Sök till sångkonst som huvudämne (kandidat + magister)

Urvalsguiden för den 5,5-åriga utbildningen i instrument- och sångstudier i klassisk musik (sångkonst som huvudämne).

Den här urvalsguiden är utdaterad. Den nya urvalsguiden publiceras senast i börjanav november.

Ansökningstid: 8.-22.1.2020 kl. 15
Urvalsprov: Ordnas som distansprov. Ett nytt schema kommer att publiceras senare.
Urvalsresultat: 3.6.2020

Nya urvalskriterier i undantagsförhållanden

Nya kriterier i undantagsförhållanden ges ut senast 17.4.2020. För tillfället finns de ursprungliga urvalskriterierna på denna sida. Vidare information om coronasituationens inverkan på urvalet: https://www.uniarts.fi/sv/artiklar/nyheter/antagningen-av-studeranden-pa-varen-2020/

Vem kan söka?

Alla som söker till en utbildning som leder till lägre och högre eller enbart högre högskoleexamen vid Sibelius-Akademin ska ha den grundutbildning som krävs för ansökningsmålet. Skicka de bilagor som visar din grundutbildning till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via Studieinfo-portalen inom utsatt tid.

Om du avlägger någon av de nedan nämnda examina först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). Om du inte skickar en kopia på ditt examensbetyg inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin. Sibelius-Akademin kan också enligt eget gottfinnande acceptera ett officiellt provisoriskt examensintyg från högskola eller universitet, om det av betyget framgår att du har slutfört alla studier som krävs för examen och får ditt riktiga examensbevis senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

Utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen (3 + 2,5 år)

Du kan söka till en utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen om du har avlagt minst någon av följande:

 • finsk studentexamen (OBS, enbart avgångsbetyg från gymnasiet utan studentexamen räcker inte)
 • International Baccalaureate (IB) -examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen
 • Reifeprüfung- eller Deutsche Internationale Abitur (RP / DIA) -examen
 • sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
 • utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen.

Andra begränsningar vid ansökan

Det är inte möjligt att samma år söka både till den 2,5-åriga och till den 5,5-åriga utbildningen inom samma huvudämne eller huvudinstrument. Ifall du ändå ansökt både till den 2,5- och till den 5,5-åriga utbildningen i samma huvudämne eller -instrument, beaktas ansökan till den 2,5-åriga utbildningen ifall du är behörig för denna. Ifall du inte är behörig för den 2,5-åriga utbildningen beaktas ansökan till den 5,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Om du har en gällande studierätt för kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet, ska du antingen anhålla om byte av studierätt eller dispens till två samtida examina. Läs mera.

Språkkunskapskrav

Sibelius-Akademins till examen ledande utbildning förutsätter tillräckliga kunskaper i finska, svenska och/eller engelska. För att bli antagen som Sibelius-Akademins examensstuderande måste du ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Om ansökningsmålet har flera undervisningsspråk, räcker det att du visar dina språkkunskaper i ett av språken.

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för instrument- och sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

>> Att visa språkkunskaper på svenska

>> Att visa språkkunskaper på finska

>> Att visa språkkunskaper på engelska

Du ska påvisa dina språkkunskaper i princip före ansökningstidens slut. Sibelius-Akademin rekommenderar att alla sökandes språkkunskaper påvisas med intyg som lämnas in på förhand. Om du inte har möjlighet att påvisa dina språkkunskaper först efter att ansökningstiden gått ut, ges urvalsbeslutet villkorligt. I detta fall du ska till Sibelius-Akademins ansökningstjänster lämna in ett intyg över dina tillräckliga språkkunskaper så snart som möjligt (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande). OBS! Om du inte visar dina språkkunskaper inom utsatt tid, beviljas du inte studierätt vid Sibelius-Akademin.

