Sök till utbildningsprogrammet i jazzmusik (kandidat + magister)

Urvalsguiden för den 5,5-åriga utbildningen i jazzmusik (instrument- eller sångstudier och jazzkomposition).

Det finns två huvudämnen inom jazzmusik:

 1. Instrument- eller sångstudier
 2. Komposition

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2024

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 3.1.2024 kl. 8.00–17.1.2024 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 24.1.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 1.3.2024
 • Instrument- eller sångstudier: första och andra omgången vecka 20 (fr.o.m. den 13 maj 2024)
 • Jazzkomposition: sista inlämningsdag för andra omgångens kompositionprov senast den 26 april 2024 kl. 15
 • Jazzkomposition: andra omgången vecka 20 (fr.o.m. den 13 maj 2024)
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 17.5.2024 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 31.5.2024
 • Säkra din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 30.7.2024 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti 2024

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 11.7.2024 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen eller övriga studier som behörigheten kräver. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • Sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • Utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen
 • Högskoleexamen i Finland eller en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Dessutom kan en person som har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland söka till studierna.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om den sökande har avlagt en högskoleexamen vid Sibelius-Akademin kan hen inte på nytt söka till samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument).

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har prorektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för jazzmusik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet (instrument- eller sångstudier)

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet. 

Första omgången

Den första omgången innehåller ett spel- eller sångprov. Provet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors vecka 20 (fr.o.m. den 13 maj 2024).

Spel- eller sångprov: 

Framför en jazzstandard eller en annan känd jazzkomposition från listan över 20 kända jazzkompositioner som urvalsnämnden har utarbetat:

 • A Beautiful Friendship
 • A Weaver Of Dreams
 • Blame It on My Youth
 • Scrapple From The Apple
 • Del Sasser
 • I Didn´t Know What Time It Was
 • Without A Song
 • Joshua
 • Just in Time
 • Just Of Those Things
 • Lazy Bird
 • Like Someone In Love
 • Little Sunflower
 • Pent Up House
 • U.M.M.G.
 • Seven Steps To Heaven
 • The Boy Next Door
 • The Way You Look Tonight
 • Triste
 • We´ll Be Together Again

Stycket ska spelas eller sjungas utantill. Fristilistisk tolkning (t.ex. swing, latin, bebop, rock-jazz eller free osv.). För sångare räcker det med att tolka melodin i den första omgången. Scatsången är frivillig. 

Nämnden kan ge sökanden ytterligare uppgifter (t.ex. blues i tonarten F eller Bb).   

Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Du måste använda den ackompanjerande ensemblen. 

För varje sökande har en spel- eller sångtid på högst fem minuter reserverats. Nämnden lyssnar inte nödvändigtvis på hela stycket. 

Nämnden kallar högst 20 sökande till urvalsprovets andra omgången utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Den andra omgången av urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors vecka 20 (fr.o.m. den 16 maj 2024).

Det består av följande delprov:   

 • Ett teori- och gehörsprov 
 • Ett spel-/sångprov 
 • Intervju 

Teori- och gehörsprov

Du kan förbereda dig för teoriprovet t.ex. genom att bekanta dig med Mark Levines The Jazz Theory Book.  

Spel-/sångprov

Framför utantill ett valfritt jazzverk eller till exempel en egen komposition. Stycket ska vara annorlunda (t.ex. tempo-/stilmässigt) än i den första omgången. 

Dessutom kan nämnden vid provtillfället ge dig följande uppgifter: 

 • Att framföra en allmänt känd jazzkomposition eller jazzstandard som nämnden bestämmer 
 • Prima vista -uppgifter 
 • Ackompanjemangs- och improvisationsuppgifter 
 • Övriga uppgifter (t.ex. blues eller I Got Rhythm -ackordföljd) 

Spel- eller sångprovet tar högst 30 minuter. Sibelius-Akademin ordnar en pianist, en basist och en batterist som ackompanjerar urvalsprovuppgifterna vid provtillfället. Du måste använda den ackompanjerande ensemblen. Ta med noterna till spel- eller sångprovet för gruppen (i tre kopior) till teori- och tonträffningsprovet.

