Näin haet musiikkiteknologian maisteriohjelmaan

Musiikkiteknologian 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas.

Musiikkiteknologian koulutusohjelmaan hakevien tulee valita hakulomakkeella, mihin kolmesta opintoprofiilista he hakevat:

 1. Musiikin äänitys ja tuotanto
 2. Elokuva- ja pelimusiikki
 3. Luovat elektronisen musiikin käytännöt.

Hakija voi valita vain yhden opintoprofiilin. Jokaiseen profiiliin otettavat opiskelijat valitaan omissa valintaryhmissään. Klikkaa tästä lukeaksesi enemmän opintoprofiileista.

Täytä hakulomake huolellisesti, vaikka sitä ei suoraan pisteytetä. Arviointilautakunta perustaa työnsä hakulomakkeella annettuihin tietoihin, ja puutteellisesti täytetty lomake voi vaikuttaa osioiden arviointiin.

Seuraava hakuaika

Huomio! Seuraava haku musiikkiteknologian koulutusohjelmaan on suunniteltu järjestettäväksi vuonna 2025. Valintaopas päivitetään tälle sivulle loka-marraskuussa 2024.

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 14.7.2023 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Tästä säännöstä poiketaan seuraavasti: Musiikkiteknologian koulutusohjelmaan hakevilla soveltuvaksi tutkinnoksi katsotaan myös teknisen alan tai media-alan korkeakoulututkinto, mikäli sinulla on lisäksi suoritettuna riittävä määrä musiikin alan opintoja, jotka antavat valmiudet musiikkiteknologian koulutusohjelman maisterin tutkinnon suorittamiseen.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Musiikkiteknologian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä. Musiikkiteknologian opinnoissa englannin kielen asema on erityisen korostunut.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.­–17.1.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Paina tästä lukeaksi ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi. Huomaathan, että Opintopolkuun ei tarvitse rekisteröityä ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa opintosuoritusote jo hakuajan yhteydessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi (tutkintotodistus, opintosuoritusote) tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Hakijoilta, jotka hakevat hakukohteeseen, jonka valintakokeeseen kuuluu etäyhteydellä tai videotallenteen avulla suoritettavia osioita, vaaditaan lisäksi:

 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan. Lue lisää lukuvuosimaksusta ja siitä vapauttavista asiakirjoista täältä.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2024 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemia on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi. 

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei suorita hyväksytysti valintakokeen kaikkia pakollisia osakokeita tai hakijan valintakoesuoritukset eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Ensimmäinen vaihe: Ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 25.1.2023 klo 15:

1) Portfolio

 • Portfolio dokumentoi taiteellista työtäsi sisältäen näytteitä musiikillisista töistäsi tai muista musiikkiteknologian alan töistäsi. Portfolion täytyy sisältää vähintään yksi äänite tai yksi videotallenne. Työnäytteet on koostettava yhdeksi tiedostoksi, joka saa sisältää enintään 10 minuuttia materiaalia.
 • Hyväksyttyjä formaatteja ovat mp3, mp4 (video: H.264 tai x.264 koodekki, ääni: AAC). Huom! Youtube- tai Vimeo-linkkejä sekä muita kuin mainittuja tiedostomuotoja ei hyväksytä.

2) Projektikuvauslomake

 • Portfolioon on liitettävä mukaan täytetty projektikuvauslomake, jossa esitellään kirjallisesti kaikki portfoliossa olevat työnäytteet. Lomakkeesta on käytävä yksiselitteisesti ilmi roolisi ja vastuualueesi sekä muiden osallistujien roolit materiaalin tuotannossa. Lisäksi sinun tulee kuvata materiaalin merkitystä taiteellisessa tuotannossasi.
 • [Projektikuvauslomake]

3) Motivaatiokirje

 • Kirjoita valintalautakunnalle osoitettu enintään kahden A4-sivun mittainen motivaatiokirje, jossa perustelet valitsemaasi opintoprofiilia aiemmilla opinnoillasi ja harrastuneisuudellasi, sekä mielenkiinnonkohteillasi oman urasi edistämiseksi ja missä näet itsesi työskentelemässä tulevaisuudessa.

4) CV, joka sisältää taustakoulutuksesi ja musiikilliset opintosi, edeltävän taiteellisen toimintasi, työkokemuksesi ja musiikkiteknologian alaan liittyvät harrastuksesi.

5) Opinnäytesuunnitelma

 • Kirjoita enintään kahden A4-sivun mittainen suunnitelma maisteriopintoihin sisältyvästä opinnäytteestä.
 • Saat muokata suunnitelmaasi opintojen aikana. Sen tarkoitus tässä vaiheessa on antaa valintalautakunnalle mahdollisuus arvioida kypsyyttäsi ja valmiuksiasi suoriutua 2,5-vuotisen koulutuksen opinnoista.
 • Opinnäyte voi olla 40 opintopisteen projekti, joka sisältää kirjallisen tutkimuksellisen osion, tai 20 opintopisteen tutkielma. Projekti voi olla mm. taiteellinen, kehitys-, tekninen, teoreettinen, tutkimuksellinen tai pedagoginen projekti.

