Kuvataideakatemia

Bildkonstakademin är en internationell akademi specialiserad på visuell konst, och det enda av sitt slag i Finland. Universitetet erbjuder högklassig undervisning i skulptur, rörlig bild, måleri, tid- och rumkonst, konstgrafik och fotografi, och är banbrytande inom konstnärlig forskning. Bildkonstakademin har utbildat bildkonstnärer sedan år 1848.

Kuvan Kevät 2017 -blogi

Opiskelu

Bildkonstakademin är en internationell akademi specialiserad på visuell konst. Undervisning och arbete vid Bildkonstakademin baserar sig på den fria konsten och lyfter fram dess processer. Akademins arbete är förankrat i starka traditioner och inriktat på levande konst i all dess mångfald. Bildkonstakademins lärare är etablerade bildkonstnärer och sakkunniga i olika konstformer och konsept. Undervisningen avspeglar ständigt det omgivande samhället.

 

Kandidat i bildkonst

Målet för utbildningen som leder till kandidatexamen (BFA, lägre högskoleutbildning) är att ge den studerande de konstnärliga, kunskapsmässiga och teoretiska färdigheter samt den skicklighet som krävs av en bildkonstnär. Kandidatexamen omfattar 210 studiepoäng med målsättningen att examen avläggs på 3,5 år. Efter studierna skall den studerande ha färdigheten att verka som självständig bildkonstnär samt färdigheten att fortsätta att studera för magisterexamen.

Magister i bildkonst

Målet för utbildningen som leder till magisterexamen (MFA, högre högskoleutbildning) är att ge den studerande redskapen att fungera som självständig och analytisk bildkonstnär i samhället och världen. Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng med målsättningen att examen avläggs på 2 år. En magister i bildkonst bemästrar användningen av de konstnärliga redskapen och förstår dess aktualitet och historia. Han/hon har färdigheter att fungera som sakkunnig innovatör inom bildkonst samt har färdigheter för påbyggnadsstudier.

Doktorsexamen i bildkonst

Doktorsexamen (DFA) omfattar 240 studiepoäng med målsättningen att examen avläggs på 4 år. Målet med doktorsexamen (påbyggnadsstudierna) är att den studerande har en djup förståelse för det egna området och att han/hon har färdigheten att uppnå högtstående prestationer som påvisar konstnärlig mognad, samt kapacitet att producera självständig ny information inom konstforskningen inom det område han/hon representerar.

Utbildningsprogram

    •    Doktorandutbildning
    •    Konstgrafik
    •    Måleri
    •    Skulptur
    •    Tid-rumkonst (inriktningsalternativ: fotografi, plats- och situationsbunden konst  samt rörlig bild)
    •    Praxis – magisterprogrammet i konst och utställningspraxis

Opiskelijaksi hakeminen

Via huvudurvalet antas studerande för att avlägga kandidat- och magisterexamen, vilka totalt omfattar 5,5 år. Antagning sker varje år.

 

I magisterurvalet antas studerande till studier i bildkonst som omfattar 2 år och leder till magisterexamen. Antagning sker varje år.

 

Nya studerande till det 2-åriga magisterprogrammet Praxis antas genom urval. Programmet leder till magisterexamen i bildkonst. Tidpunkten för nästa antagning meddelas separat.

 

Via doktorandurvalet antas ett antal studerande årligen för att avlägga doktorsexamen i bildkonst. Information om nästa ansökan kommer senare.

Opettajat

Bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Grunden för Bildkonstakademins undervisning är vetskapen om att nutidskonsten och konstnärskapet står i ständig förändring beroende på såväl nationella som internationella faktorer. Akademins lärare verkar som yrkeskonstnärer inom konstens område och förmedlar sina erfarenheter till studerandena.

Maalaustaiteen professori Fergus Feehily

Maalaustaiteen professori Fergus Feehily

Fergus Feehily (f. 1968 i Irland) är en konstnär som arbetar inom måleri, tidvis i dess vidaste betydelse – ibland har hans verk beskrivits som inte riktigt målningar men något som har ett särskilt förhållande till återhållsamhet och avslöjande.