Så här söker du

Fyll i din elektroniska ansökningsblankett under ansökningstiden i Studieinfo-tjänsten. Försenade ansökningar tas ej i beaktande. Inlämnande av förhandsuppgifter eller övriga bilagor anses inte som ansökan om den egentliga ansökningsblanketten inte har skickats in i tid.

Bilagor till ansökan

Skicka dina intyg och andra nödvändiga bilagor till Sibelius-Akademins ansökningstjänster som pdf-fil via Studieinfo-systemet inom utsatt tid.

Av alla sökande krävs:

Intyg om grundutbildning med studieprestationsutdrag
Om det gäller en utländsk utbildning, kan det hända att vi kräver kompletterande information om det status examen har i utbildningssystemet i landet i fråga. Om den examen du håller på att avlägga blir färdig först efter ansökningstiden har gått ut, behöver inte lämnas i ansökningsskedet. Du ska lämna in ett betyg över din genomförda examen så snart den är klar (dock senast inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande).

Intyg över språkkunskaper
Om du påvisar tillräckliga språkkunskaper som en del av studierna, ska det av examensbetyget eller dess bilaga tydligt framgå vilket språk den aktuella examen har avlagts på. Examen ska bli färdig inom utsatt tid för intyg från villkorligt antagna studerande för att kunna användas som ett bevis för språkkunskaper.

Dokument som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift
Om du söker till utbildning som ges på engelska och kommer från ett EU/ETA-land, bör du leverera ett dokument (t.ex. kopia på passet) som visar att du är befriad från skyldigheten att betala terminsavgift.

Av dokumenten ska din nuvarande namn framgå samt vilket ansökningsobjekt du är förknippade med. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och kan inte bevisa sin examen med dokument, kan du ändå konstateras vara ansökningsbehörig. Läs mera.

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifterna skickas elektroniskt till Sibelius-Akademins ansökningstjänster inom utsatt tid. Förhandsuppgifterna kan inte skickas in per e-post.

>> GUIDE: Leverering av material via Studieinfo-portalen

Om du inte skickar in förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir du inte kallad till urvalsprovet.

Av förhandsuppgifterna ska det tydligt framgå vems ansökan och vilket ansökningsobjekt bilagorna är förknippade med. Andra förhandsuppgifter än de som krävs i urvalsprinciperna bör inte lämnas in till Sibelius-Akademin.

Ladda upp materialen till platformen tidigast mögligt. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Förhandsuppgifter (sångkonst)

Leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademin via Studieinfo-systemet senast 29.1.2020 kl. 15 (finsk tid):

1) CV (längd högst en A4-sida), som borde besvara endast följande frågor:

 • Ditt namn
 • Tidigare musikstudier i korthet (ämne, lärare, studietid, läroanstalt)
 • Tidigare kursexamina (ämne, nivå, tid, vitsord och läroanstalt)
 • Teoretiska och dylika ämnen (ämne, vitsord, lärare, läroanstalt)
 • Övrig musikaliskt verksamhet (undervisningsuppdrag, deltagande i orkester-, kör- och operaföreningsverksamhet osv.)   

2) Motivationsessä (längd högst en A4-sida): “Varför söker jag till sångkonst”

Utifrån förhandsuppgifterna väljer nämnden en del av de sökande till urvalsprovet.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsprovet om:

 1. Du inom utsatt tid har sparat din elektroniska ansökan och de enligt urvalskriterierna nödvändiga bilagor via Studieinfo-portalen och
 2. dekanen vid Sibelius-Akademin har konstaterat att du utifrån dessa dokument är behörig.

Ifall du inte levererar förhandsuppgifter, videon för urvalsprovet eller andra betyg och utredningar som krävs före deadlinen tar slut och in i rätt format, blir du utan kallelse till urvalsproven.

Preliminära tidtabell för urvalsprov publiceras i enskilda utbildningsprogrammens egna urvalskriterier i januari före ansökningsvåren. Urval i olika programmen arrangeras delvis samtidigt. Om du söker till flera ansökningsobjekt bör du välja vilket urvalsprov du vill delta i om tiderna kolliderar.

