Sök till magisterprogrammet i kyrkomusik

Urvalsguiden för den 2,5-åriga magisterutbildningen i kyrkomusik.

Examina i kyrkomusik är branschövergripande examina som även kan ge behörighet till tjänster som kantor vid evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Man söker att studera i Helsingfors eller Kuopio. På ansökningsblanketten kan du också kryssa för att du går med på att ta emot en studieplats i vilken stad som helst. Detta innebär att universitetet placerar dig antingen i Helsingfors eller Kuopio (utgångspunkten för placeringen är att man strävar efter att båda städerna ska ha lika stora studerandegrupper). Universitetet fyller utbildningsplatserna i enlighet med den ordningsföljd som det totala poängantalet i urvalsproven ger vid handen. Du kan gå miste om en studieplats om du inte har sökt till den utbildningsplats som dina poäng i urvalsprovet berättigar till. 

Tidtabell för Sibelius-Akademins urval 2022

 • Ansökningstid: Skicka din ansökan i Studieinfo-systemet mellan 5.1.2022 kl. 8.00–19.1.2022 kl. 15.00
 • Leverera bilagorna och eventuella förhandsuppgifterna senast 26.1.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin bestyrker dina behörigheten för studier senast 25.2.2022
 • Sista inlämningsdag för första omgången före 15.3.2022 kl. 15.00 (finsk tid)
 • Andra omgången 10.–12.5.2022 (preliminär tidtabell)
 • Sökande som bevisar sina språkkunskaper på ett språktest: Leverera intyg över testresultaten senast 20.5.2022 kl. 15.00
 • Sibelius-Akademin publicerar antagningsresultaten 3.6.2022
 • Säkra din studieplats senast 15.7.2022 kl. 15.00:
  • Ta emot din studieplats
  • Anmäla dig till läsåret
  • Villkorligt antagna sökande: Leverera krävt intyg
  • Läsårsavgiftsskyldiga studerande: Betala din läsårsavgift
 • Antagningen från reservplats avslutas 2.8.2022 kl. 15.00
 • Studierna för nya studerande börjar i augusti

Vem kan söka?

En person som har den grundutbildning som krävs för utbildningsprogrammet och tillräckliga språkkunskaper kan söka till studierna.

Också en person vars grundutbildning blir färdig efter att ansökningstiden gått ut, men före 15.7.2022 kl. 15.00, kan söka till studierna. Då är antagningsbeslutet villkorligt tills sökanden lämnar in ett intyg över avlagd examen. Om den sökande inte lämnar in intyget inom utsatt tid, återkallas studieplatsen.

Sibelius-Akademin kan efter eget övervägande också godkänna ett tillfälligt examensbetyg utfärdat av läroanstalten som betyg, om det av intyget framgår att sökanden har utfört alla studieprestationer som krävs för examen och får examensbetyget senare.

Före urvalsprovet granskar Sibelius-Akademin varje sökandes behörighet för studier.

De studerande antas till Sibelius-Akademin på basis av prestationerna i urvalsprovet. Konstuniversitetet antar inga studerande på basis av betyg och tillämpar inte nybörjarkvoter.

Utbildning som leder till magisterexamen (2,5 år)

En person som har avlagt minst något av följande kan söka till studierna:

 • Lägre högskoleexamen i musikbranschen (kandidatexamen)
 • Lägre yrkeshögskoleexamen i musikbranschen
 • Utländsk utbildning i musikbranschen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Lägre högskoleexamen inom något annat område och dessutom högskolestudier inom musikområdet.

Ansökningsobjektet kan dessutom ha egna grundutbildningskrav utöver de ovan nämnda.

Sibelius-Akademin kan förutsätta att den som antagits till studier som leder till högre högskoleexamen utöver minimiantalet studiepoäng i sitt utbildningsprogram avlägger kompletterande studier som förutsätter högst ett års studier för att uppnå de färdigheter som behövs för utbildningen. De kompletterande studierna ska i regel avläggas under det första studieåret och de antecknas i studerandens individuella studieplan. Sökanden informeras i samband med antagningsbeslutet om vilka kompletterande studier som krävs. Sådana kompletterande studier ska nämnas i urvalsförslaget för ansökningsobjektet.

Begränsningar i anslutning till ansökan

Den sökande kan inte under samma år söka till både 5,5-årig och 2,5-årig utbildning inom samma utbildningsprogram, huvudämne eller huvudinstrument. Om sökanden ändå lämnar in ansökan till båda, beaktar Sibelius-Akademin

 • ansökan till den 2,5-åriga utbildningen om sökanden är behörig för den eller
 • ansökan till den 5,5-åriga utbildningen om sökanden inte har behörighet för den 2,5-åriga utbildningen.

