Sök till blåsinstrument som huvudinstrument (magister)

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i instrument- och sångstudier i klassisk musik (träblås- eller bleckblåsinstrument som huvudinstrument).

Ansökningstid: 7.-20.1.2021 kl. 15 (finsk tid)
Urvalsprov: genomförs med hjälp av en videoinspelning
Urvalsresultat: 7.4.2021

Blåsinstrument som huvudinstrument ingår i utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik. Studerandena antas enligt sina huvudinstrument. Huvudinstrumentet kan vara:

 • Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon
 • Bleckblåsinstrument: valthorn, trumpet, basun, baryton, tuba

Vem kan söka?

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning som krävs för ansökningsmålet. Skicka de bilagor som visar din grundutbildning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-portalen inom utsatt tid.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, är antagningsbeslutet villkorligt tills du lämnar in ett intyg över avlagd examen till Sibelius-Akademin. Lämna in till Sibelius-Akademin ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar, dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande. Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier och prov som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

Du kan söka till en utbildning som leder till enbart magisterexamen om du har avlagt minst någon av följande:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och därutöver studier på högskolenivå inom musik utifrån vilka Sibelius-Akademin kan fastställa att du har uppnått nödvändiga kunskaper och färdigheter för studier för högre högskoleexamen inom musik

Eventuella undantag från ovannämnda krav på grundutbildning meddelas i urvalsgrunderna för respektive utbildningsprogram. 

Du kan inte söka till en utbildning som leder till högre högskoleexamen om du inte har avlagt minst lägre högskoleexamen.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att du utöver minimistudiepoängen i ditt utbildningsprogram genomför kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier. Information om de kompletterande studier som avkrävs meddelas i samband med urvalsbeslutens offentliggörande. Kompletterande studier är inte en del av examen. De genomförs under det första studieåret på det sätt som ämnesledaren bestämmer och antecknas i din personliga studieplan.

Andra begränsningar vid ansökan

Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall du ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne eller -instrument, beaktas ansökan till den 2,5-åriga utbildningen ifall du är behörig för denna. Ifall du inte är behörig för den 2,5-åriga utbildningen beaktas ansökan till den 5,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Om du har en gällande studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet, ska du antingen anhålla om byte av studierätt eller dispens till två samtida examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Fyll i din elektroniska ansökningsblankett under ansökningstiden i Studieinfo-systemet. Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Inlämnande av förhandsuppgifter eller övriga bilagor anses inte som ansökan om den egentliga ansökningsblanketten inte har skickats in i tid.

Din ansökan förkastas om du inte lämnar in de begärda förhandsuppgifterna eller andra bilagor, intyg eller utredningar inom utsatt tid och i det begärda formatet till Sibelius-Akademin.

Bilagor till ansökan

Skicka dina intyg och andra nödvändiga bilagor till Sibelius-Akademins ansökningstjänster som pdf-fil via Studieinfo-systemet inom utsatt tid.

Av alla sökande krävs:

 • Intyg om grundutbildning med studieprestationsutdrag
  Om det gäller en utländsk utbildning, kan det hända att vi kräver kompletterande information om det status examen har i utbildningssystemet i landet i fråga. Om den examen du håller på att avlägga blir färdig först efter ansökningstiden har gått ut, behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande).
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna, ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på. Examen ska bli färdig inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande för att kunna användas som ett bevis för språkkunskaper.
 • Officiellt identitetskort
  Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort). Identiteten kan även intygas med ett finländskt körkort.
 • Dokument som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
  Om du söker till utbildning som ges på engelska och kommer från ett EU/ETA-land eller Schweitz, bör du leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift.

Av dokumenten ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och kan inte bevisa sin examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Läs mera om sökande som är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting.

Urvalsproven

Hur urvalsproven slutligen genomförs avgörs med beaktande av den rådande pandemisituationen. Om sättet att genomföra urvalsproven ändras informeras sökandena om detta senast 16.3.2021. 

Du kan bli kallad till urvalsproven om:

 1. Du inom utsatt tid har sparat din elektroniska ansökan och de enligt urvalskriterierna nödvändiga bilagor via Studieinfo-portalen och
 2. dekanen vid Sibelius-Akademin har konstaterat att du utifrån dessa dokument är behörig.

Sibelius-Akademins urvalsprov genomförs på det sätt som anges i urvalsgrunderna för utbildningsprogrammet. Formerna för genomförandet varierar, men de kan innehålla video- och ljudinspelningar, delprov som utförs via fjärruppkoppling samt delprov som ordnas i våra lokaler i Helsingfors. Om ansökningsmålet ordnar urvalsproven eller delproven i lokalerna i Helsingfors ska du förbereda dig på att delta i urvalsprovet under de dagar och vid de tider som angetts. Du betalar själv dina resekostnader och arrangerar själv ditt logi för provdagarna.