Feehilys verk har visats på ett flertal utställningar ute i världen. Han har hållit separatutställningar på flera gallerier och museer: Capital (San Francisco, 2015), The Suburban (Milwaukee, 2015), Misako & Rosen (Tokyo, 2013 och 2010), The Douglas Hyde Gallery (Dublin, 2012 och 2009), Stuart Shave/Modern Art (London, 2011), The Dallas Museum of Art (Dallas, Texas, 2011), Galerie Christian Lethert (Köln, 2010) och Neuer Aachener Kunstverein (Aachen, 2008). Feehilys verk har visats på ett flertal grupputställningar, till exempel: Why not live for Art? II - 9 collectors reveal their treasures (Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo, 2013), Painter Painter (The Walker Art Center, Minneapolis, 2013), Changing States: Contemporary Irish Art & the Francis Bacon Studio (BOZAR, Center for Fine Arts, Bryssel, 2013), Painting Expanded (Tanya Bonakdar Gallery, New York, 2011) och Twenty (Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2011).

Feehilys verk finns i Dallas Museum of Art-museets samlingar i Dallas och Irish Museum of Modern Art-museets samlingar i Dublin.

Feehily blev magister i bildkonst från Tokyo National University of Fine Arts and Music, och han har även studerat vid Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology i Dublin.

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm

Professorn i plats- och situationsbunden konst, Ulrika Ferm (f.1972), är en bildkonstnär vars icke-föreställande konstprojekt ofta innehåller grundlig forskning.

 

Ferms projekt är vid sidan av forskningsbarheten ofta platsbundna. Verkens begreppslighet baseras på historiska och sociopolitiska forskningsämnen. Ferms verk är i stor utsträckning fotografier och installationer som ofta är kopplade till element ur performancekonsten.

 

År 2009 gav Ferm ut boken Emergency Weather. Boken beskriver en mångfasetterad, processinriktad arbetsperiod och kom till under residensvistelser och på gallerier i Dublin och Helsingfors. Ett fortsättningsprojekt som också handlar om väder är ett projekt över lång tid.

 

Utöver sina konstnärliga projekt ingår Ulrika Ferm i ett konstnärskollektiv som driver Platform, ett projektrum och residensprogram i Vasa. Fokus för programmet är performancekonst samt plats- och situationsbunden konst. Ferm har också gedigen erfarenhet av kuratering och organisering inom bildkonstens område.

 

Ulrika Ferm bor och arbetar i både Finland och Berlin. Hon har examen från magisterprogrammet Pallas vid Konstindustriella högskolan 1998 samt från konstakademin i Berlin. Hon har mottagit flera stipendier, priser och hedersomnämnanden, och utsågs 2002 till årets unga konstnär. Hon har också medverkat i ett flertal enskilda utställningar och grupputställningar både i Finland och utomlands.

Valokuvauksen professori (50%) Veli Granö

Valokuvauksen professori (50%) Veli Granö

Veli Granö (f. 1960) delar professuren i fotografi med prodekanen Marjaana Kella. Lektoratet vid Bildkonstakademin ändrades till professur i augusti 2014. Tjänsten besätts genom ett öppet ansökningsförfarande. Under tiden innehas professuren på deltid (50 %) av Granö och Kella som båda utnämnts till professor i fotografi till den 31 juli 2015.

 

Veli Granö är en av Finlands internationellt mest kända och uppskattade nutidskonstnärer som arbetar med fotografier, installationer och film. Alternativa verkligheter är ofta ett tema i Granös verk. Hans arbeten har sedan 1983 varit föremål för talrika utställningar i Finland, Europa och USA.

Kuvanveiston professori Villu Jaanisoo

Kuvanveiston professori Villu Jaanisoo

Villu Jaanisoo (f.1963, Tallinn, Estland) fick sin examen 1989 från avdelningen för skulptur vid Estlands konstakademi och var under 1990-talet lärare i skulptur vid Kankaanpää konstskola och vid avdelningen för konst och media vid Tammerfors yrkeshögskola samt professor i skulptur vid Estlands konstakademi 2006–2008.

 

Jaanisoo har sedan 1984 medverkat i både enskilda utställningar och grupputställningar i Finland och utomlands. Som skulptör är han känd för att använda material på ett mångsidigt sätt och för traditionell tolkning av konstarten. Jaanisoo har skapat ett flertal verk för offentliga rum i Finland och utomlands. Han har också verkat som konstnärlig ledare för Birkala skulpturpark och innehaft flera expert- och förtroendeuppdrag inom skulptur.