Om du har avlagt högskolexamen vid Sibelius-Akademin kan du inte ansöka om studierätt i samma huvudämne (eller vid instrumentstudier i klassisk musik för det huvudinstrument) i vilket du tagit examen.

Antagningen av studerande till grundexamensutbildningen gäller sökande som inte har gällande studierätt vid Konstuniversitetet när den studierätt som ansökts börjar, med undantag för personer som har rektors tillstånd att avlägga två samtidiga examina. En grundexamensstuderande som är inskriven vid Konstuniversitetet kan ansöka om utbyte av studierätt inom Sibelius-Akademin eller mellan akademierna. Separata anvisningar finns för ansökan om utbyte av studierätt och för ansökan om tillstånd att avlägga två samtidiga examina. Läs mera om regeln om en studierätt.

Språkkunskapskrav

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för kyrkomusik är finska, svenska och engelska. Du måste bevisa dina språkkunskaper på något av de ovan nämnda språken inom utsatt tid. Kunskaperna i undervisningsspråket testas i samband med intervjudelen av urvalsprovet samt med ett prov i skriftlig framställning. De som söker till den engelskspråkiga utbildningen behöver inte bevisa sina kunskaper i finska eller svenska.

Studerande till den finskspråkiga, svenskspråkiga och engelskspråkiga utbildningen antas via egna urvalsgrupper. De studier som ger behörighet att verka som kantor inom Finlands evangeliska-lutherska kyrka kan endast avläggas på finska eller svenska.

Så här söker du

Sök i vårens första gemensamma ansökan 5–19.1.2022 före kl. 15.00 i Studieinfo-systemet.

Lämna in bilagorna till ansökan och eventuella förhandsuppgifter enligt anvisningarna.

Bilagor till ansökan

Lämna in bilagorna som pdf-filer via Studieinfo-systemet senast 26.1.2022 kl. 15.00. Om intygen inte är på finska, svenska eller engelska ska du bifoga en översättning som gjorts av en auktoriserad translator till något av dessa språk.

Bilagor som krävs av alla:

 • Examensbetyg och studieprestationsutdrag över avlagd grundutbildning
  Om din examen blir färdig först efter att ansökningstiden gått ut räcker det att du lämnar in ditt examensbetyg senast 15.7.2022 kl. 15.00.

  Om det är fråga om en utländsk examen kan Sibelius-Akademin begära en tilläggsutredning om examens ställning i landets utbildningssystem.
 • Intyg över språkkunskaper
  Om du påvisar dina språkkunskaper med dina tidigare studier ska det av examensbetyget eller en bilaga till det tydligt framgå på vilket språk examen har avlagts. Examen som påvisar språkkunskaperna ska vara klar senast 15.7.2022 kl. 15.00.
 • Officiellt identitetsbevis
  Bifoga en kopia av ditt pass, EU-identitetskort eller finländska körkort till din ansökan.

Av dem som söker till en engelskspråkig utbildning krävs dessutom:

 • Handling som befriar från läsårsavgift
  Om du söker till ett engelskspråkigt utbildningsprogram är du skyldig att betala läsårsavgift tills du lämnar in en handling som befriar dig från läsårsavgiften. Läs mera om lårsavgifter här.

Flyktingar, personer i en ställning som kan jämställas med flyktingar eller asylsökande:

Om du inte kan bevisa din examen med dokument kan du trots det konstateras vara behörig att söka. Lämna in en tillförlitlig utredning om en examen som påvisar ansökningsbehörighet och om varför handlingarna inte är tillgängliga. Lämna dessutom in ett myndighetsbeslut om din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller ett intyg över att en sådan ansökan är anhängig). Skicka in de dokument som krävs per e-post till ansökningsservicen senast 26.1.2022 kl. 15.00 (finsk tid). Sibelius-Akademin avgör din behörighet utifrån den givna utredningen. En sökande med flyktingstatus ska verifiera de språkkunskaper som krävs för studierna på något av de sätt som anges i urvalskriterierna (i avsnittet språkkrav).

Förhandsuppgifter

Eventuella förhandsuppgifter nämns i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. Förhandsuppgifterna ska returneras som bilaga till ansökan.

Av förhandsuppgifterna ska tydligt framgå den sökandes namn och det ansökningsobjekt som de hänför sig till. Lämna inte in andra uppgifter än de som begärs i urvalskriterierna. Ladda upp materialet i Studieinfo-systemet i ett så tidigt skede som möjligt. Stora filer kan laddas upp till och med i flera timmar om det är rusning i systemet.