>> GUIDE: Anvisningar för distansprovet (publiceras i januari 2021)

Preliminära tidtabell för urvalsprov publiceras i enskilda utbildningsprogrammens egna urvalskriterier i januari före ansökningsvåren. Urvalsproven för olika ansökningsmål kan delvis ordnas samtidigt. Om du söker till flera ansökningsmål bör du välja vilket urvalsprov du vill delta i om tiderna kolliderar.

Detaljerade anvisningar och tidtabeller för urvalsproven meddelas i kallelsen till urvalsprovet. Vi ber dig bekräfta att kallelsen till urvalsprovet har kommit fram. Sibelius-Akademin kan på begäran skicka ett preliminärt kallelsebrev till sökande som bor utomlands om visumprocessen kräver det.

Mer exakta individuella tider för urvalsproven meddelas senast på morgonen dagen för urvalsprovet. Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande. Godtagbara skäl är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller insjuknande (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Alla omgånar av urvalsprovet kan bestå av flera delprov. Varje del av urvalsprovet är obligatorisk. Om du inte deltar i urvalsprovet eller något av de obligatoriska delproven kan du inte antas.

Urvalsprovet är en sluten tillställning. Du kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med dig, men inga andra utomstående personer. Urvalsproven får inte spelas in.

Du bör meddela Sibelius-Akademins ansökningstjänster så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (träblåsinstrument)

Första omgången: Förhandsuppgift

Förhandsuppgifterna skickas elektroniskt via Studieinfo-systemet till Sibelius-Akademins ansökningstjänster inom utsatt tid. Förhandsuppgifterna kan inte skickas in per e-post.

>> GUIDE: Leverering av material via Studieinfo-systemet (publiceras i november 2020)

Av förhandsuppgifterna ska det tydligt framgå vems ansökan och vilket ansökningsobjekt bilagorna är förknippade med. Andra förhandsuppgifter än de som krävs i urvalsprinciperna bör inte lämnas in till Sibelius-Akademin.

Ladda upp materialen till plattformen tidigast möjligt. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Förhandsuppgiften är en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din förhandsuppgift till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 27.1.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen (efter ditt huvudinstrument):

 • Flöjt – Niccolo Paganini: Kapris nr 24 (arr. Jules Herman)
 • Oboe – Peter Maxwell Davies: First Grace of Light och G.P. Telemann: Fantasier TWV 40: 2–13, en valfri Fantasia
 • Klarinett – Igor Stravinsky: Three pieces for solo clarinet
 • Fagott – L. Milde: Konsertetyd nr 1
 • Saxofon – Eugène Bozza: Improvisation et Caprice (Leduc)

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano.

Det är inte tillåtet att redigera videoinspelningen. Alla kompositioner och delar av kompositioner ska spelas utan avbrott och i en tagning.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild.

När det gäller förhandsuppgiften bedömer nämnden dina konstnärliga och musikaliska färdigheter samt din utvecklingsförmåga.

På basen av poäng som getts i första omgången väljer nämnden en del av de sökande till andra omgången. Sökande som kallas till andra omgången informeras per e-post.

Andra omgången

Andra omgången av urvalsprovet utförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 17.3.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen (efter ditt huvudinstrument):

 • Flöjt:
  1. André Jolivet: två delar av verket Cinq Incantations
   • D. Pour une communion sereine de l’être avec le monde
   • E. Aux funérailles du chef – pour obtenir la protection de son âme
  2. 2-3 kompositioner efter fritt val från olika stilperioder, sammanlagd längd 20-25 minuter. Kompositionrna kan antingen framföras till pianoackompanjemang eller vara soloverk. De valbara kompositionerna kan även vara en del eller delar ur konsert eller sonat.
 • Oboe:
  1. Henri Tomasi: Évocations, två valfria Évocationer
  2. 2-3 kompositioner efter fritt val, sammanlagd längd 20-25 minuter. Kompositionerna kan antingen framföras till pianoackompanjemang eller vara soloverk. De valbara kompositionerna kan även vara en del eller delar ur konsert eller sonat.
 • Klarinett:
  1. Bela Kovacs: Hommage a Richard Strauss
  2. En komposition efter fritt val, längd ca. 10 minuter. Även en enskild del av en komposition är tillåten (t.ex. av en sonat).
 • Fagott:
  1. J.S. Bach Partita (arr. Waterhouse, Universal Edition), utan upprepningar, delarna: Corrente och Sarabande
  2. Två kompositioner efter fritt val från olika stilperioder, sammanlagd längd ca 15 minuter. Kompositionerna kan antingen framföras till pianoackompanjemang eller vara soloverk. Även en enskild del av en komposition är tillåten (t.ex. av en sonat).
 • Saxofon:
  1. Luciano Berio: Sequenza IXb (Universal Edition), sidorna 1-3
  2. 2-3 kompositioner efter fritt val från olika stilperioder, sammanlagd längd 20-25 minuter. Kompositionerna kan antingen framföras till pianoackompanjemang eller vara soloverk. De valbara kompositionerna kan även vara en del eller delar ur konsert eller sonat.