Praxis-maisteriohjelman professori Anna-Kaisa Rastenberger

Praxis-maisteriohjelman professori Anna-Kaisa Rastenberger

Professorn i Praxis-magisterprogrammet, Hanna Johansson, är docent i konsthistoria (Helsingfors universitet). Hon har forskat finländsk och nordisk samtidskonst och speciellt det allt vidare fältet av samtidskonst, dess förhållande till miljö, representation av landskapet, naturfenomen och ekologi. Johansson är intresserad såväl av förhållandet mellan samtidskonst och miljö som konstens förmåga att uttrycka tänkande, som kan ses också i forskningsämnen som behandlar modernismens påverkan på samtidskonst.

 

Johansson har arbetat bland annat som Finlands Akademis forskardoktor vid Bildkonstakademin och Helsingfors universitet och undervisat vid Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och också vid andra finländska och nordiska universitet. Johansson har varit gästforskare på konstmuseet Tate Gallery i London och haft flera sakkunniguppdrag inom konst- och vetenskapsvärlden. Johansson är en grundande medlem av ProArte Foundation Finland och fortsätter som medlem i stiftelsens styrelse samt i arbetsgruppen för stiftelsens IHME-festival.

Varadekaani, valokuvauksen professori (50%) Marjaana Kella

Varadekaani, valokuvauksen professori (50%) Marjaana Kella

Marjaana Kella (f. 1961) delar professuren i fotografi inom tid-rumkonst med Veli Granö. Kella är en av Finlands internationellt mest kända fotokonstnärer och hennes verk har presenterats på talrika enskilda utställningar och grupputställningar i Finland och utomlands. Hon beviljades statspriset för fotokonst 2003. Hennes doktorsavhandling Käännöksiä − maisema, kasvot ja esittäminen valokuvassa granskades på institutionen för medier vid Aalto-universitetet våren 2014.

 

Kella har haft undervisningsuppdrag sedan 1990-talet. Vid Bildkonstakademin har hon inom utbildningsprogrammet tid-rumkonst varit lektor i nutidskonst och fotografi sedan 2011 och professor i fotografi (50 %) sedan augusti 2014. Hon utnämndes till prodekan för Konstuniversitetets Bildkonstakademi i mars 2014.

Maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter

Maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter

Tarja Pitkänen-Walter (f. 1960) är känd som en konstnär som undersöker måleriets utvidgade fält. Hon ser måleriet som en vitaliserande handling och process. Mångsinnlighet, olika material och rumslighet är ofta teman för hennes konst.

 

Pitkänen-Walter har studerat vid Finlands konstakademis skola och Konstindustriella högskolan. Hon blev doktor i bildkonst vid Bildkonstakademin 2006.

 

Förutom vid Bildkonstakademin har hon undervisat på bland annat konstinstitutet i Lahtis, Göteborgs universitet (Valand) och konstskolan MAA. Sedan 1982 har hon medverkat i separata utställningar och grupputställningar både i Finland och utomlands. Hon har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag.

Tilallisuuden ja esittämiskäytäntöjen professori Anna-Kaisa Rastenberger

Tilallisuuden ja esittämiskäytäntöjen professori Anna-Kaisa Rastenberger

Taidehistorian ja -teorian professori Anita Seppä

Taidehistorian ja -teorian professori Anita Seppä

Anita Seppä är professor i konsthistori och teori vid Bildkonstakademin. Hon är känd för sina omfattande kunskaper inom konstteori och bildkonst och behandlar i sin forskning bland annat förhållandet mellan globalisering och nutidskonst, gränssnitt mellan estetik, etik och politik, bildkonstens historia, visuell kultur, bildforskningens metodologi samt estetikens teori.


Anita Seppä (f. 1969) har disputerat i ämnet estetik vid Helsingfors universitet och är docent vid institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning. Därtill sköter hon även docenturen i konstpedagogik vid Jyväskylä universitet. Hon har också studerat konsthistoria och litteraturforskning.


Tidigare har Seppä bland annat varit professor vid Konstindustriella högskolan. I början av 2000-talet var hon med och grundade en ny institution och nytt utbildningsprogram med inriktning på forskning i visuell kultur vid Björneborgs universitetscentrum. Vid sidan av sin professorstjänst har Seppä även varit forsknings- och utbildningsprogramsansvarig, institutionens vice direktör samt prodekan vid Konstindustriella högskolan (enheten för visuell kultur i Björneborg).