Urvalsproven

Du kan bli kallad till urvalsproven om

 1. du inom utsatt tid har sparat den elektroniska ansökan och de bilagor som krävs i Studieinfo-systemet, och
 2. Sibelius-Akademins dekanus har konstaterat att du är behörig att söka på basis av de dokument du lämnat in.

Genomförandet av urvalsproven för varje ansökningsobjekt beskrivs i urvalskriterierna för ansökningsobjektet. De preliminära tidtabellerna publiceras i ansökningsguiderna i januari. Tidtabellerna för urvalsprovet för olika ansökningsobjekt kan överlappa varandra. Om sökanden har sökt till flera ansökningsobjekt ska hen i sådana situationer välja vilket ansökningsobjekts urvalsprov hen deltar i.

Urvalsprovet för ansökningsobjektet kan bestå av flera skeden och skedena kan innehålla flera delprov. Om den sökande inte deltar i alla obligatoriska delprov i urvalsprovet kan hen inte antas som studerande.

Sibelius-Akademin skickar anvisningar och tidtabeller för deltagande i urvalsproven till de sökande i kallelsen till urvalsprovet. De exakta klockslagen för de individuella urvalsprovsprestationerna fastställs senast på urvalsprovsdagens morgon. De individuella provtiderna kan endast ändras av tvingande skäl som inte beror på sökanden. Sådana orsaker är studentskrivningar (eller motsvarande) samt olyckor eller plötsliga sjukdomar (läkarintyg krävs). I dessa fall kan tiderna dock ändras endast inom ramen för urvalsnämndernas arbetstidtabeller.

Urvalsprovet är ett slutet evenemang där den sökande, urvalsnämnden och de överenskomna medarbetarna deltar (till exempel ackompanjatör, övningskör, nämndens biträde eller den sökandes biträde). Urvalsprovsprestationerna får inte spelas in.

Om du vill avbryta ditt deltagande i urvalsprovet, meddela detta så snart som möjligt till Sibelius-Akademins ansökningsservice per e-post.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av sinnes- eller rörelsehandikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet, läs mera om individuella arrangemang här.

Urvalsprovet i kyrkomusik

Av de sökande som söker till denna utbildning krävs inga förhandsuppgifter. Alla sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid och som konstaterats vara behöriga kallas till urvalsprovet. 

Urvalsprovet består av två omgångar. Den första omgången genomförs på distans och det andra i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors.  

Du ska välja ett fördjupningsobjekt för magisterutbildningen på Studieinfos ansökningsblankett. 

Första omgången 

Urvalsprovets första omgång genomförs på distans och omfattar följande delprov: 

 • orgelspel och presentation av verken
 • sång och presentation av verken 

Delproven genomförs med hjälp av en videoinspelning. Leverera videoinspelningen via Studieinfo-systemet senast 15.3.2022 kl. 15 (finsk tid). Du ansvarar själv för producering av videoinspelningen. 

Gör en egen videoinspelning av båda delproven. På videoinspelningen ska enskilda verk spelas in som en oavbruten, oklippt inspelning. Olika verk behöver dock inte spelas in samtidigt. Om du spelar in kompositionerna separat ska du förena dem till en videoinspelning. 

Spela in en spelvideo från sidan så att du syns helt och hållet när du spelar. Spela in en sångvideo så att du är vänd mot kameran och ditt ansikte syns hela tiden. Videorna får inte spelas in på alltför långt håll. Du skall synas helt på rutan. Videoinspelningen ska vara högst 10 minuter lång. 

Orgelspel och framförande av verk 

Spela in två kompositioner med pedal som ger en bra bild av dina spelkunskaper. Berätta kort om verken i början av videon. Du kan spela kompositionerna på piano, om du inte syftar till att skaffa dig behörighet som kantor i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Om du på ansökningsblanketten har angett att du fördjupar dig i orgelspel i magisterutbildningen, ska de kompositionerna du framför uppvisa kompetens i orgelspel på minst nivå C. Vid behov kan du fråga om programmets lämplighet på adressen siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. 

Sång och framförande av verk 

Filma din sång utan ackompanjemang. Berätta kort om verken i början av videon. Börja med en valfri psalm, du kan sjunga en eller två verser. Sjung åtminstone en solosångkomposition från 1500–1850-talet och om du vill, en annan sång som ger en bra bild av dina sångkunskaper. Om du på ansökningsblanketten har angett att du fördjupar dig i sång i magisterutbildningen, ska de kompositionerna du framför uppvisa kompetens i sång på minst nivå C. Vid behov kan du fråga om programmets lämplighet på adressen siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. 

