges ut senast 17.4.2020. För tillfället finns de ursprungliga urvalskriterierna på denna sida. Vidare information om coronasituationens inverkan på urvalet: https://www.uniarts.fi/sv/artiklar/nyheter/antagningen-av-studeranden-pa-varen-2020/

Vem kan söka?

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning som krävs för ansökningsmålet. Skicka de bilagor som visar din grundutbildning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-portalen inom utsatt tid.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin. Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg från högskola eller universitet, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart magisterexamen om du har avlagt minst någon av följande:

 • lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • lägre högskoleexamen inom något annat område och därutöver studier på högskolenivå inom musik utifrån vilka Sibelius-Akademin kan fastställa att du har uppnått nödvändiga kunskaper och färdigheter för studier för högre högskoleexamen inom musik.

Du kan inte söka till en utbildning som leder till högre högskoleexamen om du inte har avlagt minst lägre högskoleexamen.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att du fullgör högst ett år av kompletterande studier. Studeranden bör avlägga kompletterande studier under det första studieåret. Information om de kompletterande studier som avkrävs meddelas i samband med urvalsbeslutens offentliggörande. Kompletterande studier är inte en del av examen.

Andra begränsningar vid ansökan

Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall du ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne eller -instrument, beaktas ansökan till den 2,5-åriga utbildningen ifall du är behörig för denna. Ifall du inte är behörig för den 2,5-åriga utbildningen beaktas ansökan till den 5,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Om du har en gällande studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet, ska du antingen anhålla om byte av studierätt eller dispens till två samtida examina. Läs mera.

Språkkunskapskrav

Sibelius-Akademins till examen ledande utbildning förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att bli antagen som Sibelius-Akademins examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Om ansökningsmålet har flera undervisningsspråk, räcker det att du visar dina språkkunskaper i ett av språken.

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

>> Att visa språkkunskaper på svenska

>> Att visa språkkunskaper på finska

>> Att visa språkkunskaper på engelska

Du ska påvisa dina språkkunskaper i princip före ansökningstidens slut. Sibelius-Akademin rekommenderar att alla sökandes språkkunskaper påvisas med intyg som lämnas in på förhand. Om du inte har möjlighet att påvisa dina språkkunskaper först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). OBS! Om du inte visar dina språkkunskaper inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Så här söker du

Fyll i din elektroniska ansökningsblankett under ansökningstiden i Studieinfo-tjänsten. Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Inlämnande av förhandsuppgifter eller övriga bilagor anses inte som ansökan om den egentliga ansökningsblanketten inte har skickats in i tid.

Bilagor till ansökan

Skicka dina intyg och andra nödvändiga bilagor till Sibelius-Akademins ansökningstjänster som pdf-fil via Studieinfo-systemet inom utsatt tid.

Av alla sökande krävs:

Intyg om grundutbildning med studieprestationsutdrag
Om det gäller en utländsk utbildning, kan det hända att vi kräver kompletterande information om det status examen har i utbildningssystemet i landet i fråga. Om den examen du håller på att avlägga blir färdig först efter ansökningstiden har gått ut, behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande).

Intyg över språkkunskaper
Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna, ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på. Examen ska bli färdig inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande för att kunna användas som ett bevis för språkkunskaper.

Dokument som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
Om du söker till utbildning som ges på engelska och kommer från ett EU/ETA-land, bör du leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift.

Av dokumenten ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och kan inte bevisa sin examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Läs mera.

Urvalsproven

>> GUIDE: Leverering av material via Studieinfo-portalen

Ifall du inte levererar videon för urvalsprovet eller andra betyg och utredningar som krävs före deadlinen tar slut och in i rätt format, blir du utan kallelse till urvalsproven.

Du bör meddela Sibelius-Akademins ansökningstjänster så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Urvalsprovet (träblåsinstrument)

Videoinspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Du svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-systemet senast 1.4.2020 kl. 15 (finsk tid). Program som ska förberedas i videoinspelningen:

1) En obligatorisk komposition (efter ditt huvudinstrument):

 • Flöjt – Carl Nielsen: Konsert, del 1 Allegro moderato (spelas till ackompanjemang av piano, mellanspel på piano får förkortas)
 • Oboe – Robert Schumann: Tre romanser för oboe och piano
 • Klarinett – C. Debussy: Première Rhapsodie
 • Fagott – W.A. Mozart: Konsert i B-dur K191, sats 1 samt L. Milde: Konsertetyd nr 1
 • Saxofon – Jacques Ibert: Concertino da camera, del 1 ”Allegro con moto”

2) Komposition/er efter fritt val:

 • Sökande med flöjt, oboe, klarinett eller saxofon som huvudinstrument spelar förutom den obligatoriska kompositionen även två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder (sammantagen längd på 20-25 minuter)
  • Åtminstone den ena kompositionen ska ackompanjeras på piano, den andra kompositionen kan vara ett solostycke
  • De valbara kompositionerna kan även vara en del eller delar ur konsert eller sonat
 • Sökande med fagott som huvudinstrument spelar förutom den obligatoriska kompositionen även en komposition efter fritt val (ca 10 minuter) till pianoackompanjemang

Kompositioner behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano.