Exakta datum för urvalsproven meddelas i kallelsen. Närmare instruktioner för deltagande i urvalsproven skickas i samband med kallelsen. Vi ber dig bekräfta att kallelsen till urvalsprovet har kommit fram. Sibelius-Akademin kan på begäran skicka ett preliminärt kallelsebrev till sökande som bor utomlands om visumprocessen kräver det.

Förbered dig på att vara på plats under de dagar och tider för urvalsprovet som meddelas i kallelsen. Mer exakta tider för urvalsproven meddelas senast på morgonen dagen för urvalsprovet. Utgångspunkten är att individuella urvalsprovtider inte kan ändras förutom på grund av tvingande skäl oberoende av den sökande och förutsatt att det är möjligt för urvalsnämndens arbetsschema. Godtagbara skäl är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller insjuknande (läkarintyg krävs). Om du inte deltar i urvalsprovet eller något av de obligatoriska delproven kan du inte antas.

Vid urvalsproven bör du kunna styrka din identitet med ett officiellt identitetskort (pass eller EU-identitetskort). Identiteten kan även intygas med ett finländskt körkort.

Urvalsprovet är en sluten tillställning. Du kan med nämndens tillstånd ha en egen ackompanjatör eller en assisterande musiker med dig, men inga andra utomstående personer. Urvalsproven får inte spelas in.

Du betalar själv dina resekostnader och arrangerar själv ditt logi för provdagarna. Urvalsproven till några ansökningsområden görs per video och du behöver inte delta i de urvalsprov som anordnas på Sibelius-Akademin i Helsingfors. Om urvalsproven för ansökningsmålet genomförs som videoansökan, meddelas det i de utbildningsspecifika urvalskriterierna.

Du bör meddela Sibelius-Akademins ansökningstjänster så snart som möjligt om du inte deltar i urvalsproven.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, läs mera.

Urvalsprovet (sångkonst)

Alla styckena bör sjungas på originalspråket, ariorna i original tonart. Det är önskvärt att styckena visar ett mångsidigt kunnande och de måste ha ackompanjemang. Du bör anlita universitetets pianist.

Alla delar av urvalsprovet kan bestå av flera delprov. Varje del i urvalsprovet är obligatorisk.

Inlämning av notmaterial

Du ska senast 1.4.2020 till Sibelius-Akademin lämna en lista över den repertoar som du ämnar spela vid urvalsprovet (omgångarna I och II) samt noterna till denna. Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras (styckena bör sjungas på originalspråket, ariorna i original tonart). Noterna bör vara av god kvalitet, sammantejpade eller t.ex. i mapp. Noterna märks med ditt namn och utbildningsprogram. Eventuella hopp, kadenser eller andra avvikelser ur notbilden bör också märkas ut. I noterna ska det vidare stå vem som har komponerat verket (om detta inte framgår tydligt av själva noterna) samt om du avser att framföra ifrågavarande verk vid första eller andra omgången.

OBS! Det går inte att göra ändringar i repertoaren eller ändra den inbördes ordningen efter att tidsfristen för inlämning av repertoarlistan och noterna har gått ut!

Postadress: Sibelius-Akademin, Sångstudier i klassisk musik / Urval, PB 35, 00097 KONSTUNIVERSITETET
Besöksadress samt adress för kurirpost: Nervandergatan 13, 00100 Helsingfors

Första omgången

Program som ska förberedas i första omgången:

 • En klassisk solosång efter fritt val med pianoackompanjemang
 • En opera- eller oratorie-/kantataria efter fritt val

Det är möjligt att nämnden avlyssnar endast en del av programmet.

På basen av poäng som getts i första omgången väljer nämnden en del av de sökande till andra omgången.