 

Liikkuvan kuvan professori Caspar Stracke

Liikkuvan kuvan professori Caspar Stracke

Professorn i rörlig bild, Caspar Stracke (f. 1967, Tyskland), är en interdisciplinär konstnär och filmskapare, vars konstnärliga arbete fokuserar på arkitektur och urbanism, filmforskning och mediearkeologi. Strackes filmer, videoverk och installationer har visats på utställningar i Nord- och Syd-Amerika, Europa och Asien.

 

Stracke har kuraterat utställningar, filmföreställningar och diskussioner och är en av ledarna för festivalen video_dumbo i Brooklyn. Han är också styrelseledamot i New York-nätverket THE THING som fokuserar på bildkonst, aktivism och nätkultur.

 

Caspar Stracke bor i New York sedan 1993. Innan han kom till Bildkonstakademin bodde och undervisade han i Syd-Korea (gästprofessor i mediekonst, Ulsan University) och Mexiko City. Stracke har studerat vid Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig, Tyskland, och har en examen i experimentell film och fotografi.

Taidegrafiikan professori Annu Vertanen

Taidegrafiikan professori Annu Vertanen

Presentationen kommer snart!

Tutkimus

På Bildkonstakademin knyts forskningen väsentligen till alla studieämnen, inklusive teorier, metoder, undervisning och utveckling av redskap, material och uttryckssätt. Framför allt betraktas utforskandet som en utgångspunkt för den moderna konsten. Interaktionen mellan konstarterna samt konstens förhållande till miljön och samhället är ett kontinuerligt experimentellt forskningsområde. Den moderna konstens dialogiska förhållande till publiken samt presentationssätten och rumsligheten kopplas metodologiskt och pedagogiskt till forskningen.

Doktorandutbildning

Bildkonstakademins utbildning på doktorsnivå fokuserar på ett högklassigt konstnärligt arbete och en bildkonstforskning som naturligt ansluter till detta. Utbildningen på doktorsnivå syftar till att djupt introducera studeranden i forskningen kring bildkonst och dess samhälleliga betydelse. Målet är att studeranden når färdighet för prestationer som visar högklassig, konstnärlig mognad och vid sidan av självständigt skapande arbete inom den genre han eller hon representerar också förmår tillämpa metoder för bildkonstforskning för att utveckla sitt eget område.

Taiteellisen tutkimuksen professori Mika Elo

Taiteellisen tutkimuksen professori Mika Elo

Mika Elo är heltidsanställd professor i konstnärlig forskning och ansvarig ledare för doktorandprogrammet vid Bildkonstakademin. Elo är känd för sitt breda kunnande inom konstnärlig forskning, visuell kultur och medieteori. Hans forskning behandlar gränssnitt mellan olika konstarter, filosofi och medieteori, den konstnärliga forskningens epistemologi, kroppslighet samt fotografins teori. Vid sidan av forskningsarbetet är Elo även utövande bildkonstnär.

 

Mika Elo (f. 1966) har disputerat i ämnet visuell kultur vid Konstindustriella högskolan (numera Aalto ARTS). Doktorsavhandlingen Valokuvan medium (2005, Forskarförbundet) diskuterar fototeorins utgångspunkter ur ett medieestetiskt perspektiv, framför allt i ljuset av Walter Benjamins tankar och ett dekonstruktivistiskt resonemang. År 2012 innehade Elo även en docentur i medieestetik vid Fakulteten för konst och formgivning vid Lapplands universitet. Därtill är Elo medlem i tidskriftsredaktionerna för Journal for Artistic Research, Journal of Aesthtics and Culture, Tiede & edistys, Agon och RUUKKU – Studies in Artistic Research. Förutom fotokonst har Elo även studerat medicin, kulturforskning, filosofi och estetik.

 

Tidigare har Elo bland annat verkat som forskare och koordinator för forskningsprojektet Figures of Touch (2009−2012) samt varit kurator för Finlands biennalutställning Falling Trees (2013) i Venedig (tillsammans med Harri Laakso och Marko Karo). Åren 2008−2009 deltog han aktivt i hanteringen av Aalto-universitetets fusionsprocess genom att verka som facilitator i ledningsgruppen för Media Factory med integrerad medieforskning. Vid millennieskiftet arbetade Elo ett tiotal år som grafisk designer.