Urvalsvideon behöver inte spelas in fortlöpande, styckena kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda styckena måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande).

Spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Video inspelad med smartphone håller inte en tillräckligt hög kvalitet.

Läs också allmänna anvisningar om hur du gör din videoinspelning.

Det är ditt ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

Urvalsprovet (bleckblåsinstrument)

Videoinspelningen ersätter det fysiska urvalsprovet. Du svarar själv för produktionen av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-systemet senast 1.4.2020 kl. 15 (finsk tid). Program som ska förberedas i videoinspelningen:

1) En obligatorisk komposition (efter ditt huvudinstrument):

 • Valthorn – R. Strauss: Konsert nr 1 i sin helhet samt 1 satsen ur en av följande konserter:
  • Mozart: konsert nr 2 eller nr 4
  • Haydn: konsert nr 1 eller nr 2
 • Trumpet – Haydn: Trumpetkonsert, sats 1 samt Martinu: Sonatine
 • Basun – Launy Gröndahl: Konsert, sats 1 samt Paul Hindemith: Sonat, sats 3
  OBS! Ifall du genomför provet på basbasun, ska du som obligatorisk komposition framföra A. Lebedev: Konsert samt Bozza: New Orleans.
 • Baryton – Gordon Jacob: Fantasia
 • Tuba – R. Vaughan Williams: Konsert i f-moll, 1. Prelude och 2. Romanza

Kompositioner behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano.

Förutom för de sökande som söker till valthorn som huvudinstrument behöver urvalsvideon inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. Det är inte tillåtet att redigera de enskilda styckena, de ska spelas in i en enda tagning utan klipp (som vid ett live-framförande). Sökande med valthorn som huvudinstrument måste dock till skillnad från de andra instrumenten spela alla verk utan avbrott och i samma tagning.

Spela som vid ett normalt inträdesprov vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Ljudkomprimering / automatisk utjämning av skillnader får inte vara på. Video inspelad med smartphone håller inte en tillräckligt hög kvalitet.

Läs också allmänna anvisningar om hur du gör din videoinspelning.

Det är ditt ansvar att se till att urvalsvideon överensstämmer med kraven. De videoinspelningar som inte uppfyller innehållsmässiga kraven underkänns.

Bedömning av urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Bedömningsgrunder (träblås- eller bleckblåsinstrument)

I urvalsprovet bedöms din konstnärliga utvecklingsförmåga, dina speltekniska färdigheter, din kunnighet på att uppträda, dina inlärningsfärdigheter, din förståelse av stilar från olika tidsperioder samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildning. Vid bedömning av din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven. Nämnden bedömer även dina möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskickligt under studietiden.

Inom den 2,5-åriga magisterutbildningen provet i huvudinstrument utgör 100 %.

Tillkännagivande av resultaten

Konstuniversitetets styrelse fattar beslut om antagningsplatserna vid Sibelius-Akademins grundutbildning. Totala antalet antagningsplatser år 2020 är högst 170. Konstuniversitetet tillämpar inte nybörjarkvoter i studerandeurvalet.

Resultaten från urvalsproven kan ses från och med kl. 9.00 den dagen resultaten offentliggörs vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen i Helsingfors (Nervandersgatan 13) och Kuopio. Beslutet offentliggörs även på Konstuniversitetets ansökningswebbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Efter de som har antagits till utbildningen kan den eller de bästa sökandena placeras på en reservlista för att kunna köa till en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna tilldelas per ansökningsalternativ eller kö om ansökningsalternativet har flera köer. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga (och kön i fråga) beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls. Om nya studerande inte antas till sökmålet kan den sökande inte heller placeras på reservplats för sökmålet.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Samma dag som urvalsresultatet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet inom 14 dagar från den dag de resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera.

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-portalen eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Läsårsavgift

>> Läsårsavgifter och stipendier vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området eller Schweiz och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

Om du ansöker om en studieplats på engelska, meddela i ansökningsblanketten om du har ett dokument som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten och lämna in till ansökningstjänsterna de nödvändiga dokumenten före ansökningstiden tar slut. Om din situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnader för läsårsavgiften

Konstuniversitetet har infört ett stipendiesystem i form av betalningslättnader för läsårsavgiften till stöd för dem som ska betala läsårsavgiften. OBS! Du ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för levnadskostnader.

Du ska också ange på ansökningsblanketten om du vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om du blir antagen. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan (länk till blanketten i ansökningsblanketten i Studieinfo).

Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2500 eller 5000 euro. Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten.

Att börja studera

Studierna börjar i mitten av augusti då nya studerande ska vara på plats. Om en förberedande kurs i teoretiska ämnen arrangeras redan före mitten av augusti, informeras kursdeltagarna om de exakta tiderna i antagningsbrevet.

Du ska registrera dig på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet. Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera.

Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt hos universitetet innan anmälan till läsåret går ut. Bifoga i din ansökan ett intyg som berättigar till frånvaro.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.