Sök till magisterprogrammet i musikteknologi

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i musikteknologi.

De som söker till utbildningsprogrammet i musikteknologi ska på ansökningsblanketten välja till vilken av de tre studieprofilerna man söker:

 1. Recording Arts
 2. Film and Game Music Producer
 3. Creative Electronic Music Practices.

Den sökande kan endast välja en studieprofil. De studerande som antas till varje profil väljs i egna urvalsgrupper. Klicka här för att läsa mer om studieprofilerna.

Fyll i ansökningsblanketten noggrant, även om den inte bedöms med poäng. Nämnden grundar sitt arbete på de uppgifter som angetts på ansökningsblanketten. En bristfälligt ifylld blankett kan alltså påverka bedömningen av delarna.

Nästa ansökningsperiod

OBS! Nästa ansökningsperiod för detta program är planerad till 2025. Antagningsguiden kommer att uppdateras på denna sida i oktober-november 2024.

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 14.7.2023 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet.

Från denna regel gör man undantag enligt följande: Högskolexamen inom teknik eller media anses vara lämplig för den som söker till utbildningsprogrammet i musikteknologi, om du därutöver har genomfört en tillräcklig mängd musikstudier som ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att avlägga musiktenologisk magisterexamen.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för musikteknologi är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska. I studierna i musikteknologi framhävs engelskans ställning särskilt.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 3–17.1.2024 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Observera att du inte behöver registrera dig i Studieinfo innan du fyller i ansökningsblanketten.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 24.1.2024 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 11.7.2024 kl. 15.00. Alla sökande ska dock lämna in ett studieprestationsutdrag redan under ansökningstiden.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din grundutbildning (examensbetyg, studieprestationsutdrag) eller dina språkkunskaper, om de grundar sig på något av följande:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare.
 • Du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare.

I fallen ovan får vi dina uppgifter från det elektroniska examensregistret. Sibelius-Akademin ber dig vid behov om ytterligare information per e-post.

Av de sökande som söker till ett ansökningsmål vars urvalsprov innehåller avsnitt som ska avläggas på distans eller via videoinspelning krävs dessutom:

 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 24.1.2024 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademin har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in. 

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte avlägger alla obligatoriska delprov i urvalsprovet med godkänt resultat eller om den sökandes prestationer i urvalsprovet inte uppfyller de krav som ställs, kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Första omgången: Förhandsuppgifter

Lämna in följande förhandsuppgifter via studieinfo-systemet senast den 25 januari 2023 kl. 15 (finsk tid):

1) Portfolio

 • I portfolion dokumenterar du ditt konstnärliga arbete, portfolion ska innehålla prov på dina musikaliska arbeten eller andra arbeten inom musikteknologi. Portfolion ska innehålla minst en ljudinspelning eller en videoinspelning. Arbetsproven ska sammanställas till en fil som högst får innehålla material på 10 minuter.
 • Godkända format är mp3, mp4 (video: H.264 eller x.264 kodek, ljud: AAC) Obs! Youtube- eller Vimeo-länkar samt andra än nämnda filformat godkänns inte.

2) Projektbeskrivningsblankett

 • Bifoga en ifylld projektbeskrivningsblankett till portfolion där alla arbetsprov i portfolion presenteras skriftligt.Din roll och ansvarsområde inom materialproduktionen måste tydligt framgå av blanketten. Dessutom ska du beskriva materialets betydelse i din konstnärliga produktion.
 • [Projektbeskrivningsblankett]

3) Motivationsbrev

 • Skriv ett högst två A4-sidor långt motivationsbrev till urvalsnämnden där du berättar varför du valde profilen i fråga. Motivera studieprofilen du valt med dina tidigare studier och hobbyn, dina intressen med tanke på främjandet av din karriär samt med vad du ser dig arbeta med i framtiden.

4) CV, som innehåller din bakgrundsutbildning och dina musikstudier, din tidigare konstnärliga verksamhet, din arbetserfarenhet och dina fritidsintressen som är förknippade med musikteknologi.

5) Planen för lärdomsprovet

 • Skriv en högst två sidor (A4) lång plan för lärdomsprov som ingår i magisterstudier
 • Du får ändra din plan under dina studier. Planens syfte vid det här skedet är att erbjuda urvalsnämnden möjlighet att bedöma dina mognad och färdigheter att med framgång bedriva studier inom den 2,5-åriga utbildningen.
 • Lärdomsprovet kan vara ett projekt på 40 studiepoäng som innehåller en skriftlig forskningsdel eller en avhandling på 20 studiepoäng. Projektet kan vara t.ex. ett konstnärligt, utvecklingsmässigt, tekniskt, teoretiskt, forskningsmässigt eller pedagogiskt projekt.