Taiteellisen tutkimuksen professori Lea Kantonen

Taiteellisen tutkimuksen professori Lea Kantonen

Taiteellinen toiminta

Bildkonstakademins konstnärlig verksamhet utgör ett redskap i undervisningen och är också elevernas kontakt till samhället, konstfältet och konstpubliken. Via utställningsverksamheten får studerandena en första insikt i arbetslivet som följer efter examen.

Mångsidigt utställningsbud

Den regelbundna utställningsverksamheten är den mest synliga delen av Bildkonstakademins konstnärlig verksamhet.

Utställningar ordnas också i samarbetspartners lokaliteter i hemlandet och utomlands. Utställningsverksamheten sträcker sig även till spontana och öppna rörelser, till exempel konstprojekt som på ett kreativt sätt använder sig av stadsrummet.

Avseende den konstnärliga verksamheten är Exhibition laboratory som ligger i Rödbergen i Helsingfors Bildkonstakademins centrala plats och ansikte utåt. Utöver utställningar ordnas även föreläsningar, seminarier och annan undervisning i Exhibition Laboratory. Förutom i Kuva/Tila ordnas studentutställningar även i Exhibition Laboratory Project Room i Sandviken i Helsingfors. 

Förutom varierande utställningar ger den årliga examensutställningen Kuvan Kevät av utexaminerade magistrar en inblick i konst av nya konstnärer. Kuvan Kevät arrangeras i Exhibition Laboratory och vid behov i andra lokaler.

Kansainvälisyys

Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet är en starkt internationell akademi. Internationellt tänkande och nätverkande syns på alla nivåer: i antalet utländska examensstuderande, aktivt studentutbyte, undervisningsutbudet på engelska, internationella workshoppar och utställningar, föreläsarbesök samt doktorsutbildningsprogrammets internationella verksamhet. Formerna av internationellt tänkande utvecklas ständigt. De nya samarbetsmodellerna förstärker internationella öppningar enligt Konstuniversitetets strategi samt samhällspåverkan och synligheten.

Kansainvälisyys opetuksessa ja tutkimuksessa

Kansainvälisyys opetuksessa ja tutkimuksessa

Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet deltar i Europeiska unionens (EU), Nordiska ministerrådets och andra internationella finansieringsorganisationers forsknings- och utbildningsprogram.

Möjligheter till internationell verksamhet erbjuds för de studerande, lärarna och personalen bl.a. genom EU-programmet Erasmus. Samarbetet mellan de nordiska länderna är aktivt i nätverket KUNO inom programmet Nordplus där 16 konstuniversitet från Norden inklusive de baltiska länderna ingår. Samarbete med Ryssland sker bl.a. genom nätverket ARTSMO (Finnish-Russian Student Exchange Programme) som består av konstuniversitet och yrkeshögskolor. Vid behov tecknas bilaterala samarbetsavtal. Programmet Visiting professor förbinder internationella, meriterade konstnärer till längre undervisnings- och handledningsrelationer och skapar på så sätt permanenta strukturer för internationellt samarbete.

Förutom officiella avtal och nätverk stödjer Bildkonstakademin dessutom spontan internationell verksamhet av sina studerande och lärare genom att dela ut stipendier för studieresor samt utställnings- och undervisningsprojekt utomlands. De studerande har dessutom möjlighet att vistas i Bildkonstakademins ateljébostäder i Berlin och New York.

Verksamheten för doktorsutbildningsprogrammet vid Bildkonstakademin utgår från internationellt tänkande. Verksamheten organiseras och vidareutvecklas i det internationella EARN-nätverket (European Artistic Research Network).

Bildkonstakademin är sedan 1991 medlem i ELIA (European League of Institutes of the Arts). ELIA består av cirka 300 högskolor med konstundervisning från över 40 länder, och dess undernätverk specialiserat på bildkonst heter Paradox.

Dessutom utnyttjar vi nätverk och projekt grundade på nationell nivå som siktar på internationellt tänkande, såsom huvudstadsregionens HERA-nätverk (Helsinki Education and Research Area).