Andra omgången

Program som ska förberedas i andra omgången:

 • En klassisk solosång med pianoackompanjemang på modersmålet
 • En opera-, oratorie- eller kantataria
 • En ensemblesång (länk till uppgiften skickas med kallelsen, provet har karaktären av ett övningstillfälle)
 • Intervju
 • Improvisationsuppgifter på scenen
 • En kort, valfri text (monolog eller dylikt) på högst 3 minuter, framförs/tolkas fritt och utantill på sökandes eget modersmål
 • Teori-, lyssnings- och gehörsprov

I andra omgången av provet i huvudinstrumentet poängsätts de sökandes prestationer på så sätt att poäng från första omgången beaktas också. Poäng för andra omgången förblir slutgiltiga poäng för provet i huvudinstrument.

Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsproven

Med första delen testas din förmåga att känna igen tonkonstverk och olika musikstilar och med den andra grundkunskaper i musiklära. Tredje delen, som är ett gehörsprov kan bestå av identifiering av intervaller och ackord, melodi- och rytmdiktat samt prima vista -sång. Man kan förbereda sig för proven genom att bekanta sig med uppgifterna från tidigare inträdesprov. Uppgifterna publiceras på Konstuniversitetets ansökningswebbsida.

Ifall en sökande som har antagits till sångstudier i klassisk musik i urvalsproven visar sig sakna tillräckliga färdigheter för studier på högskolenivå i musikteori och gehör, är hen förpliktad att studera och genomföra de nödvändiga förberedande kurserna på det sätt som universitetet bestämmer. Om detta informeras mer i detalj i brevet om erhållen studierätt. De förberedande kurserna bör genomföras före de egentliga studierna i musikteori och gehör.

Resultatet på de allmänna teori-, gehörs- och lyssningsproven i urvalsproven kan användas för de studerande som antagits till Sibelius-Akademin som en del av nivåprovet som anordnas i början av studierna.

Bedömning av urvalsprovet

Ditt urvalsprov och delproven bedöms med poäng. Du kan inte antas som studerande om något av de obligatoriska delprov som definieras i urvalskriterierna saknas eller underkänns.

I de skriftliga proven får du poäng för dina svar. I andra prov bedömer urvalsnämnden dina färdigheter, kunskaper, förmågor och din förmåga att tillgodogöra dig utbildning utifrån de ansökningsobjektspecifika urvalskriterierna.

När det gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildning bedöms din förmåga att klara av studierna som leder till examen inom den studietid som anges som riktlinje i förordningen om universitetsexamina (kandidat 3 år, magister 2,5 år).

Bedömningsgrunder (sångkonst)

Antagningen baserar sig på resultatet av urvalsprovet. I urvalsprovet bedöms din solistiska förmåga, din musikaliska talang samt dina tekniska färdigheter och ditt uttryck. Nämnden bedömer dessutom din konstnärliga utvecklingspotential. I intervjudelen beaktas framför allt din motivation och dina mål samt att du har en realistisk bild på det yrke som du söker till. I intervjudelen bedöms förutom det som nämns ovan även dina språkliga färdigheter.

Därtill beaktas din beredskap att tillgodogöra dig utbildning inom musik. För att kunna bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildning bedömer nämnden din förmåga att inom utsatt studietid högklassigt ta till dig en tillräckligt bred repertoar och kunskaper i enlighet med examenskraven. Viktiga kriterier vid bedömning är ditt röstmaterial och förmåga att uttrycka dig konstnärligt.

De olika delproven betonas så att de inverkar på den slutliga poängsumman enligt följande:

 • Provet i huvudinstrument och bedömningen av din beredskap att tillgodogöra dig utbildning 90 %
 • Allmänna teori-, lyssnings- och gehörsprov 10 %.

Tillkännagivande av resultaten

Konstuniversitetets styrelse fattar beslut om antagningsplatserna vid Sibelius-Akademins grundutbildning. Totala antalet antagningsplatser år 2020 är högst 170. Konstuniversitetet tillämpar inte nybörjarkvoter i studerandeurvalet.