6) Studieplan

Utvärderingen av portfolion grundar sig på dess innehåll och den bifogade projektbeskrivningsblanketten. Utvärderingen påverkas särskilt av hur mångsidiga de musikaliska och konstnärliga intressena är, den konstnärliga och tekniska kvalitet som framgår av proven, annan kompetens som eventuellt framkommer samt arbetenas lämplighet i förhållande till den studieprofil som den sökande valt på ansökningsblanketten.

Till den andra omgången väljer nämnden en del av de sökande utifrån poängen från den första omgången. Sibelius-Akademin skickar information om resultaten från den första omgången per e-post.

Andra omgången

Den andra omgngen av urvalsprovet görs via fjärruppkoppling mellan 23.–24.3.2023. För provet behöver du en dator med stabil internetuppkoppling.

Andra omgången av urvalsprovet består av följande delprov:

 1. Spel- eller sångprov
 2. Intervju (inkl. presentation av portföljen, studieplanen och planen för lärdomsprovet)

Spel- eller sångprov

Som instrument kan du ha något orkester- eller soloinstrument inom den västerländska musiken, eller ett instrument som används i jazz-, etno- eller popmusik eller en elektronisk eller annan utrustning för uppträdandet. Om du vill kan du ta med dig till provet högst en ackompanjatör som du själv skaffar.

Vid bedömningen av ditt spel- och sångprov beaktas tekniska färdigheter, presentationsegenskaper och provets ljudmässiga, rytmiska, harmoniska och melodiska drag. Längden på provet är 7–10 minuter. Urvalsnämnden avbryter provet om det varar längre än 10 minuter.

Intervju

I intervjun bedöms din påverkan i dina möjligheter att vara framgångsrik i studierna i musikteknologi samt i de arbetsuppgifter som utbildningen ger behörighet till.

Under intervjun presenterar du det material som använts i arbetet med portfolion, arbetets konstnärliga och tekniska mål, din personliga bedömning av dina arbetsuppgifter och i fråga om samarbetsverk en beskrivning av din roll och din del i genomförandet av arbetet. Presentationen får ta högst 10 minuter. Under intervjun kan du också få frågor om dina andra förhandsuppgifter. Intervjun kan ordnas helt eller delvis på engelska.

Nämnden bedömer dessutom dina färdigheter att arbeta i grupp.

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Utöver bedömer urvalsnämnderna i musikteknologi den sökandes grundläggande musikaliska och musikteknologiska färdigheter på basis av den sökandes prestationer. Dessutom bedöms särskilt den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning och motivation att studera musikteknologi.

Andra faktorer som bedöms i de olika delproven beskrivs i urvalsprovsbeskrivningen för varje delprov.

Urvalsprovets poängsättning

Nämnden bedömer alla delproven i urvalsprovet med poäng.

Första omgången

I den första omgången betonas de olika delproven så att de inverkar på poängsumman enligt följande:

 • Portfolio och projektbeskrivningsblankett + lärdomsprov + studieplan + CV + motivationsbrev 100 %

Andra omgången

I den andra omgången betonas de olika delproven så att de inverkar på poängsumman enligt följande:

 • Spel- eller sångprov 20 %
 • Intervju 40 %
 • Presentation av portföljen, studieplanen och planen för lärdomsprovet i samband med intervjun 40 %

Poängen i den andra omgången blir de slutliga poängen för den sökande.

Antagningsbeslut

Urvalsnämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Offentliggörande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor om studentliv vid Sibelius-Akademin eller i Helsingfors kan du gärna kontakta våra studentambassadörer på siba.student.ambassadors@uniarts.fi (endast på engelska och finska).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Liveevenemang på Instagram (tyvärr bara på finska och engelska)

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjestää ma 11.12.2023 klo 17 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa kuulet opiskelijoidemme kokemuksia Sibelius-Akatemiassa opiskelusta sekä hakijapalveluiden edustajan pitämän hakuinfon. Tilaisuus järjestetään Taideyliopiston Instagram-kanavalla. Tervetuloa!

The Sibelius Acad­emy Ad­mis­sions Chat

What is it like to study at the Sibelius Academy and live in Helsinki? How do you apply to the Sibelius Academy? To find out answers to these questions by watching our Admissions chat event live on Sibelius Academy’s Instagram account on 21 November 2023. Welcome!

Läs mer om programmet Visa utbildningsprogram detaljer