Nämnden kallar en del av de sökande till urvalsprovets andra omgång utifrån poängen i den första omgången. Sökande som kallas till andra omgången informeras per e-post. 

Andra omgången 

Den andra omgången av urvalsprovet ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors. Den andra omgången består av följande delprov:    

 • Liturgisk musik 
 • Intervju och gehör 
 • Kördirigering 
 • Skriftlig framställning 

Avsikten är att ordna delproven under urvalsprovsveckan så att du kan avlägga alla delar på samma dag. De slutliga tiderna preciseras utifrån antalet sökande. 

Liturgisk musik 

I delprovet i liturgisk musik ska den sökande visa att hen har kunskaper som motsvarar kandidatexamen i kyrkomusik i orgelspel, orgelimprovisation och liturgisk sång. I delprovet ingår uppgifter med förberedelsetid samt prima vista-uppgifter som ges vid provet. 

Om sökanden inte eftersträvar behörighet som kantor i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska hen meddela detta i ansökan.  Då kan den sökande avlägga delprovet i liturgisk musik enligt något annat kyrkosamfunds praxis och spela piano i stället för orgel. I dessa fall meddelas innehållet i delprovet i liturgisk musik separat till sökanden. 

Uppgifter med 30 minuters förberedelsetid: 

 • Koralspel inklusive preludier såväl ur den fyr- som den enstämmiga boken, genom att sjunga, i trio och som transponerade. Basarna i koralsatserna spelas från pedalen. En ouvertyr ska vara fugato, och minst en ackompanjemangssats ur den fyr- eller enstämmiga boken. 
 • Psalmsång så att sökanden sjunger ett givet textstycke enligt ett givet psalmmönster. 

Prima vista -uppgifter som ges under provet: 

 • Preludium och koralsats från både den fyr- och enstämmiga boken. Basarna i koralsatserna spelas från pedalen. 
 • Psalmsång från en enstämmig bok utan ackompanjemang. 
 • Liturgisk sång från psalmbokens bilaga utan ackompanjemang. 

Intervju och gehör 

Nämnden intervjuar de sökande.  

I samband med intervjun kan sökanden ge ett högst 5 minuter långt sidoinstrumentprov eller på annat sätt beskriva sådan musikalisk kompetens, som inte framgår av övriga delprov. I intervjusalen finns ett piano som kan användas vid behov. 

Gehörsprovet innehåller bland annat prima vista -sång och återgivande av intervall, ackord och korta melodisnuttar. 

Kördirigering 

I delprovet i kördirigering ger den sökande ett 10 minuter långt övnings- och ledningsprov tillsammans med kören. Som prov väljer du själv en av de sånger som skickats till dig (länken till noterna i kallelsen). 

Om du på ansökningsblanketten har angett att du fördjupar dig i kördirigering i magisterutbildningen, du ska ge ett sammanlagt 15 minuter långt prov där du utöver ovan nämnda sång även övar och leder en fördjupningsobjektssång som anges separat i kallelsen till urvalsprovet. 

Skriftlig framställning 

I provet skriver den sökande en kort uppsats om ett givet ämne på finska, svenska eller engelska. 

Om du på ansökningsblanketten har angett att du planerar ett projekt eller en avhandling som fördjupningsområde i magisterutbildningen ska du till provet ta med dig en uppsats av samma omfattning och på samma nivå som ett proseminariearbete (cirka 15 000–25 000 tecken) som du utarbetat på förhand och vars tema anknyter till kyrkomusiken. Det kan t.ex. vara ett skriftligt examensarbete från en yrkeshögskola. Artikeln ska ha en logisk struktur och vara skriven på ett bra språk. Temat ska vara tydligt begränsat och källdokumentationen och referenstekniken vederbörliga. 

Bedömning av urvalsprovet

Urvalsnämnder som utnämnts enligt ansökningsobjekt bedömer de sökandes urvalsprovsprestationer. Nämnderna bedömer varje sökandes kunskaper, färdigheter och beredskap samt hens förutsättningar att genomföra de studier som leder till examen inom den för examen fastställda vägledande tiden. I bedömningen beaktas hur den sökandes tidigare utbildning och erfarenhet syns i kunnandet samt den sökandes kompetens i förhållande till målen i undervisningsplanen.