Resultaten från urvalsproven kan ses från och med kl. 9.00 den dagen resultaten offentliggörs vid Sibelius-Akademins verksamhetsställen i Helsingfors (Nervandersgatan 13) och Kuopio. Beslutet offentliggörs även på Konstuniversitetets ansökningswebbsida med namnen på de personer som har gett sitt tillstånd till att namnet läggs ut på internet.

Till antagna och de som står på reservplats skickas information om resultatet av urvalsprovet per e-post.

Efter de som har antagits till utbildningen kan den eller de bästa sökandena placeras på en reservlista för att kunna köa till en studieplats som eventuellt blir ledig senare. Reservplatserna tilldelas per ansökningsalternativ eller kö om ansökningsalternativet har flera köer. Den som är på reservplats kan bli antagen bara om någon som har blivit antagen till ansökningsalternativet i fråga (och kön i fråga) beslutar att inte ta emot den erbjudna studieplatsen eller om någon som har blivit villkorligt antagen inte lämnar in de obligatoriska dokumenten inom utsatt tid.

Alla ansökningsalternativ antar inte nödvändigtvis nya studerande om urvalskriterierna inte uppfylls. Om nya studerande inte antas till sökmålet kan den sökande inte heller placeras på reservplats för sökmålet.

Återkoppling på urvalsprovet

Du kan få återkoppling om din prestation i urvalsprovet. Samma dag som urvalsresultatet publiceras kommer det att meddelas på Konstuniversitetets webbsida från vem och när återkoppling på urvalsprovet kan begäras. Syftet med återkopplingen är att visa på områden hos du där din prestation kan utvecklas och bli ännu bättre.

Rättelseyrkande

Rättelse i dekanens beslut får sökas hos Konstuniversitetet inom 14 dagar från den dag de resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.

Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Läs mera.

Mottagande av studieplats

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-portalen eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Om du ändå vill avstå från din studieplats efter att ha tagit emot den, anses du ha tagit emot ifrågavarande studieplats för hela terminen (se bestämmelsen om en högskoleplats).

Läsårsavgift

>> Läsårsavgifter och stipendier vid Konstuniversitetet

Konstuniversitetet tar ut en läsårsavgift av studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området eller Schweiz och studerar inom grundexamensutbildningen på ett främmande språk. Avgiften förblir oförändrad för studeranden i fråga under den tid som examensstudierätten gäller.

Om du ansöker om en studieplats på engelska, meddela i ansökningsblanketten om du har ett dokument som berättigar till befrielse från betalningsskyldigheten och lämna in till ansökningstjänsterna de nödvändiga dokumenten före ansökningstiden tar slut. Om din situation gällande betalningsskyldigheten förändras efter ansökningstidens utgång, kontakta ansökningsservicen omedelbart.

Betalningslättnader för läsårsavgiften

Konstuniversitetet har infört ett stipendiesystem i form av betalningslättnader för läsårsavgiften till stöd för dem som ska betala läsårsavgiften. OBS! Du ska beakta att universitetet inte beviljar stipendier för levnadskostnader.

Du ska också ange på ansökningsblanketten om du vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala läsårsavgiften om du blir antagen. Man ansöker om stipendium genom en separat ansökan (länk till blanketten i ansökningsblanketten i Studieinfo).

Stipendierna beviljas för ett läsår i taget på basis av studerandes ansökningar. Storleken på stipendiet är 2500 eller 5000 euro. Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten.

Att börja studera

Studierna börjar i mitten av augusti då nya studerande ska vara på plats. Om en förberedande kurs i teoretiska ämnen arrangeras redan före mitten av augusti, informeras kursdeltagarna om de exakta tiderna i antagningsbrevet.

Du ska registrera dig på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet. Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast av lagstadgade skäl. Läs mera.

Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt hos universitetet innan anmälan till läsåret går ut. Bifoga i din ansökan ett intyg som berättigar till frånvaro.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Här hittar du även svar på vanliga frågor om Sibelius-Akademins urval.

Täytä hakemus Opintopolku-järjestelmässä