6) Opintosuunnitelma

Portfolion arviointi perustuu sekä sen sisältöön että siihen liittyvään projektikuvaukseen. Arviointiin vaikuttavat erityisesti musiikillisten ja taiteellisten mielenkiinnonkohteiden monipuolisuus, näytteistä ilmenevä taiteellinen ja tekninen laatu, muu mahdollisesti ilmenevä osaaminen sekä töiden soveltuvuus suhteessa hakijan hakulomakkeella valitsemaan opintoprofiiliin.

Ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Tieto ensimmäisen vaiheen tuloksista lähetetään sähköpostitse.

Toinen vaihe

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan etäyhteyden välityksellä 23.–24.3.2023. Koetta varten tarvitset tietokoneen, jossa on vakaa internet-yhteys.

Valintakokeen toinen vaihe sisältää seuraavat osakokeet:

 1. Soitto- tai laulunäyte
 2. Haastattelu (sis. portfolion, opinto- ja opinnäytesuunnitelman esittely)

Soitto- tai laulunäyte

Soitto- tai laulunäytteen instrumenttina voi olla jokin länsimaisen musiikin orkesteri- tai soolosoitin, jazzissa, etnisessä musiikissa tai pop-musiikissa käytetty soitin tai jokin elektroninen tai muu esiintymislaitteisto. Voit halutessasi tuoda koetilanteeseen mukanasi enintään yhden säestäjän, jonka hankkimisesta vastaat itse.

Soitto- tai laulunäytteesi arvioinnissa otetaan huomioon tekninen taito, esitykselliset ominaisuudet ja näytteen äänelliset, rytmiset, harmoniset ja melodiset piirteet. Näytteen pituus on 7–10 minuuttia. Valintalautakunta keskeyttää näytteen, mikäli se kestää pidempään kuin 10 minuuttia.

Haastattelu

Haastattelussa lautakunta arvioi mahdollisuuksiasi menestyä musiikkiteknologian opinnoissa sekä niissä työtehtävissä, joihin koulutus antaa pätevyyden.

Haastattelussa esittelet portfoliosi töissä käytetyt materiaalit, töiden taiteelliset ja tekniset tavoitteet, henkilökohtaisen arviointisi töistäsi ja yhteistyöteosten tapauksessa kuvauksen roolistasi ja osuudestasi työn toteutuksessa. Esittelyosuuteen varataan enintään 10 minuuttia. Haastattelussa voidaan myös esittää kysymyksiä muista ennakkotehtävistäsi. Haastattelu voidaan järjestää kokonaan tai osittain englanniksi.

Lautakunta arvioi myös ryhmätyöskentelytaitojasi.

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi musiikkiteknologian valintakokeiden lautakunnat arvioivat hakijan suoritusten perusteella hakijan musiikillisia ja musiikkiteknologisia perusvalmiuksia. Lisäksi arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja erityisesti motivaatiota musiikkiteknologian opintoihin.

Muita eri osakokeissa arvioitavia asioita on kuvattu kunkin osakokeen valintakoekuvauksessa.

Valintakoesuoritusten pisteytys

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset kaikissa osakokeissa pistein.

Ensimmäisessä vaiheessa osakokeiden painotus pistemäärään on seuraava:

 • Portfolio ja projektikuvauslomake + opinnäytesuunnitelma + opintosuunnitelma + CV + motivaatiokirje 100 %

Toisessa vaiheessa osakokeiden painotus pistemäärään on seuraava:

 • Soitto- tai laulunäyte 20 %
 • Haastattelu 40 %
 • Portfolion, opintosuunnitelman ja opinnäytesuunnitelman esittely haastattelun yhteydessä 40 %

Toisen vaiheen pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi.

Tulokset

Valintalautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä valita uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täältä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä, tarkista ensin, että kysymykseesi ei ole jo vastattu Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla. Sivua päivitetään koko ajan, käythän tarkistamassa sivun uusien kysymysten varalta tasaisin väliajoin. Huomaathan, että emme periaatteessa kuitenkaan selitä valintakoetehtäviä. Ohjeet ovat hakuoppaassa.

Jos sinulla on kysyttävää liittyen opiskelijan arkeen ja opiskelijaelämään Sibelius-Akatemiassa, voit olla yhteydessä opiskelijalähettiläisiimme osoitteessa siba.student.ambassadors@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Sibelius-Akatemia järjesti ma 11.12.2023 Instagram liven liittyen opiskelijavalintoihin. Tilaisuudessa opiskelijamme kertoivat kokemuksistaan Sibelius-Akatemiassa opiskelusta. Lisäksi hakijapalveluiden edustaja piti hakuinfon. Katso tilaisuuden tallenne Instagramista painamalla tästä.

Tutustu koulutuksen sisältöön Tutustu koulutuksen sisältöön