Intervju

Nämnden intervjuar de sökande i korthet i samband med spel- och sångprovet.

Urvalsprovet (jazzkomposition)

Den första omgången i urvalsprovet består av förhandsuppgifter. Den andra omgången innehåller ett kompositionsprov som inlämnas på förhand samt delprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.

Första omgången: Förhandsuppgifter

Lämna in följande uppgifter för urvalsprovet i den första omgången för bedömning via studieinfo-systemet senast den 24 januari 2024 kl. 15 (finsk tid):

 1. CV
 2. två (2) egna förhandsuppgifter både i notskrift och som inspelning:
  • ett arrangemang av stycket: On Green Dolphin Street (B. Kaper/N. Washington)
   Ensemble: minst 4 blåsare och en rytmsektion
  • En egen komposition
   Valfri ensemble, även lead sheet räcker

Rekommenderat filformat för ljudprov är MP3. Obs! Länkar till streaming- eller molntjänster godkänns inte. Inspelningen behöver inte nödvändigtvis vara inspelade med en ensemble. Den största tillåtna sidstorleken för kompositionsprov är A3.

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Den andra omgången av urvalsprovet innehåller ett kompositionsprov som inlämnas på förhand samt delprov som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors vecka 20 (fr.o.m. den 13 maj 2024).

Kompositionsprov som inlämnas på förhand

Du bör lämna in följande uppgifter till nämnden, både som en inspelning och i noter:

 1. En valfri komposition eller arrangemang för big band eller motsvarande större sammansättning
 2. En egen komposition för valfri ensemble

Lämna in kompositionsproven via Studieinfo-systemet senast den 26 april 2024 kl. 15.

I samband med spel-/sångprovet bekantar sig nämnden med kompositionsproven på förhand och diskuterar dem med den sökande. Den sökande bör vara förberedd på att muntligen presentera sina verk under intervjun.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom utvärderar nämnderna hanteringen av instrumentet, ensemblespelningsförmågan och den jazzmusikaliska synen i urvalsproven för instrument- eller sångstudier inom jazzmusik

I delprovet i teori och tonträffning bedömer nämnden den sökandes kunskaper och färdigheter i musikteori, behärskandet av rörlig tonalitet utifrån tonartens huvudackord i sång och i skrift samt förståelse för afroamerikansk rytmik.  

I intervjun bedömer nämnden sökandens studiemotivation samt förmåga att uttrycka sina åsikter om sin framtid och sina drömmar som konstnär. 

Utöver bedömer nämnden i urvalsprovet för jazzkomposition melodiharmoniska tydlighet och övergripande form i den sökandes kompositionerna och arrangemangen samt kännedom om jazzmusikens tradition. Gällande spel-/sångprovet bedöms behärskandet av instrumentet, samspelsförmågan och den jazzmusikaliska synen.

I delprovet i teori och tonträffning bedömer nämnden den sökandes kunskaper och färdigheter i musikteori, behärskandet av rörlig tonalitet utifrån tonartens huvudackord i sång och i skrift samt förståelse för afroamerikansk rytmik.

I intervjun bedömer nämnden sökandens studiemotivation samt förmåga att uttrycka sina åsikter om sin framtid och sina drömmar som konstnär.

Urvalsprovets poängsättning

Nämnden bedömer prestationerna i båda omgångarna på skalan 0–25 poäng. Poängen i den andra omgången baserar sig på en helhetsbedömning av den sökandes urvalsprovsprestationer i båda omgångarna och deras viktning i den slutliga poängsättningen är 90 %. Teori- och tonträffningsprovet i den andra omgången bedöms separat på skalan 0–25 och viktningen i den slutliga poängsättningen är 10 %. 

Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande. 

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? We answered these questions among others in our Admissions chat broadcast in November 2023. The recording of the event is available on Sibelius Academy’s Instagram account. Please click here to open the recording.

Visa utbildningsprogram detaljer Visa utbildningsprogram detaljer