Det internationella studentutbytet och besök på partneruniversitet ökar mobiliteten bland de studerande och lärarna. Bildkonstakademin beviljar de studerande stipendier för studieresor och utställningsprojekt utomlands.

Kansainvälisyys taiteellisessa toiminnassa

Kansainvälisyys taiteellisessa toiminnassa

Bildkonstakademins konstnärliga verksamhet och internationellt tänkande går hand i hand. Den internationella workshop- och utställningsverksamheten samt utbytesutställningarna utgör en viktig del av undervisningen vid akademin.

De studerande har under sina studier möjlighet att delta i olika workshoppar, biennaler, världsutställningar, festivaler, utställningar och andra varierande evenemang som arrangeras utomlands. Bildkonstakademin samarbetar årligen med flera internationella aktörer. Utbytesutställningarna ger de studerande möjlighet att bekanta sig med verksamheten och studerande vid ett annat konstuniversitet. Samarbete sker med flera partneruniversitet sedan flera år. Intensiva konstworkshoppar arrangerade av European Exchange Academy EEA bl.a. i Beelitz i Tyskland och Sunnfjord i Norge ger de studerande erfarenheter av internationellt samarbete. Internationella workshoppar där de studerande vid Bildkonstakademin har möjlighet att delta arrangeras dessutom i samband med stora biennaler för nutidskonst, såsom Venedigbiennalen, Manifesta eller Documenta i Kassel.

Bildkonstakademins residensverksamhet integrerar de studerande i det internationella konstfältet ur en lokal synvinkel. Det finns två residens tillgängliga för de studerande utomlands, ett residens för längre projekt i Berlin och ett residens för kortare vistelser i New York. Residensverksamheten möjliggör även längre undervisningsperioder för utländska gästkonstnärer, kuratorer och forskare vid Bildkonstakademin och ger fler arbetsmöjligheter för alumnerna.

Tilat

Bildkonstakademin verkar i Vallgård i Helsingfors. I Bildkonstakademins lokaliteter ingår undervisningsutrymmen, studerandes arbetsrum och personalens arbetslokaler. Bildkonstakademins bibliotek är öppet för alla som är intresserade av nutidskonst. Till Bilkonstakademin är det lätt att komma med spårvagn eller buss via Mäkelägatan.

 

Bildkonstakademin, Konstuniversitetet
Elimägatan 25 A
00510 Helsingfors

Gallerier

Bildkonstakademin har två gallerier: Exhibition Laboratory och Exhibition Laboratory Project Room på olika håll i centrum av Helsingfors. Utställningarna har fritt inträde. Öppet tis-sön 11–18. Gallerierna är öppna från tisdag till söndag klockan 11–18. Under utställningsbyten är lokalerna stängda.

 

Exhibition Laboratory
Sjömansgatan 36
00150 Helsingfors

 

Exhibition Laboratory Project Room
Lönnrotsgatan 35
00180 Helsingfors

Alumnit

Bildkonstakademins alumner är alla tidigare studerande vid Bildkonstakademin och dess föregångare i Finlands konstakademi. Genom att ansluta dig till alumnerna kan du hålla kontakt med andra tidigare studerande vid Bildkonstakademin och hålla dig à jour med dagens verksamhet i din tidigare skola. Registrerade alumner blir inbjudna till Bildkonstakademins utställningar, föreläsningar och andra evenemang samt får per e-post information om akademins övriga verksamhet. Du kan också vara med och arrangera träffar för alumner. Bildkonstakademin erbjuder vid behov lokaler för alumnevenemang. Det är lätt att ansluta sig till alumnerna. Att ansluta sig är gratis. Välkommen till alumner!

 

Ytterligare information
Kommunikationschef Eevastiina Aho
+358 45 657 9347

Kaikille avointa toimintaa

Bildkonstakademins bibliotek
Tyngdpunkten för bibliotekets samlingar ligger på nutidskonst.
Publikföreläsningar och evenemang
Delta i föreläsningar och evenemang som är öppna för alla.

Tue Kuvataideakatemiaa

Vänverksamhet
Bildkonstakademins Vänner r.f. är en förening för alla som är intresserade av bildkonst.
Bildkonstakademins stödstiftelse
Bildkonstakademins stödstiftelse stödjer och främjar bildkonststuderandes boende och konstnärliga verksamhet.