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang, ackompanjemangsinstrumentet är piano.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande). Om verket består av flera delar ska alla delar spelas in i en oavbruten tagning.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild.

Urvalsprovet (bleckblåsinstrument)

Urvalsprovet utförs med hjälp av en videoinspelning. Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen och att skaffa en ackompanjatör för ändamålet.

Leverera din videoinspelning till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 17.3.2021 kl. 15 (finsk tid). Program för videoinspelningen:

1) En obligatorisk uppgift (efter ditt huvudinstrument):

 • Valthorn – R. Strauss: Konsert nr 1 i sin helhet samt 1:a satsen ur en av följande konserter:
  • W.A. Mozart: konsert nr 2 eller nr 4
  • J. Haydn: konsert nr 1 eller nr 2
 • Trumpet – Haydn: Trumpetkonsert, 1:a satsen inklusive kadensen samt Martinu: Sonatine
 • Basun – F. David: Concertino 1:a och 2:a satsen samt ett valfritt verk som representerar en annan stilart (längd högst 10 minuter)
  OBS! Ifall du genomför provet på basbasun, ska du som obligatorisk komposition framföra A. Lebedev: Concerto in One Movement (hela verket) samt ett valfritt verk som representerar en annan stilart (längd högst 10 minuter)
 • Baryton – Gordon Jacob: Fantasia
 • Tuba – R. Vaughan Williams: Konsert i f-moll, 1. Prelude och 2. Romanza

2) En kort presentation (3–5 min) där du berättar om din egen studiebakgrund, din motivation och dina mål som musiker. Din presentation ska vara på finska eller engelska.

För sökande som spelar valthorn dessutom:

3) B-durskala i tre oktaver (skickas per e-post 10 dygn före inlämningen av videoinspelningen)

Kompositionen behöver inte spelas utantill. Kompositionerna med ackompanjemang spelas med ackompanjemang om möjligt. Ackompanjemangsinstrumentet är piano. Om det inte är möjligt att använda ackompanjemang spelas kompositionerna utan ackompanjemang.

Videoinspelningen behöver inte spelas in fortlöpande, kompositionerna kan spelas in i olika omgångar och på olika platser. De enskilda kompositionerna måste dock spelas in utan klipp och i hela tagningar (som vid ett live-framträdande). Sökande med valthorn som huvudinstrument ska dock spela alla verk utan avbrott och i en tagning. B-durskalan kan spelas in separat. Om videoinspelningen överskrider storlekskravet på 1 GB kan en videoinspelning som spelats in i en oavbruten tagning vid behov delas in i verkspecifika delar.

Spela vänd mot kameran så att ansiktet och händerna syns hela tiden. Videon får inte spelas in på alltför långt håll. Du ska synas i bild från huvudet till knäna. Även munstycken ska synas i bild.

Bedömning av urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas, kommer för sent eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Bedömningsgrunder

I urvalsprovet bedöms din konstnärliga utvecklingsförmåga, dina speltekniska färdigheter, din kunnighet på att uppträda, dina inlärningsfärdigheter, din förståelse av stilar från olika tidsperioder samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildning. Vid bedömning av din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven. Nämnden bedömer även dina möjligheter att utvecklas konstnärligt och spelskickligt under studietiden.

Urvalsnämnden bedömer de sökande enligt en poängskala 0-25.

Tillkännagivande av resultaten

Rätt att avlägga examen vid Konstuniversitetet fås endast genom att delta i processen som omfattar urvalsprov. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Resultaten från urvalsproven kan ses från och med kl. 9.00 den dagen resultaten offentliggörs. Beslutet offentliggörs i Studieinfo-systemet och på Konstuniversitetets webbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet. Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Sökande till de olika ansökningsmålen rangordnas efter hur väl de har lyckats i urvalsprovet. Efter de som har antagits till utbildningen kan den bästa eller de bästa sökandena placeras på en reservlista så att de kan köa för en studieplats som eventuellt blir ledig senare.

Sökande till de olika ansökningsmålen rangordnas efter hur väl de har lyckats i urvalsprovet. Efter de som har antagits till utbildningen kan den bästa eller de bästa sökandena placeras på en reservlista så att de kan köa för en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna är bundna till respektive ansökningsmål eller respektive kö, om ansökningsmålet har flera köer. Även en sökande som är på reservplats ska uppfylla urvalskriterierna för ansökningsmålet. En studieplats kan bli tillgänglig för en sökande som placerats på reservplats endast om någon som valts till ansökningsmålet (eller kön) inte tar emot sin studieplat eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsmål, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om nya studerande inte antas till ansökningsmålet kan sökande inte heller placeras på reservplats för ansökningsmålet.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Samma dag som urvalsresultatet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet inom 14 dagar från den dag de resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.

Läs mer om programmet