Dessutom utvärderar nämnderna i urvalsproven för kyrkomusik de sökandes musikaliska kunskaper och färdigheter samt färdigheter för studier i kyrkomusik och omfattande musikerskap. 

I musik- och sångprovet bedömer nämnden dessutom förmågan att läsa noter och tillägna sig musik. 

I gehörsprovet bedömer nämnden sökandens uppfattning av tonal musik, ljudurskiljningsförmåga och tonminne.  

I körledningsprovet bedömer nämnden sökandens övnings- och ledningsförmåga. 

Urvalsprovets poängsättning

Nämnden poängsätter sökandens varje delprov enligt skalan 0–25 poäng.  

Delproven viktas i det slutliga poängantalet enligt följande: 

Första omgången: 

 • Orgelspel 15 %  
 • Sång 15 %  

Andra omgången: 

 • Liturgisk musik 40 %  
 • Intervju 10 %  
 • Gehör 5 %  
 • Kördirigering 15 %  
 • Skriftlig framställning: godkänd eller underkänd 

Tillkännagivande av resultaten

Nämnderna placerar de sökande för varje ansökningsobjekt i ordning enligt poängen i urvalsprovet. Sibelius-Akademins dekanus fattar det slutliga beslutet om vilka studerande som ska antas till olika ansökningsobjekt och vilka sökande som ska placeras på reservplatser.

De sökande som fått högst poäng och som uppfyller urvalskriterierna erbjuds en studieplats. De sökande som placerat sig som följande i poängordningen kan placeras på reservplatser. Reservplatserna är specifika för ansökningsobjektet eller köspecifika, ifall det finns flera köer till ansökningsobjektet. En studieplats kan frigöras för en sökande som placerats på reservplats endast om någon av dem som valts till ifrågavarande ansökningsobjekt inte tar emot studieplatsen eller om en villkorligt vald sökande inte lämnar in det intyg som krävs inom utsatt tid.

Nya studerande godkänns inte nödvändigtvis till alla ansökningsobjekt, om det inte finns sökande som uppfyller urvalskriterierna. Om inga nya studerande antas till ansökningsobjektet, kan ingen heller placeras på reservplats till det aktuella ansökningsobjektet.

Tillkännagivande av resultaten

Resultaten från urvalsproven publiceras på Konstuniversitetets webbplats, och inkluderar de personer som har gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Dessutom ser varje sökande sin egen situation i Studieinfo. De som valts och de som är på reservplatser får information om resultaten från urvalsproven per e-post.

Respons på urvalsprovet

Den sökande kan be om respons på sin prestation i urvalsprovet. I responsen får sökanden information om hur bedömningskriterierna i urvalskriterierna har tillämpats vid bedömningen av hens prestation i urvalsprovet. Anvisningar för hur man begär respons publiceras på Konstuniversitetets webbplats i samband med att antagningsbeslutet publiceras.

Rättelseyrkande

Om du upplever att Sibelius-Akademin har handlat i strid med sina urvalskriterier kan du hos Sibelius-Akademin skriftligen söka rättelse i antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att antagningsresultatet publicerades.

Rättelseförfarandet är inte avsett för att få respons, för att få tilläggsuppgifter om valet eller för att begära en ny bedömning utan motivering.

Läs mera om rättelseyrkanden.

Mottagande av studieplats och inledning av studierna

Studieplatsen kan tas emot antingen via Studieinfo-systemet eller genom meddelandet om mottagande, som bifogats godkännandebrevet och ska levereras till Sibelius-Akademins ansökningstjänster. Studieplatsen bör mottagas inom utsatt tid. Försenade meddelanden beaktas ej.

Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras.

Du ska också registrera dig som närvarande på universitetet enligt de anvisningar som finns i bilagan till antagningsbeskedet.

Studierna inleds i mitten av augusti med en inledningsperiod som är en obligatorisk del av alla nya studerandes studier.

Läs mera om mottagande av studieplats och och inledning av studier vid Sibelius-Akademin.

Frågor eller kommentarer?

Du kan skicka in frågor och respons per e-post (siba.ansokan@uniarts.fi).

Om du har frågor, vänligen kolla först att vi inte ännu har svarat på din fråga här: https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/vanliga-fragor-om-sibelius-akademins-urval/. Sidan uppdateras kontinuerligt, kontrollera sidan för nya frågor med jämna mellanrum. Vänligen observera, att i princip vi kan inte förklara urvalsuppgifterna. Anvisningarna finns i urvalsguiden.

Läs mer om programmet Fyll i ansökan på Studieinfo.fi